Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis ze schůze centrálního představenstva 11.10.2013

12. 10. 2013

 

 

Zápis z jednání představenstva ČLK,

konaného dne 11. října 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

 

Přítomni:       MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr. Mach Jiří, MUDr. Mach Ota, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr. Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.

Omluveni:     MUDr. Dernerová.

Přizváni:        MUDr. Vedralová, Mgr. Kvapilová, MUDr. Stehlíková, MUDr. Sojka.

 

 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. Přítomno 14 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu

 

2) Jednání a informace

 

Povinné zasílání pracovních neschopností elektronickým způsobem

   Dne 1.1.2012 nabyl účinnosti zákon č. 470/2011 Sb., který novelizoval zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Tento zákon prosadil ministr Ing. Drábek bez projednání s ČLK. Zákon ukládá všem lékařům povinnost rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti zasílat České správě sociálního zabezpečení výhradně elektronicky prostřednictvím datových schránek nebo opatřené elektronickým podpisem.

   Dnem 31.12.2013 mělo skončit ČSSZ stanovené přechodné období, do kdy lze zasílat formuláře o DPN také v písemné formě na dosavadních tiskopisech. O konci tohoto přechodného období nebyla ČLK oficiálně informována. Podle informací ČSSZ přitom systém elektronické komunikace s ČSSZ využilo zatím pouze cca 170 lékařů z celkového počtu 35 000 lékařů vykonávajících své povolání. Od 1.1.2014 tak reálně hrozilo zhroucení systému vystavování potvrzení o DPN a vyplácení nemocenských dávek.

   Prezident ČLK předložil ministrovi práce a sociálních věcí dvě varianty řešení:

1)  Okamžitá novela zákona cestou usnesení vlády a zákonného opatření Senátu, která by povinný systém elektronické komunikace změnila v systém dobrovolný tak, aby ho mohli využívat ti, kdo to považují za výhodné. Podpora některých senátorských frakcí včetně nejsilnější ČSSD byla prezidentem komory předjednána.

2)  Vydání rozhodnutí ČSSZ, kterým by bylo minimálně o 2 roky prodlouženo přechodné období, po které bude zachována možnost písemné komunikace stávajícím způsobem.

   Prezident ČLK Dr.Kubek uzavřel dne 10.9.2013 s ministrem práce a sociálních věcí Ing. Koníčkem za přítomnosti ústředního ředitele ČSSZ Kahouna dohodu, že Česká správa sociálního zabezpečení využije svého zákonného zmocnění a vydá rozhodnutí, kterým prodlouží do ledna 2016 přechodné období, po které budou moci lékaři komunikovat agendu potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti s ČSSZ v elektronické i klasické papírové formě. Díky této dohodě nedojde k ohrožení vyplácení nemocenských dávek od ledna 2014 a lékařům, kteří nemohou nebo nechtějí využívat elektronický způsob komunikace, nebude hrozit žádný postih.

   Systém elektronických neschopenek je složitý a stát jeho prostřednictvím přenáší další své povinnosti na lékaře bez jakýchkoliv kompenzací. Značná část lékařů pak vůbec nepracuje s počítačem, další lékaři nemají přístup ke spolehlivému internetovému připojení a jen minimum lékařů využívá datové schránky. Z těchto důvodů preferovala ČLK variantu první, tedy změnu zákona, která by povinný systém elektronické komunikace změnila v dobrovolný. Ministr Koníček upřednostnil variantu prodloužení přechodného období ze tří důvodů: toto rozhodnutí je plně v kompetenci jeho podřízených, není nutno využívat dosud nevyzkoušenou cestu tzv. zákonného opatření Senátu a systém může být v následujících dvou letech změněn na dobrovolný, pokud by se ukázalo, že není plně funkční nebo že větší část lékařů není schopna podmínkám vyhovět.

   ČLK se zavázala pomoci s informováním lékařů o možnostech elektronické komunikace a stát se zavázal vytvořit motivační program pro lékaře.

Představenstvo ČLK bere informace na vědomí

 

 

Elektronizace Národního zdravotnického informačního systému

   Ustanovení § 70 odst. 6 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, prosazeného ministrem Hegerem, uvádí, že údaje do Národního zdravotnického informačního systému se předávají pouze v elektronické podobě přímým zápisem nebo na technických nosičích způsobem stanoveným vyhláškou č. 116/2012 Sb. Tato vyhláška sice umožňuje vedle použití datových schránek a vyplnění elektronických formulářů na webových stránkách ÚZISu též předání na elektronickém nosiči dat, avšak přesto by způsobila problémy cca 10 % lékařů, kteří nemají počítač.

   Prezident ČLK Dr.Kubek jednal o tomto problému s ředitelem ÚZISu Mgr. Holubem s následujícím výsledkem. ÚZIS si je vědom skutečnosti, že významná část soukromých lékařů nepracuje s počítačem, a protože má zájem získat validní statistické informace, slíbil pro sběr výkazů za rok 2013 zaslat tiskopisy všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří nebudou v době jejich rozesílání přihlášeni v Centrálním úložišti výkazů. Tím jim umožní předání statistických hlášení v listinné podobě. Ředitel ÚZISu zároveň žádá ČLK o podporu elektronického sběru dat do NZIS alespoň u těch poskytovatelů zdravotních služeb, kteří pro to mají již v současnosti odpovídající technické vybavení.

Představenstvo ČLK bere informace na vědomí

 

Dr. Vodochodský se připojil k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 15 členů představenstva.

 

Smlouvy soukromých lékařů se zdravotními pojišťovnami

   Jednání o smlouvě na dobu neurčitou, kterou by pojišťovna nabídla všem ambulantních specialistům bez předběžných podmínek, trvala několik měsíců. Hlavní překážkou byl odpor ministerstva zdravotnictví, který po odchodu ministra Hegera a oslabení vlivu náměstka Noska pominul.

   Správní rada VZP na doporučení komise pro smluvní politiku, jejímž předsedou je člen SR VZP MUDr. Sojka, schválila dne 23.9.2013 jednomyslně dohodu uzavřenou mezi prezidentem ČLK a generálním ředitelem. Na základě této dohody s Českou lékařskou komorou nabídne Všeobecná zdravotní pojišťovna všem ambulantním specialistům smlouvy na dobu neurčitou.

   Smlouvy budou vypověditelné z obou stran pouze z vyjmenovaných důvodů, na kterých se ČLK a VZP dohodnou. To je zásadní rozdíl oproti návrhu bývalého ministra Hegera, který chtěl sice uzákonit smlouvy na dobu neurčitou, avšak vypověditelné ze strany pojišťoven bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 roky pro ambulantní a 5 let pro lůžková zdravotnická zařízení. Tím by dostal soukromé lékaře do ještě větší závislosti na zdravotních pojišťovnách.

      Dohoda ČLK s VZP by měla posílit postavení ambulantních specialistů na úroveň praktických lékařů. Zatím co 96 % praktických lékařů získalo od pojišťoven smlouvy na dobu neurčitou již v roce 2007 na základě tzv. dohody Horák – Kubek, která vycházela z vyhlášky bývalého ministra Ratha, ambulantním specialistům toto jeho nástupce Julínek znemožnil. Z ambulantních specialistů tak 88 % (celkem 6 558 soukromých praxí) končí smlouvy s VZP do konce roku 2015.

   Díky vstřícnosti vedení VZP by se tak v segmentu ambulantních specialistů neměla opakovat situace, která nastala před rokem u nemocnic, kterým na podnět ministerstva pojišťovny odmítly automatickou prolongaci smluv, a ještě několik dní před koncem roku nebylo jasné, v jakém rozsahu bude tak která nemocnice od letošního ledna fungovat.

   Dohoda VZP - největší zdravotní pojišťovny s ČLK, která je ze zákona garantem kvality a bezpečnosti lékařské péče a zastupuje všechny lékaře v ČR, je dobrou zprávou nejenom pro lékaře, ale především pro pacienty, kteří, pokud jsou klienty VZP, získají jistotu, že je nikdo nepřipraví o jejich lékaře, kterému důvěřují. Kvalitní smlouvy zajišťující stabilitu lékařských praxí považuje komora za jednu z hlavních podmínek rozvoje ambulantní lékařské péče.

   Lékařská komora bude pokračovat v jednání s VZP o konkrétních podmínkách nových smluv. A samozřejmě bychom uvítali, kdyby obdobně seriózním způsobem k ambulantním specialistům přistoupily také ostatní zdravotní pojišťovny. Smluvní politika VZP bude jedním z témat listopadového sjezdu ČLK, kterého se jako host bude účastnit i generální ředitel VZP Ing. Kabátek.

   Dohodu s VZP považujeme za první, avšak velmi důležitý krok k posílení postavení soukromých lékařů – ambulantních specialistů. S novou politickou reprezentací, která vzejde s předčasných parlamentních voleb, budeme jednat o tom, aby se trvalé smluvní vztahy staly zákonem garantovaným standardem. Jedině pak budou moci lékaři své praxe svobodně prodávat a síť soukromých zdravotnických zařízení se bude přirozeným způsobem obnovovat, aniž by nám hrozilo nebezpečí pohlcení ze strany zdravotnických řetězců. O existenci a prosperitě soukromých lékařských praxí musí rozhodovat zájem pacientů, nikoliv libovůle úředníků pojišťoven či krajských úřadů, jak tomu mělo být kvůli povinným přeregistracím, které naštěstí na podnět ČLK zrušil Ústavní soud.

   Konečným cílem komory zůstávají i nadále tzv. bezesmluvní vztahy mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními, kdy povinnost zdravotní pojišťovny uhradit za svého klienta podle platného sazebníku za lege artis způsobem poskytnutou péči vzniká automaticky tím, že si tento pacient svobodně vybere určité zdravotnické zařízení.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

Dr. Tomek a Dr. Vávra se připojili k jednání představenstva v 10.10 hod., přítomno je 17 členů představenstva.

 

Výše platby za státní pojištěnce pro rok 2014

   V květnu 2013 požádal prezident ČLK ministra financí Kalouska o zvýšení platby za státní pojištěnce a vyjádřil podporu ministru Hegerovi, pokud on zvýšení plateb vládě navrhne. Dne   5.6.2013 ministr financí Kalousek prezidenta ČLK písemně informoval o svém stanovisku ponechat i pro rok 2014 platbu za tzv. státní pojištěnce v nezměněné výši 723,- Kč za měsíc. Ministr Heger žádné zvýšení této platby neprosadil.

    Dne 13.9.2013 se prezident ČLK obrátil na předsedu vlády Ing. Rusnoka prostřednictvím otevřeného dopisu s žádostí o podstatné zvýšení tzv. zástupné platby státu zdravotním pojišťovnám za některé skupiny ekonomicky neaktivních obyvatel ČR.

    Podle zákona byla výše platby v minulosti vázána na průměrnou mzdu a tvořila 13,5% z vyměřovacího základu, který odpovídal 25% průměrné mzdy za období před dvěma lety. Tento mechanismus zajišťoval alespoň pomalý nárůst státního příspěvku odpovídající nárůstu příjmu státního rozpočtu z výnosu daní ze mzdy. První ránu tomuto fungujícímu systému zasadila Topolánkova vláda, když přijala zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, díky němuž v roce 2009 žádná valorizace plateb za státní pojištěnce neproběhla. Součástí dalších úsporných opatření v rámci tzv. Janotova balíčku, pak byla změna zákona, která mechanismus automatické valorizace úplně zrušila a umožnila, aby o výši pojistného rozhodovala vláda. Nečasova vláda s ministrem financí Kalouskem výši platby za tzv. státní pojištěnce nevalorizovala nikdy. Zdravotnictví kvůli tomu přišlo o 18 miliard korun.   

    Ekonomické problémy zdravotnictví dále prohloubilo opakované zvyšování DPH. V roce 2012 byla nejprve zvýšena tzv. snížená sazba daně z přidané hodnoty z 10 % na 14 % a pro rok 2013 došlo následně ke zvýšení obou sazeb DPH o 1 procentní bod. Tyto změny tvrdě pocítily jak zdravotní pojišťovny, tak zdravotnická zařízení, která jsou z daňového hlediska nepochopitelně považována za konečného spotřebitele svých vlastních služeb. Kvůli zvyšování daní zdravotnictví nedobrovolně podpořilo státní rozpočet částkou 6,6 mld. Kč.      Lékařskou komorou požadované zvýšení platby za tzv. státní pojištěnce není tedy ničím jiným než pouhým vrácení peněz ze státního rozpočtu tam, kam měly původně směřovat, tedy do zdravotnictví.

  Vláda zvažovala postupně tři návrhy na zvýšení platby pojistného za tzv. státní pojištěnce:

  1. Zvýšení o 50,- Kč, tedy na částku 773,- Kč měsíčně cestou zvýšení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na 5 725,- Kč. Tato valorizace by přinesla zdravotnictví v roce 2014 celkem cca 3,7 mld. Kč.
  2. Zvýšení o 77,- Kč, tedy na částku 800,- Kč měsíčně cestou zvýšení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na 5 925,- Kč. Tato valorizace by přinesla zdravotnictví v roce 2014 celkem cca 5,7 mld. Kč.
  3. Zvýšení o 98,- Kč, tedy na částku 821,- Kč měsíčně cestou zvýšení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na 6 081,- Kč. Tato valorizace by přinesla zdravotnictví v roce 2014 celkem cca 7,3 mld. Kč.

   Prezident Dr.Kubek jménem ČLK podpořil návrh ministra zdravotnictví MUDr. Holcáta na zvýšení tzv. zástupné platby státu zdravotním pojišťovnám za některé skupiny ekonomicky neaktivních obyvatel ČR o 98,- Kč měsíčně, tedy ve variantě číslo 3, která by jako jediná přinesla zdravotnictví více než pouhou kompenzaci nákladů spojených s růstem sazeb DPH.

    Vláda nakonec rozhodla o zvýšení platby za státní pojištěnce o 64,- Kč měsíčně, tedy na částku 787,- Kč. Toto opatření přinese zdravotnictví 4,7 mld. Kč. Návrh příslušného zákonného opatření schválil Senát ČR dne 10.10.2013. Toto rozhodnutí musí ještě schválit Poslanecká sněmovna, která vzejde z říjnových voleb.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami – novela

ČLK uplatnila v rámci vnitřního připomínkového řízení k návrhu novely vyhlášky            č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, následující zásadní připomínky:

     1) ČLK dlouhodobě poukazuje na trvale podhodnocenou minutovou režijní sazbu přiřazenou k výkonu. Problémem je rovněž velký procentuální rozptyl v hodnotách, které mohou zdravotnická zařízení sjednat se zdravotními pojišťovnami individuálně. Mohlo by tak docházet k diskriminaci některých zařízení, k nepřiměřenému nabízení nižší minutové sazby, u vybraných zdravotnických zařízení naopak k sjednání sazby vyšší, čímž by tato zařízení byla neoprávněně zvýhodňována. ČLK navrhuje zvýšit pevnou minutovou režijní sazbu přiřazenou k výkonu u všech odborností a toto kompenzovat snížením procentuálního rozptylu individuálně sjednaných výší minutové režijní sazby. Tzv. kultivací SZV nebylo vůbec provedeno přepočítání osobních a režijních nákladů a hodnoty uvedené v návrhu novely vyhlášky neodpovídají reálným nákladům poskytovatelů zdravotních služeb a už vůbec nezahrnují každoroční nárůst cen těchto nákladů.

     2) ČLK navrhuje, aby s akceptováním uvedených připomínek vstoupil návrh novely SZV v platnost, ale aby účinnost novely byla odložena na 1.1.2015, s tím, že by v roce 2014 zdravotní pojišťovny hradily poskytovatelům zdravotních služeb poskytnutou péči dle dosavadního znění SZV a hodnot v něm obsažených, zároveň by však poskytovatelům zdravotních služeb bylo vedle toho zasíláno i vyúčtování, které by bylo bývalo prováděno podle této novely, aby byla bez rizika finanční destabilizace zdravotnických zařízení nebo zdravotních pojišťoven provedena modelace dopadů změny

     3) Nepodkročitelným požadavkem ČLK a předpokladem pro výše uvedené je také premisa, že hodnota bodu bude pro rok 2014 úhradovou vyhláškou stanovena nejméně ve výši 1 Kč.

   Nebude-li akceptována byť jen některá z uvedených obecných připomínek, Česká lékařská komora návrh novely odmítá.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Petice občanů ČR za zachování fungujícího zdravotnictví

   Petici za zachování kvalitního zdravotnictví, kterou zorganizovala Česká lékařská komora, podepsalo 131 500 občanů a zástupci petičního výboru ji předali Senátu ČR 23.5.2013. Jde o jednu z největších petičních akcí uskutečněných v ČR.

   Dne 7.8.2013 petici za účasti prezidenta ČLK veřejně projednával zdravotní výbor Senátu. I když se ministerstvo zdravotnictví zastupující náměstek Polák snažil obsah petice i množství sebraných podpisů bagatelizovat, přijal zdravotní výbor usnesení podporující text petice a doporučující Senátu ČR, aby signatáře petice podpořil. Proti tomuto usnesení hlasovala pouze bývalá ministryně zdravotnictví Ing. Filipiová.

   Senát ČR projednal petici na svém plenárním zasedání 9.10.2013. Za přítomnosti ministra zdravotnictví a generálního ředitele VZP zde prezident ČLK Dr.Kubek jako zástupce petičního výboru informoval přítomné senátory o kritické situaci v resortu zdravotnictví.

   Senát následně přijal na návrh zdravotního výboru toto usnesení:

   Senát PČR pokládá za prvořadé zachovat dosavadní odbornou úroveň a dostupnost zdravotní péče. Obrací se proto na vládu a Poslaneckou sněmovnu s apelem proti dalšímu snižování veřejných výdajů na zdravotnictví.

   Žádá, aby pojistné za státem hrazené pojištěnce bylo  zvýšeno už při schvalování rozpočtu na r. 2014. Za situace, kdy příjmy zdravotního pojištění neodpovídají stoupajícím cenám a tedy i nákladům na dosud poskytovanou péči, je nadále neudržitelné, aby nebyly valorizovány částky, které stát hradí za část pojištěnců.

   Žádá vládu, aby revidovala úhradu léčiv a především doplatků s ohledem na možnosti občanů s nízkými příjmy, především seniorů. V důsledku stoupající životních nákladů se pro tuto skupinu pacientů dostávají doplatky, ev.  ceny nehrazených léčiv nad jejich možnosti a proto zdravotní péči odmítají nebo zanedbávají.  Důsledkem je zhoršení jejich zdravotního stavu, léčba bude následně obtížnější a nákladnější. Rychleji se také propadají mezi skupinu závislou na sociálních dávkách.

   Vláda by měla velmi pečlivě vážit rušení zdravotnických zařízení, která dosud přímo spravuje. Okamžité snížení nákladů za jejich provoz nemůže mít větší váhu než zachování mnohdy specializované péče. Stále musí zůstat prioritou zachování dosud poskytované péče bez zhoršení její dostupnosti.

   V této souvislosti se Senát obrací na ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny i odborné společnosti, aby ve vzájemné spolupráci revidovali indikační seznamy pro lázeňskou léčbu. V současné době hrozí uzavření některých lázeňských provozů. Jejich činnost by bylo velmi obtížné obnovit. Na zřizovatele a vedení lázeňských zařízení se Senát obrací s výzvou, aby změnou nabídky a výraznou propagací lázeňských provozů zvýšili zájem o preventivní a rehabilitační pobyty klientů za úhradu.

   Regulační poplatky nesplňují deklarovaný záměr.  Senát bude proto při projednávání novel zákonů podporovat úplné zrušení poplatků.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

3) Zahraniční činnost

 

Jednání středoevropských a východoevropských lékařských komor – ZEVA

   O jednání, které se konalo ve dnech 12.–14.9.2013 ve Vídni, informoval viceprezident ČLK Dr.Mrozek.

Představenstvo ČLK bere informace na vědomí

 

 

4) Vnitřní činnost

 

Etická komise – informace o činnosti

  Předsedkyně Dr.Stehlíková informovala o činnosti Etické komise.

Představenstvo ČLK bere informace na vědomí

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Novela SP-11 – Licenční řád ČLK

   Viceprezident Dr.Mrozek předložil návrh novely licenčního řádu, jejíž podstatou je především uvedení tohoto stavovského předpisu do souladu s novou legislativou.

Nejdůležitější navrhované změny:

-          Aktualizace terminologie

-          Zařazení tzv. certifikovaných kurzů

-          Zjednodušení způsobu dokládání absolvované praxe

-          Diplom celoživotního vzdělávání jako doklad splnění podmínek celoživotního vzdělávání pro licenci k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře

-          Evidence data přijetí žádosti komorou

-          Prodloužení lhůty pro projednání licence centrálními orgány ČLK z 15ti na 30 dnů

-          Praxe pro vydání licence vedoucího lékaře a primáře v nástavbovém oboru nebo v oboru certifikovaného kurzu v celkové délce minimálně 8 let, z toho minimálně dva roky v daném oboru

-          Praxi absolvovanou mimo státy EU posuzuje představenstvo ČLK, praxe na území EU uznávána v souladu s právními předpisy automaticky

Představenstvo schvaluje návrh novely SP-11 Licenční řád. Tento návrh bude předložen delegátům sjezdu.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

 

Novela ZS 4/2000 – Udělování výjimek z licenčního řádu v oboru urgentní medicína

Představenstvo schvaluje novelu závazného stanoviska č. 4/2000

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Novela ZS 1/2004 – Podmínky k udělení licence k výkonu lékařské praxe v oboru geriatrie

Představenstvo schvaluje novelu závazného stanoviska č. 1/2004

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Novela ZS 2/2004 – Udělování licencí v oboru urgentní medicína.

Představenstvo schvaluje novelu závazného stanoviska č. 2/2004

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                          Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Novela SP-4 – Disciplinární řád

   Předsedkyně RK ČLK Dr.Vedralová předložila návrh novely Disciplinárního řádu, která výslovně implementuje zásady, které ohledně sdělování informací o zdravotním stavu pacienta třetím osobám zakotvují obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

   V praxi poměrně často podává revizní komisi ČLK stížnost nikoliv sám pacient, ale jiná osoba, která si stěžuje na poskytování lékařské péče pacientovi. Takový stěžovatel by tedy neměl, nepředloží-li písemný souhlas pacienta se sdělením údajů o jeho zdravotním stavu, od disciplinárních orgánů ČLK dostávat stejnopis rozhodnutí, který obsahuje údaje o zdravotním stavu pacienta, ale pouze informaci o rozhodnutí se sdělením výsledků šetření nebo řízení, ovšem už bez údajů o zdravotním stavu pacienta, kterému lékař poskytoval péči v kauze, která byla předmětem šetření.

   Výjimku tvoří situace, kdy stížnost se týká poskytování lékařské péče pacientovi, který zemřel, a tuto stížnost podá osoba určená pacientem k podávání informací a není-li takové osoby, pak osoba blízká pacientovi. V takovém případě lze podle zákona č. 372/2011 Sb. informace o zdravotním stavu pacienta sdělovat pouze osobám pacientem určeným, nebo osobám blízkým, za předpokladu, že pacient buď některé z osob blízkých poskytování informací za svého života nezakázal, anebo neučit pouze výhradní okruh osob, kterým mohou být informace o zdravotním stavu pacienta sdělovány. Tomu by měla odpovídat i výslovná úprava v Disciplinárním řádu ČLK v ustanoveních, která upravují zasílání rozhodnutí a rozlišují stejnopis rozhodnutí s uvedením informací o zdravotním stavu pacienta a informaci o rozhodnutí, kde údaje o zdravotním stavu pacienta nejsou. Protože osoba blízká je v našem právním řádu definována poměrně vágně (mimo jiné jde o každého, kdy by újmu pacienta právem pociťoval jako újmu vlastní), vychází navrhovaná novela z toho, že je na pozůstalém, aby disciplinárním orgánům komory prokázal, že je osobou pacientovi blízkou.

Představenstvo schvaluje návrh novely SP-4 Disciplinární řád. Tento návrh bude předložen delegátům sjezdu.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Příprava XXVII. Sjezdu ČLK

   XXVII. Sjezd ČLK se bude konat ve dnech 16. a 17. listopadu 2013 v Brně v hotelu Voroněž. Součástí programu bude mimo jiné volba viceprezidenta, volba členů revizní komise a volba členů čestné rady. Jako hosté budou pozváni zejména ministr zdravotnictví MUDr. Holcát, ředitel VZP Ing. Kabátek, prezident SLK MUDr. Kollár.

   Představenstvo předpokládá projednávání následujících tematických okruhů:

Ø  Úhrady v roce 2014

Ø  Smluvní politika VZP a ostatních pojišťoven

Ø  Autonomie lékaře v rozhodování

Ø  Specializační vzdělávání lékařů

Ø  Zajišťování nepřetržité lékařské péče – ÚPS, LSPP, ZZS, koronerské služby

Ø  Elektronizace zdravotnictví

Ø  Lůžková péče – krize finanční i personální

Ø  Právní aktuality

 

 

Příprava XVIII. Plesu lékařů českých

   XVIII. Ples lékařů českých se bude konat v sobotu 8.2.2013 v paláci Žofín v Praze za spolupořadatelství ČLK a LOK-SČL.

Představenstvo schvaluje Smlouvu o krátkodobém pronájmu paláce Žofín za účelem konání XVIII. plesu lékařů českých v sobotu 8.2.2013.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

5) Blok tajemníka ČLK

 

Informace o počtu nových členů ČLK

    V září 2013 bylo přijato celkem 287 lékařů:

     z toho bylo        73 lékařů se státní příslušností SR,

                         11 lékařů s jinou státní příslušností,

                         39 lékařů se slovenskou LF,

        11 lékařů se zahraniční LF.

 

V tomto období bylo 5 žádostí o přijetí posouzeno jako pozdní vstup.

V roce 2013 požádalo dosud 263 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.

 

 

Návrh rozpočtového opatření pro rok 2013

Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK.

Představenstvo ČLK schvaluje návrh rozpočtového opatření pro rok 2013 připravený ekonomickým oddělením ČLK.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Návrh výše členských příspěvků pro rok 2014 a návrh rozpočtu pro rok 2014

   Ekonomické oddělení ČLK zpracovalo návrh výše členských příspěvků pro rok 2014 i návrh rozpočtu pro rok 2014 ve dvou variantách a to bez zvyšování členských příspěvků a se zvýšením členských příspěvků o 3,3 %, což odpovídá míře inflace.

   ČLK je finančně zcela nezávislá na státu a hospodaření centra ČLK končí pravidelně kladným hospodářským výsledkem již od roku 1999, což je pozitivní, neboť pouze ekonomicky silná a nezávislá profesní samospráva může hájit zájmy lékařů.

Dosažený hospodářský výsledek po zdanění v jednotlivých letech:

2007: + 3 707 125,- Kč

2008: + 3 433 570,- Kč

2009: + 2 599 894,- Kč

2010: + 1 415 566,- Kč

2011: + 1 459 552,- Kč

2012: + 3 730 586,- Kč

   Současná ekonomická situace ČLK nevyžaduje zvyšování členských příspěvků.

Představenstvo schvaluje obě varianty návrhu rozpočtu s tím, že doporučuje delegátům sjezdu ČLK, aby schválili variantu A), tedy variantu bez zvyšování členských příspěvků.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Nákup prostor pro centrální kanceláře ČLK v Olomouci.

Na základě rozhodnutí představenstva pokračuje viceprezident Dr.Mrozek s podporou právního a ekonomického oddělení ČLK v jednání o nákupu vytipované nemovitosti tak, aby v případě schválení delegáty Sjezdu ČLK mohl být realizován co nejdříve. Jedná se kanceláře o celkové ploše 151 m2 ve zvýšeném přízemí  nově rekonstruovaného panelového domu v Olomouci.

Představenstvo bere informaci na vědomí

 

 

Žádost o dotaci OS ČLK Jeseník

OS ČLK Jeseník žádá o finanční dotaci ve výši 30 000,- Kč k vyrovnání svého rozpočtu.

OS Jeseník má pouhých 128 členů a vzhledem k geografické situaci nepřipadá v úvahu jeho sloučení s jiným okresním sdružením. Představenstvo ČLK schvalovalo v letech 2005-2011 každoročně finanční dotace pro OS Jeseník ve výši 25-50 tisíc Kč. V roce 2012 OS ČLK Jeseník díky zvýšení členských příspěvků o dotaci žádat nemuselo. Tajemník ČLK Dr.J.Mach přiznání dotace doporučuje.

Představenstvo schvaluje dotaci pro OS ČLK Jeseník ve výši 30 000,- Kč.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Tajemník Dr. Jiří Mach se připojil k jednání představenstva v 12.35 hod., přítomno je 18 členů představenstva.

 

5) Blok VR

 

Předseda VR ČLK Dr. Mrozek informoval o průběhu jednání VR ČLK.

 

 

6) Licence

 

 

7) Různé

 

Kontrola nakládání s osobními údaji při činnosti ČLK

Na základě svého kontrolního plánu kontroloval v období od března do září 2013 Úřad na ochranu osobních údajů činnost dvou okresních sdružení ČLK. Kontrolou bylo zjištěno, že OS Děčín a OS Most neporušila při zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením stížností na výkon povolání členů ČLK zákon č. 101/2000 Sb.

 

 

 

Jednání představenstva skončilo v 14:00 hodin.

 

Pravidelná porada předsedů OS ČLK se uskuteční ve čtvrtek 31. října 2013 v kongresovém centru U Hájků, Praha 1, Na Poříčí 42 od 15 hodin (registrace od 14,30 hodin).

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 1. listopadu 2013 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK v Praze.

 

 

 

Zapsala:          Hanka Matějková              

 

 

Schválil:          MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK