Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání Představenstva ČLK 22.června 2007

28. 6. 2007

konaného v Kanceláři ČLK Praha dne 22. června 2007

 

      

Přítomni:        MUDr. Kubek, MUDr. Herman, MUDr. Kinšt, MUDr. Klanica, MUDr. Knajfl, MUDr. Němeček, MUDr. Pětivlas, MUDr. Rybová, MUDr. Sedláček, MUDr. Mach, MUDr. Tocháček,, MUDr. Vraná, MUDr. Krbušek, MUDr. Liehne

 

Omluveni:      MUDr. Hledíková, MUDr. Říhová, MUDr. Spousta, MUDr. Šindler

 

Neomluveni:  MUDr. Moravec

 

Přizváni:         MUDr. Sojka,  JUDr. Mach, PhDr. Ptáček, MUDr. Klimovičová, Mgr. Buriánek

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9.15 hodin.

Přítomno 12 členů představenstva, představenstvo je usnášení schopné.

 Dr. Krbušek a Dr. Mach se připojí k jednání později.

 

 

1)      Připomínky k minulému zápisu

-         bez připomínek

 

2)    Jednání a informace

 

Dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče v roce 2008 – Dr.Kubek, Dr.Němeček, Dr.Knajfl

Ambulantní specialisté:

Poskytovatelé předložili požadavek na neregulovaný výkonový systém s hodnotou bodu minimálně 1 Kč s aplikací nového seznamu výkonů. Pojišťovny (ZP) souhlasí s aplikací nového seznamu výkonů, avšak neregulovaný výkonový systém odmítají. ZP chtějí jako zvláštní subsegmenty vydělit dialýzu, psychology a logopedy, ale i gynekology. Podle VZP při použití frekvence výkonů roku 2005 a vykázaných bodů roku 2006 vychází výkonová hodnota bodu u gynekologů 0,88 Kč a ostatních AS 0,91 Kč. ZP očekávají v roce 2008 nárůst výběru pojistného jen +2,8% až +3,0%. Velká nejistota zda a v jaké podobě bude schválen tisk 222. Vliv nového seznamu výkonů byl v průměru +26% vykázaných bodů ( v 9/06 udávaly ZP odhad +40% )

Dr.Kubek požádal, aby ZP sdělily výkonovou hodnotu bodu pro jednotlivé odbornosti a % podíl jednotlivých odborností na nákladech v segmentu AS. Pojišťovny toto přislíbily. Příští jednání bude 17.7.2007.

Praktičtí lékaři:

6.6.2007 proběhlo první společné jednání segmentu zástupců poskytovatelů PL a ZP.

ZP navrhují smluvní vztah principiálně shodný se stavem stávajícím nicméně základní parametry: výše hodnoty kapitace a cena bodu mimokapitačních výkonů chybí. Toto ZP zdůvodňují tím, že  vzhledem k dosud neschválených reformních zákonů ( tisk 222 ) nemají ani základní výchozí parametry pro tvorbu svých zdravotních plánů.  Za poskytovatele jsme jako ve shodě navrhli výši základní kapitační platby  55 Kč a cenu bodu 1,10 Kč bez regulací.

 

Dr. Němeček dále informoval, že dne 20.6.07 proběhlo jednání o typové smlouvě pro segment PL na Ústředí VZP s JUDr. Kessnerem.  Základní bod, na kterém dosud nebyla dohoda byla délka smluvního vztahu. Na tomto jednání ZP navrhly dvě varianty  A: 8 let + roční prolongace, B: smlouva na dobu neurčitou. Výsledkem jednání byla shoda na jediné variantě a to na variantě B. Smlouva se tedy uzavírá na dobu neurčitou a lze jí ukončit pouze z důvodů uvedených v čl. VII. Smlouvy.

Jednání s JUDr. Kessnerem  se nezúčastnil zástupce SPLDD  MUDr. Pavel Neugebauer,  který svůj podpis v případě jeho souhlasu připojí dodatečně po odsouhlasení výborem SPL DD.

 

Vyhláška o personálním vybavení zdravotnických zařízení (realizace § 12a zákona č. 20/1966 Sb. v platném znění ) – Dr.Kubek

Zákon č. 20/1966 Sb. v § 12a  s účinností od 31.5.2006 ukládá ministerstvu zdravotnictví:

- Stanovit vyhláškou požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnického zařízení a hygienické požadavky na jeho provoz.

- Stanovit po dohodě s lékařskou komorou vyhláškou požadavky na personální vybavení zdravotnického zařízení.

- Kontrolovat ve spolupráci s lékařskou komorou splnění požadavků na personální vybavení.

- V případě splnění požadavků na personální vybavení vydávat po dohodě s lékařskou komorou doklad osvědčující splnění podmínek.

Mz tuto svoji zákonnou povinnost dosud nesplnilo.

Prezident ČLK vyzval 5.4.2007 ministra zdravotnictví k obnovení prací na vyhlášce o personálním, technickém a věcném vybavení zdravotnických zařízení.

Vzhledem k tomu, že ministerstvo nijak nereagovalo byl problém prezentován  14.5.2007 na tiskové konferenci ČLK.

Dne 16.5.2007 požádal prezident ČLK předsedu vlády, aby zjednal nápravu a zároveň požádal funkcionáře zdravotního výboru PS a předsedy jednotlivých poslaneckých klubů, aby v této věci interpelovali ministra Julínka.

Dne 30.5.2007 obdržela ČLK dopis náměstkyně ministra pro zdravotní péči MUDr. Hellerové, v němž nevydání vyhlášky vysvětluje tím, že PTV zdravotnických zařízení kontrolují krajské úřady a rozšiřování kontroly by znamenalo duplicitní administrativu. Mz též údajně pracuje (bez spolupráce s ČLK) na přípravě zákona o zdravotnickém zařízení a prováděcích vyhlášek.

Dopis obdobného obsahu byl zaslán náměstkyní Hellerovou na ČLK ještě 6.6.2007. Dne 15.6.2007 byla z Úřadu vlády odeslána informace, že věc byla předána k vyřízení Ministerstvu zdravotnictví.

Dne 20.6.2007 prezident ČLK upozornil náměstkyni Hellerovou, že krajské úřady nemají za povinnost kontrolovat PTV zdravotnických zařízení a ani by se při těchto kontrolách neměly čím řídit. Též by bylo podivné, kdyby krajský úřad kontroloval i zařízení, která sám provozuje. O přípravě zákona o zdravotnickém zařízení se hovoří již roky. Žádná ze zmiňovaných skutečností rovněž neospravedlňuje skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví neplní povinnosti uložené mu zákonem. Dopis byl zaslán na vědomí též předsedovi vlády, předsedovy legislativní rady vlády a členům zdravotního výboru Poslanecké sněmovny i Senátu.

 

Představenstvo ČLK souhlasí s dosavadním postupem prezidenta ČLK v otázce vyhlášky o personálním vybavení zdravotnických zařízení. Stanovení kvalifikace a počtu personálu pro jednotlivá zdravotnická zařízení a kontrolu plnění těchto podmínek za účasti ČLK považuje představenstvo ČLK za pojistku chránící pacienty před nekvalitní zdravotní péčí a soukromé lékaře před nekalou konkurencí.

Hlasování:                                         Návrh jednomyslně přijat

 

Úkol pro členy představenstva: Požádat písemně Zdravotní odbor KÚ ve svém kraji o sdělení kolik kontrol personálního vybavení ZZ a s jakým výsledkem odbor zdravotnictví učinil od 1.4.2004.

 

Dr. Klanica informoval o dosavadních výsledcích pracovní skupiny ČLK vedené Dr. Vranou a Dr. Klanicou při přípravě Vyhlášky o personálním vybavení ZZ. Upozornil, že v současnosti jedinou kontrolu personálního vybavení provádí ZP, a to převážně u soukromých ZZ dle svého vlastního uvážení s využitím Vyhlášky č. 493/2005 – Seznam zdravotních výkonů. Členové komise upozornili na disproporce v této vyhlášce mezi jednotlivými obory a na nebezpečí, které vyplývá z nerealistických požadavků některých odborných společností na minimální  personální vybavení, které by mohlo být pro mnohá ZZ likvidační (při jeho striktním vyžadování).

 

Představenstvo ČLK upozorňuje, že poskytování kvalitní zdravotní péče vyžaduje dostatečný počet kvalifikovaného zdravotnického personálu.

Hlasování:                                         Návrh jednomyslně přijat

 

Novela zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků EU –Dr.Herman

Dr.Herman informoval o vypořádání připomínek, které proběhlo 17.5.2007. Do dnešního dne neobdržela ČLK ani zápis z tohoto jednání, ač o tento požádala, a proto nevíme zda připomínky ČLK byly nebo nebyly akceptovány.

Zásadní připomínky ČLK:

Ø      kontrola zdravotní způsobilosti lékařů jen v odůvodněných případech,

Ø      seznam specializačních oborů je třeba redukovat,

Ø      je třeba stanovit podmínky pro práci hostujících lékařů (časové omezení, definice přerušení hostování,  jazyková zkouška),

Ø      přiznávání specializované způsobilosti držitelům osvědčení ČLK (licence) po dohodě s MZ ČR

Představenstvo vzalo informaci na vědomí.

 

Návrh Ministerstva zdravotnictví vydat stávající seznam 83 specializačních oborů formou nařízení vlády Dr.Kubek

Dne 5.6.2007 obdržela ČLK návrh Ministerstva zdravotnictví, které hodlá dosavadní seznam 83 specializačních oborů obsažených v zákoně 95/2004 Sb. přepsat do nařízení vlády spolu s převodníkem specializačních oborů existujících do roku 2004 na obory existující po přijetí zákona. V požadované termínu do 11.6.2007 ČLK tento návrh odmítla s tím, že trvá na snížení počtu specializačních oborů na počet obvyklý v zemích EU.

 

Příprava zásadní novely zákona č. 95/2004 Sb. o vzdělávání lékařů Dr.Kubek, Dr.Herman, Dr.Klimovičová, Dr.Ptáček

Návrh komplexní novely zákona 95/2004 Sb. o vzdělávání lékařů projednávala vědecká rada ČLK na svých zasedáních 19.10.2006, 29.3.2007, 3.5.2007 a 14.6.2007. Dne 9.5.2007 jednala ČLK s děkany lékařských fakult, ředitelem IPVZ a zástupci prezidia ČLS JEP. Dne 28.5.2007 proběhlo rozšířené jednání vědecké rady s předsedy oborových komisí a prezidiem ČSL JEP.

Návrh v současnosti připravuje pracovní skupina ve složení: Dr.Herman, Dr.Kubek, Mgr. Buriánek, PhDr. Ptáček, Dr.Klimovičová.

Základní teze návrhu:

- Za organizaci postgraduálního vzdělávání je odpovědné Mz, které zřizuje pověřenou(é) organizaci(e).

- Stát se podílí na financování vzdělávání, přičemž peníze jdou za školencem. Je možné financování též z jiných zdrojů.

- Specializace probíhá stupňovitě – základní kmen ( 2-3 roky, zakončen zkouškou)

-         specializace v oboru ( specializovaná způsobilost po složení atestace)

-         funkční specializace ( velmi úzké obory, do kterých je možno se přihlásit až po získání specializované způsobilosti)

- Důraz na flexibilitu a prostupnost mezi obory.

- Akreditace zdravotnických zařízení na celý vzdělávací program nebo na jeho části.

- Jazyková zkouška pro lékaře cizince.

 

Představenstvo vzalo informaci na vědomí a pověřuje pracovní skupinu, aby pokračovala v přípravě návrhu novely zákona v souladu s výše uvedenými základními tezemi.

Hlasování:                                         Návrh jednomyslně přijat

 

Dr. Liehne informoval o činnosti Redakční rady při MZ CŘ jejímž cílem je sjednotit výukové programy jednotlivých odborností. U řady oborů jsou nastaveny personální podmínky pro akreditovaná pracoviště tak, že bude znemožněno mladým lékařům vstoupit do systému postgraduálního vzdělávání.

 

Dopis premiéra Topolánka prezidentovi ČLK k otázce zmrazení plateb pojistného za tzv. státní pojištěnce Dr.Kubek

Představenstvo se seznámilo s dopisem předsedy vlády ČR Ing. Topolánka prezidentovi ČLK, v němž premiér obhajuje zmrazení plateb za tzv. státní pojištěnce tím, že v roce 2006 byly tyto platby výrazně zvýšeny a v zákoně uvedená jejich valorizace příliš zatěžuje státní rozpočet. Předseda vlády žádá ČLK o sdělení názoru na možnost tzv. zástupné platby pojistného na zdravotní pojištění.

 

 

Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Dr.Kubek

Prezident ČLK pozval na úterý 26.6.2007 od 15:00 do Kongresového centra nemocnice Na Homolce k jednání o společném postupu v otázce navrženého sněmovního tisku 222 zástupce všech organizací zdravotníků.

 

Stanovisko ČLK k parlamentnímu tisku 222

– návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

  

   Výdaje na zdravotnictví v ČR ve výši 7,2% HDP (740 euro na občana a rok) jsou hluboko pod průměrem EU (Rakousko 9,1% HDP, Francie 9,7% HDP, Německo 10,9% HDP) a české zdravotnictví je chronicky podfinancované. Vysoká kvalita i široká dostupnost zdravotní péče jsou v ČR dosahovány na úkor pracovníků ve zdravotnictví a tento stav není nadále udržitelný.

   Zdravotnictví nepředstavuje žádnou ekonomickou „černou díru“. Investice do zdravotnictví patří naopak vedle investic do školství, vědy a výzkumu k těm nejefektivnějším. Vždyť pouze zdraví lidé mohou pracovat, tedy vytvářet hodnoty a platit daně.

   Cílem reformy zdravotnictví nemůže být pouze snaha ušetřit peníze za každou cenu. Smyslem reformy musí být dlouhodobé zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče pro všechny občany, kteří ji potřebují. Platí přímá úměra mezi výší výdajů na zdravotnictví a střední očekávanou délkou života i zdravotním stavem populace.

 

- ČLK nesouhlasí se stagnací plateb za tzv. státní pojištěnce, které za jediný rok 2008 sníží příjmy zdravotních pojišťoven o 3 mld. Kč.

V současnosti (po zvýšení plateb státu v roce 2006) za těchto 57% obyvatel, kteří spotřebují cca. 80% zdravotní péče, platí stát necelých 24%  příjmů zdravotních pojišťoven.

 

- ČLK konstatuje, že zavedení stropu vyměřovacího základu pro výpočet pojistného ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy sníží příjmy zdravotních pojišťoven o další 1,8 mld. Kč za rok a tento výpadek není kompenzován.

 

- ČLK upozorňuje, že v důsledku zvýšení DPH na léky z 5% na 9% dojde za jediný rok k přesunu 1,7 mld. Kč ze zdravotnictví do státního rozpočtu.

 

- ČLK nesouhlasí s navrženým způsobem výběru tzv. regulačních poplatků ani s jejich strukturou a výší. ČLK odmítá představu ministerstva, že by zdravotní pojišťovny měly platit lékařům za práci ještě méně než dnes a chybějící peníze by si měla zdravotnická zařízení vybírat přímo od pacientů. Lékaři nemají žádnou možnost pacienty donutit k placení poplatků. Lékař musí ošetřit i pacienty, kteří zaplatit odmítají a nese tak veškerá ekonomická rizika spojená s nedovýběrem poplatků.

 

- ČLK nesouhlasí s návrhem, aby ředitele VZP nevolila a neodvolávala Poslanecká sněmovna ale pouze vláda na návrh správní rady pojišťovny.VZP by měla zůstat veřejnoprávní institucí a neměla by být degradována na pouhý „odbor placení zdravotní péče ministerstva“. Dosavadní způsob volby a odvolávání statutárního zástupce zajišťuje politickou nezávislost VZP.

 

- ČLK nesouhlasí s tím, aby bylo zrušeno dohodovací řízení o seznamu zdravotních výkonů.

Demokratický mechanismus jednání mezi plátci zdravotní péče (pojišťovny), poskytovateli zdravotní péče (profesní sdružení, komory a odborné společnosti) a konzumenty zdravotní péče (sdružení pojištěnců) není možno nahradit pouhým rozhodováním úředníků Ministerstva zdravotnictví.

 

- ČLK nesouhlasí s tím, aby zdravotní pojišťovny mohly bez výběrového řízení uzavírat smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotnickými zařízeními poskytujícími ambulantní zdravotní péči praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a ženských lékařů. Realizace návrhu by snížila transparentnost nakládání s veřejnými prostředky a zvýšila by možnost korupce. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví ČR odmítá plnit povinnost vyplývající z § 12a zákona č. 20/1966 Sb. v platném znění a nevydalo ve spolupráci s ČLK vyhlášku o personální vybavení zdravotnických zařízení, která by bránila tomu, aby zdravotní péče nebyla poskytována i nekvalifikovanými lékaři, mohlo by zrušení výběrových řízení způsobit vznik velkého počtu nových zdravotnických zařízení. Ta by představovala nekalou konkurenci současným soukromým lékařům a díky tomu, že by nemusela disponovat dostatečným počtem patřičně kvalifikovaného personálu, mohla by představovat potenciální riziko pro pacienty.

 

- ČLK nesouhlasí s tím, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR již nebylo garantem řádného průběhu dohodovacího řízení o hodnotě bodu, výši úhrad a regulačních omezeních.

Neúčast státu by výrazně zkomplikovala jednotlivým účastníkům možnost dovolání se v případě neregulérního postupu řízení. V nedávné minulosti byly vedeny velké spory o regulérnost výsledků dohodovacích řízení; proto zákonodárce v roce 2006 pověřil orgán státní správy garancí nad řádným průběhem dohodovacích řízení – jinak jej totiž negarantuje nikdo.

 

- ČLK nesouhlasí s tím, aby byly v rámci projednávání návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů prosazovány bez diskuse s relevantními představiteli zdravotníků a pacientů zásadní změny ve zdravotnictví, které se zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů nesouvisí ani po stránce věcné ani po stránce legislativně právní. Tyto návrhy považujeme za tzv. přílepky, jejichž projednávání v této souvislosti by měla Poslanecká sněmovna odmítnout. Reforma zdravotnictví je příliš závažné téma a změny tak zásadní, jaké navrhuje Ministerstvo zdravotnictví ČR, nelze prosazovat takto nestandardním postupem.

Hlasování:                                         Návrh jednomyslně přijat

 

 

Tzv. malá novela zákoníku práce Dr.Kubek

Dr.Kubek informoval o svých jednáních na MPSV.

Poslanecká sněmovna bude projednávat legislativně-technickou novelu zákoníku práce. Návrh zpracovaný ministerstvem práce (MPSV) neřeší žádné věcné návrhy. V současnosti čekají na projednání u Ústavního soudu dvě stížnosti na některá ustanovení zákoníku práce. Při projednávání v tzv. Tripartitě byl návrh MPSV doplněn o dalších 19 bodů, na kterých se shodli zaměstnavatelé s odbory. Tyto návrhy MPSV do vládního návrhu zapracuje. Předseda vlády na jednání Tripartity slíbil, že bude bránit přidávání dalších neprojednaných návrhů. Současný návrh tzv. Malé novely zákoníku práce neobsahuje žádné změny týkající se přesčasové práce a pracovní pohotovosti ve zdravotnictví.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Zpráva o činnosti analytického oddělení ČLK pro farmakoekonomiku Ing. Gráf

Základním úkolem činnosti analytického oddělení je snaha o eliminaci neefektivních nákladů v lékové sféře českého zdravotnictví. ČLK má na takto zaměřené činnosti eminentní zájem, neboť neefektivně vydané finanční prostředky v oblasti léků omezují finanční možnosti zdravotnictví v jiných oblastech, včetně honorování práce lékařů. Navíc je třeba konstatovat, že činnost tohoto zaměření je v ČR naprosto nedostatečná. Provádí ji pouze VZP a ČLK.

Představenstvo bere na vědomí písemnou zprávu Ing. Gráfa o činnosti.

 

Dr. Krbušek se připojil k jednání v 11.30 hodin.

 

Vládní návrh zákona o léčivech – parlamentní tisk 223 Dr.Kinšt, JUDr.Mach

V § 8 odstavec 1 ministerstvo navrhuje, aby lékař směl vybavit pacienta léčivými přípravky při poskytování zdravotní péče pouze v případě, že zdravotní stav pacienta nezbytně vyžaduje bezodkladné užívání léčivého přípravku a vzhledem k místní nebo časové nedostupnosti lékárenské péče není možný včasný výdej léčivého přípravku na lékařský předpis, dále má způsob vybavení pacienta léčivými přípravky při poskytování zdravotní péče stanovit prováděcí právní předpis. Jde o dosti restriktivní normu, výrazně omezující možnost lékaře vydávat pacientům léky v ordinaci, která může přinést komplikace v případě, kdy je například zařízení lékárenské péče pro pacienta obtížně dostupné.

ČLK se bude snažit tento návrh modifikovat při projednávání zákona v Poslanecké sněmovně.

 

Návrh ministerstva zdravotnictví na novelu zákona č. 48/1997 upravující tvorbu cen léků a výši jejich úhrady z veřejného zdravotního pojištění Dr.Kubek

Připomínky ČLK zpracoval Ing. Graf spolu s právním oddělením a kontroloval prezident Dr. Kubek.

ČLK uplatnila následující zásadní připomínky obecného charakteru:

- Novela nepočítá s účastí ČLK v procesu stanování cen a úhrad léků. Tento návrh je v rozporu se zákonem ČNR č. 220/1991 sb. v platném znění, jehož §  2 v bodu  (2) „komory jsou oprávněny“ uvádí mezi jiným „účastnit se jednání při tvorbě cen léků“.

- Návrh nedostatečně chrání finanční stabilitu zdravotnictví tím, že u nově zaváděných léků  s vysokými náklady léčby nestanoví transparentním způsobem kriteria, která nový lék musí splňovat ve vztahu k dosavadní léčbě. Z textu vyplývá, že definici silně preferovaného „vysoce inovativního léku“ splní i přípravek disponující studiemi pouze proti placebu (§ 39d). Návrh ani nezvažuje možnost, že v takovém případě podmínkou hrazení bude záruka výrobce za výsledek léčby!

- Novela stanoví tzv. „Ústavu“ (SÚKL) právo rozhodovat o veřejných prostředcích v řádu desítek miliard korun ročně. Na rozdíl od obdobných zákonů v jiných zemích EU novela neurčuje složení orgánů, které budou Ústavu nezbytnou lékařsko-ekonomickou expertizu poskytovat. Novela nevylučuje z procesu stanovení úhrad osoby se „střetem zájmu“.

- V řadě bodů s významným dopadem novela obsahuje odkaz na prováděcí právní předpis, jehož věcný obsah není zveřejněn. Tato skutečnost znemožňuje komplexní posouzení novely.

Dále ČLK uplatnila dalších 17 dílčích připomínek.

Představenstvo schvaluje připomínky ČLK k návrhu novely z. 48/1997  v oblasti stanovování cen a úhrad léků, které byly odeslány na Mz.

Hlasování:                                         Návrh jednomyslně přijat

 

Zpráva o zasedání CPME – Lucembursko 15.-16.6.2007 Dr.Stehlíková

Jednání probíhalo v následujících pracovních skupinách.

  1. Organizace zdravotnictví, sociální bezpečnost a ekonomika zdravotnictví
  2. Lékařské vzdělávání, kontinuální profesionální rozvoj a zvyšování kvality
  3. Veřejné zdraví, prevence a životní prostředí
  4. Etika a profesionální kodexy

Valné shromáždění CPME jednomyslně přijalo Stanovisko k situaci ve zdravotnictví v Polsku – dokument CPME 108-2007. Upozornilo, že stávající politika polské vlády vede ke zhoršení péče o pacienty, není vynakládáno dostatek prostředků na zdravotnictví a hrozí další odchody lékařů ze země. CPME vyzval polskou vládu k okamžitému dialogu se zástupci lékařské reprezentace k řešení situace v zájmu pacientů  i lékařů.

Veškeré příslušné dokumenty jsou v plném znění k dispozici na webových stránkách CPME: www.cpme.eu.

Představenstvo bere písemnou zprávu Dr. Stehlíkové na vědomí.

 

Výběrová řízení - informace

Členové představenstva, kteří se účastnili výběrových řízení v uplynulém období podali informaci.

 

 

3 )   Vnitřní činnost

 

 

Zhodnocení vlivu novely SP 16 na počet vzdělávacích akcí a ekonomiku ČLK –Dr.Kubek

Představenstvo se seznámilo se zprávou oddělení vzdělávání a ekonomického oddělení o vlivu nového SP 16.

Ze zprávy vyplývá, že obavy, že nový SP 16, který je účinný po schválení představenstvem ČLK od 18.2.2007,  způsobí pokles počtu vzdělávacích akcí, se nenaplňují.

Počet registrovaných vzdělávacích akcí

 

Rok 2006

Rok 2007

Březen

406

450

Duben

411

445

Květen

435

437

Celkem za 3 měsíce

1 252

1 332

 

Registrace a kontrola kvality vzdělávacích akcí vyžadují náklady. SP-16 zavádí poplatky za registraci akcí a stanoví pravidla pro prezentaci komerčních subjektů na těchto akcích. Získané prostředky může komora použít k rozšíření nabídky vzdělávacích akcí i o témata pro sponzory neatraktivní.

Příjmy ČLK z garantovaných vzdělávacích akcí

( 18.2. – 5.6.2007 )

Akce garantované centrem ČLK

 

Příjem centra ČLK

Registrace

129 000,- Kč

Prezentace

12 000,- Kč

Celkem

141 000,- Kč

Akce garantované OS ČLK

 

Příjem centra ČLK

Příjem OS ČLK

Celkem příjem ČLK

Registrace

95 250,- Kč  (50%)

95 250,- Kč  (50%)

190 500,- Kč

Prezentace

15 600,- Kč  (10%)

140 400,- Kč  (90%)

156 000,- Kč

Celkem

110 850,- Kč

235 650,- Kč

346 500,- Kč

  

Částka 235 650,- Kč, kterou za čtvrt roku vydělala pro svoji potřebu aktivní okresní sdružení komory představuje pro ně výrazné zlepšení finanční situace. Systém se přitom teprve rozbíhá.

Vedení ČLK v současnosti jedná s vedením ČLS JEP o možnosti vytvoření společného systému celoživotního vzdělávání. Naším cíle je zajistit lékařům dostatečný počet kvalitních vzdělávacích akcí v rámci všech odborností a vyjednat pro držitele Diplomu celoživotního vzdělávání nějaké ekonomické zvýhodnění.

Představenstvo vzalo informaci na vědomí.

 

MUDr. Mach se připojil k jednání v 13.15 hodin.

 

Smlouva se společností Dell o partnerství v oblasti výpočetní techniky Dr.Sojka

Představenstvo schvaluje smlouvu o spolupráci mezi firmou Dell a ČLK za předpokladu, že k jejímu textu nebude mít výhrady daňový poradce ČLK. V tom případě představenstvo pověřuje prezidenta ČLK podpisem smlouvy.

Hlasování:                                         Návrh jednomyslně přijat

 

 

Návrh doporučení ČLK o výkonu dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí nad lékaři s odbornou způsobilostí – Dr.Kubek, Dr.Rybová, JUDr.Mach

Představenstvo schvaluje Doporučení  ČLK č. 1/2007 k výkonu dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí nad lékaři s odbornou způsobilostí, které je přílohou zápisu a bude zveřejněno na internetu.

Hlasování:                                         Návrh jednomyslně přijat

 

 

Novela SP 10 – Etický kodex, návrh novely SP 4 – Disciplinární řád JUDr.Mach

Představenstvo schvaluje následující novelu SP 10 – Etický kodex:

Vypouští se odstavec 5 z § 3, který zněl:

„(5) Zadržení informací o nepříznivé diagnóze nebo prognóze je možné individuálně v zájmu nemocného dle úvahy a svědomí lékaře. V těchto případech by měl lékař, pokud nemocný neurčil jinak, informovat rodinné příslušníky pacienta nebo osoby jemu blízké“.

Zdůvodnění:

Novelou č. 111/2007 Sb. byl zrušen § 23 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, podle kterého lékař byl povinen poučit vhodným způsobem. V současné době zákon ukládá pacienta informovat, aniž používá slova „vhodným způsobem“. Tím by se Etický kodex v § 3 odst. 5 dostal do rozporu s ustanovením § 23 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění. Vypuštěním této pasáže z Etického kodexu samozřejmě není dáno, že by lékař neměl informovat nemocného vhodným způsobem avšak lékař nemá právo zadržovat ani nepříznivé informace.

Hlasování:                                         Návrh jednomyslně přijat

 

MUDr. Pětivlas opustil jednání ve 14 hodin.

 

Povinnosti zdravotnického zařízení při vystavování receptu Dr.Krbušek

Dr.Krbušek ve spolupráci s právním oddělením zpracoval přehled povinností, které zdravotnickým zařízením v souvislosti s vystavováním receptů stanoví právní předpisy a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Tato informace bude publikována na webu ČLK: www.lkcr.cz i v časopise Tempus Medicorum.  

 Je třeba zdůraznit, že je-li recept chybně vyplněný a nejedná se o nebezpečí ohrožení zdraví, pak by tento recept neměla lékárna přijmout. Přijme-li jej, pak musí učinit nápravu, tedy vyzvat příslušné zdravotnické zařízení - lékaře, aby bylo vše řádně doplněno. Nelze ovšem akceptovat, přijme-li lékárna vědomě chybně vyplněný recept, aby pak následně požadovala na ČLK zjednání nápravy.

Představenstvo ČLK doporučuje lékařům, aby věnovali pozornost správnému vyplňování receptů.

Hlasování:                                         Návrh jednomyslně přijat

 

 

„Případ Klimovičová“ Dr.Kubek

Dne 22.5.2007 byla ČLK informována o tom, Policie ČR odložila trestní věc podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry dle § 248 odst. 1) a odst. 4) trestního zákona, kterého se údajně měla dopustit Dr.Klimovičová tím, že v souvislosti s vydáváním časopisu Tempus Medicorum měla způsobit ČLK škodu cca. 13,7 milionů Kč.

Policie prostudovala znalecký posudek č. 269/08/2006 vypracovaný znaleckým ústavem  Vox Consult, s.r.o. ze dne 28.8.2006, z něhož však například MF Dnes citovala již před parlamentními volbami v červnu 2006 a konstatovala, že tento posudek je nepřesný. Znalecká společnost jednak nesprávně zařadila DPH ve výši 22% do zisku společnosti a dále pak nezohlednila veškeré náklady společnosti Meditempus s.r.o.

Policie prostudovala též dodatek k uvedenému znaleckému posudku ze dne 20.2.2007 a konstatovala, že ačkoliv ani tento dodatek není bez chyb, znalecký ústav uznal námitky policie jako důvodné a odhadovaný zisk neodvedený za rozhodné období let 1999 – 2003 byl tedy snížen z původních 13,7 milionů Kč na částku 2,167 milionu Kč. Znalecký ústav zároveň přiznává, že i tato částka je jeho pouhým odhadem. V dodatku k posudku již znalecký ústav hodnotí smlouvu mezi ČLK a společností Meditempus s.r.o. jako pro ČLK výhodnou, neboť až do roku 1999 bylo vydávání časopisu pro ČLK ztrátové.

Při výslechu znalci, kteří posudky vypracovali, přiznali že nevěděli, že společnost Meditempus s.r.o. byla založena pouze za účelem vydávání časopisu Tempus Medicorum a že je tedy potřeba při posuzování rentability vydávání časopisu Tempus Medicorum přihlížet k veškerým nákladům této firmy. Znalci rovněž přiznali, že při tvorbě posudku neměli k dispozici některé doklady o nákladech společnosti, které by pochopitelně zohlednili, kdyby o jejich existenci věděli. Znalci tedy sami konstatovali, že ani závěry z jejich původního posudku, ani závěry z jeho dodatku neodpovídají skutečným rozdílům mezi náklady a výnosy při vydávání časopisu Tempus Medicorum.

Policie dále posoudila účetnictví společnosti Meditempus s.r.o. a hodnotí je jako přehledné, vedené v souladu se stanovenými postupy a zobrazující věrně účetní stav společnosti. Policie konstatuje, že společnost Meditempus s.r.o. vykázala kladný hospodářský výsledek z vydávání časopisu Tempus Medicorum v roce 1999 a řádně patřičnou část (39 141,60 Kč ) odvedla ČLK. V ostatních letech 2000 – 2005 nedošlo ke kladnému hospodářskému výsledku z tisku a distribuce tohoto časopisu.

Policie konstatuje, že ČLK nevznikla v souvislosti s vydáváním časopisu Tempus Medicorum společností Meditempus s.r.o. žádná škoda a že tedy nebyly naplněny žádné zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry. Toto usnesení Policie ČR nabylo právní moci.

 

Představenstvo bere na vědomí, že policie konstatovala, že Dr. Klimovičovou nebyl spáchán trestný čin zpronevěry.

Hlasování:                                         Návrh jednomyslně přijat

 

Představenstvo ukládá prezidentovi ČLK, aby výše uvedená informace o usnesení policie byla zveřejněna na webu ČLK, v časopise Tempus Medicorum, a aby s ní byly seznámeny sdělovací prostředky.

Hlasování:      pro:                  12

                        proti:                0

                        zdržel se:          1                                 Návrh byl přijat.

 

 

4)  Blok VR Dr.Herman

- viz příloha zápisu

Představenstvo schválilo Závazné stanovisko k užití natalizumabu v ČR.

Hlasování:      pro:                  12

                        proti:                0

                        zdržel se:          1                                 Návrh byl přijat.

 

Otázka rozšíření počtu oborů, které mohou požadovat doklad pro výkon praxe v oboru urgentní medicína dle závazného stanoviska č. 2 z roku 2004. Otázka byla diskutována na VR ČLK a Společnost urgentní medicíny toto rozšíření zásadně odmítá.

 

MUDr. Liehne opustil jednání v 15.30 hodin.

 

5)  Blok tajemníka ČLK Dr.Mach

Příloha zápisu – přehled finančních prostředků k 11.6.2007.

Předpoklad výběru členských příspěvků na rok 2007 není možno uzavřít dokud 5 OS ČLK nedodá podklady k výpočtu za rok 2006.

 

 

 

Představenstvo České lékařské komory upozorňuje na škodlivost situace, kdy Ministerstvo zdravotnictví ČR jako ústřední orgán státní správy nekomunikuje s Českou lékařskou komorou - profesní organizací zřízenou ze zákona. Tento fakt se v konečném důsledku může negativně dotknout občanů ČR. Proto je představenstvo ČLK připraveno jednat s Ministerstvem zdravotnictví ČR o řešení věcných problémů českého zdravotnictví.

Hlasování:                                         Návrh jednomyslně přijat

 

 

6)   Licence  - Dr.Rybová, Dr.Mrozek

- viz příloha zápisu

 

 

7)   Různé

 

Dopis předsedy OS ČLK Sokolov – odpověď připraví Dr. Kinšt a Dr. Němeček

 

Překlad výňatku rakouského zákona o lékařích bude rozeslán členům představenstva.

 

Doplnění komise pro problematiku lékařů pracujících v přímém smluvním vztahu se ZP.

Představenstvo doplňuje komisi o Dr. Klanicu.

Hlasování:      pro                  12

                        proti                 0

                        zdržel se           1                                 Návrh byl přijat.

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 17.15 hodin.

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční dne 27. července 2007 v Praze od 9 hodin.

 

 

Zapsal:             Mgr. Radovan Urban Kocák

                        Magdaléna Janderová

 

 

Schválil:           MUDr. Milan Kubek -  prezident ČLK