Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis ze zasedání centrálního představenstva 15.1.2014

5. 2. 2014

 

Zápis z jednání představenstva ČLK,

konaného dne 25. ledna 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

 

Přítomni:        MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr. Mach Ota, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr. Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.

Omluveni:     MUDr. Mach Jiří.

Přizváni:         Mgr. Miloš Máca, MUDr. Sojka.

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. Přítomno 17 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

1) Připomínky k minulému zápisu

 

 

2) Jednání a informace

 

Seznam zdravotních výkonů (SZV) – vyhláška č. 421/2013 Sb.

   Připomínky k návrhu, které v rámci tzv. vnitřního připomínkového řízení dne 26.11.2013 uplatnila ČLK, nebyly ze strany ministerstva zdravotnictví vůbec projednány. Zásadním požadavkem ČLK bylo navrácení časů pro cílené (11022) a kontrolní (11023) interní vyšetření do stavu, který pro odbornost 101 – vnitřní lékařství – platil do roku 2012. Po přičtení minutové režie k jednotlivým výkonům došlo v roce 2013 u výkonu 11022 ke zkrácení ohodnocení o 105 bodů, v případě výkonu 11023 o 53 bodů. Toto krácení úhrad v roce 2013 bylo u vnitřního lékařství bezprecedentní a jako nepravdivé se ukázalo tvrzení ministerstva zdravotnictví, že k němu došlo po předchozím souhlasu České internistické společnosti JEP.

     Ministr zdravotnictví Dr. Holcát sliboval, že tuto diskriminaci vnitřního lékařství odstraní. Nápravu slíbila při jednání se Sdružením ambulantních internistů rovněž jeho náměstkyně Ing. Rögnerová. Tyto sliby nebyly ze strany ministerstva splněny.

    Obdobně jako v případě odbornosti 101 – vnitřní lékařství, ČLK navrhovala návrat k času výkonů a bodových ohodnocení komplexních, cílených a kontrolních vyšetření u dalších odborností k hodnotám, které platily pro rok 2012, když tyto odbornosti byly úpravou pro rok 2013 rovněž neodůvodněně kráceny. Jedná se o následující odbornosti: 502 - Dětská chirurgie, 506 – Neurochirurgie, 604 - Dětská gynekologie, 702 – Foniatrie, 704 - Dětské ORL, 707 - Dětská urologie.

   Dne 20.12.2013 byla ve Sbírce zákonů pod č. 421/2013 Sb. zveřejněna novela Seznamu zdravotních výkonů pro rok 2014.

    Novela přináší zejména tyto změny:

·        Zvýšení minutové režijní sazby o cca 3,2 %, tedy o míru inflace.

·        Do SZV byly údajně na návrh České internistické společnosti zařazeny dva nové výkony:

11024 – předoperační vyšetření internistou.

11025 – superkonziliární vyšetření internistou.

   Podmínky, které je však nutno splnit pro možnost vykázání těchto výkonů, jsou však tak striktní, že praktický dopad těchto změn bude pro ambulantní internisty minimální.

·        Novela SZV přinesla dále snížení bodové hodnoty některých výkonů.

Například:

17129 – neinvasivní ambulantní monitorování krevního tlaku:

    2013: 392 bodů bez minutové režie, 536 bodů s minutovou režií,

     2014: 186 bodů bez minutové režie, 334 bodů s minutovou režií, čas v obou případech

                stejný – 50 minut.

   Se sdílením tohoto výkonu praktickými lékaři nesouhlasily ani odborné společnosti: Česká kardiologická společnost, Společnost pro hypertensi, Česká internistická společnost, ani Sdružení ambulantních specialistů (SAS) a ČLK. Bez ohledu na negativní stanovisko pracovní komise Mz pro SZV si Sdružení praktických lékařů (SPL) prosadilo možnost, aby PL prováděli vyšetření tzv. TK Holtera. Toto se jim však podařilo za cenu snížení bodového ohodnocení tohoto výkonu, což poškodí lékaře, kteří tato vyšetření dosud prováděli.

09223 – intravenózní infúze u dospělého nebo dítěte nad 10 let:

    2013: 55 bodů bez minutové režie, 141 bodů s minutovou režií,

    2014: 39 bodů bez minutové režie, 128 bodů s minutovou režií, čas v obou případech stejný

             – 30 minut.

 

Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 9.55 hod., přítomno je 18 členů představenstva.

 

Dr. Musil podal doplňující informace k jednání pracovní komise Mz pro Seznam zdravotních výkonů, která není orgánem s rozhodovací pravomocí, ale pouhým poradním orgánem ministra zdravotnictví. V minulosti existovalo dohodovací řízení k SZV, které zrušil bývalý ministr Julínek, poté neexistoval žádný orgán otevřený odborné veřejnosti.

Stran výkonu 17129 – neinvasivní ambulantní monitorování krevního tlaku, s jeho sdílením praktickými lékaři nesouhlasily odborné společnosti, ani Sdružení ambulantních specialistů. Návrh PL, aby měli speciální kód pro toto vyšetření, by odporoval pravidlu, že pro stejné výkony prováděné lékaři různých odborností nemají existovat rozdílné kódy. Komise se sdílením kódu 17129 nesouhlasila, avšak Mz rozhodlo jinak, přičemž zároveň u tohoto výkonu aktualizovalo zakalkulovanou cenu přístroje, aniž by zreálnilo cenu osobních nákladů.

U výkonu 09223 – intravenózní infúze u dospělého nebo dítěte nad 10 let souvisí snížení bodového ohodnocení se změnou nositele výkonu z L2 (lékař) na S2 (zdravotní sestra).

 

Dr. Sedláček upozornil na skutečnost, že výkonů s poklesem bodové hodnoty může být více, neboť aktualizaci zakalkulovaných materiálových a přístrojových nákladů neprovázela aktualizace osobních a dalších režijních nákladů. Změny v SZV jsou často prováděny bez vědomí pracovní komise Mz pro SZV, její členové je tedy nemohou připomínkovat.

 

Představenstvo požaduje zachování Pracovní komise ministerstva zdravotnictví k Seznamu zdravotních výkonů s účastí zástupců ČLK, pokud nebude obnoveno dohodovací řízení k Seznamu zdravotních výkonů. Představenstvo požaduje změnu statutu této komise tak, aby ministerstvu zdravotnictví bylo povinno písemně odůvodnit případy, kdy nerespektuje doporučení této komise.

Představenstvo nesouhlasí s úpravami kalkulovaných cen materiálů a přístrojů, pokud současně nedojde k úpravě osobních a dalších režijních nákladů daného výkonu.

Představenstvo požaduje po ministerstvu zdravotnictví, případně po zdravotních pojišťovnách, zveřejnění platného znění kalkulačních listů jednotlivých výkonů, a to elektronickým způsobem.

Hlasování – přítomno 18  hlasujících:

pro:                 18

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Dohoda s ředitelem VZP o kompenzaci dopadu SZV na ambulantní internisty

    Dne 14.1.2014 uzavřel prezident ČLK s ředitelem VZP Ing. Kabátkem dohodu, že VZP bude kompenzovat ambulantním internistům, úhradu za rok 2013 na úroveň 98 % úhrady na jedno rodné číslo za rok 2011. Ambulantní internisté by se tak měli dostat na stejnou úroveň s ostatními ambulantními specialisty podle úhradové vyhlášky pro rok 2013. Negativní efekt zkrácení časů jejich klinických vyšetření tak bude eliminován. Pokud tuto dohodu mezi ČLK a VZP neodmítne 27.1.2014 Správní rada pojišťovny, bude VZP kompenzaci vyplácet při vyúčtování roku 2013 všem ambulantním internistům s příjmy od VZP do úrovně 2 milionů Kč za rok.

   O možnosti kompenzace pro rok 2014 bude ČLK s VZP jednat poté, až budou známy údaje o vývoji ekonomické bilance této pojišťovny. Prosazení novely Seznamu zdravotních výkonů od poloviny roku 2014 sice není příliš pravděpodobné, ale i o této možnosti budeme jednat s novým ministrem zdravotnictví.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Bonifikace za celoživotní vzdělávání ČLK

   Na základě jednání prezidenta ČLK s ředitelem Ing. Kabátkem se VZP 16.12.2013 zavázala zvýšit v roce 2014 o jeden haléř za každý vykázaný bod platby těm lékařům, kteří doloží Diplom celoživotního vzdělávání ČLK. Obdobným způsobem bude těmto lékařům navýšena hodnota bodu v porovnávacím období, aby při stejném objemu poskytovaných služeb nedošlo k překročení regulačního limitu. Po předložení Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK budou mít lékaři na uvedenou bonifikaci automaticky nárok bez jakéhokoliv dalšího posuzování.

   VZP předpokládá, že v roce 2014 vyplatí na základě naší dohody lékařům - držitelům Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK navíc až 80 milionů Kč.

Počet držitelů platného Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK (stav k 8.1.2014)

Celkem lékařů: 17 508

Podle roku vydání Diplomu:

2009 –    1 661

2010 –    1 891

2011 –    1 946

2012 –  10 500

2013 –    1 482

2014 –         28

   ČLK po konzultacích s Úřadem na ochranu osobních údajů předala VZP k datu 10.1.2014 seznam všech lékařů, kteří jsou držiteli platného Diplomu celoživotního vzdělávání, včetně informace o jejich datu narození pro potřebu jednoznačné identifikace. VZP na základě tohoto seznamu podle své metodiky navýší úhrady příslušným lékařům automaticky.

   Lékaře, kteří splňují podmínky celoživotního vzdělávání, ale Diplom nemají, vyzvala ČLK k tomu, aby neprodleně požádali kancelář svého OS ČLK o vydání Diplomu celoživotního vzdělávání. K žádosti je třeba doložit příslušný počet získaných kreditů (150 za uplynulých 5 let) dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Nově získaný Diplom pak lékař předá regionální pobočce VZP, a to nejpozději do 31.1.2014. Lékaři, kteří získají Diplom až po 31.1.2014, nebudou mít pro rok 2014 na bonifikaci nárok. O bonifikaci pro rok 2015 bude ČLK s VZP jednat.

   Dne 17.12.2013 se prezident ČLK obrátil dopisem na ředitele tzv. resortních zdravotních pojišťoven s výzvou, aby se připojili k dohodě, kterou ČLK uzavřela s VZP. Do dnešního dne odpověděly dvě zdravotní pojišťovny:

205 – Průmyslová zdravotní pojišťovna, chce o možnosti s ČLK jednat.

207 – Oborová zdravotní pojišťovna bankovní, dohodu odmítá.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Dohoda s VZP o zmírnění dopadu regulací za rok 2013

   Na základě jednání prezidenta ČLK s ředitelem Ing. Kabátkem se VZP 16.12.2013 zavázala výrazně omezit regulace uplatňované za rok 2013 vůči ambulantním specialistům, ambulantním gynekologům a praktickým lékařům.

   Pokud zdravotnické zařízení poskytující lékařské služby v segmentu ambulantní specializované péče, ambulantní gynekologické péče nebo všeobecného praktického lékařství, respektive praktického lékařství pro děti a dorost nepřekročí limit stanovený vyhláškou          č. 475/2012 Sb. o více než 200 tisíc korun, nebude VZP uplatňovat za rok 2013 žádné regulační srážky za předepsané léky a zdravotnické prostředky, za vyžádanou péči a za zvláště účtovaný materiál.

   Ani v případě, že lékař (zdravotnické zařízení) překročí limit o více než 200 tisíc korun, neznamená to ale automaticky, že vůči němu VZP uplatní regulace. V takovém případě totiž bude o odborné oprávněnosti pro překročení limitu rozhodovat rozhodčí orgán složený z jednoho zástupce VZP, jednoho zástupce ČLK a jednoho odborníka z daného oboru. Na základě posouzení tímto orgánem bude individuálně rozhodováno, zda pojišťovna přistoupí k regulacím, nebo je naopak promine.

   Vstřícným přístupem k regulacím, ke kterému se VZP rozhodla po jednáních s ČLK, chce pojišťovna jednak vyhovět nálezu Ústavního soudu, který označil plošně uplatňované regulace za neústavní, a zároveň chce podpořit své smluvní partnery – lékaře, kteří poskytují kvalitní služby jejím klientům.

   VZP předpokládá, že díky naší dohodě nebude v porovnání s parametry tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2013 uplatňovat vůči ambulantním lékařům regulační srážky v celkové výši cca 330 milionů Kč.

   Dohoda o prominutí regulací za rok 2013 se týká nejenom ambulantních specialistů včetně gynekologů, ale také praktických lékařů. Je třeba však zdůraznit, že se jedná pouze o regulace za rok 2013! Stran roku 2014 jsme sice ze strany vedení VZP zaznamenali jistou vstřícnost, ta však neznamená automaticky jistotu uzavření obdobné dohody i za rok.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Úhradová vyhláška č. 428/2013 Sb. pro rok 2014

   Ústavní soud 30.10.2013 vyhověl návrhu na zrušení tzv. úhradové vyhlášky zpracovanému právním oddělením ČLK. Soud konstatoval, že vyhláška č. 475/2012 Sb. je v rozporu s čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky a čl. 1 a čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a rozhodl o zrušení tzv. úhradové vyhlášky k datu 31.12.2014. Ústavní soud zároveň rozhodl, že úhradovou vyhlášku pro rok 2014 musí vydat Ministerstvo zdravotnictví ČR v takové podobě, aby byla v souladu s jeho rozhodnutím.

   Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2014 zveřejnilo ministerstvo 12.11.2013. Delegáti XXVII. Sjezdu ČLK, kterého se ministr Holcát odmítl zúčastnit, návrh úhradové vyhlášky odmítli kvůli jeho zjevnému rozporu s usnesením Ústavního soudu. Sjezd zároveň uložil prezidentovi ČLK, aby inicioval podání návrhu Ústavnímu soudu na zrušení této vyhlášky, pokud ministerstvo zdravotnictví při její tvorbě nezohlední rozhodnutí Ústavního soudu vyhlášené dne 30. 10. 2013 a připomínky ČLK.

   Razantní postup ze strany ČLK přispěl k tomu, že ministerstvo návrh revidovalo tak, aby byl alespoň částečně v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu.

   Podrobnou analýzu kompatibility tzv. úhradové vyhlášky, která byla zveřejněna dne 23.12.2013 ve Sb. pod číslem 428/2013, s rozhodnutím Ústavního soudu připravuje právní kancelář ČLK.

Segment AS:

Připomínkovaný návrh Mz reagující na rozhodnutí ÚS – změny oproti vyhlášce č. 475/2012:

·        Při překročení limitu plné úhrady na unikátní rodné číslo nedochází ke skokovému poklesu hodnoty bodu u nadlimitních výkonů na 0,30 Kč, ale pozvolna klesá hodnota všech vykázaných bodů (HBred). Z modelací vyplývá, že faktický důsledek pro ZZ je identický.

·        Velmi složitý úhradový vzorec obsahující funkci „limita“ zajišťuje, že úhrada na jedno unikátní číslo nemůže překročit úhradu z roku 2012. V roce 2013 byla úhrada omezena na 98% úhrady roku 2011.

·        Úhradová vyhláška nestanoví hodnotu bodu pro úhradu akutní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních. Ministerstvo diskriminaci nesmluvních ZZ, kterou zakázal ÚS, neodstranilo, hodnotu bodu pro nesmluvní ZZ má stanovit jiná právní norma – cenový výměr.

·        Regulace za překročení nákladů na léky, zdravotnické prostředky a vyžádanou péči nemá být skoková, ale čím vyšší bude překročení limitů, tím větší procento z překročení uplatní pojišťovna vůči ZZ jako regulační srážku. Limit regulace za překročení nákladů na léky byl snížen z 50 % na maximálně 40 % úhrady pro dané ZZ.

Vyhláška č. 428/2013 Sb. – změny proti připomínkovanému návrhu Mz:

·        Složitý úhradový vzorec platí pouze pro „klasické“ AS.

·        Mezi unikátní pojištěnce se zahrnují i ti, u kterých v hodnoceném období vykázán pouze minimální kontakt (09511) – např. předpis léků…

·        Pojišťovna je povinna oznámit ZZ limity pro náklady za léky, zdravotnické prostředky a za  vykázanou péči nejpozději do 30.4.2014.

·        Pokud ZZ zdůvodní nezbytnost většího množství vykázaných výkonů u jednotlivých pacientů, než kolik stanoví průměr za referenční období, pojišťovna veškerou péči uhradí v plné výši a tito pacienti nebudou započítáváni pro výpočet redukované hodnoty bodu (HBred). Jde o zásadní změnu reagující na hlavní výhradu Ústavního soudu.

Zásadní přetrvávající problémy:

·        Výše úhrady za vykázanou péči zůstává nízká, nereflektuje nárůst nákladů ZZ.

·        Systém úhrad zůstal složitý a nepřehledný.

·        Podle vyhlášky musí ZZ zdůvodňovat nezbytnost většího množství vykázané zdravotní péče, pokud trvá na její úhradě od zdravotní pojišťovny. ČLK prosazuje opačný systém, kdy by zdravotní pojišťovna musela prokázat zbytečnost vykázané zdravotní péče, pokud by je nechtěla uhradit.

Představenstvo diskutovalo dopady úhradové vyhlášky na jednotlivé segmenty.

 

 

Zdravotní pojištění imigrantů v ČR

   Prezident ČLK Dr.Kubek vystoupil společně se senátorem JUDr. Dienstbierem na konferenci, kterou pořádalo 28.11.2013 Nezávislé sociálně ekologické hnutí (Nesehnutí) ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta. Zde prezentoval stanovisko ČLK, která požaduje takovou úpravu právních předpisů, která umožní legálním imigrantům zapojit se do systému veřejného zdravotního pojištění. Současný právní řád nutí tyto osoby využívat služeb komerčních pojišťoven, jejichž drahé, vysokými režijními náklady zatížené pojistky, nepokrývají veškerá zdravotní rizika, považuje ČLK za vůči těmto osobám diskriminující a nedůstojný České republiky. Vyloučení těchto osob ze systému veřejného zdravotního pojištění tento solidární systém zároveň ochuzuje o nemalé finanční prostředky.

    Dle platné právní úpravy § 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, část cizinců, kteří legálně dlouhodobě žijí na území ČR, není účastna systému veřejného zdravotního pojištění a je s veškerou zdravotní péčí odkázána na zdravotní pojištění komerční či smluvní. Jedná se o několik desítek tisíc cizinců ze zemí mimo EU, kteří nemají právo trvalého pobytu na území ČR a nejsou zaměstnanci. Jde zejména o tyto osoby:

·        cizinci - osoby samostatně výdělečně činné, zejména živnostníci,

·        cizinci, kteří jsou rodinnými příslušníky jiných cizinců nebo i českých občanů, a z tohoto titulu mají právo pobytu v ČR,

·        cizinci – studenti.

   Vyloučení ze systému veřejného zdravotního pojištění se však týká i rodinných příslušníků českých občanů (zejména manželů/manželek), a to do doby, než získají trvalý pobyt, nebo než začnou být zaměstnanci, často po první 2 roky jejich pobytu v ČR (viz § 87h odst. 2 písm. b) zákona o pobytu cizinců). Touto situací naopak paradoxně nejsou postiženi rodinní příslušníci občanů jiných států EU žijících v ČR, neboť tito jsou chráněni právem EU, které jim zaručuje rovné zacházení s občany ČR. Paradoxně tak např. ukrajinská manželka občany Slovenské republiky žijícího v ČR má lepší právní postavení než ukrajinská manželka českého občana.

   Občanské iniciativy po konzultaci s právní kanceláří ČLK připravily pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento návrh přednesla 23.1.2014 poslankyně Marková (KSČM) na jednání zdravotního výboru PS. Vzhledem k možným rizikům zneužití veřejného zdravotního pojištění bylo projednávání návrhu přerušeno.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Setkání neformálního Lékařského poslanecko – senátorského klubu

   V současnosti je mezi poslanci 21 a mezi senátory 14 lékařů nebo lékařek – členů ČLK. Na pozvání prezidenta ČLK se 22.1.2014 uskutečnilo další neformální setkání lékařů – členů ČLK, kteří jsou poslanci nebo senátory.

   Prezident ČLK seznámil přítomné s činností ČLK a s legislativními návrhy komory, které jako Teze ČLK pro zdravotnictví 2013 schválili svým usnesením delegáti XXVII. Sjezdu ČLK v listopadu 2013.

   Na setkání vystoupili s projevy předseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny prof. MUDr. Vyzula (ANO) a předseda zdravotního výboru Senátu prof. MUDr. Janeček (ČSSD). Následovala diskuse.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Provádění zdravotních pitev od ledna 2014

   Právníci některých zdravotnických zařízení (např. fakultních nemocnic) se shodli na závěru, že nový Občanský zákoník znemožňuje provádění tzv. zdravotních pitev nařízených lékařem, pokud pacient předem s pitvou v případě úmrtí nevyslovil souhlas. Kvůli tomuto, podle právní kanceláře ČLK chybnému výkladu, se v některých nemocnicích prakticky přestaly provádět pitvy zemřelých.

   Problém není způsoben podle názoru právníků ČLK novým Občanským zákoníkem, ale pouze jeho chybným výkladem.

   Občanský zákoník vyžaduje souhlas s prováděním anatomických pitev výhradně pro účely výuky či výzkumu, což považujeme za zcela správné. Výklad, že běžné zdravotní či patologicko-anatomické pitvy (zkráceně pro oba druhy používejme pro lepší srozumitelnost pojem "zdravotní"), tedy nikoli anatomické pitvy, lze dělat rovněž jen s předchozím písemným souhlasem pacienta, nebo v případech, kdy zákon o zdravotních službách pitvu výslovně nařizuje, považujeme za chybný.

   Zákon o zdravotních službách, na jehož platnosti se nic nemění, stanoví jasná pravidla, kdo rozhoduje o provedení či neprovedení zdravotní pitvy, a to i v případech, kdy nařízení pitvy není ze zákona povinné. Je to lékař, který provádí prohlídku těla zemřelého, následně poté ještě může rozhodnutí upravit patolog, který má pitvu provádět. Nový občanský zákoník tato pravidla nemění. Kdyby je měl měnit, musel by je zahrnout do novely zákona o zdravotních službách, která byla provedena v souvislosti s novým Občanským zákoníkem.  Pokud harmonizační novela změnu nepřinesla, pravidla stanovená zákonem o zdravotních službách se nemění.  Navíc podle hlavního autora nového Občanského zákoníku prof. JUDr. Karla Eliáše, ale i podle dalších odborníků, je zákon o zdravotních službách v poměru „lex specialis“ k novému Občanskému zákoníku a uplatní se přednostně. Nový Občanský zákoník se tedy uplatní pouze tam, kde předmětnou problematiku zákon o zdravotních službách nijak neřeší.

   Právní kancelář ČLK považuje výklad některých právníků některých nemocnic a institucí, že bez písemného souhlasu pacienta není možno v případě jeho smrti provést z rozhodnutí lékaře zdravotní pitvu, za chybný a na sjednocení výkladů směrem k výše uvedeným zásadám bude ještě s právníky nemocnic jednat, aby odborná i laická veřejnost nebyla zbytečně matena.

Dr. Monhart informoval, že stanovisko zdravotního výboru Jihomoravského kraje s výjimkou případu, že zákon pitvu nařizuje, se pitvy nebudou provádět. Dr. Dernerová informovala, že obdobně postupuje kraj Ústecký.

Dr. Tomek informoval, že stanovisko zdravotního výboru Pardubického kraje je naopak v souladu se stanoviskem právního oddělení ČLK a nemocnice zřizované pardubického kraje provádí beze změn.

Představenstvo ČLK bere informace na vědomí.

 

 

Registr smluv – návrh zákona

   Skupina 76 poslanců z různých politických stran podala návrh zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Cílem návrhu je uložit ČR, územním samosprávným celkům, právnickým osobám zřízeným zákonem i právnickým osobám, které jsou ovládány i třeba zprostředkovaně státem a územními samosprávnými celky, povinnost zveřejňovat na internetu veškeré obchodní smlouvy, objednávky a faktury. Objednávky a faktury by musely být zveřejněny do 30 dnů od jejich vystavení či plnění a smlouvy podléhající povinnosti zveřejnění by bez splnění této povinnosti nenabyly účinnosti. Návrh neobsahuje žádný finanční limit, do kterého by zveřejňování povinné nebylo.

   Hospodářská komora ČR vyzvala dne 16.1.2014 ČLK a ostatní profesní komory zřízené zákonem, aby se připojily k deklaraci poukazující na nedostatky poslaneckého návrhu.

   Na základě konzultace s právní kanceláří komory zaslal prezident ČLK prezidentovi Hospodářské komory stanovisko, že:

·        ČLK se v zásadě ztotožňuje s obavami prezentovanými Hospodářskou komorou.

·        Zákon se má vztahovat na všechny právnické osoby zřízené zákonem, jakož i na právnické osoby zřízené nebo ovládané státem či územními samosprávnými celky, bude tedy mít přímý dopad jak na Českou lékařskou komoru, tak i na řadu poskytovatelů zdravotních služeb (zejména na všechny fakultní a krajské nemocnice). Z tohoto pohledu se jedná o zásadní návrh, který by měl být s dotčenými subjekty řádně projednán. K takovému projednání v rámci resortu zdravotnictví nedošlo.

·        Z textu návrhu není zřejmé, zda dopadá jen na smlouvy uzavřené po nabytí jeho účinnosti či na všechny smlouvy, které kdy povinné subjekty uzavřely. V druhém případě by se jistě jednalo o nesmyslný požadavek, který by Registr smluv zcela zahltil.

·        Návrh neobsahuje žádný finanční limit, po jehož překročení by vznikla povinnost smlouvu, objednávku či fakturu zveřejnit. Pravděpodobně by tedy záhy došlo k zahlcení Registru.

·        Přijetí zákona v navrhované podobě by vedlo k obrovské administrativní zátěži všech povinných subjektů (včetně ČLK). Důsledkem by patrně byl nárůst případů uzavírání smluv bez uplatnění písemné formy, což by (v naprosté kontradikci s deklarovaným účelem zákona) smluvní agendu povinných subjektů významně znepřehlednilo.

·        ČLK považuje návrh zákona za naivní, komplikující provoz povinných subjektů a přitom nepřinášející významné prohloubení transparentnosti uzavíraných smluv, když již nyní se ten, kdo o to má zájem, může k obsahu smluv dostat postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

·        ČLK podporuje snahu o transparentnost státní správy i samosprávy i o posílení možnosti veřejné kontroly efektivnosti smluvních vztahů a řádného nakládání s veřejnými penězi. Takto zásadní právní norma by však neměla být přijímána narychlo, ale teprve po řádném projednání jako vládní návrh.

   Poslanecká sněmovna na svém mimořádném zasedání dne 22.1.2014 návrh zákona schválila v tzv. 1. čtení, návrh tedy bude dále projednáván.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Výběrová řízení – informace

Dr. Přikryl podal informaci o výběrovém řízení, kterého se účastnil.

 

 

3) Vnitřní činnost

 

Věstník ČLK 2013

ČLK vydala věstník obsahující aktuálně platnou komorovou legislativu ve stavu po XXVII. Sjezdu ČLK. Věstník je dostupný ve formátu pdf. na internetu a ČLK vydala 700 kusů publikace v brožované vazbě pro potřeby funkcionářů ČLK. Tyto věstníky jsou rozesílány na OS ČLK.

Náklady celkové: 75 549,- Kč

   Z toho redakční úpravy textu: 12 100,- Kč

   Z toho grafické zpracování tisk, doprava: 63 449,- Kč

Náklady na jeden výtisk jsou 108,- Kč.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

Hlasování – přítomno 18  hlasujících:

pro:                 18

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

 

 

Časopis Tempus medicorum – ekonomika vydávání v roce 2013

  

  

Náklady

Výnosy

Výsledek

Leden 2013

460 887,- Kč

187 132,- Kč

-         273 755,- Kč

Únor 2013

601 988,- Kč

158 129,- Kč

-         443 859,- Kč

Březen 2013

460 161,- Kč

174 983,- Kč

-         285 178,- Kč

Duben 2013

500 276,- Kč

  90 462,- Kč

-         409 814,- Kč

Květen 2013

504 511,- Kč

137 327,- Kč

-         367 184,- Kč

Červen 2013

560 591,- Kč

163 889,- Kč

-         396 702,- Kč

Červenec a Srpen 2013

458 346,- Kč

 87 835,- Kč

-         370 511,- Kč

Září 2013

560 712,- Kč

184 290,- Kč

-         376 422,- Kč

Říjen 2013

460 161,- Kč

 55 804,- Kč

-         404 357,- Kč

Listopad 2013

460 645,- Kč

77 926,- Kč

-           382 719,- Kč

Prosinec 2013

458 346,- Kč

66 079,- Kč

-         392 267,- Kč

 

5 486 624,- Kč

1 388 856,- Kč

-         4 102 768,- Kč

Všechny částky jsou včetně DPH.

 

  

Náklady

Výnosy

Výsledek

Leden 2012

Časopis vydáván ve spolupráci s MF, a.s. podle původní smlouvy

Únor 2012

670 672,- Kč

294 142,- Kč

-         376 530,- Kč

Březen 2012

721 039,- Kč

374 261,- Kč

-         346 778,- Kč

Duben 2012

666 299,- Kč

266 709,- Kč

-         399 590,- Kč

Květen 2012

521 422,- Kč

355 939,- Kč

-         165 483,- Kč

Červen 2012

461 902,- Kč

126 174,- Kč

-         335 728,- Kč

Červenec a Srpen 2012

461 422,- Kč

 66 992,- Kč

-         394 430,- Kč

Září 2012

558 164,- Kč

271 974,- Kč

-         286 190,-Kč

Říjen 2012

500 132,- Kč

338 543,- Kč

-         161 589,- Kč

Listopad 2012

572 144,- Kč

256 211,- Kč

-         315 933,- Kč

Prosinec 2012

524 072,- Kč

79 458,- Kč

-         444 614,- Kč

 

5 657 268,- Kč

2 430 403,- Kč

-         3 226 865,- Kč

Všechny částky jsou včetně DPH.

 

   Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči všem lékařům. Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání časopisu Tempus Medicorum, a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou. Sjezd zároveň neschválil návrh, aby se na financování vydávání časopisu spolupodílela též jednotlivá OS ČLK.

   Díky úpravě smlouvy s Mladou frontou a.s. a úpravě podmínek redakční spolupráce s firmou EV – public relations, s.r.o. se podařilo snížit náklady na vydávání časopisu bez ohledu na to, že časopis vychází většinou ve větším rozsahu. Na druhé straně se nenaplnila očekávání, že úprava cen zvýší příjmy z inzerce. V důsledku protrahované krize a kvůli změnám na reklamním trhu došlo naopak k dalšímu poklesu příjmů z inzerce.

Celkové náklady:  5 486 624,- Kč

Celkové výnosy:   1 388 856,- Kč

Vydávání a bezplatné rozesílání časopisu Tempus Medicorum všem členům stálo ČLK v roce 2013 celkem 4 102 768,- Kč. Na jednoho člena komory za všech 11 čísel časopisu tedy připadá za rok částka cca 80,- Kč. Náklady na jeden výtisk časopisu jsou pouhých 7,30 Kč.

Představenstvo bere na vědomí zprávu o ekonomice vydávání časopisu Tempus Medicorum v roce 2013.

Hlasování – přítomno 18  hlasujících:

pro:                 18

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

Dr. Kubarič informoval, že OS ČLK Benešov zaslalo na účet centrální kanceláře ČLK na podporu časopisu Tempus částku odpovídající 6,00 Kč za jednoho platícího člena a jedno číslo časopisu, tedy 66,- Kč za jednoho platícího člena za rok.

 

 

Časopis Tempus medicorum – Spolupráce s firmou Mladá fronta a.s.

   Představenstvo projednalo návrh smlouvy o spolupráci při vydávání časopisu Tempus Medicorum mezi ČLK a firmou Mladá fronta a.s.. Smlouva, kterou prezident ČLK vyjednal s vedením firmy Mladá fronta a.s., navazuje na předchozí smlouvy a zachovává podmínky spolupráce na stejných parametrech, jaké byly dohodnuty v dodatku č. 1 ze dne 1.5.2012, kterým byla upravena dřívější smlouva.

Představenstvo schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci ČLK s firmou Mladá fronta a.s. platnou do 31.12.2014.

Hlasování – přítomno 18  hlasujících:

pro:                 18

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Časopis Tempus medicorum – Spolupráce s firmou EV public relations s.r.o.

   Představenstvo projednalo návrh smlouvy o  redakčním zajištění vydávání časopisu Tempus Medicorum mezi ČLK a firmou EV public relations s.r.o., která nahrazuje smlouvu uzavřenou dne 1.7.2007 ve znění dodatků č. 1 až 4 k této smlouvě. Smluvní podmínky zůstávají zachovány, cílem změny je zpřehlednění smluvních vztahů.

Představenstvo schvaluje rámcovou smlouvu o redakčním zajištění vydávání časopisu Tempus Medicorum mezi ČLK a firmou EV public relations s.r.o.

Hlasování – přítomno 18  hlasujících:

pro:                 18

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

   Představenstvo projednalo návrh smlouvy o  spolupráci při užívání inzertní plochy časopisu Tempus Medicorum  mezi ČLK a firmou EV public relations s.r.o., která nahrazuje smlouvu uzavřenou dne 23.1.2012 a dodatek č. 1 k této smlouvě. Smluvní podmínky zůstávají zachovány, cílem změny je zpřehlednění smluvních vztahů.

Představenstvo schvaluje návrh smlouvy o spolupráci při užívání inzertní plochy časopisu Tempus Medicorum  mezi ČLK a firmou EV public relations s.r.o.

Hlasování – přítomno 18  hlasujících:

pro:                 18

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Časopis Tempus medicorum – Spolupráce s firmou Premediapharm s.r.o.

   Představenstvo projednalo návrh smlouvy o spolupráci mezi ČLK a firmou Premediapharm s.r.o. Předmětem spolupráce je tvorba inzertní přílohy časopisu Tempus Medicorum s názvem „Scripta Medicorum“. Cílem ČLK je zajištění většího množství placené inzerce a tím zlepšení ekonomické bilance vydávání časopisu ČLK.

Představenstvo schvaluje smlouvu o spolupráci mezi ČLK a firmou Premediapharm s.r.o.

Hlasování – přítomno 18  hlasujících:

pro:                 18

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Konference ČLK - Syndrom vyhoření jako mezioborový jev - vyúčtování

  Konferenci pořádala ČLK ve spolupráci psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze, s katedrou psychologie Pedagogické fakulty UK a s katedrou psychologie Filosofické fakulty UK dne 12. 12. 2013, v Purkyňově sále 1. LF UK v Praze na Albertově.

Celkové náklady: 22 302,- Kč

Celkové výnosy: 57 300,- Kč

Pořádání konference skončilo ziskem pro ČLK: 34 998,- Kč

Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování akce.

Hlasování – přítomno 18  hlasujících:

pro:                 18

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Vánoční koncert ČLK 13. 12. 2013 – vyúčtování

Celkové náklady: 32 234,- Kč

Celkové výnosy:  20 000,- Kč (sponzor Kooperativa a.s.)

Pořádání vánočního koncertu skončilo ztrátou pro ČLK: - 12 234 Kč

Představenstvo bere informaci na vědomí.

Hlasování – přítomno 18  hlasujících:

pro:                 18

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Konference ČLK – 24hodinová dostupnost lékařské péče

   ČLK uspořádá konferenci dne 6.3.2014 od 14:00 hodin v prostorách Poslanecké sněmovny. Záštitu nad konferencí převzali předseda PS pan Jan Hamáček a předseda zdravotního výboru PS prof. MUDr. Vyzula.

  Představenstvo diskutovalo program konference a seznam přednášejících, kteří budou pozváni k aktivní účasti.

 

 

4) Blok VR

 

Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 15.1.2014

 

Vzhledem k neexistenci klinické praxe v oboru veřejné zdravotnictví rozhodlo se představenstvo v souladu s doporučením Vědecké rady ČLK neudělovat v tomto oboru licence k výkonu soukromé lékařské praxe, k výkonu funkce odborného zástupce, lektora v lékařské praxi ani licence k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře.

Hlasování – přítomno 18  hlasujících:

pro:                 18

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

5) Blok tajemníka ČLK

 

Informace o počtu nových členů ČLK

    V prosinci 2013 bylo přijato celkem 50 lékařů:

     z toho bylo           11 lékařů se státní příslušností SR,

                           10 lékařů s jinou státní příslušností,

                             7 lékařů se slovenskou LF,

          12 lékařů se zahraniční LF.

V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.

V roce 2013 požádalo celkem 330 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.

 

Personální a mzdové oddělení ČLK upozorňují funkcionáře ČLK, že náhrady za ztrátu času a cestovné za rok 2013 lze uplatnit pouze do konce ledna 2014.

 

6) Licence

 

Dr. Dostalíková opustila jednání v 14.35 hod., přítomno je 17 členů představenstva.

Dr. Šindler opustil jednání v 15.20 hod., přítomno je 16 členů představenstva.

 

7) Různé

 

Dr. Voleman upozornil na případ lékaře - cizince, který patrně pracoval ve FN Královské Vinohrady, aniž by měl od Ministerstva zdravotnictví ČR uznán diplom absolventa lékařské fakulty. ČLK upozorní na tuto skutečnost ministerstvo a požádá ho, aby přijalo opatření, která zabrání opakování tohoto protiprávního stavu, a aby provedlo kontrolu ve zdravotnických zařízeních, která zřizuje, s cílem zjistit, zda podobných případů není víc.

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:50 hodin.

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 1. března 2014 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK v Praze.

  

Zapsala:           Hanka Matějková              

 

Schválil:           MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK