Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis ze schůze centrálního představenstva 24.4.2009

30. 4. 2009

 

 

Zápis z jednání Představenstva ČLK

konaného v Hotelu Skalský dvůr dne 24. dubna 2009 od 9:00 hodin

 

 

Přítomni:       MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, MUDr. Herman, MUDr. Kinšt, MUDr. Klanica, MUDr. Krbušek, MUDr. Mach, MUDr. Němeček, MUDr. Pětivlas, MUDr. Rybová, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Spousta, MUDr. Šindler, MUDr. Tocháček, MUDr. Vraná.

Omluveni:      MUDr. Hledíková, MUDr. Knajfl, MUDr. Moravec, MUDr. Liehne

Přizváni:       MUDr. Sojka,

                                   

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9.00 hodin. Přítomno 13 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

 

      

1) Připomínky k minulému zápisu

- bez připomínek

 

 

2) Jednání a informace

 

Návrhy zákonů

   Dne 17. března 2009 byly Julínkovy zákony, které v listopadu 2008 odmítlo 80% přítomných delegátů sjezdu ČLK, staženy z projednávání v Poslanecké sněmovně s tím, že po zapracování nezbytných změn zákony znovu projedná vláda.

Zásadní požadavky ČLK:

- ČLK trvá na nedotknutelnosti stávajících registrací zdravotnických zařízení. Nabytá práva soukromých lékařů poskytovat zdravotní péče v určitém oboru, nemohou být v žádném případě omezována budoucím katalogem služeb, který by mohl stanovovat dodatečné podmínky, jejichž splnění by bylo pro řadu praktikujících lékařů nesplnitelné. Katalog služeb by se mohl stát nástrojem sloužícím k redukci stávající sítě soukromých zdravotnických zařízení.

- ČLK chce mít právo posuzovat personální vybavení zdravotnických zařízení.

- ČLK chce mít i nadále možnost řešit stížnosti na kvalitu lékařské péče.

- ČLK požaduje závaznost výsledků výběrových řízení probíhajících před uzavřením smlouvy mezi pojišťovnami a zdravotnickým zařízením. 

- ČLK navrhuje vytvoření dohodovacího řízení o standardech zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to za účasti ČLK.

- ČLK se chce účastnit tvorby Seznamu zdravotních výkonů i jednání o rámcové smlouvě a o výši úhrad i hodnotě bodu.

    Pokračovala jednání mezi zástupci ČLK a Mz, které bylo ochotno některé dříve odmítané připomínky a návrhy ČLK akceptovat. Poslední jednání se sborem náměstků ministryně zdravotnictví se konalo 31.3.2009. Ministerstvo však od té doby nedodalo slibovanou novou verzi zákonů, která by zohlednila předběžné dohody s ČLK.

   Dne 20.4.2009 přijala vláda usnesení že tyto tzv. Julínkovy reformní zákony nebude Poslanecké sněmovně předkládat.

 

Dr. Herman se připojil k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 14 členů představenstva.

 

Protikrizová opatření ve zdravotnictví

   16.3.2009 schválila Vláda ČR materiál ministryně zdravotnictví „Opatření v sektoru zdravotnictví pro řešení dopadů finanční a ekonomické krize“

   Poté, co byla vládě vyslovena nedůvěra, provedlo ministerstvo zdravotnictví revizi návrhů a připravilo návrh zákona, který by chtěla schválit vláda v demisi ještě před ukončením své činnosti, tedy do 8.5.2009

Zásadní připomínky ČLK:

K části první - zákon č. 48/1997 Sb.,

    ČLK kladně hodnotí navrženou změnu metodiky stanovení maximální ceny léku. Dosavadní systém totiž umožňoval, aby maximální cena v ČR byla i třeba druhou nejvyšší v rámci EU. Maximální cena léku sice pouze minimálně ovlivňuje výdaje veřejného zdravotního pojištění, avšak má dopad na výši doplatků pacientů za léky. Stanovení maximální ceny léku v ČR jako průměr tří nejnižších cen v rámci EU je zlepšením. 

     ČLK zásadně nesouhlasí s navrhovanou změnou způsobu stanovení maximální úhrady léku z veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo navrhuje, aby pojišťovny za léky platily nikoliv cenu nejnižší, ale cenu odpovídající průměru tří nejnižších cen v rámci států EU. Tato průměrná cena bude zákonitě vyšší, než cena nejnižší. Schválení návrhu by podle kvalifikovaného odhadu vedlo ke zvýšení výdajů zdravotních pojišťoven za léky oproti současnému stavu, a to za rok o cca.2,5 miliardy Kč.

K části druhé - zákon č. 592/1992 Sb.,

     ČLK pozitivně hodnotí prodloužení lhůty pro právo předepsat a vymáhat dlužné pojistné z pěti na deset.

    ČLK souhlasí se zpřesněným způsobem přerozdělování finančních prostředků z vybraného pojistného mezi zdravotními pojišťovnami.

     ČLK zásadně nesouhlasí se zmrazením plateb za tzv. státní pojištěnce pro rok 2010. Přijetím návrhu by došlo ke snížení příjmů systému veřejného zdravotního pojištění v období od července 2009 do konce roku 2010 o přibližně 3,1 mld. Kč (ve 2. pololetí 2009: + 1,8 mld. Kč zatím co v roce 2010: - 4,9 mld. Kč).

K části třetí a čtvrté - zákony č. 551/1991 Sb., a č. 280/1992 Sb.,

     ČLK souhlasí se zpřísněním pravidel pro využívání prostředků z fondu prevence zdravotních pojišťoven, které byly dosud spíše využívány k získávání nových pojištěnců.

    V návrhu postrádáme omezení maximální výše provozních nákladů zdravotních pojišťoven, které obsahoval věcný záměr schválený vládou v březnu 2009.

K části páté - zákon č. 378/2007 Sb.

    Návrh na zrušení zákazu narušit celistvost balení léčivého přípravku podléhajícího registraci je v rozporu se zákonem o léčivech, který stanoví povinnost označit obal léčivého přípravku a povinnost, aby léčivý přípravek obsahoval příbalovou informaci. Ekonomický efekt takového opatření nemůže být významný a ČLK tuto část návrhu zákona odmítá pro jeho nebezpečnost.

 

      Ministerský návrh zákona není žádným protikrizovým opatřením, ale právě naopak cestou, jak zavléci české zdravotnictví v roce 2010 do závažných ekonomických problémů.

     Výsledkem přijetí návrhu by bylo v období do konce roku 2010 zvýšení výdajů zdravotních pojišťoven za léky o cca 2,5 miliardy Kč, v důsledku změn v systému stanovení jejich úhrady ze zdravotního pojištění, a zároveň snížení příjmů systému veřejného zdravotního pojištění v porovnání se současnou právní úpravou o minimálně 3,1 miliardy Kč, v důsledku opětovného zmrazení plateb státu za tzv. státní pojištěnce.

     ČLK se bude snažit prosadit zásadní změny v návrhu, a pokud neuspěje, bude se poté snažit v Poslanecké sněmovně zablokovat schválení zákona, který by ohrozil ekonomickou stabilitu systému veřejného zdravotního pojištění, a tím i dostupnost kvalitní zdravotní péče pro občany ČR v roce 2010.

Hlasování:

pro:                  11

proti:               0

zdržel se:         3                                             Návrh byl přijat.

 

 

Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Návrh ČLK na novelu zákona byl předán Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR s žádostí o jednání. Vzhledem k tomu, že vládě byla vyslovena nedůvěra, žádné jednání dosud neproběhlo.

 

 

Ceny dohodnutých služeb nehrazených ze zdravotního pojištění a pokuta ÚOHS

   Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu 450 000,- Kč, kterou udělil ÚOHS ČLK za to, že na webových stránkách ČLK byl v roce 2001 vyvěšen pracovní návrh možných doporučených cen za poskytování některých dohodnutých služeb nehrazených ze zdravotního pojištění (nadstandardních služeb) k diskusi členům ČLK. Nešlo tedy o konečný dokument doporučující určité ceny, ale šlo o návrh, ke kterému se měli členové ČLK vyjádřit.

   Ačkoliv šlo o pouhý návrh určený členům ČLK k diskusi, ÚOHS dospěl k názoru, že návrh vykazoval znaky tzv. kartelové dohody. Pokutu udělenou ČLK posléze potvrdil Krajský soud v Brně a v roce 2003 ji ČLK zaplatila. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v této věci je rozhodnutím konečným. Soudy dospěly k názoru, že je nepřípustná jakákoliv dohoda či doporučení o jakýchkoli cenách zdravotních služeb, s výjimkou dohody uzavřené podle zákona v dohodovacím řízení. Naproti tomu nikdo neměl námitky vůči tomu, aby ČLK doporučila, jaké dohodnuté služby nehrazené ze zdravotního pojištění, tedy nadstandardní služby, může soukromý lékař svému pacientovi nabídnout, aniž by šlo o porušení nechvalně proslulého § 11 zákona č. 48/1997 Sb., (tzv. § poslankyně Fišerové). Dohoda o službách nad rámec toho, co je hrazeno ze zdravotního pojištění, musí být ovšem i ze strany pojištěnce naprosto dobrovolná a ČLK nemůže zveřejnit žádný doporučovaný ceník takových služeb. 

 

Dr. Mach se připojil k jednání představenstva v 9.55 hod., přítomno je 15 členů představenstva.

 

Výdej léků s pseudoefedrinem na lékařský předpis

   Prezident ČLK informoval písemně všechny poslance o stanovisku ČLK, že léky s obsahem pseudoefedrinu, které jsou v ČR ve velké míře zneužívání k výrobě pervitinu, by měly být dostupné pouze na lékařský předpis. ČLK vyzvala poslance, aby nehlasovali pro sněmovní tisk č. 575/4 - Senátní návrh novely zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a naopak, aby podpořili opětovné schválení návrhu zákona ve znění, které jako tisk 575/3 již dříve schválila Poslanecká sněmovna.

Argumenty ČLK:

- Léky s obsahem pseudofedrinu nejsou kauzální, ale pouhou symptomatickou léčbou.

- Pokud budou léky s pseudoefedrinem dostupné pouze na lékařský předpis, i nadále zůstanou volně prodejnými léky, které mají obdobný efekt.

- ČR není žádným právním předpisem vázána k tomu, aby byly léky obsahující pseudofedrin dostupné bez lékařského předpisu. Jednotlivé členské státy EU také k lékům obsahujícím pseudoefedrin přistupují velmi rozdílně.

Volný prodej: Rakousko, Belgie, Francie, Polsko, Slovensko…

Omezení na výdej jediného balení, avšak bez centrální evidence: Velká Británie

Omezení výdeje množstvím pseudofedrinu: Španělsko

Výdej na lékařský předpis: Švédsko, Dánsko, Pobaltské státy…

Úplný zákaz: Nizozemí, Finsko

- Míra zneužívání pseudofedrinu k výrobě pervitinu dosáhla v ČR takové míry, že vyžaduje spíše restriktivní přístup.

- Tzv. centrální úložiště dat ve skutečnosti neexistuje, jeho tvorba a zajištění on-line přístupu všech lékáren, by si vyžádaly obrovské finanční náklady, přičemž není uspokojivě ošetřena ani zcela zásadní otázka ochrany citlivých informací o zdravotním stavu pacientů.

- Pseudoefedrin lze v kombinovaných preparátech nahradit například fenylefrinem, který nelze zneužívat k tvorbě pervitinu. Toto opatření se osvědčilo např. na Novém Zélandu.

 

 

Nemocnice 21. Století – certifikáty ČLK

    ČLK není dle současné právní úpravy tím orgánem, který by posuzoval personální vybavení zdravotnických zařízení pro účely jejich registrace. V souladu se zákonem               č. 220/1991 Sb., o zdravotnických komorách, však může vydávat odborná doporučení.

    Personální doporučení na zajištění lůžkové zdravotní péče lékaři bylo rozesláno všem ředitelům a zřizovatelům nemocnic. Účast nemocnic, ale i jejich jednotlivých odděleních, v projektu je zcela dobrovolná.

    ČLK nabízí provedení personálních auditů nemocnic, a prostřednictvím certifikátů kvality by chtěla ocenit a propagovat ta zdravotnická zařízení, která splňují požadavky na poskytování zdravotní péče „lege artis“, tedy na úrovni medicíny 21. století.

   

Metodika certifikace:

- Žádost nemocnice nebo jejího zřizovatele zaeviduje centrální ČLK.

- Kontrolu personálního vybavení lékaři provede OS ČLK, přičemž výsledek kontroly musí být písemně zaprotokolován. V případě nečinnosti, eventuelně podjatosti OS ČLK, zajistí kontrolu centrální ČLK.

- Složení centrální posuzovací komise: Dr. Mrozek, Dr. Vraná, Dr. Sedláček, Dr. Kubíček.

- Na základě výsledků kontroly centrální ČLK přidělí nemocnici, případně oddělení, certifikát kvality „Nemocnice 21. století“.

- Certifikované nemocnice nebo jednotlivá oddělení bude ČLK propagovat.

- Platnost certifikátu 24 měsíců s možností recertifikace.

- Možnost namátkové kontroly ze strany ČLK, zda certifikovaná nemocnice (oddělení) podmínky stále splňuje.

Hlasování:

pro:                 14

proti:               0

zdržel se:         1                                                         Návrh byl přijat.

 

Dr. Klanica se připojil k jednání představenstva v 11.00 hod., přítomno je 16 členů představenstva.

 

 

 

   Certifikát udělený nezávislou profesní lékařskou samosprávou zvýší prestiž kvalitní nemocnice a může pro ni představovat jistou konkurenční výhodu.

   Je vhodné spolupracovat s místními organizacemi LOK-SČL, protože personální doporučení představuje nejenom ochranu pacientů, ale zároveň i lékařů – zaměstnanců.

   Prezident ČLK jednal o projektu s hejtmanem MUDr. Běhounkem, který je v rámci Asociace krajů pověřeným koordinátorem pro oblast zdravotnictví, i s některými dalšími hejtmany.

 

 

Návrh novely vyhlášky č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek

Představenstvo ČLK diskutovalo o dosud obdržených připomínkách, kterých je velké množství. Závěrečnou redakci připomínek provedou Dr. Herman, Dr. Němeček, Dr. Krbušek, Dr. Klanica a Dr. Šindler tak, aby ČLK mohla materiál odeslat na ministerstvo zdravotnictví v úterý 28. 4. 2009.

 

 

Registrace nestátních zdravotnických zařízení a potvrzení o specializované způsobilosti

   Úředníci některých krajských úřadů kontaktovali některé soukromé lékaře - provozovatele nestátních zdravotnických zařízení a požadovali od nich osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR o specializované způsobilosti, kopii atestačních diplomů a některé jiné doklady.

   Prezident ČLK o problému jednal 1.4.2009 s hejtmanem MUDr. Běhounkem, který je v rámci Asociace krajů pověřen koordinací zdravotnické politiky, a dále pak písemně upozornil všechny hejtmany, že takový postup nemá oporu v zákoně č. 160/1992 Sb., ani v jiných právních předpisech a je v rozporu s ústavním principem ochrany nabytých práv, s článkem 2 odst. 4 Ústavy České republiky, článkem 2 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod a s ustanovením § 12 a § 13 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.

   Právo změnit nebo zrušit registraci má registrující orgán pouze tehdy, dojde-li ke změnám údajů obsažených v rozhodnutí o registraci, nebo v dokladech, které byl provozovatel NZZ povinen připojit k žádosti o registraci. Orgánu příslušnému k registraci není dána kompetence vyžadovat jiné doklady než ty, které byly připojeny k žádosti o registraci, ani požadovat splnění jiných podmínek než těch, které provozovatel musel splnit v době, kdy žádal o registraci. Není tedy například oprávněn požadovat osvědčení Ministerstva zdravotnictví o specializované způsobilosti, pokud nebylo dokladem připojeným k žádosti o registraci. Orgán státní správy si nesmí své kompetence rozšiřovat nad rámec zákona. Nové právní předpisy mohou přinést nové a vyšší požadavky na hygienické podmínky, nebo věcné a technické vybavení zdravotnického zařízení, které bude muset provozovatel splnit, v žádném případě však nelze zpochybnit jednou uznanou kvalifikaci lékaře.

   Hejtman kraje Vysočina MUDr. Běhounek 6.4.2009 písemně ujistil prezidenta ČLK, že šlo o nedorozumění a že kraj Vysočina neplánuje žádný zásah do stávajících registrací NZZ. Úředníci KÚ se pouze snažili informovat lékaře o končící lhůtě pro doplnění praxe potřebné k uznání specializované způsobilosti Ministerstvem zdravotnictví ČR podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb.

 

 

EFMA + WHO konference Bratislava 1. - 3.4.2009

   Představenstvo vzalo na vědomí informaci Dr. Mrozka a Dr. Kubka o mezinárodní konferenci pořádané společně Evropským fórem lékařských asociací a Světovou zdravotnickou organizací, na které prezident ČLK prezentoval reformu zdravotnictví v ČR a její dosavadní výsledky.

 

 

Nábor pacientů zdravotnickými řetězci

   ČLK zaznamenává stále více případů, kdy se některá zdravotnická zařízení snaží získávat pacienty způsoby, které lze považovat za neetické. Vzhledem k tomu, že se tohoto jednání nedopouští lékaři, kteří jsou vázáni dodržováním Etického kodexu, ale jsou využívány služby různých agentur, je právní obrana vůči takovému jednání velmi obtížná.

  

ČLK připraví informační leták, který by lékaři mohli distribuovat mezi své pacienty a tím je varovat před následky, které mohou nastat, pokud pacient podobným náborovým kampaním podlehne.

ČLK bude jednat se zdravotními pojišťovnami s cílem zpřesnit pravidla pro přeregistraci pacientů a pružněji informovat registrující lékaře o proběhlé přeregistraci.

Hlasování:

pro:                 16

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Výběrová řízení - informace

Členové představenstva, kteří se účastnili výběrových řízení, podali informace.

 

 

3)   Vnitřní činnost

 

Svolání XXIII. Sjezdu ČLK

   Většina předsedů OS ČLK doporučuje sjezd dvoudenní od soboty ráno do neděle odpoledne.

   V souladu s § 16 odst. 3 písm. e) zákona o ČLK svolává představenstvo ČLK sjezd delegátů ČLK na sobotu 21.11. a neděli 22.11. 2009 do hotelu Voroněž v Brně.

Hlasování:

pro:                 16

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Slavností pasování Rytíře lékařského stavu 27.3.2009 - vyúčtování

Mediálním partnerem akce byly Hospodářské noviny, které nabídnou členům ČLK možnost zvýhodněného předplatného.

Náklady celkem: 224 305,- Kč

Příjmy od sponzorů: 80 000,- Kč

Výsledná ztráta: - 144 305,- Kč

Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování společenské akce slavnostní pasování Rytíře lékařského stavu.

Hlasování:

pro:                 16

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Návrh novely stavovských předpisů

SP 7 – Příspěvky na činnost

   Sjezd ČLK uložil představenstvu připravit návrh reflektující ekonomickou situaci mladých lékařů. Jednou z možností je zřízení kategorie „absolvent 3. rok“.

Návrh Dr.Kubek:

Absolvent 1. rok:  0,- Kč (Jestliže lékař v kalendářním roce ukončení lékařské fakulty                

                                          vykonává lékařské povolání po dobu delší než šest měsíců,

                                          považuje se tento rok za první rok osvobození od placení

                                          příspěvku na činnost.)

Absolvent 2. rok: 800,- Kč

Absolvent 3. rok: 1 200,- Kč

Realizace tohoto návrhu by znamenala pokles výběru příspěvků na činnost ČLK za rok o cca 620 000,- Kč (OS ČLK: - 245 000,- Kč, centrum ČLK: - 375 000,- Kč).

Hlasování:

pro:                 3

proti:               11

zdržel se:         1                                                         Návrh nebyl přijat.

 

SP 2 – Volební řád

   Mezi delegáty sjezdu ČLK nejsou žádní mladí lékaři bez specializované způsobilosti, jejichž ekonomická i profesní situace je přitom nejsložitější. ČLK by mohla podpořit tyto své členy pomocí pozitivní diskriminace při volbě delegátů sjezdu. Takový postup by nebyl ničím neobvyklým v porovnání s jinými profesními lékařskými samosprávami, které mají různé sekce mladých lékařů. Rovněž ČLK je členem organizace mladých evropských lékařů PWG.

Návrh Dr.Kubek:

Připadá-li na okresní sdružení více než pět delegátů na sjezd, musí být jedním z delegátů zvolen ten lékař(ka), který(á) ke dni volby nepřesáhl věkovou hranici 30 let.

Hlasování:

pro:                 8

proti:               6

zdržel se:         1                                                         Návrh byl přijat.

 

 

4)   Blok VR

 

 

5)  Blok tajemníka ČLK

 

Informace o počtu členů ČLK

V období od 24.3.2009 – 20.4.2009  bylo přijatých celkem 59 lékařů:

z toho bylo            20 lékařů se stát. příslušností SR,

                               5 lékařů s cizí st. příslušností,                          

                               9 lékařů se slovenskou LF,

                               2 lékaři se zahraniční LF.

                                                                                                                 

V uvedeném období bylo celkem 5 žádostí o přijetí definováno jako pozdní vstup.

 

K 20.4.2009 bylo vyřízeno 106 žádostí o potvrzení prof. bezúhonnosti, tj. 98 lékařů (221 certifikátů).

 

 

6) Licence  

 

 

7) Různé

 

Evidence lektorských smluv

Dr. Spousta navrhuje úpravu centrálního registru tak,  aby ČLK mohla kontrolovat dodržování závazného stanoviska o lektorských smlouvách č. 1/2000 a doporučení představenstva č. 1/2007.

Úkol pro tajemníka, aby do příštího představenstva  připravil kalkulaci finanční nákladnosti projektu.

 

Projekty řízené a integrované péče

Jednání o projektu Akord bylo odloženo kvůli neúčasti hosta – ředitele VZP Dr. Horáka na zasedání představenstva.

Dr. Šindler zmínil problematiku tzv. „pilotních projektů“ některých pojišťoven. Tyto projekty hodlají sledovat zejména nákladovost nejdražších, tj. chronických nebo jinak těžce nemocných pojištěnců. K získání takovýchto citlivých dat angažují pojišťovny t.č. zejména praktické lékaře. Existuje oprávněná obava jednak z možného budoucího zneužití citlivých dat pojištěnců, stejně jako z případného eticko-právního problému pro lékaře účastnícího se tohoto projektu. ČLK se hodlá zabývat právní analýzou stávajících pilotních projektů. O svém právním názoru bude lékaře informovat.

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:00 hodin.

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 22.5.2009 od 9:00 hodin v Praze. 

 

Zapsala:          Hanka Matějková

 

Schválil:          MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK