Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze centrálního představenstva 20.4.2012

28. 5. 2012

 

 

Zápis z jednání představenstva ČLK,

konaného dne 20. dubna  2012 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

 

Přítomni:        MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Mach Jiří, MUDr. Mach Ota, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr. Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Kubarič. MUDr. Moravec.

Přizváni:      MUDr. Vedralová,  MUDr. Mgr. Dita Mlynářová,  MUDr. Sojka.

Hosté:          MUDr. Helena Stehlíková    

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9 hodin. Přítomno 15 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

1) Připomínky k minulému zápisu

 

 

2) Vnitřní činnost

 

Stav vymáhání dluhu od Víta Hrachovského

   Okresní soud v Hodoníně nařídil exekuci na majetek pana Víta Hrachovského (bývalý vydavatel časopisu ČLK) k vymožení dlužné částky 921 559,80 Kč a úroků z prodlení a nákladů řízení ve výši 103 940,50 Kč. Z pohledávky v celkové výši 1 082  900,- Kč, která vznikla v roce 2006, bylo v rámci exekučního řízení zasláno ČLK ke dni 21.3.2012 částečné plnění, a to celkem ve výši 314 179,70 Kč. Provádění exekuce exekutorkou JUDr. Janou Tvrdkovou nadále pokračuje.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

Hlasování – přítomno 15  hlasujících:

pro:                 15

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Slavností pasování Rytíře lékařského stavu 16.3.2012 - vyúčtování

Náklady celkem:     148 668,- Kč

Příjmy od sponzorů:  80 000,- Kč

Výsledná ztráta:      - 68 668,- Kč

Pořádání této prestižní společenské akce končí pravidelně finanční ztrátou a to:

v roce 2011: - 26 406,- Kč (úspora nákladů díky spojení akce s oslavou 20. výročí ČLK)

v roce 2010: - 68 654,- Kč

v roce 2009: - 144 305,- Kč

v roce 2008: - 70 458,- Kč

v roce 2007: - 99 100,- Kč

Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování společenské akce slavnostní pasování Rytíře lékařského stavu.

Hlasování – přítomno 15  hlasujících:

pro:                 15

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

SP - 1 Organizační řád ČLK

   Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, s účinností od 1.4.2012 zrušil institut ústředních a územních znaleckých komisí a současně je nahradil nově zavedeným institutem nezávislých odborných komisí. Právní oddělení připravilo návrh novely SP-1, který reflektuje zrušení ústředních a územních znaleckých komisí a jejich nahrazení nezávislými odbornými komisemi.

Představenstvo doporučuje sjezdu delegátů, aby schválil návrh technické novely SP-1.

Hlasování – přítomno 15  hlasujících:

pro:                 15

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

SP – 4 Disciplinární řád ČLK

Právní oddělení připravuje návrh novely SP-4, který

a)      zohlední zrušení ústředních a územních znaleckých komisí a jejich nahrazení nezávislými odbornými komisemi,

b)     bude přesně definovat místní příslušnost disciplinárních orgánů OS ČLK i úpravu náhrady nákladů vzniklých v rámci řešení disciplinárních stížností,

c)      bude přesně definovat, kdo je příjemcem pokut vybraných na základě rozhodnutí disciplinárních orgánů ČLK.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

Hlasování – přítomno 15  hlasujících:

pro:                 15

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Dr. Voleman se připojil k jednání představenstva v 9.25 hod., přítomno je 16 členů představenstva.

 

SP – 12 Funkční licence

   Dr.Mrozek a Dr.Monhart připravili na základě podnětu OS ČLK Znojmo návrh komplexní novely SP-12. Představenstvo projednalo a částečně zohlednilo připomínky, které k návrhu uplatnilo OS ČLK Hradec Králové. Ostatní OS ČLK žádné připomínky neuplatnila.

Představenstvo schvaluje novelu SP – 12 Funkční licence.

Hlasování – přítomno 16  hlasujících:

pro:                 16

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

SP – 16 Systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK

   Celoživotní vzdělávání garantované ČLK není v současnosti kompatibilní s evropským systémem garantovaným UEMS. Přetrvává problém příliš nízkých požadavků ČLK pro udělení diplomů potvrzujících splnění požadavků na celoživotní vzdělávání, stejně jako přetrvávají nelogičnosti v ohodnocení některých typů vzdělávacích aktivit kredity. Diplomy celoživotního vzdělávání ČLK tak nemohou být lékařům uznávány v zahraničí a skutečnost, že požadavky kladené na lékaře v rámci celoživotního vzdělávání garantovaného ČLK jsou příliš mírné, znemožňuje komoře vyjednat nějaké ekonomické zvýhodnění pro držitele diplomů celoživotního vzdělávání.

   Z diskuse na poradě předsedů OS ČLK 16.3.2012 vyplynul většinový názor, že příčinou, proč byla novela SP-16 odmítnuta delegáty sjezdu ČLK, nebyl její obsah, ale nedostatečné vysvětlení a špatná prezentace ze strany představenstva ČLK.

Představenstvo diskutovalo změny SP-16 a ukládá oddělení vzdělávání, aby ve spolupráci s právním oddělením připravilo do příštího zasedání návrh novely SP-16, která:

a)     Zvýší počet kreditů nezbytných pro vydání Diplomu celoživotního vzdělávání na 150/5 let, a to s přechodným obdobím, kdy by do konce roku 2012 mohli lékaři žádat o vydání Diplomů podle dosavadních pravidel.

b)     Zachová délku jedné vyučovací hodiny na 45 minut.

c)      Nebude limitovat maximální počet kreditů udílených za účast na vícedenních vzdělávacích akcích.

d)     Změní ohodnocení publikační a přednáškové činnosti tak, aby lékaři v terénu nebyli znevýhodněni při plnění požadavků na celoživotní vzdělávání vůči lékařům z klinických pracovišť.

Hlasování – přítomno 16  hlasujících:

pro:                 16

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Návrh na úplné zrušení kreditového ohodnocení pro publikační a přednáškovou činnost.

Hlasování – přítomno 16  hlasujících:

pro:                 12

proti:               3

zdržel se:        1                                                         Návrh byl přijat.

 

 

Časopis Tempus medicorum – vydávání

   Představenstvo ČLK považuje vydávání časopisu, kterým bude moci komora plnit pravidelně každý měsíc svoji informační povinnost vůči svým členům, za jednu z priorit v činnosti ČLK. Při vydávání časopisu je třeba pečlivě hledat rovnováhu mezi ekonomickou udržitelností na straně jedné a obsahovou nezávislostí na straně druhé. Obsahovou nezávislost časopisu na vnějších vlivech považuje představenstvo ČLK za nezbytný předpoklad objektivního informování lékařů o dění ve zdravotnictví.

   Kvůli, současnou ekonomickou situací podmíněnému poklesu ceny reklamy, a obtížím při jejím získávání do časopisu Tempus, vzniká v současnosti ČLK při vydávání časopisu ekonomická ztráta, a to navzdory zmenšení rozsahu časopisu.

 

Náklady

Výnosy

Výsledek

Únor 2012

670 672,- Kč

294 142,- Kč

-         376 530,- Kč

Březen 2012

721 039,- Kč

374 261,- Kč

-         346 778,- Kč

Duben 2012

 

 

 

Všechny částky jsou včetně DPH.

   Po jednáních s několika potenciálními zájemci nabídla komoře nejvýhodnější smlouvu firma EV public relations, s.r.o., která pro ČLK zajišťuje již několik let redakční práce, a byla by schopna zajistit výrobu a distribuci časopisu za cenu cca o 80 000,- Kč nižší než je cena dle smlouvy s Mladou frontou a.s., která je platná do konce dubna 2012.

   Prezident ČLK dále ještě vyjednal s firmou Mladá fronta a.s. za cenu mírného snížení kvality papíru (snížení gramáže z 70g/m2 na 65g/m2)  výrazné snížení ceny výroby i distribuce časopisu. Cena za výrobu časopisu se oproti dosud platné smlouvě s MF a.s. snižuje v závislosti na rozsahu časopisu o 100 – 150 tisíc Kč za číslo a cena za distribuci i nadále prostřednictvím České pošty o cca 70 tisíc Kč za číslo.

   Představenstvo schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci mezi ČLK a Mladá fronta a.s. na dobu určitou do 31.12.2012, včetně příloh č. 1 a č. 2.

Hlasování – přítomno 16  hlasujících:

pro:                 16

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Svolání XXVI. Sjezdu ČLK

   V souladu s § 16 odst. 3 písm. e) zákona o ČLK svolává představenstvo ČLK sjezd delegátů ČLK na sobotu 3.11. a neděli 4.11. 2012 do hotelu Clarion v Praze.

   Náklady na ubytování delegátů si budou hradit jednotlivá OS ČLK z vlastních prostředků.

Hlasování – přítomno 16  hlasujících:

pro:                 16

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

3) Blok VR

 

Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotní péče

   Vědecká rada ČLK konstatovala, že návrh nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotní péče byl připraven Ministerstvem zdravotnictví chaoticky a neodborně. Nároky pacientů jsou v něm definovány hluboko pod současnou úrovní českého zdravotnictví a realizace tohoto návrhu povede k razantnímu snížení dostupnosti zdravotní péče.

   Vědecká rada bude připomínkovat návrh časové a místní dostupnost lékařské péče připravovaný odbory s tím, že současně připraví vlastní návrh koncepčního řešení dostupnosti zdravotní péče, a to na základě regionální dostupnosti. Za tímto účelem byla vytvořena pracovní skupina VR ČLK: Dr. Kubíček, prof. Pavelka, prof. Žaloudík a Dr. Mrozek.

 

 

Interní systém hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb

   VR ČLK projednala materiál nazvaný Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb a shodla se na stanovisku, že tato právní norma svým formálním a byrokratickým přístupem nejen že kvalitu a bezpečí ve zdravotnictví nezvýší, ale naopak svými zvýšenými ekonomickými a personálními nároky na plnění zbytečných administrativních úkonů z ní vyplývajících, povede ke zhoršení poskytované péče. Proto VR ČLK doporučuje tuto normu úplně přepracovat tak, aby byly sledovány nikoliv procesní děje ve zdravotnictví, ale naopak jeho kvalitativní medicínské výstupy.

Představenstvo se ztotožňuje se závěrem Vědecké rady ČLK a zároveň nabízí ministerstvu zdravotnictví pomoc ČLK při tvorbě norem zajišťujících sledování a hodnocení skutečné kvality a bezpečnosti zdravotní péče.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro:                 14

proti :              1

zdržel :            1                                                        Návrh byl přijat.

 

 

Vyhlášky k zákonu o zdravotních službách

·        Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb,

·        Vyhláška o zdravotnické dokumentaci,

·        Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče,

·        Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení.

   VR ČLK se seznámila s nově přijatými právními normami ve zdravotnictví a s politováním konstatuje, že připomínky ČLK nebyly z velké části akceptovány. Týká se to zejména vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, která posouvá českou medicínu kvalitativně o několik úrovní níže svými skutečně minimalistickými požadavky na počty lékařů i ostatního zdravotnického personálu zejména v lůžkových zdravotnických zařízeních. Naproti tomu vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení zůstává ve své původní nesystémové podobě, tedy s rozdílnými a mnohdy abundantními požadavky na zdravotnická zařízení s obdobným zaměřením činnosti. Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče zahlcuje tato zdravotnická zařízení množstvím zbytečné administrativní činnosti, která skutečnou kvalitu a bezpečnost ve zdravotnictví nezvýší.

 

 

4) Jednání a informace

 

Certifikát kvality „Nemocnice 21. století“

   Na tiskové konferenci 19.4.2012 prezident ČLK Dr.Kubek, viceprezident ČLK a předseda VR ČLK Dr.Mrozek, předsedkyně RK ČLK Dr.Vedralová a vědecký sekretář VR ČLK Dr.Kubíček představili novinářům projekt nekomerčních certifikátů kvality „Nemocnice 21. století“ které je ČLK připravena i nadále udělovat na základě bezplatného personálního auditu těm nemocnicím, které disponují dostatečným počtem patřičně kvalifikovaných lékařů. Pouze u nemocnic s tímto certifikátem je ČLK tuto skutečnost schopna občanům garantovat, proto vyzývá pacienty, aby preferovali léčbu v nemocnicích, které tento certifikát od ČLK mají.

   Certifikát „Nemocnice 21. století“ získal na důležitosti poté, co vstupuje v platnost vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, která podhodnocuje personální zajištění péče v lůžkových zdravotnických zařízeních takovým způsobem, že bude ohrožena bezpečnost pacientů.

·        Vedoucí lékař (primář) nemusí již mít podle ministerské vyhlášky licenci ČLK, tedy nemusí mít po složení atestace již žádnou další praxi.

•          ČLK požaduje pro vedoucí lékaře minimálně 8 let praxe. Podle Mz se bude moci primářem stát lékař 5 let po promoci.

·        Nemocnice nemusí podle vyhlášky disponovat takovým počtem lékařů, který by umožnil zajištění provozu včetně pohotovostních služeb v souladu se zákoníkem práce.

•          ČLK trvá na dodržování zákoníku práce i Evropské směrnice o pracovní době. Tyto právní normy chrání bezpečnost pacientů, neboť přepracovaní lékaři častěji chybují.

·        Jeden lékař je ve vyhlášce současně započítáván jak do počtu lékařů zajišťujících péči na lůžkovém oddělení, tak mezi lékaře na operačních sálech i do počtu lékařů zajišťujících provoz ambulancí.

•          ČLK nevěří v trojjedinost lékařů. Lékař jako fyzická osoba se nemůže rozdělit a pracovat současně na několika místech najednou.

·        Počty lékařů (i ostatního zdravotnického personálu) jsou ve vyhlášce příliš nízké, a to nejenom během ÚPS (jedna zdravotní sestra na 40 pacientů), ale i během řádného provozu.

•          Podle ČLK je kvalitní ošetřovatelská péče základním předpokladem spokojenosti pacientů a úspěšnosti léčebného procesu. Bez dostatečného počtu kvalifikovaných lékařů není možné zajistit kvalitní a pro pacienty bezpečnou zdravotní péči.

Příklad č. 1:  Chirurgie 30 lůžek s příjmovou ambulancí + 1 operační sál               

Vyhláška Mz:         3xL3 + 2,2xL2 + 1xL1 = 6,2 lékaře                    

                                Otázka pro Mz: Jak se rozděluje lékař na desetiny?

Doporučení ČLK:    4xL3 + 2L2 + 1xL1 = 7 lékařů   nebo   3xL3 + 3xL2 + 1xL1 = 7 lékařů

Příklad č. 2:  Chirurgie 60 lůžek s příjmovou ambulancí + 2 operační sály + další ambulance

Vyhláška Mz:          4,8xL3 + 2,6xL2 + 1,4 L1 = 8,4 lékaře

                                  Otázka pro Mz: Jak se rozděluje lékař na desetiny?

Doporučení ČLK:    5xL3 + 3xL2 + 2xL1 = 10 lékařů  nebo 4xL3 + 4xL2 + 2xL1 = 10 lékařů

L1 = lékař čerstvý absolvent fakulty                                                                                                                         

L2 = lékař s certifikátem o absolvování základního vzdělávacího kmene, tedy 2 roky po ukončení studia

L3 = lékař se specializovanou způsobilostí, tedy s atestací

·        V rámci tzv. společného lůžkového fondu se mohou o pacienty starat lékaři jiných odborností na základě pouhého absolvování dva roky trvajícího společného základního vzdělávacího kmene. Lékař s příslušnou specializací by na oddělení docházel pouze na vyžádání.

•          Ministerstvo těmito pravidly zpochybňuje systém specializací a atestačních zkoušek. ČLK trvá na tom, že lékař může poskytovat pouze takovou zdravotní péči, na kterou má kvalifikaci. Ignorováním lékařských specializací by došlo k návratu české medicíny na úroveň druhé poloviny 19. století.

·        ÚPS ve všední den odpoledne a v noci, o víkendech i o svátcích může podle ministerské vyhlášky zajišťovat samostatně lékař s atestací v jiném oboru, pokud má jeho atestační obor společný základní dvouletý vzdělávací kmen s oborem, kde lékař službu zajišťuje. Obdobně může například ortoped zajišťovat ÚPS na chirurgii nebo neurolog na interně (ortopedie přitom nemá s chirurgií dokonce ani společný vzdělávací kmen a obdobně neurologie nemá společný vzdělávací kmen s internou).

•          Ministerstvo těmito pravidly zpochybňuje systém specializací a atestačních zkoušek. ČLK trvá na tom, že lékař může poskytovat pouze takovou zdravotní péči, na kterou má kvalifikaci.

·        ÚPS může, a to i v případě akutní péče, zajišťovat samostatně nekvalifikovaný lékař bez atestace po absolvování pouhých dvou let praxe s tím, že kvalifikovaný lékař bude v případě potřeby přítomen do 20 minut.

•          ČLK zásadně trvá na tom, že ÚPS může samostatně zajišťovat pouze lékař kvalifikovaný v daném oboru. Lékaři bez specializované způsobilosti v daném oboru mohou pracovat pouze pod dohledem kvalifikovaného kolegy.

·        Jeden lékař může zajišťovat ÚPS i na několika odděleních, a to do počtu 90 lůžek ve standardní akutní péči a až 250 lůžek v péči následné.  Jeden lékař může zajišťovat ÚPS pro 15 lůžek na jednotkách intenzivní péče a pro 8 lůžek na oddělení ARO.

•          ČLK upozorňuje, že zvládnout kvalitně takový objem práce není možné. ČLK varuje lékaře před tím, aby se nenechali vmanipulovat do situace, kdy by zajišťovali zdravotní péči tímto způsobem, který je podle stanoviska ČLK „non-lege artis“.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

Hlasování – přítomno 16  hlasujících:

pro:                 16

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Výjezdní zasedání Zdravotního výboru PS

   Prezident ČLK Dr.Kubek informoval o průběhu výjezdního zasedání zdravotního výboru Poslanecké sněmovny do Lipnice nad Sázavou, kterého se účastnil 4.4.2012.

Hlavním bodem jednání bylo schválení zdravotně pojistných plánů pojišťoven na rok 2012. Pojišťovny počítají s nárůstem příjmů o 7,6 mld. Kč, zatím co jejich výdaje by měly vzrůst jen o 1,7 mld. Kč. Je však velmi pravděpodobné, že schválené zdravotně pojistné plány nebudou dodrženy.

Poslanci dále diskutovali o možnostech jak zvýšit příjmy, případně jak snížit výdaje prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dr.Kubek některé návrhy podpořil (např. zavedení zdravotní daně na alkohol a tabák, obnovení automatické valorizace plateb za státní pojištěnce) a zároveň doplnil diskusi o tři návrhy, které si osvojil vždy někdo z přítomných poslanců tak, aby o nich zdravotní výbor mohl hlasovat:

·        Zrušení stropů na pojistné 

o      pro 6, proti 3, zdrželi se 4      návrh nebyl schválen

·        Zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro pojistné u OSVČ 

o      pro 8, proti 1, zdrželi se 4      návrh byl schválen

·        Osvobození léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění od DPH

o      pro 6, proti 0, zdrželi se 7      návrh nebyl schválen

Zdravotní výbor nakonec přijal následující usnesení:

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

·        žádá Mz o urychlené vypracování a předložení souboru systémových řešení pro rok 2012, která budou směřovat ke snížení očekávaného deficitu systému veřejného zdravotního pojištění tak, jak vyplývá z návrhů zdravotně pojistných plánů pro rok 2012,

·        žádá Mz ve spolupráci s ministrem financí, v souvislosti s očekávaným deficitem systému veřejného zdravotního pojištění, aby předložilo v co nejkratším možném termínu návrh na zavedení speciální daně ze spotřeby tabákových výrobků a alkoholu, jejichž výnos by byl přímým příjmem systému veřejného zdravotního pojištění,

·        žádá Mz, aby urychleně vyřešil kategorizaci cen a úhrad zdravotnických prostředků tak, aby byl maximálně transparentní a vedl ke snížení nákladů ze systému veřejného zdravotního pojištění,

·        žádá Mz, aby hledalo systémově predikovatelný a dlouhodobě udržitelný model stanovení výše platby za státní pojištěnce,

·        podporuje změnu systému přerozdělení ne podle věku, ale podle diagnózy,

·        doporučuje Mz vytvořit návrh sítě lůžkových zdravotnických zařízení se základní a specializovanou zdravotnickou péčí,

·        doporučuje Mz vypracovat podmínky komerčního připojištění na mimopracovní úrazy,

·        navrhuje zvýšit minimální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění u osob samostatně výdělečně činných;

Představenstvo bere informaci na vědomí.

Hlasování – přítomno 16  hlasujících:

pro:                 16

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Dr. Jiří Mach se připojil k jednání představenstva v 11.15 hod., přítomno je 17 členů představenstva.

 

Rada poskytovatelů

   Prezident ČLK Dr.Kubek informoval o zasedání tzv. Rady poskytovatelů, kterého se účastnil na Mz dne 10.4.2012.

Jednání se zúčastnili:

  • za poskytovatele zdravotní péče:

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory

MUDr. Eduard Sohlich, MBA, předseda Asociace Českých a moravských nemocnic

Ing. Jaroslava Kunová, předsedkyně Asociace nemocnic České republiky, ředitelka FN Plzeň

MUDr. Eva Štefková, vedoucí odboru zdravotní péče, Olomoucký kraj

Ing. Vladimír Drvota, předseda Sdružení soukromých nemocnic ČR

MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory

Mgr. Marek Hampel, předseda Grémia majitelů lékáren

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prezidentka České asociace sester, ředitelka VFN Praha - omluvena

  • za Ministerstvo zdravotnictví:

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví

PhDr. Marek Ženíšek, 1. náměstek ministra

Ing. Petr Nosek, náměstek pro zdravotní pojištění

Mgr. Martin Plíšek, náměstek pro legislativu a právo

MUDr. Ferdinand Polák, náměstek pro zdravotní péči

   Program jednání:

1.      Aplikace nových zákonů o zdravotních službách a specifických zdravotních službách

Prakticky všichni zástupci poskytovatelů upozorňovali na chyby v zákonech, které jim i pacientům komplikují živost a s větší či menší intenzitou žádali neprodlenou novelizaci zákonů. Ministr Heger některé problémy uznal, avšak celkově nepovažuje okamžitou novelizaci zákonů za nutnou. Chce vyčkat na rozhodnutí Ústavního soudu, který zákony posuzuje, a očekává, že některé problémy se vyřeší samy, přičemž se zároveň mohou naopak objevit problémy, o jejichž existenci dosud nikdo neví.

2.      Problematika navyšování mezd ve zdravotnictví

Zástupci malých nemocnic dokladují, že na zvýšení platů nemají peníze, zatímco Mz naopak tvrdí, že díky úhradové vyhlášce rostou příjmy většině nemocnic, i když některým více a jiným méně.

3.      ePreskripce

Náměstek Nosek prezentoval dosavadní výsledku projektu elektronické preskripce léčiv za 180 milionů Kč. Do 1.4.2012 se do projektu aktivně zapojilo 77 lékáren 111 lékařů , kteří vystavili bezmála 8 000 elektronických receptů. Možnost používat eRecepty má přitom 1 161 lékařů ze 146 zdravotnických zařízení a 308 lékáren.

Mz plánuje, že od roku 2014 nebo 2015 bude elektronické vystavování receptů pro všechny lékaře jedinou možnou variantou. Prezident ČLK vyslovil zásadní nesouhlas s tím, aby byla elektronická preskripce pro lékaře povinnou a jedinou možností preskripce. Vyzval zástupce Mz, aby doložili medicínský nebo alespoň finanční přínos takto drahého projektu. Uspokojivé odpovědi se však nedočkal. Jediným, kdo s výjimkou zástupců Mz projekt aktivně obhajoval, byl předseda Grémia majitelů lékáren Mgr. Hampl.

4.      Restrukturalizace lůžkové péče

Náměstek Nosek prezentoval analýzu Mz dokládající možnost redukce počtu nemocničních lůžek o cca 10%, přičemž největší nadbytek lůžek Mz vidí v oborech: plicní, infekce, oční a plastická chirurgie.

5.      Registr zdravotnických prostředků

Tento bod pro nedostatek času nebyl projednán.

   O skutečném vztahu Ministerstva zdravotnictví k představitelům zdravotnické veřejnosti a o významu, který jednání tzv. Rady poskytovatelů ministerstvo přikládá, vypovídá skutečnost, že během tohoto jednání nebyl ze strany ministerstva předložen k diskusi ani  jediný z návrhů, které o dva dny později (12.4.2012) prezentoval ministr Heger na tiskové konferenci jako tzv. druhou fázi své reformy, aniž by o tomto svém záměru účastníky několik hodit trvajícího jednání informoval.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                 16

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Zákon o zdravotních službách a další související nové právní předpisy

   Ústavní soud dosud nerozhodl o stížnosti, kterou na podnět ČLK podala 6.1.2012 skupina 20 senátorů na zákon o zdravotních službách. Hlavní předměty stížnosti:

·        Národní zdravotní informační systémy - shromažďování důvěrných informací o zdravotním stavu pacientů způsobem, který nezajišťuje jejich řádnou ochranu, je porušením základních práv občanů České republiky.

·        Drakonické pokuty, kterými podle zákona mohou krajské úřady šikanovat soukromé lékaře.   

·        Povinná přeregistrace zdravotnických zařízení -  povinnost všech existujících zdravotnických zařízení znovu absolvovat byrokratický proces přeregistrace je zásahem do nabytých práv, kvůli kterému mohou být někteří pacienti ukráceni na svém právu svobodně si zvolit svého ošetřujícího lékaře.

ČLK požaduje po ministru Hegerovi, aby připravil okamžitou novelizaci zákonů, které komplikují práci lékařům a narušují vztah mezi pacienty a lékaři.

ČLK je připravena ministerstvu zdravotnictví pomoci při tvorbě i prosazování těchto nezbytných novelizací.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                 17

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Universitní nemocnice – věcný záměr zákona

   Ministr Heger nevyhověl požadavku ČLK, aby komora mohla mít svého zástupce v pracovní skupině, která se na ministerstvu projektem transformace stávajících fakultních nemocnic zabývá.

   Dne 12.4.2012 rozeslalo Mz návrh věcného záměru zákona do tzv. vnějšího připomínkového řízení s tím, že připomínky lze uplatnit do 3.5.2012.

 

 

Redukce sítě zdravotnických zařízení

   Pro malý zájem lékařů byla zrušena konference ČLK, která se měla konat v sobotu 21.4.2012 v hotelu Floret v Průhonicích, jejímž téma mělo být: Smluvní politika zdravotních pojišťoven – změny v síti zdravotnických zařízení.

   Tématem redukce sítě lůžkových zdravotnických zařízení se intenzivně zabývají zdravotní pojišťovny. Správní rada VZP například vzala například v březnu 2012 na vědomí materiál stanovující kritéria, podle nichž hodlá VZP společně s ostatními pojišťovnami postupovat při redukci sítě nemocnic, kterým pojišťovny plošně odmítly automatickou prolongaci smluv.

  Pro stanovení konkrétních kritérií „restrukturalizace a optimalizace“ lůžkového fondu vyhodnocují pojišťovny u jednotlivých nemocnic tato kritéria:

·        míru migrace pacientů za zdravotní péčí,

·        plnění věcného, technického a personálního vybavení,

·        množství souběhů úvazků lékařů (snížení max. kapacitního čísla 1,4 na 1,2),

·        minimální obložnost alespoň 75 %,

·        geografická dostupnost péče,

·        zhodnocení produkce ve vybraných oborech,

·        minimální počet tzv. klíčových výkonů,

·        „kvalita a efektivita“ poskytované zdravotní péče.

   U některých oborů již VZP připravila návrh minimálního počtu tzv. klíčových výkonů, přičemž své požadavky opírá o stanoviska odborných společností ČLS JEP, které často kladou na zdravotnická zařízení ještě přísnější požadavky stran minimálního počtu výkonů než samotné pojišťovny.

   Mz i zdravotní pojišťovny považují nutnost redukce počtu nemocničních lůžek za nezbytnou. Zcela přitom ignorují skutečnost, že v porovnání např. s Rakouskem nemá ČR nadbytek lůžek, ale spíše jejich nevyhovující strukturu s nedostatkem lůžek následné péče a vysokým podílem drahých lůžek ve velkých nemocnicích.  Ve svých úvahách při tom opomíjí skutečnost, že zdravotní pojišťovny neplatí nemocnicím dle počtu lůžek, ale dle počtu pacientů a výkonů.

   Redukce počtu lůžek v ČR kontinuálně probíhá úměrně tomu, jak se zkracuje průměrná délka hospitalizace (v roce 2011 v akutní péči v průměru 4,8 dne). Od 1.1.2011 do 31.3.2012 se počet akutních nemocničních lůžek snížil o 2 188 (-4,04%), zároveň se snížil i počet nedostatkových lůžek následné péče o 296 (-1,07%). Ministerstvo i pojišťovny totiž preferují vznik tzv. sociálních lůžek, na kterých pacienti platí při hospitalizaci vysokou spoluúčast.

    Téma Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami chystané redukce sítě zdravotnických zařízení (nemocnic i ambulancí soukromých lékařů) považuje představenstvo ČLK za zásadní, proto se pokusí uspořádat konferenci s touto tematikou v náhradním termínu.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                 17

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Spolupráce ČLK s organizacemi pacientů

   Předseda Národní rady zdravotně postižených Bc. Václav Krása požádal Českou lékařskou komoru o spolupráci. NRZP se stejně jako Svaz pacientů ČR obává snížení dostupnosti a kvality zdravotní péče v ČR v souvislosti s prováděcími předpisy k zákonu o zdravotních službách, při jejichž přípravě Ministerstvo zdravotnictví nezohlednilo připomínky zástupců pacientů ani občanů zdravotně postižených.

   Představenstvo ČLK na svém únorovém zasedání schválilo usnesení podporující snahu Národní rady osob se zdravotním postižením i Svazu pacientů ČR o zachování kvality, bezpečnosti a dostupnosti zdravotní péče na základě veřejného zdravotního pojištění. Česká lékařská komora, která na základě zákona č. 220/1991 Sb. dbá o řádně odborný výkon lékařského povolání, nesouhlasí s návrhy ministra Hegera na nařízení vlády upravující dostupnost zdravotní péče a na vyhlášku o minimálním personálním zabezpečení zdravotních služeb.

   V úterý 27. 3. 2012 proběhla před budovou ministerstva zdravotnictví demonstrace občanů proti omezení dostupnosti lékařské péče, tedy proti připravovaným vyhláškám ministra Hegera o časové a místní dostupnosti a o personálním zajištění zdravotních služeb. Iniciátory a hlavními organizátory akce byly Národní rada zdravotně postižených ČR, Svaz pacientů ČR a Česká lékařská komora. K demonstraci se připojily Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů, Iniciativa za svobodné vysoké školy, ProAlt a Rada seniorů. Nešlo tedy o odborářskou akci, jak se jí snažili prezentovat lidé z ministerstva a někteří novináři, ale o protest občanský, jehož se zúčastnily různé občanské iniciativy a organizace.

   Prezident ČKL Dr.Kubek ve svém vystoupení hovořil o nebezpečí pro lékaře a pacienty, které plyne z personální vyhlášky, která výrazně snižuje požadavky na počet, kvalitu a odbornost lékařů v nemocnicích. Dále upozornil na rizika, která plynou zdravotnickým zařízením z kombinace vládního nařízení o místní a časové dostupnosti zdravotní péče a ukončení platnosti smluv se zdravotními pojišťovnami, k němuž dojde počátkem roku 2014.

Představenstvo považuje další spolupráci s pacientskými a občanskými organizacemi za nezbytný předpoklad naplnění zákonné úlohy ČLK co by garanta kvality lékařské péče.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                 9

proti :              0

zdržel :            6                                                        Návrh byl přijat.

 

 

Výběrová řízení – informace

   Dr.  Voleman  a Dr. Musil podali informace o výběrových řízeních, kterých se účastnili.

 

 

Nesouhlas PLDD se způsobem nákupu vakcín proti HPV

   Skutečnost, že jediným v současnosti možným způsobem distribuce očkovacích látek proti HPV je přímý nákup lékařem od distribuční firmy, přináší problémy řadě lékařů, kteří se nechtějí finančně spolupodílet na zajišťování bezplatného nepovinného očkování pro klienty zdravotních pojišťoven.

   ČLK vyzvala odbornou společnost praktických dětských lékařů (OSPDL), aby  zdůvodnila své stanovisko z 3.3.2010, že údajně jediným „lege artis“ způsobem distribuce vakcín proti pneumokokům je jejich přímý nákup od distributora ze strany očkujících PLDD. ČLK považuje za stejně správnou variantu distribuci vakcín prostřednictvím lékáren, která je bez problémů využívána u jiných typů očkování. Odpověď Odborné společnosti praktických dětských lékařů ze dne 20.3.2012 podepsaná Dr.Cabrnochovou a zaslaná na vědomí ministru Hegerovi je zcela nepřesvědčivá, neboť její autor v úvodu zdůrazňuje, že „výbor OSPLD ČLS JEP nikdy neprosazoval přímý nákup očkovacích látek, ani nezakazoval vyzvednutí očkovací látky v lékárně, přičemž v rozporu s tímto tvrzením na třech stranách obhajuje přímou distribuci vakcíny do ordinace lékaře jako „jediný způsob zajištění bezpečnosti aplikace a postupu lege artis umožňující dodržení tzv. chladového řetězce“

   Prezident ČLK 19.3.2012 vyzval písemně ministra zdravotnictví Hegera k přijetí takových změn v organizaci očkování, aby nepovinné očkování zbytečně administrativně a ekonomicky nezatěžovalo lékaře. K těmto změnám by mělo dojít okamžitě, aby toto očkování nebylo ohroženo. Do dnešního dne ministr Heger na tuto výzvu nijak nereagoval.

   Prezident ČLK se dále obrátil na prezidenta České lékárnické komory s dotazy, zda by byla možná distribuce těchto očkovacích látek prostřednictvím lékáren. Ze stanoviska lékárnické komory z 11.4.2012 vyplývá, že z odborného hlediska tomuto způsobu distribuce nic nebrání, vakcíny proti HPV nevyžadují v porovnání s ostatními běžnými vakcínami žádné zvláštní zacházení a že lékárny by byly schopny distribuci zajistit, a to i za ceny umožňující plnou úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Prezident ČLK bude o stanovisku České lékárnické komory informovat ministra zdravotnictví Hegera a zopakuje žádost ČLK o umožnění alternativního způsobu distribuce očkovacích látek přes lékárny.

Představenstvo žádá VR ČLK, aby se vyjádřila k možnosti distribuce očkovacích látek proti HPV a pneumokokům přes lékárny.

Česká lékárnická komora tuto cestu považuje za možnou.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                 17

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Kultivace Seznamu zdravotních výkonů

   Dr.Sedláček informoval o průběhu jednání o změnách v Seznamu zdravotních výkonů.

   Jak ČLK, tak i Asociace nemocnic ČR a ČLS JEP upozorňují, že softwarová revize provedená firmou Janiga Labs podle zadání ministerstva proběhla pouze u přímo spotřebovaného materiálu a léčivých přípravků. Tím došlo ke značnému snížení bodové hodnoty řady výkonů, v některých odbornostech dokonce prakticky všech výkonů. Je tedy logické, že zástupci lékařů s revizí nesouhlasí, pokud nebudou současně odstraněna stávající, a mnohdy zcela záměrná, podhodnocení v ostatních částech tvorby hodnoty výkonu.

   ČLK, Asociace nemocnic ČR i ČLS JEP nesouhlasí s tím, že zcela opominuta zůstala oblast mzdových a režijních nákladů. V případě jejich by celková bodová hodnota řady výkonů musela vzrůst. Mzdové indexy zůstávají zafixovány již několik let a stagnuje rovněž výše započítaných režijních nákladů, což postihuje zejména operační obory s vyšším podílem režijních nákladů.

   ČLK, Asociace nemocnic ČR i ČLS JEP důrazně upozorňují, že pokud by byla opravdu provedena pouze částečná úprava nebo-li kultivace Seznamu zdravotních výkonů, došlo by k neospravedlnitelnému poklesu bodové hodnoty mnoha výkonů, a tím ke  snížení příjmů zdravotnických zařízení prostřednictvím plateb zdravotních pojišťoven.

Pro ČLK je nepřijatelná jakákoliv změna Seznamu zdravotních výkonů, pokud nebude zahrnovat valorizaci mzdových nákladů, reálné režijní náklady a nebude počítat s jednotnou hodnotou bodu pro všechny odbornosti. Tato hodnota bodu nesmí být nižší než hodnota použitá při tvorbě bodových kalkulací jednotlivých výkonů, což je 1,- Kč.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                 17

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

5) Zahraniční činnost

 

Jednání se Slovenskou lékařskou komorou – účast delegace představenstva SLK

     Zástupce představenstva Slovenské lékařské komory Dr. Tholt prezentoval projekt na vybudování rekreačního a vzdělávacího zařízení pro lékaře ze Slovenska, Polska a České republiky na území Slovenské republiky, konkrétně v okrese Liptovský Mikuláš. Jednalo by se o zařízení, které by celoročně mohli využívat zejména lékaři z těchto tří zemí, pokud se jejich profesní komory do projektu zapojí, a to spolu se svými rodinnými příslušníky. Projekt by měl být finančně podpořen z prostředků EU, přičemž společná žádost profesních lékařských samospráv ze tří států by měla větší šanci na získání potřebné dotace.

Představenstvo ČLK se nemůže k reálnosti toho velmi finančně nákladného projektu vyjádřit bez znalostí konkrétních podmínek vzájemné spolupráce dotyčných lékařských komor a bez znalosti přesného mechanismu podávání žádosti o podporu projektu ze strany orgánů EU. Tyto informace včetně jejich právního rámce musí dodat slovenská strana.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                 17

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

6) Blok tajemníka ČLK

 

Informace o počtu nových členů  ČLK

    V březnu 2012 bylo přijato celkem 40 lékařů:

     z toho bylo           11 lékařů se státní příslušností SR,

                             6 lékařů s jinou st. příslušností,

                             8 lékařů se slovenskou LF

                             3 lékaři se zahraniční LF

V tomto období bylo 6 žádostí o přijetí posouzeno jako pozdní vstup.

V roce 2012 dosud požádalo celkem 111 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti

 

 

Žádost OS ČLK Brno – město o splátkový kalendář pro odvod členských příspěvků do centra

Představenstvo žádost schvaluje.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                 16

proti:               0

zdržel se:        1                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Nové diskové pole

 

Licence na MS Office 2010 (2007)

 

Ekonomického oddělení ČLK informuje představenstvo, že všechna OS ČLK mají k dnešnímu dni odevzdanou účetní závěrku za rok 2011.

 

Reklama na webu ČLK

 

Dr. Kubek, Dr. Musil, Dr. Říhová a Dr. Monhart  opustili jednání v 14.30 hod., přítomno je 13 členů představenstva. Řízení jednání přebírá viceprezident ČLK Dr.Mrozek.

 

Veřejný registr lékařů

   Představenstvo na svém zasedání v únoru 2012 schválilo obsah veřejného registru lékařů tak, jak byl navržen pracovní skupinou ve složení: Dr. Kubek, Dr. Mrozek, Dr. Mach Jiří, Dr. Voleman, Dr. Sojka, Dr. Němeček a JUDr. Mach. Představenstvo rovněž v únoru 2012 schválilo předběžný finanční rámec pro potřebné rozšíření registru a jeho veřejné části, a to ve výši maximálně 150 000,- Kč.

   Dne 17.4.2012 předala firma ISSA ČLK návrh konkrétní realizace projektu, a to včetně časového harmonogramu. Projekt by měl být realizován do jednoho měsíce od závazné objednávky. Cenu projektu firma ISSA vyčíslila na 184 000,- Kč + DPH.

Představenstvo pověřuje tajemníka Dr. Jiřího Macha vytvořením závazné objednávky, a po odsouhlasení právním oddělením ČLK, také jejím podpisem. Současně bude s firmou ISSA dojednáno rozšíření seznamu o možnost zveřejnění ze zákona povinných údajů, týkajících se praxe lékařů pod jménem konkrétního lékaře.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro:                 12

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Program porady administrativních pracovníků ČLK

Představenstvo bere na vědomí program porady připravený tajemníkem Dr. Machem a vyzývá předsedy všech OS ČLK, aby zajistili účast svých zaměstnanců na této poradě.

Představenstvo ČLK vzalo po diskusi informaci na vědomí.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro:                 12

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

7) Licence

 

8) Různé

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:30 hodin.

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 25. května 2012 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK v Praze.

 

Zapsala:           Hanka Matějková

               

Schválil:           MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK