Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání republikového Představenstva ČLK listopad 08

27. 11. 2008

 

Zápis z  jednání Představenstva ČLK,

22.listopad 2008

 

 

Přítomni:       MUDr. Věra Rybová, MUDr. Jakub Tocháček, MUDr. Josef Liehne, MUDr. Petr Němeček, MUDr. Miroslav Pětivlas, MUDr. Ludmila Říhová, MUDr. Jiří Mach, MUDr. Martin Sedláček, MUDr. Tomáš Šindler, MUDr. Ivana Vraná, MUDr. Eva Hledíková, MUDr. David Krbušek, MUDr. Ladislav Knajfl, MUDr. Tomáš Spousta, MUDr. Zdeněk Mrozek, MUDr. Milan Kubek

 

Omluveni:      MUDr. Lubor Kinšt, MUDr. Aleš Herman, MUDr. Karel Klanica

 

Přizváni:     MUDr. Jana Vedralová, MUDr. Pavel Kubíček, MUDr. Michal Sojka,

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání ve 12:00   hodin. Přítomno  16  členů představenstva. Představenstvo je usnášení schopné.

      

1)      Připomínky k minulému zápisu

- bez připomínek

 

2)   Vnitřní činnost

 

 Smlouva o spolupráci mezi ČLK a LOK – SČL ohledně pořádání společenské akce „XIII. Ples lékařů českých“ 31.1.2009

Představenstvo smlouvu schvaluje.

Hlasování:

Pro:                 16

Proti:               0

Zdržel se:        0                            Návrh byl jednomyslně schválen

 

Smlouva s Náboženskou obcí Církve československé husitské o pořádání vánočního koncertu ČLK dne 12.12.2008.

Představenstvo smlouvu schvaluje.

Hlasování:

Pro:                 16

Proti:               0

Zdržel se:        0                            Návrh byl jednomyslně schválen

 

Ukončení spolupráce s Českou spořitelnou a.s.

Dr.Kubek informoval o tom, že Česká spořitelna a.s., která přehodnocuje svoji spolupráci s profesními komorami, nemá v roce 2009 již zájem pokračovat ve spolupráci s ČLK. Tato skutečnost bude mít negativní dopad na ekonomiku ČLK.

 

3)   Jednání a informace

www.znamylekar.cz

Dr.Kubek informoval, že 4.11.2008 podal podnět k zahájení trestního stíhání proti provozovateli internetových stránek www.znamylekar.cz,  na kterých jsou anonymními pisateli uváděny nepravdivé údaje o lékařích a o způsobu jak tito lékaři vykonávají své povolání. Tyto pomluvy v řadě případů mohou ohrozit  vážnost lékařů – členů ČLK u pacientů a mohou tyto lékaře poškodit při výkonu jejich profese.

 

Představenstvo ČLK se distancuje od difamujících informací na stránkách www.znamylekar.cz, s nimiž ČLK nemá nic společného. ČLK doporučuje občanům, aby neobjektivní informace uveřejněné na  těchto stránkách ve svém vlastním zájmu ignorovali.

Hlasování:

Pro:                 16

Proti:               0

Zdržel se:        0                                       Návrh byl jednomyslně schválen

 

Vyhlášky k zákonu č. 95/2004 Sb. o vzdělávání lékařů

ČLK uplatnila následující připomínky (úplné znění na www.lkcr.cz ):

- ČLK trvá na svém rozdělení specializačních oborů do základních kmenů, specializací a certifikovaných kurzů, neboť návrh ČLK byl v rámci odborné veřejnosti široce diskutován je více méně konsensuální.

- Z příloh návrhu vyhlášky nevyplývá, zda je ve stanovené minimální délce specializačního vzdělávání zahrnuto i absolvování základního kmene či nikoliv. Jestliže by již bylo v uváděné délce zahrnuto absolvování základního kmene, např. v oboru alergologie a klinická imunologie (viz řádek č. 1 přílohy č. 1 návrhu vyhlášky) by to znamenalo, že v tříletá minimální délka specializačního vzdělávání obsahuje dva roky základního interního nebo pediatrického kmene a pouhý rok vzdělávání ve specializaci alergologie a klinická imunologie. Tato doba je jednak velmi krátká a jednat je v rozporu s evropskými právními předpisy, které upravují minimální délku specializačního vzdělávání.

Pokud by tomu mělo být naopak a základní kmen by nebyl součástí minimální délky specializačního vzdělávání, např. v oboru chirurgie (řádek č. 14 přílohy č. 1 návrhu vyhlášky) by nejdříve lékař musel absolvovat dvouletý základní kmen a poté pětileté specializační vzdělávání, dohromady tedy 7 let, což je zase přílišná délka specializačního vzdělávání, která by lékaře v ČR diskriminovala oproti kolegům v jiných státech EU.

    Ani s jednou z uvedených variant tedy nelze souhlasit.

    Je třeba u každé specializace jednoznačně uvádět délku specializačního vzdělávání.

-  Součástí příloh by mělo být i explicitní vyjmenování základních kmenů.

- Z návrhu vyhlášky není zcela jasné, zda se absolvent lékařské fakulty hlásí přímo do atestačního oboru nebo nejprve do kmenového oboru a až po jeho absolvování vstupuje do zvoleného atestačního oboru. Toto by měla vyhláška výslovně stanovit.

-  Je třeba přesně vyjádřit vztah mezi slučovanými odbornostmi endokrinologie a diabetologie.

- ČLK navrhuje název odbornosti „klinický farmakolog“, neboť název farmakolog je zavádějící. Dále navrhuje nikoliv název odbornosti patologická anatomie, ale „patologie“, což lépe vyjadřuje náplň oboru.

- ČLK nesouhlasí s tím, aby lékař, který podle vyhlášky č. 77/1981 Sb. získal specializaci I. stupně, byl považován za absolventa pouhého základního kmene. Tento návrh je vůči lékařům, kteří na základě specializace I. stupně již dlouhodobě vykonávají praxi ve svém oboru, velmi krutý. Vzhledem k personální situaci lékařů nezdravotnických zařízeních je prakticky nemožné, aby lékař, který již dlouhodobě samostatně vykonává praxi v léčebně preventivní péči, byl nyní pouhým absolventem základního kmene, přičemž by pro samostatný výkon lékařské praxe byl nyní po letech povinen absolvovat celou stanovenou dobu specializačního vzdělávání a následnou atestaci v oboru. ČLK navrhuje doplnit § 5 vyhlášky textem: „Specializovanou způsobilost v příslušném oboru specializačního vzdělávání získávají lékaři, kteří podle dřívějších právních předpisů získali specializaci I. stupně a doplní si chybějící část odborné praxe stanovené vzdělávacím programem tohoto specializačního oboru. Bez doplnění praxe získávají specializovanou způsobilost lékaři, kterým Česká lékařská komora vydala osvědčení k výkonu soukromé lékařské praxe.“

- ČLK požaduje, aby jedním z členů komise ve výběrovém řízení na rezidenční místo byl zástupce ČLK.

- ČLK požaduje, aby jeden člen atestační komise, jeden člen zkušební komise certifikovaného kurzu a jeden člen aprobační komise byl v souladu se zákonem delegován ČLK.

- ČLK nesouhlasí s navrhovanou výši úhrady za atestační zkoušky. Vzhledem k dosud nejasnému a nevyřešenému způsobu financování specializačního vzdělávání garantovaného § 21a zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, a předpoklady, které v rámci financování specializačního vzdělávání prezentuje Ministerstvo zdravotnictví ČR (částka 500.000,- Kč pro rezidenční místa, rozdělená do pěti let a týkající se absolventů od roku 2009, nikoliv tedy stávajících lékařů v předatestační přípravě), je navrhovaná výše úhrad nepoměrná a nepřijatelná. ČLK navrhuje zrušit úhradu za první termín atestační zkoušky a zpoplatnit pouze opakované termíny a to mnohem nižší částkou než uvádí návrh. ČLK rovněž požaduje podstatného snížení úhrady za další typy zkoušek obsažených v návrhu.

- ČLK nesouhlasí s tím, aby zkouška stanovená Evropským výborem lékařských specialistů (UEMS) mohla nahradit teoretickou část atestační zkoušky. Návrh ministerstva by byl průlomem pravidla, že atestační zkouška je absolvována před státním orgánem (u nás Ministerstvo zdravotnictví ČR). UEMS je mezinárodní asociací občanských sdružení. Pokud by tato připomínka týkající se zachování absolvování atestačních zkoušek před státní autoritou nebyla akceptována, ČLK žádá, aby obdobně mohla být atestační zkouška vykonávána před oborovou komisí Vědecké rady ČLK. Přičemž ČLK je na rozdíl od UEMS orgánem profesní samosprávy zřízeným zákonem.

- Vzhledem k nejasnostem okolo financování specializačního vzdělávání, je třeba vypracovat schématu pohybu lékaře v předatestační přípravě a upřesnit od koho a kdy by měly být čerpány finanční příspěvky, jakým způsobem o ně žádat a komu mají být v jednotlivých fázích specializačního vzdělávání určeny. Takový manuál návrh ministerstva neobsahuje.

 

 

Představenstvo ČLK vyzývá MZ aby zapracovalo připomínky ČLK do připravovaných vyhlášek. ČLK je i nadále připravena spolupracovat s MZ na realizaci zákona č. 95/2004 Sb. o vzdělávání lékařů.

Hlasování:

Pro:                 15

Proti:               0

Zdržel se:        1                                     Návrh byl schválen

 

 

Představenstvo ČLK se shodlo na tom, že vznik samostatného specializovaného oboru „revizní lékařství“ nepovažuje za přínosný.

Hlasování:

Pro:                 16

Proti:               0

Zdržel se:        0                                      Návrh byl jednomyslně schválen

 

 

Novela vyhlášky Seznam zdravotních výkonů

Dne 30.10.2008 zaslalo ministerstvo ČLK návrh novely vyhlášky č. 134/98 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů. Prezident ČLK písemně protestoval proti praktikám ministerstva, které nedává ČLK dostatečný časový prostor k vypracovávání kvalifikovaných připomínek, a upozornil, že ČLK nebude schopna své připomínky zaslat do 5-ti pracovních dnů, ale teprve po projednání Vědeckou radou 13.11. a představenstvem 22.11.

Dne 11.11.2008 obdržela ČLK z MZ odpověď, že návrh novely Seznamu zdravotních výkonů byl projednán pracovní skupinou ve složení: zástupci ČLS JEP, Ministerstvo zdravotnictví ČR, svazy zdravotních pojišťoven, Sdružení ambulantních specialistů, Asociace nemocnic ČR, Sdružení praktických lékařů a Česká asociace sester. Z pohledu ministerstva je tato poradní pracovní skupina dostatečně reprezentativním odborným orgánem. Z uvedeného dopisu ředitele odboru úhrad zdravotní péče MZ Dr. Kaplana sice nevyplývá, zda má ministerstvo vůbec zájem o stanovisko ČLK, avšak prezident ČLK přesto dne 19.11.2008 připomínky komory na ministerstvo zaslal. ČLK má zájem spolupracovat s ministerstvem, a proto zaslala připomínky v souladu s požadavkem ministerstva co nejdříve, tedy ještě před projednáním v představenstvu. V průvodním dopise prezident ČLK upozornil Dr.Kaplana i ministra Julínka na nezákonnost postupu ministerstva, které porušuje § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 220/1991 Sb., podle něhož je ČLK oprávněna účastnit se jednání při tvorbě sazebníku lékařských výkonů.

 

Představenstvo ČLK potvrzuje připomínky, které jménem představenstva ČLK zaslal MZ 19. listopadu 2008 prezident ČLK.

Představenstvo ČLK znovu vyzývá ministra zdravotnictví, aby zajistil, že ČLK bude dostávat materiály k připomínkám v dostatečném časovém předstihu.

Představenstvo ČLK se ohrazuje proti postupu MZ, které v rozporu se zákonem č. 220/1991 Sb. neumožnilo ČLK účastnit se jednání při tvorbě sazebníku lékařských výkonů.

Hlasování:

Pro:                 15

Proti:               0

Zdržel se:        1                                    Návrh byl schválen

 

 

Plenární zasedání CMPE – Londýn 24.-25.10.2008

Členové představenstva se seznámili s písemnou zprávou o plenárním zasedání CPME v Londýně 24.-25.10.2008, kterého se účastnili Dr.Kubek, Dr.Sedláček a vedoucí zahraničního oddělení ČLK – Zuzana Vystrčilová.

CPME se v současnosti potýká s vnitřními problémy. Některé velké státy prosazovaly opakovaně takovou změnu stanov, která by při hlasování zohledňovala počet lékařů v jednotlivých zemích a tedy i výši příspěvků jednotlivých členských organizací ( tzv. vážené hlasování ). Poté, co byl tento návrh, snižující vliv malých a středních zemí na chod organizace, opakovaně zamítnut, přičemž proti váženému hlasování byla i delegace ČLK, vystoupili na protest zástupci Francie, Itálie a Španělska ze CPME. Obdobný úmysl deklarovala i Portugalská lékařská komora. Byla ustanovena komise, jejímž úkolem je navrhnout takové úpravy stanov CPME a změny v jeho fungování, aby CPME zůstalo akceschopnou organizací hájící zájmy všech evropských lékařů vůči orgánům Evropské Unie. Členem této komise je i prezident ČLK Dr. Kubek.

Vzhledem k inflaci a finančním problémům způsobeným vystoupením tří zemí se budou členské příspěvky do CPME od 1.1.2009 proti současnému stavu zvyšovat o 10%. Proti tomuto zvýšení hlasovaly delegace: Portugalsko, Slovinsko, ČR.

Z vnější činnosti je v současnosti nejdůležitější snaha zabránit tomu, aby Evropský parlament schválil novelu směrnice o pracovní době.

Příští plenární zasedání CPME se bude konat 12.-14.3.2009 v Praze. Ministr Julínek dosud nijak nereagoval na žádost prezidenta CPME Dr.Wilkse o jednání , jehož cílem by měla být příprava pražského zasedání  a koordinace činností v rámci českého předsednictví EU.

 

 

Návrh novely EWTD ( EU směrnice o pracovní době )

Evropská komise předložila návrh novely směrnice o pracovní době (EWTD), který schválila Rada ministrů práce členských států EU 9.6.2008.

Hlavní navrhované změny:

  1. Znovu se zavádí tzv. čekání na práci (pracovní pohotovost) na pracovišti. Tato pracovní pohotovost na pracovišti nemá být považována za pracovní dobu, pokud ji za výkon práce neoznačí národní legislativa nebo kolektivní smlouva. Národní legislativa, pokud bude projednána se sociálními partnery, nebo kolektivní smlouva mohou tuto pracovní pohotovost na pracovišti dokonce počítat jako odpočinek mezi směnami nebo část nepřetržitého odpočinku v týdnu.

  2. Automaticky se prodlužuje vyrovnávací období pro sledování průměrné týdenní odpracované doby na 12 měsíců.

  3. Lékař nemusí odpočívat bezprostředně po směně, ale odpočinek mu musí být umožněn „v rozumné době“.

  4. Opt-out (souhlas s větším rozsahem pracovní doby než 48 hodin týdně). Zaměstnanec může souhlasit s prodloužením týdenní průměrné pracovní doby na 60 hodin nebo na 65 hodin, pokud by na základě národní legislativy byla pracovní pohotovost na pracovišti i nadále považována za pracovní dobu. Tyto limity však může navýšit kolektivní smlouva. Vyrovnávací období pro sledování průměrné týdenní odpracované doby je v tomto případě 3 měsíce.

 

Evropské lékařské organizace návrh odmítly a 12.6.2008 přijaly společné usnesení v němž trvají na tom, že:

-          Maximální týdenní pracovní doba lékařů by měla být 48 hodin.

-          Každá přítomnost lékaře na pracovišti musí být považována za výkon práce.

-          Vyrovnávací období pro výpočet průměrné týdenní pracovní doby by nemělo být delší než 6 měsíců.

-          Tzv.  opt – out, tedy možnost individuálního souhlasu s větším množstvím přesčasové práce, by měla být pro lékaře zrušena co nejdříve

-          Lékař musí mít nárok na odpočinek neprodleně po pracovní směně.

K tomu stanovisku se usnesením XXII. Sjezdu připojila i ČLK.

 

Dne 5.11.2008 návrh Evropské komise odmítla výrazná většina členů výboru pro zaměstnanost a sociální otázky Evropského parlamentu, který bude o návrhu novely směrnice hlasovat 17.12.2008.

V pondělí 15.12.2008 se od 10:00 bude ve Štrasburku před budovou Evropského parlamentu konat demonstrace lékařů proti schválení novely směrnice. LOK-SČL organizuje dopravu lékařů z ČR na tuto demonstraci.

 

Představenstvo ČLK ukládá prezidentovi ČLK, aby vyzval poslance Evropského parlamentu zvolené v ČR, aby hlasovali proti návrhu novely EWTD.

Hlasování:

Pro:                 16

Proti:               0

Zdržel se:        0                                     Návrh byl jednomyslně schválen

 

 

Zákon o zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Informace Dr.Kubka:

   ČLK uplatnila 117 připomínek k zákonům o zdravotních službách, o specifických zdravotních službách a o zdravotnické záchranné službě. Jednání s ministrem Julínkem proběhlo 30.7.2008. Ministerstvo nejzávažnější připomínky ČLK nezohlednilo a ČLK ani neobdržela konečné znění zákonů předkládaných ministerstvem.

   Připomínky ČLK k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění nebyly vypořádány vůbec. Na tyto skutečnosti upozornil prezident ČLK ministra 23.9., kdy zároveň učinil nabídku, že ČLK uspořádá seminář, na kterém by zástupci ministerstva mohli zákony vysvětlit a reagovat na připomínky komory.

   Dne 15.10. ministr Julínek nabídku ČLK odmítl a zároveň odmítl komoře zaslat vypořádání jejích připomínek.

   Dne 20.10. prezident ČLK znovu písemně ministra požádal o zaslání aktuálních verzí zákonů a upozornil, že stav, kdy ministerstvo zdravotnictví nemá zájem o spolupráci s ČLK není ku prospěchu zdravotnictví.

   Vzhledem k tomu, že ministr zdravotnictví odmítl s ČLK jednat, jednal prezident ČLK se zástupci KDU-ČSL a SZ, kteří si řadu připomínek komory vzali za své.

   31.10. jednal prezident ČLK o připomínkách komory s předsedou Legislativní rady vlády, která sama uplatnila k navrženým zákonům několik set připomínek, přičemž novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění na svém zasedání 3.11. označila za neslučitelnou s právem EU.

   Na XXII. Sjezd ČLK byl ministr Julínek pozván 23.9. Svoji účast potvrdil až po krajských volbách dne 24.10. Připomínky ČLK k návrhům zákonů si však ministr Julínek na sjezdu vyslechnout odmítl. Následně 80% přítomných delegátů odmítlo návrhy výše zmiňovaných tzv. „nekontroversních“ zákonů a 70% přítomných delegátů odmítlo i věcné záměry zákonů schválené vládou bez diskuse s ČLK v dubnu 2008.

   Dne 10.11. prezident ČLK o usnesení sjezdu komory písemně informoval předsedu vlády, předsedy všech parlamentních stran a předsedy jejich poslaneckých klubů.

   15.11. jednali o zákonech zástupci ministerstva s experty koaličních stran pro zdravotnictví. I po tomto jednání zůstalo 140 připomínek z původních 319 nevypořádaných. Jednání byla komplikovaná již proto, že ministerstvo před jejich zahájením nezapracovalo do zákonů připomínky Legislativní rady vlády. Navzdory tomu 19.11. zákony schválila vláda s výjimkou novely zákona o veřejném zdravotním pojištění s podmínkou, že budou dále probíhat jednání o připomínkách koaličních partnerů.

   Dne 20.11. odešli zástupci odborů z jednání tripartity, která byla svolána jako mimořádná k projednávání zdravotnických zákonů, na protest proti tomu, že vláda nejprve zákony schválila a teprve poté o nich chce s odbory jednat.

   Situace je zkrátka velmi nepřehledná a v současnosti nikdo neví, v jakém znění vláda hodlá zákony předložit do parlamentu. Spěch ministra zdravotnictví znemožňuje seriozní debatu o klíčových právních normách, které ovlivní profesní život všech lékařů a k jejichž navrhovanému znění má ČLK zásadní výhrady.

 

Úhrady zdravotní péče v roce 2009

Dohodovací řízení skončilo dohodou pouze v segmentech: stomatologie, doprava a ZZS, lázně a PL.

Ministerstvo zdravotnictví připravuje vyhlášku o hodnotě bodu, výši úhrad a regulačních opatřeních pro rok 2009.

Návrh vyhlášky verze 18.11.2008:

- Nemocnice: nárůst paušální úhrady o 7% za předpokladu, že nemocnice vykáže 95% - 110% péče v porovnání s rokem 2008.

 

- PL: návrh nerespektuje dohodu z dohodovacího řízení

                   Základní kapitační platba

 

vyhláška

dohoda

Min. 30 ordinačních hodin týdně

Ordinace 5 dnů v týdnu

Min. 1x týdně ordinace do 18 hodin

50 Kč

---

Min. 25 ordinačních hodin týdně

Ordinace 5 dnů v týdnu

Min. 1x týdně ordinace do 18 hodin

45 Kč

49 Kč

Min. 25 ordinačních hodin týdně

Ordinace 5 dnů v týdnu

42 Kč

---

Ostatní PL

---

47 Kč

 

- AS: návrh respektuje návrh ČLK o.s.

Úhrada podle platného seznamu zdravotních výkonů s hodnotou bodu 1,0 Kč a limitem maximální úhrady na jedno rodné číslo do počtu bodů vykázaných a uznaných v roce 2008. Výkony nad tento limit propláceny hodnotou bodu 0,30 Kč.

 

    ČLK souhlasí s principem, aby praktičtí lékaři, nabízející svým pacientům delší ordinační hodiny, byli ekonomicky zvýhodněni vyšší kapitační platbou. ČLK však nemůže souhlasit s úhradami, které by byly pro praktické lékaře méně výhodné v porovnání s výsledkem dohodovacího řízení. ČLK vyzývá ministra zdravotnictví, aby respektoval dohodu o úhradách dosaženou v segmentu praktických lékařů.

    Představenstvo ČLK konstatuje, že v segmentu ambulantních specialistů realizaci platného seznamu zdravotních výkonů, kterým s účinností od 1.1.2006 bývalý ministr Rath zvýšil cenu lékařské práce, bránil ministr Julínek svými vyhláškami dva roky (vyhláška č. 619/2006 Sb. pro rok 2007 a vyhláška č. 383/2007 Sb. pro rok 2008). Představenstvo ČLK vyjadřuje uspokojení z toho, že ministr Julínek konečně ustupuje tlaku České lékařské komory, a že úhradová vyhláška pro rok 2009 bude platný seznam zdravotních výkonů respektovat.

Hlasování:

Pro:                 9

Proti:               0

Zdržel se:        7                                 Návrh byl schválen

 

 

Výběrová řízení - informace

Členové představenstva ČLK, kteří se účastnili výběrových řízení, podali informace.

 

4)   Blok VR

 

Revize závazných stanovisek ČLK

Vědecká rada ČLK připravuje revizi a aktualizaci závazných stanovisek vydaných dosud ČLK.

Sekretář VR požádal členy představenstva ČLK o zaslání připomínek tak, aby závazná stanoviska mohlo projednat představenstvo ČLK na svém příštím zasedání.

 

 

Personální standardy zdravotnických zařízení

Vědecká rada připravuje odborné podklady pro doporučení ČLK v oblasti minimálního personálního zabezpečení zdravotnických zařízení.

 

 

5)   Blok tajemníka ČLK

 

Informace o počtu členů ČLK

            V období od 15.10.2008 – 8.11.2008  bylo přijatých celkem 135 lékařů:

z toho bylo            26 lékařů se státní příslušností SR,

                              10  lékařů s cizí státní příslušností,                          

                               8 lékařů se slovenskou LF,

                               5 lékařů se zahraniční LF

V uvedeném období bylo celkem 7 žádostí o přijetí definováno jako pozdní vstup.

 

            K 15.10.2008 bylo v letošním roce vyřízeno 301 žádostí o potvrzení profesní bezúhonnosti, tj. 245 lékařů                   (629 certifikátů).

 

Inventarizační a likvidační komise

Složení Inventarizační komise k 31.12.2008:

předsedkyně - Milena Strnisková a členové – Petra Studená, Pavla Bublová a Naďa Reitschlägerová (majetek).

Složení Likvidační komise k 31.12.2008:

předsedkyně - Milena Strnisková a členka Marie Lakvová.

Hlasování:

Pro:                 16

Proti:               0

Zdržel se:        0                                   Návrh byl jednomyslně schválen

 

Tajemník ČLK opět upozorňuje, že oficiální komunikace mezi centrálními orgány ČLK a orgány okresních sdružení ČLK musí probíhat výhradně přes oficiální e-mail ČLK.

 

Představenstvo ČLK pověřuje tajemníka ČLK přípravou návrhu pracovní náplně administrativních pracovníků OS ČLK tak, aby tento mohl být diskutován na poradě předsedů OS ČLK 12.12.2008.

Hlasování:

Pro:                 15

Proti:               0

Zdržel se:        1                                    Návrh byl schválen

 

Představenstvo ukládá tajemníkovi ČLK, aby písemně informoval všechny předsedy OS ČLK o situaci okolo účetních uzávěrek.

Tajemník ve spolupráci s právním a ekonomickým oddělením připraví návrh novely finančního řádu ČLK, který bude obsahovat časové termíny ekonomického provozu ČLK.

Hlasování:

Pro:                 15

Proti:               0

Zdržel se:        1                                      Návrh byl schválen

 

 

6)   Blok RK

Dr. Vedralová informovala, že první řádné zasedání nově zvolené RK se bude konat 12.12.2008.

 

7)   Licence  

Dr. Rybová: Vyzývá kvalifikované pediatry, aby pokud chtějí,  požádali o vydání licence pro obor praktické lékařství pro děti a dorost a kvalifikované internisty, aby si v případě zájmu požádali o vydání licence pro obor praktické lékařství, neboť byly změkčeny podmínky pro udělení těchto licencí v režimu výjimky. K tomuto názoru se připojují: Dr.Liehne, Dr.Hledíková, Dr.Němeček, Dr.Krušek.

 

Dr. Kubek: Licenční řád ČLK v této věci změněn nebyl, představenstvo ČLK posuzuje, posuzovalo a bude posuzovat veškeré výjimky z licenčního řádu individuálně.

 

Dr. Tocháček:  Nesouhlasí s názorem, že podmínky pro udělování licencí v režimu výjimek byly změkčeny. K tomuto názoru se připojují: Dr.Kubek, Dr.Mach, Dr.Mrozek, Dr.Říhová, Dr.Vraná, Dr.Pětivlas, Dr.Šindler, Dr.Spousta, Dr.Knajfl, Dr.Sedláček.

 

8)   Různé

 

Termíny zasedání představenstva

 

Pá 12.12.2008 od 10:00 – Praha,

 

Termíny akcí ČLK v prvním pololetí 2009

 

 

termín

den

akce

další akce

17. ledna

sobota 9:00

představenstvo

 

31. ledna

sobota

 

13. ples lékařů českých

21. února

sobota 9:00

představenstvo

 

20.-22.března

pátek-neděle

 

návštěva Slovenské LK

27. března

pátek 9:00

představenstvo

+ porada předsedů OS ČLK

+ pasování Rytíře                                       

24.- 25. dubna

24. dubna

pátek-sobota

pátek 9:00

 

představenstvo

Konference o zdravotnictví Milovy

22. května

pátek 9:00

představenstvo

 

 

18. června

19. června

čtvrtek

pátek 9:00

 

představenstvo

porada předsedů OS ČLK

 

 

 

Pravděpodobný termín konání XXIII. Sjezdu delegátů ČLK 20. - 22. 11. 2009, Brno.

 

 

Zapsala:          Zuzana Vystrčilová

                       

Schválil:          MUDr. Milan Kubek – prezident ČR