Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání Vědecké rady ČLK

4. 10. 2009

Zápis z jednání Vědecké rady České lékařské komory konané                    dne 10. září 2009

 

 

Přítomni: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK; MUDr. Zdeněk Mrozek Ph.D. - viceprezident ČLK;  prim. MUDr. Aleš Herman Ph.D. - předseda vědecké rady; MUDr. Pavel Kubíček; prof. MUDr. Marek Babjuk CSc., Doc. MUDr. Petr Bartůněk CSc.; Doc. MUDr. Svatopluk Býma CSc.; Doc. MUDr. Václav Dostál; Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl CSc.; MBA; MUDr. Pavel Horák CSc.; MUDr. Věra Hořínová; prof. MUDr. Michal Hrdlička CSc.; prim. MUDr. Jaromír Cheníček;  prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.; prof. MUDr. Milan Kvapil CSc. MBA; MUDr. Eva Králíková CSc.; MUDr. Ota Mach; MUDr. Miloslav Marel CSc.; prof. MUDr. Pavel Pafko DrSc.; prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.; prof. MUDr. Karel Pavelka DrSc.; Doc. MUDr. Leopold Pleva CSc.; prim. MUDr. Karel Roztočil CSc.; MUDr. Zdeněk Slavík; MUDr. Zdeněk Schwarz; prim. MUDr. Hana  Stankušová CSc.;

 

Omluveni: prof. MUDr. Pavel Dungl DrSc;  prof. MUDr, Jana Hercogová,CSc.; prof. MUDr. Jan Hořejší DrSc; prim. MUDr. Anna Jedličková; prim. MUDr. Luboš Kotík  CSc.; Doc. MUDr. Přemysl Klír; prof. MUDr. Jan Pajerek; prof. MUDr. Jan Pirk DrSc.;  MUDr. Václav Runt; MUDr. Jaroslav Štrof CSc. MBA; prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA; prof. MUDr. Jan Žaloudík CSc.

 

 

1. Antivirotika – odpovědi na dotazy

Na žádost prezidenta ČLK MUDr. Kubka pověřila Vědecká rada zpracováním odborných  stanovisek renomované odborníky jm. Prof. MUDr.Jiřího Berana,CSc. a Doc. MUDr. Václava Dostála, CSc. Stanovisko k této problematice referoval Doc. MUDr. Dostál. Vědecká rada vyslechla názory odborníků, které byly doplněny sdělením  Doc. Býmy – člena Vědecké rady, který poukázal na tvorbu materiálů tohoto typu včetně problémů vakcinace na Ministerstvu zdravotnictví. Vědecká rada doporučila referujícím zpracovat text k publikaci do časopisu Tempus medicorum, se souhlasem dotčených odborníků. Současně pověřila úkolem předsedu VR Dr. Hermana vypracovat analogický materiál k problematice vakcinace ve vztahu k epidemii prasečí chřipky.

Článek je zpracován k publikaci.

 

Příloha:

  • Stanovisko Doc. Dostála a prof. Berana

 

 

2. Konsenzuální stanovisko k poskytování paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním – první diskuse nad tímto materiálem

Prof. MUDr. Cvachovec přednesl stanovisko České lékařské společnosti ARIM  J.E.Purkyně,  zároveň za Prof. MUDr. Černého i České lékařské společnosti intenzivní medicíny ČLS J.E.Purkyně, k přístupu k nemocným s nezvratným orgánovým selháním, které má podporu 17 odborných společností setkávajících se s těmito stavy. Jedná se o doporučení pro klinickou praxi. Pan profesor Cvachovec požádal členy Vědecké rady o spolupráci, která by se týkala připomínek a případných změn. V současné době se jedná se o pouhá doporučení, dokument je  otevřený, přičemž jde o to shodnout se na některých postupech. Zatím neexistuje obecně závazný právní předpis. Pan profesor Cvachovec uznal jako velmi cennou oponenturu pana JUDr. Macha k některým bodům ve stanovisku. Pan prezident Kubek vyjádřil názor nevydávat tento v mnohém závažný text ve formě závazného stanoviska. Zároveň požádal o účast pana profesora Cvachovce na zasedání etické komise, vzhledem k tomu, že se jedná o etický problém. Pan profesor Cvachovec navrhnul, aby hlavní stanovisko zaznělo od ČLK. Měla by proběhnout diskuse ve Vědecké radě i v Etické komisi – vydat doporučení k závěrečnému stanovisku.  

Závěr: MUDr. Herman požádal členy Vědecké rady o připomínky do příštího zasedání VR      (1. 10. 2009) – k vydání konečného stanoviska od ČLK

 

Přílohy:            

  • Konsenzuální stanovisko k poskytování paliativní péče

  • Připomínky právní kanceláře k dokumentu „Konsenzuální stanovisko k poskytování paliativní péče…“

  • Vyjádření Doc. MUDr. Drábkové, FN Motol

 

 

3. Návrh stanoviska VR ČLK k léčbě autismu

Na základě opakovaných dotazů a na základě požadavku společnosti APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem) Praha a Střední Čechy, které byly směrovány k léčbě autismu bylo vypracováno stanovisko Vědecké rady k jednotlivým částem léčení – problematika diet, problematika očkování a problematika imunologická. Návrh stanoviska VR ČLK k léčbě autismu  vypracoval a referoval Prof. MUDr. Hrdlička. Vědecká rada schválila text bez připomínek a doporučila jej k publikaci v Tempus medicorum, domnívaje se, že stanovisko bude podkladem k informaci rodinám takto nemocných pacientů, kteří se dotazují svých ošetřujících lékařů.

 

Příloha:

  • Stanovisko VR ČLK k léčbě autismu

 

 

4. Návrh nového uspořádání postgraduálního vzdělávání lékařů (společný postup děkanů lékařských fakult a ČLK)

Předseda VR Dr. Herman přednesl ve své prezentaci návrh uspořádání postgraduálního vzdělávání lékařů. Po analýze stávajícího stavu navrhl východiska a způsoby řešení.

Základem systému by měla být struktura

a) Lékařské fakulty místem školení a organizace výuky se svými klinikami a akreditovanými pracovišti pro školení lékařů.

b) Česká lékařská komora se zmocněním daným jí zákonem by organizovala zkoušení a proces výchovy (již nyní zkouší uchazeče o primářskou licenci).

c) Odborné společnosti (ČLS JEP) se stanou odbornými garanty výukových programů.

d) Financování ve formě státního příspěvku (IPVZ 117 mil. a současný podíl financování MZd.).

Podrobný popis projektu, o kterém bylo následně jednáno s děkany LF, bude publikován v Tempus medicorum.

 

5. Souhlas se zvolením zástupce oboru paliativní medicína ve Vědecké radě ČLK

Vědecká rada vyslovila souhlas se zastoupením této odborné společnosti ve Vědecké radě (úkol pro kancelář VR  oslovit výbor společnosti o delegaci svého zástupce).

 

 

 

 

6. Stížnost na MUDr. Vaška (podnět revizní komise ČLK)

MUDr. Herman informoval členy Vědecké rady o případu stížnosti paní  Štěpánky Neumann na MUDr. Petra Jana Vaška, lékaře ORL, působícího ve společnosti Asklepion. Předmětem stížnosti paní Neumann bylo, po  nespokojenosti s provedením plastické operace víček:

1. neoprávněné vykonávání chirurgické činnosti MUDr. Vaškem

2. neoprávněné užívání a podvědomé zneužívání zahraničních titulů u výše uvedeného MUDr. Vaška.

MUDr. Herman přečetl stanovisko předsedy oborové komise pro ORL pana profesora Chroboka, podle něhož MUDr. Vašek, lékař v oboru otorinolaryngologie, může s doloženým vzděláním provádět chirurgické výkony v oblasti hlavy a krku, tedy i v oblasti obličeje, kam patří plastické operace víček. VR ČLK zároveň obdržela od Policie ČR žádost, v souvislosti se stejnou stížností, o odpověď na dotaz, jakou odbornou způsobilost musí mít lékař, který provádí určité vyjmenované zákroky týkající se plastické chirurgie a zároveň žádají o přesné vymezení pojmů. Vědecká rada se shodla podstoupit tuto záležitost oborové komisi pro plastickou chirurgii k vyjádření k této kauze. K problematice neoprávněného užívání titulů není VR kompetentní.

 

7. Problematika TAVI

MUDr. Herman informoval členy Vědecké rady o dopisu zaslaném panem docentem MUDr. Červinkou, primářem Kliniky kardiologie,  ve kterém uvádí, že po dohodě s vedením Krajské zdravotní a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, souhlasí s doporučením České kardiologické společnosti a Pracovní skupiny intervenční kardiologie ČKS a program TAVI v jejich instituci zastavili.

 

8. Různé

Není připomínek, stížností ani námitek.

 

 

 

V Praze dne 10. 9. 2009

 

 

 

Další jednání VR ČLK se uskuteční dne 1. října 2009  ve 14.00 hod. v sídle ČLK v Praze.

 

 

 

 

 

prim. MUDr. Aleš Herman PhD.

předseda Vědecké rady