Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání centrálního představenstva z 22.5.2009

30. 5. 2009

 Zápis z jednání Představenstva ČLK

konaného v Kanceláři ČLK Praha dne 22. května 2009 od 9:00 hodin

 

Přítomni:       MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, MUDr. Herman, MUDr. Hledíková, MUDr. Kinšt,  MUDr. Knajfl, MUDr. Krbušek,  MUDr. Liehne, MUDr. Mach, MUDr. Němeček, MUDr. Pětivlas, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Spousta, MUDr. Šindler, MUDr. Tocháček, MUDr. Vraná.

Omluveni:      MUDr. Rybová, MUDr. Moravec, MUDr. Klanica

Přizváni:        MUDr. Vedralová,  Bc. Mgr. Miloš Máca, MUDr. Sojka, Mudr. Kubíček

                                   

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9.15 hodin. Přítomno 13  členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

      

1) Připomínky k minulému zápisu

- bez připomínek

 

 

2) Jednání a informace

 

Novela vyhlášky č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích

     ČLK uplatnila k návrhu ministerstva zdravotnictví tyto připomínky:

a)    ČLK požaduje, aby zdravotník, kterého se případ týká, a příslušný vedoucí pracovník byli znaleckou komisí slyšeni vždy a jejich písemné vyjádření k projednávané věci bylo požadováno vždy a bylo jedním z podkladů pro rozhodnutí.

b)   ČLK požaduje, aby rovněž obdržela kopii zápisu z jednání znalecké komise, aby tento zápis mohla využívat v mezích zákona č. 220/1992 Sb. při projednávání stížností.

c)  ČLK požaduje, aby členy znalecké komise museli být minimálně dva lékaři se specializovanou způsobilostí pro obor, kterého se případ týká.

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

 

Léky s pseudoefedrinem

   Navzdory výzvě, že léky s obsahem pseudoefedrinu, které jsou v ČR ve velké míře zneužívány k tvorbě pervitinu, by měly být dostupné pouze na lékařský předpis, kterou ČLK zaslala všem poslancům, schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění návrhu Senátu ČR. Tyto léky tedy zůstávají prodejné bez lékařského předpisu, a to v omezeném množství na základě kontroly osobních údajů a kontroly evidence v tzv. centrálním úložišti dat, ke kterému je zatím připojena pouze menší část lékáren. Systém v současné době prakticky nefunguje.

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

 

Centrální úložiště dat

     21.4.2009 informoval prezident ČLK ředitele SÚKL i ministryni zdravotnictví o tom, že právníci ČLK považují postup SÚKL ve věci tzv. centrálního úložiště dat za právně sporný a nemající oporu v platné legislativě. Vzhledem k pochybnostem o správnosti a oprávněnosti postupu Státního ústavu pro kontrolu léčiv a na něj navazujícímu jednání lékáren, doporučilo představenstvo ČLK lékařům, aby se až do vyřešení těchto pochybností do systému elektronické preskripce léků nezapojovali.

     Obsáhlý komentář zaslaný ředitelem SÚKL na adresu ČLK 5.5.2009 neobsahuje podle právníků ČLK žádné nové informace, které by dokládaly správné a bezproblémové fungování systému elektronické preskripce léčiv, resp. Centrálního úložiště elektronických receptů, na základě kterých by ČLK mohla přehodnotit svůj současný postoj. O tomto právním názoru ČLK informoval prezident ČLK ředitele SÚKL 20.5.2009.

     Ministerstvo zdravotnictví na podnět ČLK dosud neodpovědělo.

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

 

Protikrizová opatření ve zdravotnictví

   16.3.2009 schválila Vláda ČR materiál ministryně zdravotnictví „Opatření v sektoru zdravotnictví pro řešení dopadů finanční a ekonomické krize“.

   Poté, co byla vládě vyslovena nedůvěra, provedlo ministerstvo zdravotnictví revizi návrhů a připravilo návrh zákona, který chtělo nechat schválit vládou v demisi ještě před ukončením její činnosti. Žádnou z připomínek, které uplatnila ČLK, Mz neakceptovalo, avšak ministryně Filipiová nedokázala splnit podmínku vlády, aby pro návrh získala podporu opozice. Zákon tedy zatím nebyl vládou schválen.

     ČLK zásadně nesouhlasí s navrhovanou změnou způsobu stanovení maximální úhrady léků z veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo navrhuje, aby pojišťovny za léky platily nikoliv cenu nejnižší, ale cenu odpovídající průměru tří nejnižších cen v rámci států EU. Tato průměrná cena bude zákonitě vyšší, než cena nejnižší. Schválení návrhu by podle kvalifikovaného odhadu vedlo ke zvýšení výdajů zdravotních pojišťoven za léky oproti současnému stavu, a to za rok minimálně o 2,5 miliardy Kč.

     ČLK zásadně nesouhlasí se zmrazením plateb za tzv. státní pojištěnce pro rok 2010. Přijetím návrhu by došlo ke snížení příjmů systému veřejného zdravotního pojištění v období od července 2009 do konce roku 2010 o přibližně 3,1 mld. Kč.

     Prezident ČLK zaslal připomínky předsedům parlamentních politických stran, písemně informoval předsedu vlády pana Fischera a vyzval novou ministryni zdravotnictví Juráskovou k jednání.

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

Dr. Hledíková se připojila k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 14 členů představenstva.

 

 

Zvýšení tarifních platů některým zdravotníkům

     Mz slíbilo, že s ohledem na nedostatek zdravotních sester budou od poloviny tohoto roku jejich tarifní platy zvýšeny o 15%. Vzhledem k tomu, že nemocnice trápí nejenom nedostatek středního zdravotnického personálu, ale i lékařů, a že mzdy ve veřejném sektoru stagnují, byl po složitých jednáních původní záměr ministerstva modifikován následujícím způsobem:

a)    Od 1.6.2009 budou navýšeny tarifní platy všem státním zaměstnanců o 3,5%.

b)    Prostřednictvím zvláštního příplatku ve výši dalších 3,5% budou s účinností od 1.7.2009 navýšeny tarifní platy všech zdravotnických pracovníků, kteří pracují ve zdravotnických zařízeních.

     Požadavek ČLK, aby tento příplatek byl 5%, nebyl na jednání 5.5.2009 akceptován.

     Obě zmíněná navýšení platů proběhnou na základě novelizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Mechanismus navýšení platů zdravotníků je tedy podobný, jaký byl zaveden bývalým ministrem zdravotnictví Bohumilem Fišerem na základě jednání s představiteli LOK na konci roku 2000, resp. od ledna 2001, kdy toto navýšení bylo nazýváno tzv. fišerným. 

     Tarifní platy lékařů by tedy po 1.7.2009 měly být o 7% vyšší než dnes. Toto navýšení se bohužel netýká lékařů zaměstnanců akciových společností, kteří za práci nepobírají plat nýbrž mzdu.

c)   Od 1.7.2009 bude změněn tzv. katalog prací ve veřejných službách a správě, přičemž změna se bude týkat všeobecných sester a porodních asistentek. Díky přesunu v tarifních třídách se předpokládá navýšení tarifních platů všeobecných sester a porodních asistentek, které jsou státními zaměstnankyněmi, v průměru o dalších 8%.

     Nyní záleží zejména na síle odborových organizací, aby pro lékaře vybojovaly zvýšení mezd i v akciových společnostech a aby zabránily snižování osobních příplatků a odměn.

 

Dr. Vraná se připojila k jednání představenstva v 9.50 hod., přítomno je 15 členů představenstva.

 

Návrh Dr. Herman:

Představenstvo ČLK se domnívá, že systémovějším řešením by bylo 3,5% navýšení úhrad v celém segmentu zdravotnictví. Toto opatření by umožnilo navýšení mezd pro zdravotníky celého segmentu.

Hlasování  - počet hlasujících: 12

pro:                 10

proti:               1

zdržel se:         1                                                         Návrh byl přijat.

 

Návrh Dr. Kubek:

Představenstvo ČLK toto zvýšení vnímá jako potřebné, byť nedostatečné a vyzývá zřizovatele ostatních nemocnic, aby obdobně zajistili zvýšení mezd zdravotníků také ve svých nemocnicích.

Hlasování – počet hlasujících: 15

pro:                 11

proti:               4

zdržel se:         0                                                         Návrh byl přijat.

 

 

Dohodovací řízení o úhradách, hodnotě bodu a regulacích pro rok 2010

     Dr. Říhová podala informaci o jednání, kterých se jménem ČLK-o.s. účastnila.

26.3.2009 byl schválen nový jednací řád, který odděluje ambulantní gynekology od zbytku segmentu ambulantní péče. Návrh ČLK, aby byli do zvláštního segmentu obdobně vyčleněni nelékaři, tedy kliničtí psychologové, logopedi a ortoptisti, nebyl schválen.

Nadále platí, že za každý segment vystupuje tzv. koordinátor, zvolený v rámci daného segmentu zástupci jednotlivých profesních sdružení poskytovatelů. Váha jejich mandátu odpovídá počtu plných mocí udělených danému sdružení. Pokud je plná moc udělena více sdružením, platnou je ta s pozdějším datem. Platná je plná moc, která je poskytnuta mandátové komisi nejpozději ke dni zahájení dohodovacího řízení na příslušný rok.

Návrh ČLK, aby při hlasování o předběžné dohodě byl třeba souhlas 2/3 počtu hlasů poskytovatelů a 2/3 zástupců zdravotních pojišťoven, nebyl přijat. I nadále tedy bude každá z pojišťoven mít právo veta, respektive pro platnou předběžnou dohodu musí hlasovat všechny pojišťovny.

28.4.2009 byla volena nová mandátová komise, jejímž členem se stala také Dr.Říhová jako zástupce ČLK- o.s. Toto snad rozptýlí podezření z nekorektnosti započítávání plných mocí pro jednotlivé sdružení poskytovatelů.

 

Představenstvo ČLK vnímá nedostatky stávajícího systému dohodovací řízení způsobené špatným jednacím řádem, který zvýhodňuje zdravotní pojišťovny na úkor poskytovatelů zdravotní péče. Nápravu může zjednat změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou bude ČLK i nadále požadovat.

Hlasování – počet hlasujících: 15

pro:                 15

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

     Návrh ČLK na novelu zákona byl předán Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR s žádostí o jednání.

     28.4.2009 odeslal ministr práce RNDr. Nečas prezidentovi ČLK dopis oznamující, že s výjimkou části návrhů týkajících se změny tiskopisů o DPN a jejich počtu, jsou všechny ostatní návrhy ČLK pro MPSV nepřijatelné. Ministerstvo přitom argumentuje účelově a chybně a to například tak, že úhradu administrativních nákladů spojených s vystavováním a vedením DPN obsahují výkony ze Seznamu zdravotních výkonů, z nichž vychází také kapitační platba pro PL, což ale není pravda. Ministr Nečas rovněž informoval o tom, že MPSV již dříve zřídilo poradní orgán, jehož členy jsou vedle pracovníků ministerstva a ČSSZ i zástupci zaměstnavatelských svazů a sdružení lékařů, a nabídl ČLK účast v této pracovní skupině. Nesouhlas ČLK s materiálem MPSV byl zaslán novému ministrovi JUDr. Šimerkovi.

     Prezident ČLK nominoval na jednání 20.5.2009 za ČLK MUDr. Lubomíra Nečase, který je hlavním autorem pozměňovacího návrhu ČLK. Jednalo se již o 3. jednání, přičemž na předcházející jednání byli za lékaře pozváni pouze zástupci SPL, SPLDD a SAS. Dosavadním výsledkem těchto jednání, o kterých nebyla ČLK informována, je tzv. návrh Nečas – Škromach, tedy z pohledu ČLK nedostatečná novela, která by měla v ideálním případě vstoupit v platnost od čtvrtého čtvrtletí 2009, obsahující tyto změny:

a)         nové tiskopisy DPN – snížení počtu ze 6 na 5 (údajně z důvodu obtížené průpisnosti), nový bude i tiskopis „náhradní“,

b)         prodloužení lhůty pro zasílání tiskopisů – původně bylo následující pracovní den, návrh je na 3 pracovní dny

c)         nové tiskopisy „ potřeba ošetřování“ – snížení z 5 dílů na 2, bude se předávat pouze zaměstnavateli, ukončení potřeby ošetřování může být nově 3 dny předem

     Na základě jednání prezidenta ČLK s novým ministrem JUDr. Šimerkou, přislíbilo MPSV v nejbližší době jednání o návrzích ČLK, které by se mohly stát základem větší novely zákona, případně by alespoň část mohla být uplatněna při projednávání ve Sněmovně.

 

Představenstvo ČLK trvá na tom, že administrativní náklady spojené s vystavování a vedením DPN musí být zdravotnickému zařízení hrazeny v reálné výši, přičemž preferuje, aby plátcem nebyl systém veřejného pojištění.

Představenstvo ČLK pověřuje jednáními s Ministerstvem práce a sociální věcí ČR : Dr. Nečase, Dr. Němečka a Dr. Knajfla, jednání bude koordinovat prezident ČLK Dr. Kubek.

Hlasování – počet hlasujících: 15

pro:                 15

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Nemocnice 21. Století – certifikáty ČLK

    ČLK rozeslala svá personální doporučení na řádné zajištění lůžkové zdravotní péče lékaři všem ředitelům a zřizovatelům nemocnic. Informace byla publikována v dubnovém čísle časopisu Tempus.  Účast nemocnic, ale i jejich jednotlivých odděleních, v projektu je zcela dobrovolná. ČLK nabízí provedení personálních auditů nemocnic a prostřednictvím certifikátů kvality by chtěla ocenit a propagovat ta zdravotnická zařízení, která splňují požadavky na poskytování zdravotní péče „lege artis“, tedy na úrovni medicíny 21. století.

Metodiku provádění personálních auditů schválilo představenstvo na svém dubnovém zasedání.

     Personální doporučení ČLK v žádném případě nelze považovat za minimální personální standardy. Ze stanoviska ředitele VZP Dr.Horáka, který reagoval na dotaz prezidenta ČLK, však vyplývá, že Seznam zdravotních výkonů v souvislosti s poskytováním lůžkové péče stanoví minimální personální požadavky pro vykazování ošetřovacích dnů a výkonů, které jsou jejich součástí. Poskytování další zdravotní péče například na ambulancích nebo operačních sálech musí být zajištěno dalšími zdravotníky. Zdravotní pojišťovny sice neřeší organizaci práce ve zdravotnických zařízeních, avšak pokud je některý nositel výkonu nepřítomen, musí být po dobu jeho nepřítomnosti za něho zdravotnickým zařízením zajištěna náhrada. Z tohoto stanoviska největší zdravotní pojišťovny vyplývá, že personální doporučení ČLK nejsou nijak nadnesená.

Dr. Mrozek informoval představenstvo o dalším průběhu udělování certifikátu Nemocnice 21. století.

Do projektu se zatím oficiálně přihlásily 2 nemocnice – pražská nemocnice Na Homolce a nemocnice ve Frýdku  - Místku; řada dalších nemocnic zatím projevila zájem se o udělení certifikátu ucházet.

Dr. Mrozek ve spolupráci s právním oddělením ČLK vypracuje návrh smlouvy s nemocnicemi, ve kterém bude obsažen souhlas nemocnice s poskytováním dokumentů potřebných k posouzení a souhlas s prováděním namátkových kontrol po dobu platnosti certifikátu.

Od zdravotních zařízení bude ČLK požadovat tyto dokumenty:

-           seznam lůžkových oddělení, počet lůžkových částí a počet jejich lůžek,

-           seznam ambulancí jednotlivých oddělení s rozsahem jejich provozní doby,

-           počet operačních, případně zákrokových sálů, kterými disponují jednotlivá oddělení, a údaj, v jakém časovém režimu týdně,

-           jmenovitý seznam lékařů jednotlivých oddělení s určením jejich erudice (u neatestovaných lékařů s určením délky jejich praxe) i údaj, v jakém úvazku jsou lékaři zaměstnáni,

-           údaj, v jakém režimu jsou zajištěny lékařské pohotovostní služby, počet sloužících lékařů, jejich erudice, a kopie rozpisu služeb v měsíci předcházejícím podání žádosti.

Všechny doklady přiložené k žádosti musí být podepsány a schváleny vedením nemocnice.

Originály všech dokladů budou po vyhodnocení uloženy v centru ČLK pro možnost zpětné kontroly.   

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

Dr. Mach se připojil k jednání představenstva v 11.00 hod., přítomno je 16 členů představenstva.

 

 

Nábor pacientů zdravotnickými řetězci

   ČLK zaznamenává stále více případů, kdy se některá zdravotnická zařízení snaží získávat pacienty způsoby, které lze považovat za neetické. Vzhledem k tomu, že se tohoto jednání nedopouští lékaři, kteří jsou vázáni dodržováním Etického kodexu, ale jsou využívány služby různých agentur, je právní obrana vůči takovému jednání velmi obtížná.

   V souladu s usnesení představenstva připravil prezident ČLK ve spolupráci s právním oddělením návrh informačního letáku pro pacienty o důsledcích vyplývajících z přeregistrace a návrh změn pravidel přeregistrace pro jednání s VZP.

 

Návrh Dr.Kubek:

Pracovní návrhy budou rozeslány na jednotlivá OS ČLK a zároveň na vedení Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost s nabídkou spolupráce, neboť právě těchto skupin lékařů se týká tento problém nejvíce.

Hlasování – počet hlasujících: 16

pro:                 16

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

Dr. Kinšt nesouhlasí s administrativními bariérami pacientům, kteří chtějí uplatňovat právo na svobodnou volbu lékaře. Podle názoru Sdružení praktických lékařů se nejedná o důležitý problém.

 

7) Různé

 

Zasedání představenstva ČLK – 2. pololetí 2009

 

Pátek 31. července                    9:00 hodin                                                    kancelář Praha

Čtvrtek - Pátek 17.- 18. září     16:00 hodin                                                  výjezdní - Plzeň

Pátek 16. října                           9:00 hodin + porada předsedů                     kancelář Praha

Sobota 7. listopadu                   9:00 hodin                                                    kancelář Praha

Sobota 21. a neděle 22. listopad   XXIII. Sjezd ČLK                                   Voroněž Brno

Pátek 11. prosince                     9:00 hodin + porada předsedů + koncert     kancelář Praha

Hlasování – počet hlasujících: 15

pro:                 15

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

MUDr. Tocháček  opustil  jednání v 11.45 hod., přítomno je 15 členů představenstva.

 

 

2) Jednání a informace - pokračování

 

Vzdělávání lékařů – rezidenční místa a vyhlášky k zákonu č. 95/2004 Sb.

   V rozporu s § 21a odst. 1) novely zákona č.95/2004 Sb., ministerstvo zdravotnictví bez spolupráce s ČLK rozdělilo vzdělávací obory lékařů tak, že rezidenti v 18 z nich by měli mít nárok pouze na příspěvek na kurzovné ve výši 30 000,- Kč na celou dobu specializačního vzdělávání. V dalších 63 oborech by rezidenti měli mít nárok na různý příspěvek na mzdu, který by byl vyplácen jejich školícím pracovištím, přičemž ve 42 z těchto oborů by v roce 2009 nemělo být vypsáno žádné rezidenční místo.

   ČLK vyjádřila svůj nesouhlas s postupem ministerstva 12.1.2009 a následně podal prezident ČLK 19.2.2009 ministryni zdravotnictví oficiální stížnost na nezákonný postup odboru vedeného náměstkyní Dr. Hellerovou.

   Nová ředitelka odboru vzdělávání a vědy ministerstva Mgr. Pírková se vyjádřila v tom smyslu, že Mz splnilo zákonný požadavek „spolupráce s ČLK“ tím, že materiály odeslalo ČLK 23.12.2008 s tím, že ČLK se mohla vyjádřit do 31.12.2008.

   Na materiál zaslaný 23. prosince, tedy poslední den před vánočními svátky, však ČLK do konce roku nemohla reagovat, proto 12.3.2009 prezident ČLK zaslal další stížnost na porušování zákona ministryni zdravotnictví Ing. arch. Filipiové.

     Dne 27.4.2009 obdržela ČLK odpověď datovanou 3.4.2009, v níž se ministryně zdravotnictví ztotožňuje s jednáním ministerstva a považuje zaslání materiálu 23.12. s výzvou vyjádřit se do 31.12. za splnění zákonného požadavku „spolupráce s ČLK“.

 

Představenstvo ČLK upozorňuje, že od nabytí účinnosti novely zákona č. 95/2004 Sb., (1.7.2008) nejsou dosud stanoveny výčty jednotlivých oborů systému vzdělávání (základní kmeny, obory specializované způsobilosti, certifikované kurzy).

ČLK upozorňuje na rozpad systému vzdělávání a důrazně doporučuje urychlit práce vedoucí k rychlému řešení tohoto problému. Zhroucení systému vzdělávání lékařů může mít dalekosáhlé důsledky pro celou generaci.

ČLK vypracovala ucelený návrh celého systému vzdělávání. S konečnou podobou tohoto návrhu vyslovila souhlas většina odborných společností, tento návrh je opakované předkládán kompetentnímu orgánu státní správy (Ministerstvu zdravotnictví ČR), již déle než 15 měsíců.

Hlasování – počet hlasujících: 15

pro:                 15

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Tzv. prasečí chřipka – informování lékařů

     Lékaři nemají v současnosti k dispozici prakticky žádné odborné informace o hrozící epidemii a o způsobu vyšetřování a ošetřování pacientů. Z toho důvodu nabídl 30.4.2009 prezident ČLK hlavnímu hygienikovi  Dr.Vítovi možnost informovat lékaře prostřednictví webových stránek ČLK a časopisu Tempus i prostřednictví e.mailů, které by ČLK lékařům rozesílala. Ministerstvo zdravotnictví ČR této nabídky dosud nijak nevyužilo.

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

 

Ministerská konference na téma Finanční udržitelnost zdravotních systémů

     Prezident ČLK seznámil představenstvo se svojí písemnou zprávou o konferenci pro CPME. Konference se uskutečnila v Praze ve dnech 11.-12.5.2009 v rámci Českého předsednictví v Radě EU za poměrně malé účasti zahraničních expertů. Vedle konstatování, že populace vyspělých států stárne, což spolu s rozvojem medicíny přináší a bude přinášet rostoucí náklady na zajišťování zdravotní péče, konference mnoho konkrétního nepřinesla. Vystoupení zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR se omezila na propagaci tzv. Julínkovy reformy, která však nebude realizována.

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

 

Analýza možných dopadů hromadného vystoupení lékařů ze systému veřejného zdravotního pojištění

     Na základě usnesení Sjezdu nechal prezident ČLK vypracovat právní analýzu možných důsledků hromadného vystoupení lékařů ze systému veřejného zdravotního pojištění:

Podle článku 31 Listiny základních práv a svobod mají občané právo „na základě veřejného zdravotního pojištění na bezplatnou zdravotní péči za podmínek, které stanoví zákon“. Stát má povinnost toto právo občanů zabezpečit. Pokud by větší část lékařů vystoupila ze systému veřejného zdravotního pojištění, státní orgány by musely tuto situaci řešit.

Rizika:

- Základní podmínkou úspěchu takovéto nátlakové akce by byla jednota soukromých lékařů a to alespoň v rámci dané odbornosti či regionu.

- Smlouvy se zdravotními pojišťovnami mají výpovědní lhůtu, po kterou by pojišťovny měly možnost „nahlodávat“ jednotu lékařů atraktivními nabídkami.

- Pojišťovny by mohly zajišťovat ambulantní lékařskou péči prostřednictvím zaměstnanců nemocnic, poliklinik a zdravotnických řetězců, pokud by těmto zdravotnickým zařízením rozšířily smlouvy a zvýšily úhrady.

- Stát by mohl organizovat, a také ekonomicky podpořit, aktivní nábor lékařů (nových zaměstnanců) v chudších členských státech EU.

- Stát by mohl usnadnit výkon lékařské praxe (na pozici lékařů zaměstnanců) pro lékaře z nečlenských států EU např. ze zemí bývalého Sovětského Svazu.

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

 

Kontroly, které provádí SÚKL

     Vzhledem k tomu, že se stále opakují stížnosti lékařů na kontroly, které provádí SÚKL,  zpracovalo právní oddělení ČLK pro lékaře informaci, která shrnuje povinnosti zdravotnických zařízení i povinnosti kontrolorů SÚKL podle platné legislativy. Materiál byl rozeslán na OS ČLK a publikován na www.lkcr.cz.

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

 

112. Sjezd Spolkové německé lékařské komory

    Dr. Šindler se účastnil jako host jménem ČLK části jednání 112. Sjezdu Spolkové německé lékařské komory, který se konal 19.-22.5.2009 v Mainzu, a o tomto jednání podal informaci.

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

 

Pracovní síla ve zdravotnictví – výzkum PWG

     Mezinárodní organizace mladých lékařů (PWG), jejímž členem je také ČLK, začala zpracovávat celoevropský přehled o vývoji počtu lékařů, o jejich demografické a odbornostní struktuře. Účastí v projektu může ČLK získat řadu zajímavých informací. Dotazník za ČLK zpracovala vedoucí zahraničního oddělení sl. Vystrčilová s pomocí prezidenta ČLK.

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

 

Celoživotní vzdělávání – dotazník CPME

     Předsedkyně podvýboru pro vzdělávání CPME Dr.Stehlíková vytvořila dotazník s cílem získat přehled nejenom o organizaci a financování celoživotního vzdělávání lékařů v jednotlivých státech EU, ale také o tom, zda event. jak jsou bonifikováni lékaři, kteří se celoživotně vzdělávají.

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

 

Výběrová řízení - informace

   Členové představenstva, kteří se účastnili výběrových řízení, podali informace.

 

Dr. Krbušek se připojil k jednání představenstva v 12.45 hod., přítomno je 16 členů představenstva.

 

 

Akord – projekt integrované péče VZP

   Host : MUDr. Vepřek – ředitel oddělení strategie a rozvoje na VZP představil projekt kvality zdravotní péče Akord, který od ledna 2009 spustila VZP pilotně zatím ve čtyřech krajích (Ústeckém, Plzeňském, Jihočeském a Moravskoslezském). Projekt, který se neustále vyvíjí, údajně není projektem tzv. řízené péče a v současnosti je do něho zapojeno cca. 350 praktických lékařů (PL) a cca. 60 praktických lékařů pro děti (PLDD). Tito lékaři mají navýšenu kapitační platbu cca. 5,- Kč. Další bonifikace mohou lékaři dostat za splnění dopředu známých limitů nákladů za léky a vyžádanou léčbu, které se budou odvíjet od průměrných nákladů obdobných zdravotnických zařízení v rámci kraje. Od 1.7.2009 předpokládá VZP rozšíření projektu pro PLDD v celé ČR a to v souvislosti s kompenzací příjmů ušlých z důvodu zrušení tzv. regulačních poplatků.

Dodatek ke smlouvě s VZP o zařazení PL a PLDD do projektu Akord ukládá lékařům následující povinnosti:

-    Označit zdravotnické zařízení logem Akord.

-    Informace poskytnuté pojišťovnou využívat výhradně pro potřeby poskytování zdravotní péče klientům VZP.

-  Vést zdravotnickou dokumentaci elektronickým způsobem se zaručeným elektronickým podpisem nebo bez něho s povinností tvorby podepsaných papírových kopií.

-  Komunikovat s VZP, s dalšími zdravotnickými zařízeními a pojištěnci přednostně elektronickým způsobem.

-   Vést objednávkový systém a objednávat v případě zájmu pacienty na čas s čekací dobou nepřesahující obvykle 15 minut.

-    Přizpůsobit po projednání s VZP dohodnutý počet a rozložení ordinačních hodin potřebám pojištěnců.

-   Zajišťovat objednání pacientů k indikované ambulantní či lůžkové péči.

-   Respektovat organizační pokyny útvaru krajského koordinátora (tím však nemusí být a také v některých případech není lékař ?) programu kvality péče a konzultovat s ním řešení složitých a neobvyklých léčebných postupů.

Dodatek ke smlouvě o zařazení PL a PLDD do projektu Akord ukládá VZP následující povinnosti:

-  Zajišťovat a spravovat přístupová práva zdravotnického zařízení pro elektronickou komunikaci - Portál VZP.

-   Elektronicky prostřednictvím Portálu VZP předává zdravotnickému zařízení informace o péči, která byla u něho registrovaným pojištěncům poskytnuta jinými zdravotnickými zařízeními a to včetně předepsaných léků zdravotnických prostředků.

-   Zajišťuje informační podporu o kvalitě a efektivitě služeb, která vychází se srovnání chování zdravotnických zařízení poskytujících obdobné služby s analýzou odchylek, expertním hodnocením a poměrem mezi náklady a přínosem.

-    Podporuje zdravotnické zařízení v přístupu jeho pacientů ke specializované péči.

-    Doporučuje dané zdravotnické zařízení svým pojištěncům.

 

Podle názoru většina členů představenstva projekt Akord vykazuje znaky tzv. řízené péče omezující svobodnou volbu lékaře na straně pacienta a nezávislost v rozhodování o terapii na straně lékaře. Také s ohledem na nejasnosti a rozpory mezi mediální prezentací projektu, obsahem smluvních dodatků a prezentací ředitele Vepřeka, nenašlo představenstvo ČLK dostatek důvodů k přehodnocení svého negativního stanoviska k projektu z ledna 2009 a i nadále tedy platí, že představenstvo ČLK nedoporučuje lékařům, aby se do projektu Akord zapojovali.

Odlišný názor na projekt Akord projevil Dr.Kinšt, který tuto aktivitu VZP hodnotí kladně.

 

 

Televize Polar – projekt Medicína

Hosté : Gabriela Lefenda – šéfredaktorka zpravodajství TV Polar a Petr Panáč – výkonný ředitel TV Polar představili projekt televizního vysílání zaměřeného na zdravotnickou problematiku.

Představenstvo pověřilo Dr.Sojku dalšími jednáními o možnostech spolupráce ČLK a TV Polar.

 

 

 

3)   Vnitřní činnost

 

Informace o jednání Etické komise ČLK

   Dne 3.4.2009 se konalo zasedání nově jmenované Etické komise ve složení:

MUDr. Helena Stehlíková - předsedkyně, Doc. MUDr. Petr Bartůněk,CSc., Doc. MUDr. Jarmila Drábková,CSc., MUDr. Miroslav Pětivlas, JUDr. Ing. Lukáš Prudil, PhD., MUDr. Petr Příhoda, Prof. Jan Sokol, PhD., CSc.,

Mgr. Dagmar Havlová a MUDr. Petr Lokaj se omluvili.

   Po vzájemném přestavení seznámila Dr. Stehlíková přítomné členy s postavením a úkoly EK v systému ČLK, informovala o spolupráci s evropskými organizacemi. Dále byla vytyčena témata pro nejbližší období:

-  ukončení život prodlužující léčby,

-  lékařem asistovaná smrt,

-  darování orgánů,

-  e.Health - databáze lékařských informací.

Závěrem komise řešila několik konkrétních stížností. Z jedné z nich vyplynul požadavek, aby      Představenstvo ČLK zaujalo stanovisko k portálu www.znamylekar.cz a to z důvodu, že pomlouvanými jsou členové ČLK.

   Příští zasedání se bude konat na podzim 2009.

Představenstvo ČLK bere informaci Etické komise ČLK na vědomí.

   Dr.Kubek  připomenul, že případ lživých pomlouvačných informací na www.znamylekar.cz již právní oddělení ČLK posuzovalo a příslušná doporučení pro členy ČLK byla publikována v časopise Tempus. Dále připomněl, že trestní oznámení, které jako prezident ČLK v této věci podal, bylo odloženo.

 

 

Právní kongres ČLK

     ČLK pořádá ve čtvrtek 18. června 2009 od 9:30 hodin v Kongresovém sále Nemocnice Na Homolce v Praze 5 právní kongres na téma: Činnost soudních znalců ve zdravotnictví aneb „Co je a co není lege artis a kdo to posoudí“.

 

 

Spolupráce s firmou Edukafarm

     Prezident ČLK při kontrole zjistil, že společnost Edukafarm neuhradila ČLK několik faktur, jejichž splatnost již vypršela:

- faktura 08/139a doplatek 40.000,- Kč + DPH (leden)

- faktura 08/166 doplatek 40.000,- Kč + DPH (únor)

- faktura 09/009 doplatek 40.000,- Kč + DPH (březen)

- druhou splátku dluhu dle splátkového kalendáře navrženého Edukafarmem ve výši 120.000,- Kč + DPH (březen)

- faktura č. 09/049a ve výši 12.000,- Kč + DPH za provizi z vkládané inzerce.

Na tuto skutečnost upozornil z pověření prezidenta ČLK právní zástupce ČLK JUDr. Mach firmu Edukafarm dne 7.5.2009 spolu s konstatováním, že celkový dluh Edukafarmu vůči ČLK činí 252.000,- Kč  + DPH.

V reakci na toto upozornění Edukafarm zaplatil jedenkrát 40 000,- Kč + DPH a splátku ve výši 120 000,- Kč + DPH.  

Představenstvo ČLK souhlasí s dosavadním postupem prezidenta ČLK a trvá na dodržování podmínek smlouvy s firmou Edukafarm.

Hlasování – počet hlasujících: 16

pro:                 16

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Vzdělávací konference ČLK – Skalský Dvůr 24.-25.4.2009 - vyúčtování

Náklady celkem:        237 703,- Kč

Příjmy od sponzorů:    80 000,- Kč

Účastnické poplatky: 103 000,- Kč

Výsledná ztráta:         - 54 703,- Kč

Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování Vzdělávací konference ČLK – duben 2009.

Hlasování – počet hlasujících: 16

pro:                 16

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Krajské rady ČLK

     Má-li ČLK vystupovat jako jednotná a seriozní organizace, musí si její jednotlivé orgány mezi sebou předávat informace o činnosti. Zatím co představenstvo svoji povinnost plní, (zápisy rozesílány na OS ČLK a zveřejňovány na internetu) a také prezident rozesílá funkcionářům ČLK aktuální informace, tak Rady kraje neplní povinnosti uložené Organizačním řádem ČLK a nezasílají představenstvu informaci o změně předsedajícího, ani zápisy z jednání obsahující informace o aktuálních problémech zdravotnictví kraje a o stanoviscích rady k těmto problémům.

Prezident ČLK proto vyzval předsedy OS ČLK aby:

-  Provedli kontrolu údajů o předsedajícím Rady kraje a neprodleně nahlásili změny.

-  Zajistili zaslání zápisu alespoň z posledního zasedání Rady kraje v termínu do konce května 2009.

-  Provedli kontrolu správnosti údajů v tabulce kontaktů na jednotlivá okresní sdružení, kterou má centrální kancelář ČLK k dispozici, aby aktualizované kontakty mohli dostat členové ČLK.

-  Předsedy krajských rad zároveň požádal o zaslání zprávy o činnosti a o proběhlých jednáních s představiteli krajské samosprávy tak, aby tyto zprávy mohlo představenstvo ČLK projednat na svém zasedání 19.6.2009. Zprávy o činnosti a výměna zkušeností z jednání s Kraji budou též předmětem porady předsedů ve čtvrtek 18.6.2009.

 

 

4)   Blok VR

 

Doplnění Vědecké rady ČLK

Na funkci člena VR ČLK rezignoval Doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc., který zároveň doporučuje nového předsedu oborové komise ČLK pro urologii Prof. MUDr. Marko Babjuka, CSc. – urologická klinika FN Motol.

V souladu s § 19 Organizačního řádu ČLK navrhuje představenstvo, aby prezident ČLK jmenoval členy VR ČLK viceprezidenta ČLK MUDr. Zdeňka Mrozka, Ph.D. a Prof. MUDr. Marko Babjuka, CSc.

Hlasování – počet hlasujících: 16

pro:                 15

proti:               0

zdržel se:         1                                                         Návrh přijat.

 

 

Žádost o udělení akreditace magisterského studijního programu „všeobecné lékařství“ fakulty zdravotnických studií Ostravské university

Dr. Herman informoval o žádosti, kterou začala projednávat VR ČLK. Ta zřídí tři nezávislé komise, které navržený studijní program „Všeobecnému lékařství na Universitě Ostrava“ posoudí.

Komise budou mít toto složení :

  1. komise – prof. Stránský, prof. Herget, prof. Koutecká, Doc. Pleva

  2. komise – prof. Žaloudík, prof. Palička, prof. Zima

  3. komisí je akreditační komise Ministerstva školství ČR

 

MUDr. Liehne, MUDr. Kinšt, MUDr. Herman a MUDr. Spousta opustili jednání v 16.15 hod., přítomno je 12 členů představenstva.

 

 

5)  Blok tajemníka ČLK

 

1)      V období od 22.4.2009 – 22.5.2009  bylo přijatých celkem 48 lékařů:

z toho bylo             9 lékařů se stát. příslušností SR,

                              3 lékaři s cizí st. příslušností,                            

                              3 lékařï se slovenskou LF,

                              2 lékaři se zahraniční LF

                                                                                                                 

V uvedeném období bylo celkem 8 žádostí o přijetí definovány jako pozdní vstup.

 

2)      K 22.5.2009 bylo vyřízeno 139 žádostí o potvrzení prof. bezúhonnosti, tj. 115 lékařů (264 certifikátů).

 

 

Smlouva mezi ČLK a SÚKL o Farmakoterapeutických informacích v časopise Tempus

K 31.12.2008 byla na žádost SÚKL ukončena smlouva s nadací prof. Skarnitzla, kterou by měla nahradit smlouva mezi ČLK a SÚKL. Na podnět ekonomického oddělení ČLK navrhla delší fakturační období než jedenkrát za měsíc. SÚKL dosud smlouvu nepodepsal.

 

 

Nový systém zadávání řádkové inzerce do časopisu Tempus

Výnosy z řádkové inzerce v časopise Tempus

2007:              400 340,- Kč

2008:              589 640,- Kč

1.- 4. 2009      164 096,- Kč

V roce 2008 nebyly ČLK zaplaceny inzeráty v hodnotě 13 295,- Kč.

Na návrh tajemníka ČLK Firma ISSA rozšířila webové stránky ČLK o formulář pro zadávání inzerátů do časopisu Tempus tak, aby inzeráty byly zadávány elektronickou cestou a zaplaceny dříve, než budou otištěny. Cena úpravy cca. 45 000,- Kč.

Představenstvo změnu způsobu zadávání řádkové inzerce do časopisu Tempus schvaluje s tím, že za inzerci zodpovídá od červnového čísla časopisu Tempus paní Kuchyňová.

Hlasování – počet hlasujících: 11

pro:                 11

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Elektronický způsob vedení registru kauz

Tajemník Dr. Mach představil věcný záměr projektu „elektronický způsob vedení registru kauz“, který reflektuje potřeby Revizní komise ČLK a Čestné rady ČLK.

Firma ISSA připraví realizaci tohoto věcného záměru tak, aby ji mohla posoudit Revizní komise ČLK a Čestná rada ČLK.

Vzhledem k tomu, že celkové finanční náklady jsou odhadovány na částku cca 200.000,- Kč, musí Revizní komise a Čestná rada ČLK nejprve posoudit funkčnost projektu a účelnost celé investice.

Pokud Revizní komise a Čestná rada ČLK realizaci projektu doporučí, bude tento projednán Představenstvem ČLK, a to včetně cenové kalkulace.

Hlasování – počet hlasujících: 12

pro:                 12

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Tajemník Dr. Mach seznámil členy představenstva s požadavkem Čestné rady ČLK a Revizní komise ČLK na nákup notebooků pro každého člena. Jedná se celkem o 18 kusů.

Představenstvo ČLK pověřuje tajemníka Dr. Macha, aby do příštího zasedání připravil návrh, o jaké notebooky by se mělo jednat a v jaké ceně.

 

 

Evidence lektorských smluv

Z technického hlediska se nejedná o problém, avšak představenstvo musí upřesnit zadání – zodpovídá viceprezident Dr.Mrozek.

 

 

Školení sekretářek v práci s registrem

Firma ISSA realizovala dvě školení a to 7.4. v Olomouci a 16.4. v Praze. Školení se účastnilo 47 administrativních pracovnic z celkem 44 OS ČLK, což znamená, že cca polovina OS ČLK se nezúčastnila. Celkové náklady pro centrální ČLK: 27 185,- Kč.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

6) Licence  

 

Návrh na novelu stavovského předpisu ČLK č. 11 - Licenčního řádu ČLK

Dr.Mrozek navrhuje:

 -   V ustanovení § 7, odst. 2, písm. b) se za středník na konci doplňuje:

"tato praxe musí být absolvována v době předcházející podání žádosti s  celkovou dobou možného přerušení praxe v trvání maximálně 36 měsíců do dne podání žádosti a v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku. Doba mateřské dovolené a rodičovské dovolené je do přerušení praxe započtena v rozsahu jedné poloviny této dovolené;"

-    Ustanovení § 7, odst. 2, písm. b) nově zní:

"b) 8 let praxe v daném, případně příbuzném, oboru. U bývalých nástavbových oborů  se započítává i praxe v základním oboru; tato praxe musí být absolvována v době předcházející podání žádosti s  celkovou dobou možného přerušení praxe v trvání maximálně 36 měsíců do dne podání žádosti a v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku. Doba mateřské dovolené a rodičovské dovolené je do přerušení praxe započtena v rozsahu jedné poloviny této dovolené;"

-   Odůvodnění: V rámci tohoto ustanovení vzniká výkladová nejasnost co se týče možného přerušení výkonu lékařské praxe. Jestliže v ustanovení § 7, odst. 1, písm. b)  SP-11 stanoví dobu, na kterou je možno výkon praxe přerušit, aby uchazeč o licenci ČLK k provozu soukromé lékařské praxe ještě splňoval podmínky pro její udělení, bylo by žádoucí tuto podmínku doplnit i pro primářské licence, kde toto dosud nefiguruje. Zabrání se tak účelovému výkladu, že je možné udělit primářskou licenci např. i po mnoholetém přerušení lékařské praxe, jestliže by uchazeč i navzdory tomu splňoval podmínku 8 let praxe v daném, případně příbuzném oboru.

 

Představenstvo ČLK schvaluje návrh novely stavovského předpisu ČLK č. 11 – Licenčního řádu ČLK.

Hlasování – počet hlasujících: 11

pro:                 11

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 17:30 hodin.

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 19.6.2009 od 9:00 hodin v Praze. 

 

Zapsala:          Hanka Matějková

 

Schválil:          MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK