Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z schůze centrálního představenstva 25.2.2017

28. 2. 2017

Zápis z jednání představenstva ČLK,

konaného dne 25. února  2017 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

 

Přítomni:    MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš, MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.

Omluveni:     MUDr. Doležal, MUDr. Musil, MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Trnka,  

                       MUDr. Tomek.

Přizváni:       MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MUDr. Sojka. 

 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. Přítomno 14 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

1) Připomínky k minulému zápisu

 

2) Vnitřní činnost

 

Informace o počtu nových členů ČLK

V lednu 2017 bylo přijato celkem 82 lékařů:

     z toho bylo     13  lékařů se státní příslušností SR, 

                     24  lékařů s jinou státní příslušností,

                       7  lékařů se slovenskou LF,

                            20  lékařů se zahraniční LF.

V tomto období byly 3 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.

V roce 2017 dosud požádalo celkem 36 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.

 

 

Etika a komunikace v medicíně – konference ČLK

   Vzhledem k obrovskému zájmu lékařů i laické veřejnosti uspořádá ČLK v sobotu 20.5.2017 od 9:00 v Kongresovém centru nemocnice Na Homolce pokračování konference „Kontroverze současné medicíny“.

 

 

Důstojné umírání – konference ČLK

   Konferenci s názvem „Důstojné umírání“ věnovanou problematice důstojného závěru života s nevyléčitelnou chorobou uspořádá ČLK 6.6.2017 v Kongresovém centru hotelu Grandior v Praze. 

 

 

Vyúčtování XXI. Plesu lékařů českých

   Pořádání 21. Plesu lékařů českých skončilo pro ČLK ztrátou 191 954,- Kč.

   V roce 2016 byla ztráta 669 875,- Kč, v roce 2015 byla ztráta 213 048,- Kč, v roce 2014 byla ztráta 194 584,- Kč, v roce 2013 byla ztráta 555 949,- Kč.

   Nižší ztráta v porovnání s loňským ročníkem byla dosažena díky výrazně vyššímu příjmu od sponzorů, konkrétně díky podpoře  423 500,- Kč od společnosti T-mobile a.s. a 70 000,- Kč od společnosti Kooperativa a.s.

Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování XXI. reprezentačního Plesu lékařů českých.

Hlasování – přítomno 14  hlasujících:

pro:           14

proti:          0

zdržel se:     0                    Návrh byl jednomyslně přijat.

 

  Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 9.45 hodin, přítomno je 15 členů představenstva.

 

Rytíř českého lékařského stavu

   Sbor volitelů složený z předsedů okresních čestných rad a z členů ČR ČLK nedokázal zvolit Rytíře lékařského stavu. Oba navržení kandidáti prof. MUDr. Vladimír Král, CSc. i prof. MUDr. Václav Zamrazil, Dr.Sc. obdrželi v prvním i ve druhém kole volby vždy shodný počet hlasů a žádný z nich tedy nezískal ke zvolení potřebný počet hlasů. Pasování Rytíře lékařského stavu plánované původně na 16. března se tedy tento rok neuskuteční.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Dům lékařů 

   Delegáti XXXI. Sjezdu ČLK podpořili záměr představenstva investovat do nákupu prostor pro nové sídlo České lékařské komory v Praze. 

   Požadavkem ČLK je nejenom dostatečná plocha pro kanceláře, služební byt, ale především přednáškový sál a seminární místnosti pro zajišťování vzdělávacích akcí ČLK. Celkem užitná plocha nejméně 1 500 m2, dobrá dostupnost MHD a možnost parkování.

   Vlastní vzdělávací centrum v sídle ČLK by mělo umožnit další rozvoj celoživotního vzdělávání lékařů organizovaného komorou, mělo by zviditelňovat činnost komory a zlepšit identifikaci lékařů se svojí profesní samosprávou. Pořádáním vzdělávacích akcí i jednání (např. porady předsedů OS ČLK) ve vlastních prostorách by ČLK šetřila peníze za pronájmy. „Dům lékařů“ by mohl sloužit v případě zájmu též některým okresním sdružením ČLK. Část prostor by mohly mít od ČLK pronajaty další lékařské organizace. Společný dům by tak mohl přispět k sjednocování lékařského stavu.

   Představenstvo ustanovilo pracovní skupinu ve složení Dr. Mgr. Mlynářová, Dr. Mrozek a Dr. Kubíček, aby ve spolupráci s pí Šťastnou jednala s realitními kancelářemi.  

   Přítomní členové pracovní skupiny prezentovali další průběžné výsledky svých jednání.

 Představenstvo bere informace na vědomí.

 

 

Sekce mladých lékařů ČLK

   Člen předsednictva Sekce mladých lékařů Dr. Jan Přáda byl zvolen tiskovým mluvčím EJD (European Junior Doctors). 

   Sraz členů Sekce mladých lékařů ČLK se uskuteční v neděli 26.2.2017 v Praze.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

3) Jednání a informace

 

Jednání s předsedou vlády

  Dr. Kubek informoval o  jednání s předsedou Vlády ČR Mgr. Sobotkou, které se po několika odkladech uskutečnilo 1.2.2017 za účasti ministra zdravotnictví Ing. JUDr. Ludvíka a poradkyně premiéra PaeDr. Gajdůškové, které je jako viceprezidentka Svazu pacientů ČR, zároveň členkou Etické komise ČLK.

  Jednání s předsedou vlády vzešlo z iniciativy ČLK a komora připravila jako podkladový materiál svůj Krizový plán, který pro zdravotnictví schválili delegáti mimořádného sjezdu ČLK v září loňského roku, a který má vláda již několik měsíců k dispozici.

   Cílem našeho plánu je řešit pět základních problémových okruhů, přičemž pro každý z nich ČLK předkládá několik konkrétních návrhů. Podmínkou řešení současné personální krize českého zdravotnictví není přijetí všech našich návrhů beze změny a v plném rozsahu, pokud však nebudou řešeny problémy ze všech definovaných okruhů, nebudou mít přijaté opatření potřebnou účinnost a krize se nevyřeší. 

   První problémem jsou nedostatečné výdaje na zdravotnictví. Druhým nízká cena práce zdravotníků, nespravedlnost úhrad a regulací, to vše spolu netransparentní smluvní politikou a omezováním práva pacienta volit si lékaře a poskytovatele zdravotní služby. Třetím problémem jsou nízké mzdy a platy zdravotníků a nespravedlivé rozdíly v odměňování. Čtvrtým tématem je složitý, pro mladé lékaře nedostupný a nepřátelský systém specializačního vzdělávání, na jehož reformu vláda bohužel rezignovala. V neposlední řadě je třeba zajistit kontrolu bezpečnosti a kvality zdravotních služeb. Posílení kompetencí ČLK se však vláda a kraje zuby nehty brání. Politikům vyhovuje současný stav, kdy mohou před svými voliči předstírat, že je vše v pořádku a bojí se toho, že někdo nahlas oznámí, že „Král je nahý“.

   Od chvíle, kdy byla lékařská komora okolnostmi nucena veřejně deklarovat, že za stávajících podmínek již nejsme schopni garantovat bezpečnost lékařské péče, uplynul bezmála rok, aniž by se něco podstatného změnilo. Politici sice deklarují, že zdravotnictví je pro ně prioritou, skutečnost je však zcela jiná. 

Zvýšení výdajů na zdravotnictví

   Naše zdravotnictví je stále katastrofálně podfinancované, výdaje patří k nejnižším v Evropě, podíl výdajů na zdravotnictví na HDP klesá. 

   ČLK prosazuje nárůst platby za státní pojištěnce. Také pro příští rok bude o výši platby rozhodovat vláda s tím, že ministr Ludvík dohodl s ministrem financí Babišem navýšení plateb státu o 3,5 mld. Kč. V následujících dvou letech by měly platby růst identickým způsobem a to na základě zákona. Slibovaný mechanismus pravidelné automatické valorizace vyplývající ze zákona však tato vláda již prosazovat nebude. Předjednaná valorizace je tak nízká, že pouze udrží platby státu na současné úrovni pouhé přibližně jedné čtvrtiny odvodu za zaměstnance s průměrnou mzdou. I do budoucna stát zůstane největším dlužníkem našeho zdravotnictví.

   Předseda vlády informoval o tom, že ČSSD půjde do voleb se slibem, že v případě úspěchu přesune část výnosu ze spotřební daně na tabák a na alkohol do zdravotnictví. Tento původní návrh lékařské komory by však měl být modifikován tak, že by nešlo o příjmy veřejného zdravotního pojištění, ale o jakýsi investiční fond pro státní a krajské nemocnice, který by měl nahradit očekávaný, brexitem potencovaný, pokles rozvojové pomoci z fondů EU. Každé peníze pro zdravotnictví jsou jistě dobré, ale ČLK preferovala, aby si kuřáci a pijáci alkoholu přispívali na své v budoucnu dražší léčení a získané peníze, aby mohly pojišťovny používat ke zvýšení úhrad všem poskytovatelům zdravotních služeb. Zbývá jen dodat, že s návrhem nesouhlasí předseda hnutí ANO Babiš.

Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb

   V této oblasti se nezměnilo vůbec nic. Zdravotní pojišťovny platí a patrně i nadále budou platit za stejné výkony jednotlivým zdravotnickým zařízením různě. Lepší ohodnocení lidské práce v Seznamu zdravotních výkonů ministerstvo zdravotnictví nepřipravuje. Se zrušením nespravedlivých regulací v tzv. úhradové vyhlášce a s jejich nahrazením funkčním revizním systémem zdravotních pojišťoven ministerstvo nepočítá. Právo svobodně si volit lékaře a zdravotnické zařízení bude pacientům upíráno i nadále.

   Letos vůbec poprvé ministerstvo zdravotnictví vůbec nereagovalo na připomínky, které k návrhu vyhlášky o seznamu zdravotních výkonů a k úhradové vyhlášce uplatnila ČLK.

   Plán ministerstva zdravotnictví snížit ještě před volbami limity na doplatky pro mladistvé a seniory je pro ČLK přijatelný pouze za předpokladu, že se v příštím roce nebude pokračovat několik let trvající stagnace příjmů soukromých lékařů.

   Na novém DRG sice ÚZIS pracuje, ale k jeho využití v praxi pro úhradu lůžkové zdravotní péče je daleko. 

   Slibovaný zákon o neziskových nemocnicích, který měl zajistit páteřní síť nemocnic před riziky možné privatizace, vláda již schvalovat nebude. Náhražkou má být zákon o neziskových universitních nemocnicích, jehož znění však ministerstvo s ČLK nijak nekonzultovalo.

Zvýšení příjmů zdravotníků

   Prakticky jediná oblast, kde se podařilo dosáhnout hmatatelného pokroku. Zvýšení tarifních platů zaměstnanců části nemocnic o 10% považuje ČLK za krok sice nezbytný, ale nedostatečný. Memorandum, které uzavřel předseda vlády s kraji, není plně dodržováno, v řadě nemocnic se mzdy od počátku roku nezvyšují vůbec, jinde stouply o méně než 10% a v některých nemocnicích odborové organice ještě stále vyjednávají. 

   Předseda vlády slíbil, že obdobné zvýšení tarifních platů o 10% bude vláda prosazovat i od ledna roku 2018. Pokud však nebude schválena novela zákoníku práce, která sjednotí pravidla odměňování zaměstnanců v nemocnicích podle tarifních tabulek, pak bude i přesto personální devastace zejména regionálních nemocnic pokračovat. ČLK podporuje novelu zákoníku práce, kterou předkládá předseda sociálního výboru PS Zavadil. Zvýšení příplatků pro sestry pracující ve směnných provozech komora podporuje, samozřejmě za předpokladu, že vláda zajistí peníze. 

Reforma vzdělávání

   Zákon o vzdělávání lékařů prosazený fakultní lobby ve Sněmovně je špatný a přispěje k další devastaci regionálního zdravotnictví. Ministerstvo slibuje, že zohlední připomínky ČLK při tvorbě prováděcích vyhlášek. Komora samozřejmě bude v této věci spolupracovat ve snaze minimalizovat hrozící škody, avšak po zkušenostech s projednáváním samotného zákona nevěříme, že svůj přezíravý postoj k problémům regionálního zdravotnictví ministerstvo přehodnotí. 

Nezávislá kontrola

   ČLK nadále navrhuje, že převezme kontrolu personálního vybavení zdravotnických zařízení včetně nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví však potřebnou novelu zákona o zdravotních službách nepřipravuje a odmítá jakékoliv posilování kontrolních pravomocí profesní lékařské samosprávy.  

   Komora trvá na svém požadavku novely zákona o zdravotních službách, která umožní ČLK kontrolovat personální vybavení poskytovatelů zdravotních služeb a zároveň ukládat nápravná opatření poskytovatelům lékařských zdravotních služeb. 

   Ministerstvo zdravotnictví není ochotno ani podpořit komoru v situacích, kdy ředitelé nemocnic odmítají kompetentním orgánům komory zpřístupnit zdravotní dokumentaci nezbytnou pro prošetřování stížností.

Závěry

   ČLK upozorňuje na prohlubující se rozdíly v regionální dostupnosti zdravotní péče pro občany, přičemž vláda tento problém neřeší. 

    Stát nespolupracuje s komorou a nevyužívá její odborný potenciál ke kontrolní činnosti, při plnění zákonem stanovených úkolů stát profesní lékařské samosprávě nepomáhá. 

    Ministerstvo zdravotnictví podceňuje význam ambulantního sektoru, což je pro ČLK nepřijatelný postoj. Přezíravý přístup k soukromým ambulantním lékařům je dobře patrný na stagnaci úhrad a na rostoucím podílu jejich práce, která zůstává nezaplacená. Zdravotnictví, to nejsou pouze preferované fakultní nemocnice.

  Jednání, které trvalo hodinu, skončilo nakonec bez jasného závěru a bez jakéhokoliv společného výstupu či stanoviska pro veřejnost.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Kompetence ČLK a smlouvy se zdravotními pojišťovnami

   Dr. Kubek informoval o jednání s náměstkyní ministra JUDr. Arnoštovou a s ministrem Ing. JUDr. Ludvíkem dne 16.2.2017, jehož cílem bylo definovat minimální legislativní změny, které by vláda mohla prosadit ještě v tomto funkčním období.

   ČLK žádá, aby ministerstvo zdravotnictví předložilo alespoň následující dvě legislativní úpravy:

- V zákoně o zdravotních službách doplnit do ustanovení § 65 odstavce 2 Českou lékařskou komoru mezi subjekty, které mají právo v rámci svých kompetencí nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si její kopie. V současnosti si musí kopie zdravotní dokumentace na své náklady pro ČLK zajišťovat pacient, který podává komoře stížnost.

- V zákoně o veřejném zdravotním pojištění novelizovat ustanovení § 17 odstavec 2 tak, aby jeho text nemohl být rozdílně interpretován zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb. Na základě dohody mezi ČLK, VZP a dalšími zdravotními pojišťovnami došlo k uzavření smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb v ambulantních lékařských oborech na dobu neurčitou, kterou lze vypovědět pouze z důvodů uvedených v samotné smlouvě vycházející z rámcové smlouvy. Text zákona by měl odpovídat těmto dohodám.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2018

   Dohodovací řízení bylo zahájeno 31.1.2017. Dr. Říhová byla znovu zvolena členkou mandátové komise DŘ. ČLK tentokrát nenavrhovala žádné změny jednacího řádu DŘ.

   První kolo jednání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb s pojišťovnami se uskuteční ve dnech 5.-6.4., druhé kolo pak ve dnech 24.-25.5.2017. Závěrečné společné jednání se uskuteční 20.6.2017. ČLK-o.s. budou zastupovat v segmentu ambulantních specialistů Dr. Říhová, v segmentu praktických lékařů Dr. Němeček, v segmentu komplement Dr. Musil a v segmentu ambulantní gynekologie Dr. Henčlová.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Novela zákona o vzdělávání lékařů

   Dne 24.1.2017 jednal prezident ČLK bezvýsledně s ministrem zdravotnictví JUDr. Ing. Ludvíkem, který potvrdil své rozhodnutí přijetí novely zákona prosazovat i přes nesouhlas ČLK, odborových organizací, AČMN a Svazu měst a obcí.

   Dr. Kubek následně oslovil poslance písemně ještě podruhé dne 26.1.2017, kdy zopakoval negativní stanovisko ČLK a vysvětlil důvody, proč komora novelu zákona odmítá.

   31.1.2017 schválili vázaným hlasováním povinovaní poslanci ČSSD spolu s poslanci ANO a s podporou části opoziční ODS, KSČM a TOP 09 novelu zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů, kterou drtivou většinou delegátů odmítl sjezd lékařské komory. Pro zákon hlasovalo 124 poslanců. Fakultní lobby vedená rektorem UK prof. Zimou mohla triumfovat.

   2.2.2017 se Dr. Kubek obrátil písemně na prezidenta ČR Ing. Zemana s žádostí, aby zvážil odmítnutí zákona. Prezident republiky však zákon 14.2.2017 podepsal. 

   Zákon, který nabývá účinnosti pravděpodobně k 1.7.2017, znemožní na několik let provést skutečnou reformu vzdělávání, kterou naše zdravotnictví nutně potřebuje. Odchody mladých lékařů hned po promoci budou pokračovat a personální devastace regionálních nemocnic se bude prohlubovat.

Představenstvo vyzývá OS ČLK, aby připravila návrhy zástupců ČLK do akreditačních komisí, které budou konstituovány podle novely zákona o vzdělávání lékařů. Vzhledem k tomu, že 1/3 členů akreditačních komisí nominují lékařské fakulty a 1/3 odborné společnosti, je vhodné, aby ta třetina členů akreditačních komisí, která je nominovaná ze strany ČLK, byla přednostně tvořena odborníky z regionálních nemocnic a ambulantního sektoru.

Hlasování – přítomno 15  hlasujících:

pro:           15

proti:          0

zdržel se:     0                    Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

   Tzv. „protikuřácký zákon“ nabývá účinnosti 1.5.2017 a přináší mimo jiné následující změny:

- Zákaz prodeje tabákových výrobků a kuřáckých pomůcek ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem.

- Zákaz kouření rozšířen na všechna nástupiště veřejné dopravy (nejenom na ta krytá), včetně elektronických cigaret.

- Zákaz kouření rozšířen na vnitřní prostory provozovny stravovacích služeb (tedy restaurace, bary apod.), elektronické cigarety zde povoleny.

- Zákaz kouření přetrvává ve zdravotnických zařízeních, je však rozšířen z vnitřních prostor také na prostory, které souvisejí s provozem ZZ. Zdravotnická zařízení však mohou zřídit stavebně oddělené a řádně označené prostory ke kouření.     

- Povinnost provozovatele vyzvat osobu, která poruší zákaz kouření, aby s kouřením přestala nebo prostor opustila. Zmíněná osoba je povinna výzvě vyhovět. Provozovateli za nesplnění hrozí pokuta až 50 tis. Kč. Osobě, která kouří na místě zákazu, hrozí pokuta do 5 tis. Kč.

- Zákaz prodeje alkoholu ve stánku, s výjimkou stánku s občerstvením a příležitostného prodeje. Přetrvává zákaz prodeje alkoholu ve zdravotnických zařízeních, ale to již zakotvuje i současná úprava.

- Zákaz vstupu pro osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu a návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, výslovně rozšířen i na zdravotnická zařízení, dále mj. na dětská hřiště. 

- Povinnost provozovatele vyzvat osobu, která poruší zákaz vstupu pod vlivem, aby v tomto jednání nepokračovala nebo prostor opustila. Zmíněná osoba je povinna výzvě vyhovět. Provozovateli za nesplnění hrozí pokuta až 50 tis. Kč. Osobě, která vstoupila pod vlivem do místa zákazu, hrozí pokuta do 20 tis. Kč.

- Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním. Toto ustanovení přetrvává i v nové právní úpravě a pochopitelně se vztahuje i na lékaře. Za výkon práce pod vlivem hrozí nově pokuta až do výše 50 tis. Kč.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

 

Zákon o universitních nemocnicích

   Součástí programového prohlášení vlády je závazek prosadit zákon o neziskových nemocnicích. ČLK tento záměr podpořila. Předpokládali jsme, že prostřednictvím tohoto zákona bude stát garantovat existenci základní sítě cca 100 nemocnic, tedy přibližně jedna v každém okrese a jedna na 100 000 obyvatel. Tyto nemocnice by měly garantované smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, ale zároveň by měly spádovou povinnost a musely by poskytovat předepsaný rozsah zdravotních služeb. Neziskové nemocnice by byly osvobozeny od placení DPH, ale na druhou stranu by byly povinné zveřejňovat jednotkové ceny nakupovaného zboží a služeb a nemohly se vymlouvat na obchodní tajemství. Neziskové nemocnice by byly povinny řídit se v odměňování zaměstnanců státními tarifními tabulkami. Speciální právní forma neziskové nemocnice měla být dostatečně atraktivní, aby motivovala zřizovatele nemocnic k jejich transformaci. 

   Návrh předložený ministerstvem zdravotnictví nesplňoval představy ČLK a byl zpracován tak ledabylým způsobem, že kvůli stovkám uplatněných připomínek jej Legislativní rady vlády odmítla jako celek a návrh nebyl vůbec Vládou ČR projednáván.

   Ministerstvo zdravotnictví v současnosti předkládá návrh zákona o Universitních nemocnicích. Česká lékařská komora sice nebyla vyzvána k tomu, aby návrh připomínkovala, avšak vzhledem k důležitosti navrhované normy komora své zásadní připomínky ministerstvu zdravotnictví zaslala. 

   ČLK považuje zákon o univerzitních nemocnicích v navrhovaném znění za účelový, směřující k postupnému odstátnění zdravotnických zařízení řízených státem, která doposud garantují kvalitu zdravotní péče. Návrh zákona jednoznačně a nevratně povede k odstátnění těchto zdravotnických zařízení bez možnosti další kontroly a řízení státem, což bude mít zcela nepochybně negativní vliv na úroveň zdravotní péče a zejména její garanci. Stát se tímto vzdává zcela zásadní role ovlivňovat kvalitu zdravotní péče. Naopak stát by měl vytvořit síť státních nemocnic a garantovat úroveň zdravotní péče svým občanům, nikoliv vytvářet opačný stav, kdy již fakticky, vyjma zákonodárné činnosti, nebude schopen kvalitu péče o občany ovlivnit.

Představenstvo současný návrh o univerzitních nemocnicích odmítá jako nepotřebný zákon, který může být i nebezpečný ve svém dopadu pro současný fungující systém fakultních nemocnic a zdravotnických ústavů řízených státem.

Hlasování – přítomno 15  hlasujících:

pro:           15

proti:          0

zdržel se:     0                    Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Seznam zdravotních výkonů 

   Dr. Kubek informoval, že zaslal předsedům odborných společností sdružených v ČLS-JEP upozornění, že u některých výkonů v seznamu zdravotních výkonů je kalkulována cena práce lékaře – nositele výkonu na úrovni L1 (lékař s odbornou způsobilostí – absolvent) nebo L2 (lékař s certifikátem o absolvování základního kmene) a nikoliv na úrovni L3 (lékař se specializovanou způsobilostí). Vzhledem k tomu, že poskytovatel lékařských zdravotních služeb musí disponovat v dané odbornosti lékařem se specializovanou způsobilostí (L3), dochází podle našeho názoru k podhodnocení lidské práce zahrnuté v kalkulačních listech některých výkonů. 

   ČLK vyzývá odborné společnosti, aby provedly kontrolu, jak jsou v jejich odbornosti výkony v seznamu zdravotních výkonů kalkulovány, a aby zvážily možnost navrhnout na jednání příslušné pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví úpravu nositelů výkonů ve vaší odbornosti. ČLK podpoří aktivity odborných společností směřující k prosazení řádné ceny práce nositele výkonů.

   Dr. Sedláček informoval, že společně s Dr. Musilem jménem ČLK předložili návrh na 10% zvýšení ceny práce nositelů výkonů a na přesun nositelů výkonů dosud zahrnutých v režijní sazbě výkonů přímo k jednotlivým výkonům. Jednání pracovní skupiny plánované na 23.2.2017 bylo zrušeno a přesunuto na 23.3.2017. 

 

 

Výběrová řízení - informace

Dr. Kubíček podal informaci o výběrovém řízení, kterého se zúčastnil.

 

4) Vědecká rada

 

   Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK dne 16.2.2017.

 

5) Licence

 

6) Různé

 

Dr. Němeček informoval o stavu přípravy projektu elektronického receptu, který dělá Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL).

 

 

   Jednání představenstva skončilo v 13:45 hodin.

 

   Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 25. března 2017 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK v Praze. 

 

   Ve čtvrtek 16. března od 15:00 hodin (registrace od 14:30) se bude konat pravidelná porada předsedů OS ČLK a členů představenstva, tentokrát se uskuteční v prostorách centrální kanceláře ČLK, Praha 5, Lékařská 2.

 

 

Zapsala:    Hanka Matějková               

 

 

Schválil:    MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

Z