Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z porady předsedů OS ČLK z 16. března 2012

20. 3. 2012

  

Zápis z porady předsedů OS ČLK,

 

která se uskutečnila v pátek 16. března 2012 v Břevnovském klášteře v Praze 6

__________________________________________________________________________________________

 

Prezident ČLK Dr. Kubek zahájil poradu předsedů OS ČLK v 15:00 hodin, přivítal všechny účastníky porady a seznámil je s programem.

 

 

1. Úskalí nové legislativy – JUDr. Mach

 

   JUDr. Mach ve své prezentaci upozornil na nové povinnosti, které lékařům a zdravotnickým zařízením ukládá zákon o zdravotních službách a další nově schválené zákony.

Problém tzv. přeregistrací

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo pro příslušné správní orgány (krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy) metodický pokyn k aplikaci přechodných ustanovení § 121 a § 122 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Tento metodický pokyn je v souladu s dohodou uzavřenou dne 5. prosince 2011 mezi prezidentem ČLK a ministrem zdravotnictví. V metodickém pokynu se mimo jiné výslovně uvádí:

„Z ustanovení § 121 odst. 5 zákona vyplývá, že žádost podaná osobou, která je podle dosavadních právních předpisů oprávněna provozovat nestátní zdravotnické zařízení, na základě rozhodnutí o registraci podle zákona č. 160/1992 Sb., obsahuje pouze náležitosti obsažené v § 18 odst. 1 zákona“.

Soukromý lékař, který dosud provozuje nestátní zdravotnické zařízení a nehodlá k 1. 4. 2012 měnit rozsah své činnosti, doloží pouze vyplněnou žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a nebude k této žádosti povinen připojovat žádné doklady.

V metodickém pokynu Ministerstva zdravotnictví se dále výslovně uvádí:

„Doklady k žádosti správní orgán nevyžaduje, pokud žadatel současně neoznamuje změny týkající se údajů uvedených v rozhodnutí o registraci, nebo změny týkající se dokladů, které předkládal k žádosti o registraci“.

Je tedy zcela zřejmé, jak má a jak nemá krajský úřad postupovat při vydávání nového oprávnění k poskytování zdravotních služeb, dosavadním soukromým lékařům – provozovatelům nestátních zdravotnických zařízení a že není oprávněn, nad rámec zákona, od nich požadovat nic jiného, než vyplněný formulář příslušné žádosti, především není oprávněn rozšiřovat své kompetence a vyžadovat doklady, které musí předkládat žadatel o oprávnění k poskytování zdravotních služeb, který dosud neprovozoval nestátní zdravotnické zařízení, tedy nevykonával soukromou lékařskou praxi.

Aplikace zákona může jistě přinášet regionální problémy, pokud úředníci registrujících orgánů budou svévolně postupovat v rozporu s metodickým pokynem a mimo rámec zákona.

 

   Podrobné informace obdrží zájemci na právním semináři 19.4.2012.

 

 

2. Registr ČLK a veřejný Seznam lékařů – Dr. Sojka, Dr. Mrozek

 

Projekt nového Seznamu lékařů na webu ČLK

   Dr. Sojka prezentoval projekt nového Seznamu lékařů na webu ČLK a rozšíření registru lékařů vedeného ČLK. O realizaci projektu rozhodlo představenstvo ČLK. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu pro lékaře i veřejnost, žádá představenstvo ČLK všechny funkcionáře a zaměstnance komory o podporu projektu.

Vedení registru členů patří k nejdůležitějším kompetencím, které jsou ve většině evropských států komorám (a právě jen jim) svěřeny. Zákon ČLK rovněž ukládá umožnit přístup k informacím, které ve svém registru vede, přičemž ovšem neříká v jakém rozsahu a jakým způsobem. Praxe ukazuje, že dosud fungující aplikace je nedostatečná a je nutné ji rozšířit.

Registr lékařů – členů ČLK: jde o databázi, kterou ze zákona vede ČLK. Je zabezpečená proti napadení a přístup do ní mají pouze pracovníci ČLK.

Seznam lékařů na webu ČLK: jde o veřejně přístupnou webovou aplikaci na stránkách ČLK, kde jsou zveřejněny vybrané informace z registru a je umožněno v nich vyhledávat

   Seznam lékařů na webu v současnosti:

Identifikační číslo lékaře, místo výkonu povolání, odbornost a licence.

   Seznam lékařů na webu v budoucnosti:

Identifikace lékaře - jméno a příjmení, tituly, identifikační číslo v ČLK

Vzdělání a kvalifikace - lékařská fakulta, universita,

                                     - atestace

                                     - licence

                                     - specializovaná způsobilost

                                     - certifikát celoživotního vzdělávání – jeho platnost

Pracoviště – název, adresa

                 - kontakty (budou zveřejněny pouze se souhlasem lékaře)

                 - zdravotní pojišťovny, se kterými má ZZ, v němž lékař pracuje, smlouvy

                 - web pracoviště (odkaz neboli prolink – opět pouze pokud ho lékař uvede)

                 - ordinační hodiny

    Dr.Mrozek předvedl grafickou podobu Seznamu lékařů a formuláře pro hlášení změn do Registru ČLK.

   Projekt nového Seznamu lékařů na webu ČLK bude součástí květnové porady administrativních pracovníků ČLK.

 

3. Celoživotní vzdělávání lékařů – PhDr. Ptáček

 

   Delegáti XXV. Sjezdu ČLK nepotvrdili změny SP 16 přijaté představenstvem ČLK v průběhu roku 2011. Pokud by SP 16 zůstal v podobě schválené v roce 2008, přišla by ČLK v důsledku rozhodnutí delegátů sjezdu za jeden kalendářní rok o částku převyšující 1 milion korun.

   V souladu s doporučením většiny účastníků porady předsedů OS ČLK konané v prosinci 2011 schválilo představenstvo ČLK v lednu 2012 novelu SP 16, která řeší ekonomickou část celoživotního vzdělávání organizovaného ČLK:

• Vytvořena příloha k SP-16, která zpřehledňuje požadavky ČLK a usnadňuje proces akreditace vzdělávacích akcí pro žadatele.

• Vyřešena otázka komerčních prezentací u e-learningového vzdělávání.

• ČLK již nenese náklady spojené s akreditací elektronických forem CME a didaktických testů v časopisech.

• ČLK již nemusí dotovat komerční subjekty žádající o zařazení svých akcí do systému CME tím, že od nich nemohla vybírat poplatky za administrativní úkony (tisk a rozesílání certifikátů…).

• Členové Asociace pro celoživotní vzdělávání, jsou povinni platit ČLK za komerční prezentace na svých vzdělávacích akcích.

CME garantované ČLK není kompatibilní s evropským systémem garantovaným UEMS

   Problém příliš nízkých požadavků ČLK pro udělení diplomů potvrzujících splnění požadavků na celoživotní vzdělávání lékařů zůstává nevyřešený, stejně jako přetrvávají nelogičnosti v ohodnocení některých typů vzdělávacích aktivit kredity.

 

   PhDr. Ptáček přednesl prezentaci i celoživotním vzdělávání lékařů v Evropě a o jeho perspektivách. Teze této prezentace byly zveřejněny v časopise Tempus.

• CME garantované ČLK není kompatibilní s evropským systémem garantovaným UEMS a jeho akreditační komisí EACCME, když nesplňuje požadavek minimálně 40-50 kreditů za rok při omezení 1 kredit za 1 vzdělávací hodinu, 3 kredity za ½ vzdělávacího dne a maximálně 6 kreditů za 1 den. Rovněž diplomy udělované ČLK lékařům splňujícím pravidla CME nemohou být uznávány v ostatních zemích EU, neboť požadavek ČLK na zisk 50 kreditů za období 5 let je příliš nízký.

• Skutečnost, že požadavky kladené na lékaře v rámci CME garantovaného ČLK jsou příliš mírné, znemožňuje komoře vyjednat nějaké ekonomické zvýhodnění pro držitele diplomů celoživotního vzdělávání.

   Představenstvo ČLK vyzývá předsedy OS ČLK k zahájení diskuse o takových změnách SP 16, které by celoživotní vzdělávání lékařů učinily kompatibilním v rámci EU.

Diskuse:

Dr. Klimovičová – OS Břeclav – ČLK musí stále bojovat za zvyšování ceny lékařské práce. Vlastnictví diplomu celoživotního vzdělávání by mělo být pro lékaře ekonomicky výhodné. Pokud se požadovaný počet kreditů ze současných 50/5let zvýší na 150/5let, bude větší šance pro držitele diplomu vyjednat nějaké bonifikace.

 Dr. Kubek – prezident – Připomenul, že se rozšiřuje nabídka kreditovaných vzdělávacích aktivit a zejména díky bezplatnému ČLK e-learningu se mohou bez nutnosti cestovat vzdělávat a podmínky ČLK plnit i lékaři žijící a pracující na venkově. Dr. Monhart – člen představenstva, OS Znojmo – Vysvětlil, že představenstvo navrhovalo zvýšení požadavků na počet kreditů právě proto, aby diplom za celoživotního vzdělávání měl nějakou váhu.

Dr. Šebor – OS Plzeň-město - Domnívá se, že na sjezdu změna SP-16 nebyla dobře prezentována, a tudíž sjezd ji nepřijal.

Dr. Smažík – OS Tábor -  domnívá se, že důvodem neschválení na sjezdu SP-16 byla obava, aby nebylo zrušeno právo OS ČLK odpouštět poplatky za registrace a komerční prezentace na vzdělávacích akcích. Zároveň vysvětlil, co bylo účelem výzvy, kterou rozeslal jménem představenstva OS Tábor. Tábor odpustil od roku 2008 cca 34.000,- Kč, přičemž vždy na základě schválení představenstvem OS ČLK. Hned za ním je v přehledu nejvíce poplatky odpouštějících OS ČLK Prostějov (23 200,- Kč), který paradoxně vyslovil s Táborskou výzvou nesouhlas. Dále upozornil na rozpor, že sdružení PL školí podle svých vlastních pravidel a praktičtí lékaři mají u některých pojišťoven za vzdělávání navýšenou kapitaci. Vzdělávací akce ČLK naproti tomu nemají pro lékaře ekonomický význam. ČLK by měla být hlavním garantem vzdělávání, aby nedošlo k totálnímu roztříštění vzdělávání. Problém je v tom, že většina lékařů diplom od ČLK nepotřebuje.

Dr. Fiala – OS Brno-venkov – K otázce vzdělávání PL vysvětlil, že Dr.Smežíkem zmiňované akce praktických lékařů jsou ve skutečnosti akce garantované ČLK. Vyslovil obavu, že někteří lékaři by skutečně nemuseli dosáhnout na 150 kreditů/5 let. Ztotožňuje se s názorem, že příčinou odmítnutí SP 16 sjezdem byla nedostatečná diskuse a špatná prezentace ze strany představenstva ČLK.

Dr. Kubek – prezident – Zdůraznil, že největší devizou vzdělávacího systému ČLK musí být jeho kvalita. Příliš nízké požadavky hodnotu diplomu celoživotního vzdělávání degradují. Připomenul, že podle zákona mohou vzdělávání lékařů organizovat různé subjekty, ale důležité je, že pouze ČLK má fungující systém. ČLK vytvořila Asociaci pro celoživotní vzdělávání lékařů proto, aby mohla legálně zvýhodnit subjekty, které mají zkušenosti se vzděláváním (LF, odborné společnosti…). Vysvětlil, proč se představenstvo ČLK rozhodlo odpustit částku 94 000,- Kč z dluhu v celkové výši cca 354.000,- Kč, který vznikl za registraci vzdělávacích akcí do registru ČLK v roce 2011.

 

Odpouštění poplatků za registraci vzdělávacích akcí

  Představenstvo OS ČLK Tábor vyzvalo představenstva všech OS ČLK k podpoře stanoviska, aby zůstala zachována pravomoc OS ČLK odpouštět poplatky za registraci vzdělávacích akcí, konaných na území okresu, a to i v případě spolupráce s jiným subjektem.

   Tato výzva nemá reálné opodstatnění a to z těchto důvodů:

-  Možnost odpouštět poplatky za registraci vzdělávacích akcí dle SP 16 byla zavedena novelou SP 16 v roce 2008 a pravidla pro registraci vzdělávacích akcí se pro OS ČLK od té doby nezměnila.

- Vzdělávací akce přímo organizované OS ČLK jsou osvobozeny od poplatků. Vzdělávací akce, u nichž je využit spolupracující subjekt, jsou zatíženy 50 % registrační poplatku. Také tento princip zůstává nezměněn.

- OS ČLK může odpustit registrační poplatky, jakémukoliv subjektu, který pořádá vzdělávací akci na jeho území a to do výše ohodnocení akce 3 kredity. Hranice 3 kreditů byla diskutována již v roce 2008, kdy byla jednoznačně podpořena představenstvem i následně delegáty sjezdu ČLK. Cílem je možnost podpořit konání menších vzdělávacích akcí. U větších akcí se předpokládá, že už ze své podstaty budou disponovat větším rozpočtem, a proto je zcela oprávněné požadovat od jejich pořadatelů minimální úhradu za účelně vynaložené náklady na zápis dané vzdělávací akce.

- SP 16 obsahuje ustanovení, které ve výjimečných případech opravňuje OS ČLK upravit nebo odpustit poplatky za komerční prezentaci u jakékoliv vzdělávací akce pořádané na jejich území.

   Z analýzy provedené oddělením vzdělávání vyplývá:

- Od platnosti novely SP 16 z roku 2008, která odpouštění poplatků umožnila, OS ČLK odpustila celkově 657 900,- Kč, přičemž ¾ této částky odpustilo pouhých 6 OS ČLK.

Plzeň – město      203 600,- Kč

Ústí nad Labem   108 700,- Kč

Praha 1                  68 000,- Kč

Praha 8                  65 600,- Kč

Tábor                     34 200,- Kč

Prostějov               23 200,- Kč

ČLK tak přišla o peníze, které mohly použity ku prospěchu lékařů například na podporu jejich vzdělávání.

- Žádné poplatky neodpustilo 54 OS ČLK a rovněž představenstvo ČLK, které dle SP 16 může poplatky odpouštět také, žádné poplatky neodpustilo.

   Institut odpouštění poplatků za registraci vzdělávací akce či za prezentaci komerčních subjektů na ní, by měl být využíván pouze v odůvodněných případech a nikoliv plošně jak činí např. OS ČLK Ústí nad Labem (za sledované období ve 202 případech). Pokud by tento institut byl nadále některými OS ČLK zneužíván, muselo by představenstvo ČLK zvážit novelu SP 16, která by tomuto zneužívání bránila.

Diskuse:

Dr. Šebor – OS Plzeň-město – Vysvětlil, že v Plzni zejména Fakultní nemocnice pořádá velké množství vzdělávacích akcí malého rozsahu bez podpory dalších komerčních subjektů. Proto jí OS ČLK poplatky odpouští. OS ČLK Plzeň má skutečně peněz dostatek a vybírat poplatky za registraci vzdělávacích akcí nepotřebuje. Naopak finančně podporuje vzdělávání mladých lékařů.

Dr. Kubek – prezident – Upozornil, že FN Plzeň by si jistě mohla finančně dovolit za registraci svých vzdělávacích akcí platit.

Dr. Šebor – OS Plzeň-město – Připomenul, že vzdělávací akce garantuje ČLK pro doktory a ne kvůli penězům. Pokud by organizátoři platili komoře, nemohli by již lékařům zaplatit pohoštění, kterými lékaře na vzdělávací akce lákají. OS ČLK Plzeň se snaží o to, aby lékaři dělali akce pro lékaře.

Dr. Kubek – prezident – Připomenul, že organizace vzdělávání lékařů je vedle výběru členských příspěvků prakticky jedinou možností, jak může ČLK získávat peníze na činnost. Není žádný důvod, proč by ČLK měla podporovat komerční subjekty, které na vzdělávání lékařů vydělávají. Pokud by se ČLK vzdala příjmů za vzdělávání, pak by bylo nutno buď omezit její další činnost pro doktory, nebo zvýšit členské příspěvky, což je v současnosti nemožné.

Dr. Ptáček -  vedoucí odd. vzdělávání – Organizace a garance vzdělávacích akcí přináší ČLK více než milion korun za pololetí.

Dr. Šebor – OS Plzeň-město – Představenstvo OS ČLK Plzeň si stojí za názorem, že odpouštění poplatků za registraci vzdělávacích akcí, které plošně provádí, je správné a ku prospěchu lékařů.

Dr. Němeček – člen představenstva – To, že vzdělávací akce v Plzni dělají doktoři pro doktory, to není argument, neboť je tomu tak všude a většina OS ČLK poplatky neodpouští.

Dr. Kinšt -  OS Jindřichův Hradec – Zdůraznil, že ČLK je zde kvůli vzdělávání lékařů a ne pro vydělávání peněz. Vysvětlil, že pokud pořadatel nezajistí občerstvení, pak lékaře na vzdělávací akci nenaláká.

Dr. Smažík -  OS Tábor – Ohradil se proti rozeslání přehledu, kolik peněz a u kolika akcí jednotlivá OS ČLK odpustila. Takto to totiž vypadá tak, že OS ČLK, která žádné vzdělávací akce nepořádají a negarantují a tedy ani neodpouští poplatky, jsou dobrá a ta, která akce pořádají, jsou špatná.

Dr. Kubek – prezident -  Shrnul, že pokud by OS ČLK tak jako Plzeň plošně odpouštěla poplatky, bylo by nutno zvyšovat členské příspěvky.

Dr. Voleman – člen představenstva, OS Praha 10 – Navrhl, aby OS ČLK Plzeň využilo své dobré vztahy s FN Plzeň a nabídlo jí členství v Asociaci pro celoživotní vzdělávání lékařů.

Dr. Kubek – prezident – Vysvětlil, že pokud je pořadatelem akce ČLK nebo OS ČLK, pak se žádné poplatky za registraci akce neplatí.

Dr. Voleman – člen představenstva, OS Praha 10 – Pokud FN Plzeň z nějakého důvodu spolupracovat s ČLK nechce, pak nechť za registraci svých akcí platí nebo ať o ni nežádá.

Dr. Vávra -  člen představenstva – Na příkladu vlastního OS ČLK vysvětlil, že ČLK vybírá poplatky proto, aby za ně mohla vykonávat činnost pro své členy

Dr. Šebor – OS Plzeň-město – Upozornil, že pokud by akce dosud pořádané FN Plzeň začalo pořádat přímo OS ČLK Plzeň, pak by komora stejně žádné peníze nedostala a nemá tedy taková změna význam.

Dr. Klimovičová – OS Břeclav – Vysvětlila, že kromě ekonomického přínosu existuje ještě význam prestižní. Všichni lékaři jsou členy ČLK a pokud budou vzdělávací akce organizovat pod hlavičkou ČLK, přispějí k vážnosti komory. V Břeclavi to tak funguje, proč by to tedy nemohlo fungovat obdobně i jinde.

Dr. Ptáček – vedoucí odd. vzdělávání – Členem Asociace pro celoživotní vzdělávání se vedle odborných společností a lékařských fakult může stát i fakultní nemocnice, pokud její členství představenstvo ČLK schválí.

 

 

4. Ekonomika a organizace ČLK – Dr. Kubek, JUDr. Mach

 

Zplnomocnění pro předsedy OS ČLK jednat jménem ČLK

   JUDr. Mach upozornil na rizika, kterým by se vystavovali předsedové OS ČLK, kteří by jménem ČLK přijali závazky a uzavřeli smlouvy, aniž by k tomu byli zplnomocnění statutárním zástupcem ČLK, kterým je dle platného zákona č. 220/1991 Sb. prezident ČLK. Předsedové OS ČLK mohou uzavírat nájemní smlouvy, pracovní a obdobné smlouvy jménem ČLK na základě plné moci udělené prezidentem ČLK.

   Právní oddělení připraví jednotný text plné moci, kterým prezident ČLK zplnomocní všechny předsedy OS ČLK k některým právním úkonům prováděným jménem ČLK.

   Právní oddělení připraví poučení o kompetencích předsedů OS ČLK na příští poradu.

 

   

Novela zákona o nemocenském pojištění – povinnost platit z náhrad za ztrátu času

   Dr. Kubek připomenul, že novela zákona o nemocenském pojištění s účinností od 1.1.2012 zvýšila výdaje ČLK a snížila reálný příjem jejích funkcionářů z náhrad za ztrátu času (NZČ) tím, že rozšířila okruh nemocensky (důchodově) pojištěných osob mimo jiné i o členy kolektivních orgánů právnických osob, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni,  pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů. Pro povinnou účast na nemocenském pojištění platí jednak podmínka, že zaměstnání trvá

alespoň 15 kalendářních dnů. Tuto podmínku funkcionáři ČLK splňují. Druhou podmínkou je měsíční příjem (jak náhrada za ztrátu času) minimálně 2500,-Kč. Tato podmínka je sledována měsíčně. O této nové povinnosti byli předsedové OS ČLK informováni ekonomickým oddělením ČLK písemně dne 15.2.2012.

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období. Vyměřovacím základem pro pojistné funkcionáře je NZČ vyšší než 2 500,-Kč. Vyměřovacím základem pro zaměstnavatele je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů funkcionářů. Procentní sazby činí u zaměstnance (funkcionáře) 6,5% z vyměřovacího základu, u zaměstnavatele 25% z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců (funkcionářů). Pojistné za zaměstnance srazí zaměstnavatel z příjmu, tj. z NZČ funkcionáře. 

U odvodů zdravotního pojištění ke změně nedošlo, odvádí se z celé výše NZČ za kalendářní měsíc, to znamená, že hranice 2 500,- Kč zde nahraje roli.

 

Ekonomické problémy spojené s vydáváním časopisu Tempus

   Dr.Kubek informoval o pokračujících obtížích při vydávání časopisu Tempus.

Hospodářský výsledek vydávání časopisu Tempus se zhoršuje již od roku 2008.

rok

Hospodářský výsledek

2008

+ 1 136 649 Kč

2009

+ 600 410 Kč

2010

+ 229 466 Kč

2011 (zatím neauditováno)

- 194 931 Kč

   V letech 2008, 2009 a v prvním pololetí 2010 zajišťovala pro ČLK vydávání časopisu firma Edukafarm, která od spolupráce odstoupila z důvodu obtíží při zajišťování reklamy. Od pololetí 2010 zajišťuje vydávání časopisu firma Mladá fronta a.s.. Koncem roku 2011 však původní smlouvu o spolupráci s ČLK firma Mladá fronta a.s. odmítla prodloužit. Od února 2012 platí nová smlouva s firmou Mladá fronta a.s., která však již nezajišťuje ČLK takové příjmy za prodej reklamního prostoru, které by pokrývaly náklady časopisu. 

   Přestože díky zmenšení rozsahu časopisu byla na základě smluvního dodatku snížena výrobní cena časopisu o cca 90 000,- Kč. Přineslo únorové číslo časopisu ČLK ztrátu 376 530,- Kč.  Březnové vydání přinese ČLK ztrátu cca 336 447,- Kč.

   Po jednáních s několika potenciálními zájemci nabízí komoře nejvýhodnější smlouvu firma EV public relations, s.r.o., která pro ČLK zajišťuje již několik let redakční práce. Firma EV-PR nabízí ČLK zajistit výrobu a distribuci časopisu za cenu cca o 80 000,- Kč nižší než je cena dle smlouvy s Mladou frontou a.s., která je platná do konce dubna 2012. I v případě uzavření smlouvy o spolupráci s firmou EV – PR s.r.o. však bude vznikat s největší pravděpodobností ČLK finanční ztráta.

   Představenstvo ČLK považuje vydávání časopisu, kterým bude moci komora plnit pravidelně každý měsíc svoji informační povinnost vůči svým členům, za prioritu v činnosti ČLK. Při vydávání časopisu se třeba pečlivě hledat rovnováhu mezi ekonomickou udržitelností na straně jedné a obsahovou nezávislostí na straně druhé. Obsahovou nezávislost časopisu na vnějších vlivech považuje ČLK za nezbytný předpoklad objektivního informování lékařů o dění ve zdravotnictví.

   Představenstvo schválilo 16.3.2012 smlouvu o spolupráci mezi ČLK a firmou EV public relations, s.r.o. (EV-PR), na jejímž základě zajistí firma EV-PR výrobu a distribuci časopisu Tempus, a uložilo prezidentovi ČLK, aby smlouvu podepsal, pokud se mu nepodaří s firmou Mladá fronta a.s. dojednat podmínky pro ČLK ještě výhodnější.

   Díky zvýšení členských příspěvků o 15%, které schválil v listopadu 2011 sjezd ČLK, se příjmy centra ČLK v roce 2012 zvýší o 5,118 mil. Kč zatím co příjmy OS ČLK se zvýší o 7,541 mil. Kč. Z celkového nárůstu výběru finančních prostředků tedy 60% zůstává na OS ČLK a pouhých 40% představuje zvýšení příjmů centra ČLK.

   Představenstvo ČLK se rozhodlo zahájit diskusi s předsedy OS ČLK o možnosti změnit pravidla pro odvod části členských příspěvků do centra ČLK tak, aby bylo ekonomicky zajištěno vydávání časopisu Tempus bez ohrožení jeho obsahové nezávislosti na vlivech mimo komoru a to bez nutnosti omezovat služby, které centrum ČLK poskytuje lékařům.

Diskuse :

Dr. Klimovičová – OS Břeclav - Doporučuje omezit vydávání časopisu na jednou za dva měsíce, nabídnou spolupráci mediálním agenturám a obejít se bez prostředníků. Dr.Klimovičová rovněž informovala, že vyhrála soudní spor o ochranu osobnosti a náhradu způsobené újmy.

Dr. Kubek – prezident – Připomenul, že mediálními agenturami jedná ČLK už déle než půl roku, tedy od doby, Mladá fronta, a.s. vypověděla smlouvu. Představenstvo trvá na tom, že ČLK nemůže shánět reklamy sama. Jednak na to nemá specialisty, ale spolupracující právnická osoba především stojí jako nárazník mezi inzerenty a ČLK, která nemůže být obviněna z toho, že by podléhala vlivu inzerentů. Příčinou aféry okolo vydávání časopisu na přelomu let 2005 a 2006 byla právě skutečnost, že reklamu do časopisu zajišťovala a časopis vydávala Dr.Klimovičová, která byla zároveň vědeckým sekretářem VR ČLK. S vydáváním časopisu jedenkrát za dva měsíce představenstvo rovněž nesouhlasí, neboť by časopis již nemohl sloužit pro lékaře jako zdroj aktuálních informací. Obsah by se musel zcela změnit a pravděpodobně by klesla čtenost časopisu. Rozesílání aktuálních informací elektronickou cestou nemůže časopis plnohodnotně nahradit.

 

 

5. Spolupráce s organizacemi pacientů s cílem zabránit snižování dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče – Dr. Kubek

 

   Předseda Národní rady zdravotně postižených Bc. Václav Krása požádal Českou lékařskou komoru o spolupráci. NRZP se stejně jako Svaz pacientů ČR obává snížení dostupnosti a kvality zdravotní péče v ČR v souvislosti s prováděcími předpisy k zákonu o zdravotních službách, při jejichž přípravě Ministerstvo zdravotnictví nezohlednilo připomínky zástupců pacientů ani občanů zdravotně postižených.

   Představenstvo ČLK na svém únorovém zasedání schválilo usnesení podporující snahu Národní rady osob se zdravotním postižením i Svazu pacientů ČR o zachování kvality, bezpečnosti a dostupnosti zdravotní péče na základě veřejného zdravotního pojištění. Česká lékařská komora, která na základě zákona č. 220/1991 Sb. dbá o řádně odborný výkon lékařského povolání, nesouhlasí s návrhy ministra Hegera na nařízení vlády upravující dostupnost zdravotní péče a na vyhlášku o minimálním personálním zabezpečení zdravotních služeb. Vzhledem k tomu, že odborně podložená stanoviska lékařské komory Ministerstvo zdravotnictví neakceptovalo, bude se ČLK snažit zabránit schválení těchto pro pacienty i lékaře nebezpečných právních předpisů.

   Dne 12.3.2012 se konalo společné jednání statutárních zástupců Národní rady osob se zdravotním postižením, ČLK, Svazu pacientů ČR, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, LOK-SČL, a skupiny ProALT. Účastníci se shodli, že společně podpoří protestní shromáždění svolané NRZP na úterý 27. 3. 2012 od 12:05 před budovou Ministerstva zdravotnictví ČR pod heslem „Zachraňme naše zdravotnictví“. Cílem protestu je zabránit snížení dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče zajišťované prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. Prezident ČLK přijal pozvání k aktivní účasti na této protestní akci.

   Představenstvo ČLK přijalo 16.3.2012 usnesení v němž vyzývá k účasti na protestní akci konané v úterý 27.3.2012 ve 12:05 před budovou Ministerstva zdravotnictví ČR lékaře, kteří:

- nesouhlasí redukcí sítě zdravotnických zařízení včetně soukromých lékařů, kterou připravuje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami

- nesouhlasí s plánem Ministerstva zdravotnictví omezit časovou a místní dostupnost zdravotní péče na základě veřejného zdravotního pojištění

- nesouhlasí s návrhem personální vyhlášky, kterou chce Ministerstvo zdravotnictví snížit nezbytný počet lékařů a dalších zdravotníků zejména v lůžkových zdravotnických zařízeních

 

 

6. Komora „nelékařů“ – Dr. Kubek

 

   Bývalá ministryně zdravotnictví, současná ředitelka VFN a předsedkyně České asociace sester (ČAS) Mgr. Jurásková prosazuje zřízení tzv. „Komory nelékařů“. Z veřejných vystoupení paní Juráskové i z dalších neoficiálních zdrojů vyplývá, že existuje plán na zřízení této tzv. Komory “nelékařů“ prostřednictvím novely zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Byl dokonce ustaven přípravný výbor sdružující 26 zdravotnických organizací, přičemž jiné obdobné organizace, které vyjádřily pochybnosti o smysluplnosti projektu, byly z příprav vyloučeny. Vzhledem k tomu, že ani předsedkyně ČAS paní Jurásková, ani nikdo jiný z přípravného výboru neuznal za vhodné jednat, ani s Českou lékařskou komorou, ani s představiteli komory lékárníků a stomatologů, domluvili se prezidenti těchto tří existujících zdravotnických komor na společné schůzce 30.1.2012 na společném postupu.

   Prezident ČLK požádal prezidenty evropských lékařských komor o informace, zda v jejich zemi existuje nějaká obdobná „Komora nelékařů“. Z odpovědí vyplývá, že ani v těch zemích, kde existují komory zdravotnických pracovníků, většinou nejde o jednu organizaci, ale o několik komor sdružující zdravotníky vykonávající stejné povolání.

   Dne 6.2.2012 se sešli prezidenti ČLK, ČLeK a ČSK s představiteli zdravotnických organizací, aby s nimi diskutovali o funkcích profesních samospráv. Většina organizací podporujících plán Mgr. Juráskové na jednání nepřišla.

   Prezidenti ČLK, ČLeK a ČSK přijali poté společné stanovisko k plánu na zřízení tzv. „Komory nelékařů“:

   Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora a Česká lékárnická komora nemohou a ani nechtějí omezovat právo ostatních zdravotnických pracovníků svobodně se sdružovat k prosazování svých vlastních profesních i ekonomických zájmů. Vzhledem k naprosté odlišnosti lékařů, stomatologů a lékárníků od profesí, jejichž příslušníci o vzniku této komory společně jednají, však nemůžeme souhlasit s tím, aby tzv. „Komora nelékařů“ vznikla podle zákona č. 220/1991 Sb. v platném znění, tedy podle zákona, jímž jsou zřizovány naše profesní komory. Zároveň odmítáme jakékoliv legislativní změny, které by ohrozily řádné fungování našich profesních samospráv.

   Dne 29.2.2012 jednali prezidenti komor s poslancem MUDr. Štětinou, který slíbil, že poslanci VV nepodpoří návrhy části ODS na zrušení povinného členství v komorách. VV zároveň nepodporují požadavek České stomatologické komory na zrušení zákona č. 220/1991 Sb. a jeho náhradu třemi samostatnými zákony pro každou komoru zvlášť.

 

 

7. Informace o plánovaných akcích ČLK

 

19.4.2012 – čtvrtek - Repríza právního semináře – od 9:30 v kongresovém centru nemocnice Na Homolce, za účasti místopředsedy Legislativní rady vlády

 

21.4.2012 – sobota -   Vzdělávací konference ČLK – od 10:00 v hotelu Floret v Průhonicích na téma Smluvní politika zdravotních pojišťoven – chystané změny v síti zdravotnických zařízení

 

28.–29.5.2012 – pondělí a úterý - Porada administrativních pracovníků ČLK v nH Hoteles Olomouc

 

21.6.2012 – čtvrtek - Porada předsedů OS ČLK v Praze

 

3.- 4.11.2012 – sobota a neděle – XXVI. Sjezd ČLK v hotelu Clarion v Praze

Dr.Kubek informoval, že s ohledem na finanční situaci představenstvo ČLK nebude již nebude moci z peněz centrální ČLK hradit jednotlivým OS ČLK ubytování jejich delegátů.

 

 

Porada skončila v 18:30 hodin.

Na poradě předsedů Okresních sdružení ČLK bylo přítomno 61 předsedů OS ČLK nebo jejich zástupců a členů představenstva.

 

 

Zapsala:             Hanka Matějková – asistentka prezidenta ČLK

 

Zkontroloval:     MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK