Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání centrálního představenstva

28. 2. 2010

 

Zápis z jednání představenstva ČLK

konaného dne 20. února 2010 od 9:00 hodin v prostorách ČLK v Praze

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Herman, MUDr. Hledíková, MUDr. Kinšt, MUDr. Knajfl, MUDr. Klanica, MUDr. Liehne, MUDr. Mach, MUDr. Moravec,  MUDr. Němeček, MUDr. Pětivlas, MUDr. Rybová, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Spousta, MUDr. Šindler, MUDr. Tocháček, MUDr. Vraná.

Omluveni: MUDr. Mrozek, MUDr. Krbušek.

Přizváni: JUDr. Mach, MUDr. Kubíček, MUDr. Sojka,

   

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9.00 hodin. Přítomno 16 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu

 

2) Jednání a informace

 

 

Úhrada administrativních nákladů spojených s pracovními neschopnostmi

 ČLK prosazuje, aby administrativní náklady spojené s vedením DPN byly zdravotnickým zařízením hrazeny, přičemž upřednostňuje variantu úhrady těchto nákladů z prostředků nemocenského pojištění. Z analýzy právního oddělení ČLK vyplývá, že zdravotnická zařízení nemohou odmítat vystavovat potvrzení o DPN, avšak mohou od pacientů vyžadovat úhradu vzniklých administrativních nákladů, které nejsou placeny z veřejného zdravotního pojištění.

  23.12.2009 informoval ministr JUDr. Šimerka prezidenta ČLK, že MPSV připraví novelu zákona o nemocenském pojištění umožňující využít finanční prostředky z rozpočtové kapitoly MPSV k úhradě nákladů na poštovné, které vznikají zdravotnickým zařízením v souvislosti s DPN, a to prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení.

 Dr. Kubek informoval, že na základě jednání prezidenta ČLK s ministrem JUDr. Šimerkou připravilo MPSV návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Tento návrh podali společně poslanci Nečas (ODS) a Škromach (ČSSD), nese označení sněmovní tisk č. 1041 a na žádost MPSV by měl být Poslaneckou sněmovnou projednáván ve zkráceném režimu. Návrh zajišťuje úhradu nákladů na poštovné spojené s agendou DPN Českou správou sociálního zabezpečení, a to v celkové výši podle důvodové zprávy 26 milionů Kč za rok.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí

 

 

Rozhodnutí Ústavního soudu o vyhlášce č. 618/2006 Sb., o rámcové smlouvě

 Dr. Kubek informoval, že Ústavní soud 9.2.2010 zamítl návrh skupiny poslanců ČSSD na zrušení vyhlášky č. 618/2006 Sb., o rámcové smlouvě, kterou vydal ministr Julínek v prosinci 2006, tedy v době, kdy vláda byla v demisi. Tato vyhláška ministra Julínka nahradila vyhlášku č. 290/2006 Sb., kterou vydal ministr Rath a která zajišťovala zdravotnickým zařízením v případě jejich zájmu nárok na uzavření tzv. trvalého smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami, tedy smlouvy na dobu neurčitou, které jsou vypověditelné pouze z důvodů stanovených zákonem. Na základě vyhlášky č. 290/2006 Sb. požádaly o tento trvalý smluvní vztah stovky soukromých lékařů, přičemž zdravotní pojišťovny v době platnosti této vyhlášky vyhověly pouze menší části z nich.

 Ústavní stížnost inicioval prezident ČLK proto, že Julínkova vyhláška, kterou uvítaly zdravotní pojišťovny, vzala soukromým lékařům existenční jistotu. Smlouvy uzavírané mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními podle Julínkovy vyhlášky mají pouze omezenou dobu platnosti na 8 let.

 Ústavní soud vyhlášku č. 618/2006 Sb. nezrušil, protože podle písemných vyjádření, která zaslaly Svaz ZP, VZP, Mz, SAS, SPL a SPLDD, ministr Julínek svojí vyhláškou vyhověl dohodě těchto subjektů o obsahu rámcové smlouvy a vyhláška podle názoru ÚS není rozhodnutím ministra, který ač byl členem vlády v demisi, měl povinnost tuto dohodu zdravotních pojišťoven a lékařských organizací respektovat. Ministr Julínek dle rozhodnutí ÚS pouze vyhověl přání zdravotních pojišťoven a lékařů. Skutečnost, že jiní účastníci dohodovacího řízení s touto rámcovou smlouvou omezující dobu platnosti smluv mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními nesouhlasili, soud nebral v potaz.

 Ústavní soud sice návrh na zrušení vyhlášky č. 618/2006 Sb. zamítl, avšak ve svém zdůvodnění zdůraznil nedotknutelnost trvalých smluvních vztahů, které byly uzavřeny mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními podle ministrem Julínkem zrušené vyhlášky č. 290/2006 Sb.

 JUDr. Mach zdůrazňuje, že nález Ústavního soudu je závazný, a to včetně odůvodnění.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí

 

 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na personální vybavení zdravotnických zařízení

 Zásadní připomínky ČLK:

- Podmínkou k poskytování ambulantní lékařské péče je personální vybavení zdravotnického zařízení všeobecnou sestrou, není-li stanoveno jinak. Osobní účast všeobecné sestry u výkonů lékařské péče však není nutná.

- ČLK nesouhlasí s požadavkem Mz, aby součástí ultrazvukového pracoviště byl radiologický asistent. Nutná přítomnost radiologického asistenta u vyšetření, která provádí a vyhodnocuje lékař (např. angiografie), bude věcí dalšího jednání. ČLK upozorňuje na to, že RTG vyšetření provádí i lékaři jiných odborností než radiologové (např. pneumologie).

- ČLK požaduje, aby laboratorní pracoviště musela být vybavena lékařem s příslušnou kvalifikací.

- ČLK trvá na tom, že lékař bez specializované způsobilosti nesmí sám sloužit ÚPS. Dále bude diskutována otázka příbuzných oborů, kde by eventuálně mohli lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru jednom sami zajišťovat ÚPS v oboru druhém.

- ČLK trvá na tom, že vedoucí lékaři – primáři musí mít licenci ČLK dle zákona č. 220/1991 Sb., o komorách

- Jako základ pro stanovení minimálního personální vybavení lůžkových zdravotnických zařízení lékaři navrhuje ČLK využít pravidla pro personální audity v projektu Nemocnice 21. století, přičemž tyto požadavky byly komorou poněkud zmírněny.

 

Dr. Hledíková se připojila k jednání představenstva v 9.20 hod., přítomno je 17 členů představenstva.

 

Dne 18. ledna se za účasti Dr. Hledíkové, Dr. Hermana a Dr. Kubíčka konalo na Mz jednání o personálním vybavení pracovišť radiologie a zobrazovacích metod:

Zápis z jednání obdržela ČLK 19.2.2010.

 

 

 

 

Radiologický asistent:

Ordinace nukleární medicíny – činnost radiologického asistenta zde není nezbytná

RTG v ordinaci pneumologa apod. – činnost radiologického asistenta je nezbytná

Ultrazvukové pracoviště – činnost radiologického asistenta se nevyžaduje

Angiografie a intervenční kardiologie – nedošlo ke shodě

Radiologický fyzik:

Dohoda, že klinický radiologický fyzik musí být dostupný na pracovištích, kde se provádí vyšetření pomocí zobrazovacích metod s ionizujícím zářením

Dr. Herman podrobně informoval o průběhu jednání.

Dne 21. ledna se za účasti Dr. Mrozka a Dr. Kubíčka konalo na Mz jednání o problematice personálního vybavení JIP:

Zápis z jednání ČLK dosud neobdržela.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí

 

 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení

 ČLK doporučuje stanovit vyhláškou pouze obecné podmínky pro všechna zdravotnická zařízení a zvláštní požadavky pro jednotlivé obory konkrétně nestanovovat. Omezit se pouze na obecný požadavek vybavení odpovídajícího spektru poskytované zdravotní péče v daném ZZ.

 Ministerstvo zdravotnictví připomínkám ČLK nevyhovělo a žádná další jednání s komorou v této věci již neproběhla. Dne 23.12.2009 zaslala ministryně Jurásková ČLK na vědomí text vyhlášky rozeslaný do vnějšího připomínkového řízení, kterého se již ČLK nemůže účastnit.

 Prezident ČLK Dr. Kubek informoval dne 7.1.2010 předsedu vlády i ostatní ministry o skutečnosti, že Mz při přípravě této vyhlášky ignorovalo stanovisko profesní lékařské samosprávy a nezohlednilo zásadní připomínky, které ČLK uplatnila v rámci vnitřního připomínkového řízení. Schválení vyhlášky ve znění navrženém ministerstvem zdravotnictví způsobí závažné ekonomické problémy velkému množství zdravotnických zařízení včetně soukromých lékařů. Ministerstvo zdravotnictví jim totiž svojí vyhláškou hodlá uložit povinnost vlastnit i takové přístroje, které ve skutečnosti pro poskytování zdravotní péče vůbec nepotřebují.

 Ministerstvo vnitra doporučilo Mz, aby provedlo srovnání navrhovaných požadavků na technické vybavení zdravotnických zařízení s požadavky dosud platnými dle vyhlášky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení. Tuto připomínku prosazovala ČLK marně již dříve.

 Ministerstvo průmyslu a obchodu se ztotožnilo s připomínkou ČLK, že připravovaná vyhláška by neúměrně zatěžovala provozovatele zdravotnických zařízení a uplatnilo vůči Mz zásadní připomínky obsahující rovněž podněty ČLK.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

Dr. Klanica se připojil k jednání představenstva v 9.40 hod., přítomno je 18 členů představenstva.

 

Rezidenční místa pro rok 2010

 Dopisem ze dne 21.12.2009, informovala Mgr. Pírková ČLK o skutečnosti, že Ministerstvo zdravotnictví stanovilo počet rezidenčních míst a výši podpory zaměstnavatelům na jednoho rezidenta pro rok 2010. ČLK nebyla vyzvána ani k zaslání připomínek k tomuto rozhodnutí ministerstva.

 Dne 22.12.2009 podal prezident ČLK ministryni zdravotnictví Juráskové stížnost na nezákonný postup ministerstva v této věci. Zákon č. 95/2004 Sb., totiž v ustanovení § 21a odstavec 1 stanoví povinnost Ministerstvu zdravotnictví stanovit počet rezidenčních míst a výši dotace na rezidenční místo ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a dalšími v zákoně určenými institucemi. Zákon byl porušen, neboť ČLK nebyla k žádnému jednání ani spolupráci ministerstvem přizvána a návrh, se kterým ČLK nesouhlasí, vypracovalo ministerstvo bez jakékoli spolupráce s ČLK.

 Dne 3.2.2010 byl ČLK zaslán dopis ministryně Juráskové, který byl antedatován na 22.1.2010. V tomto dopise ministryně Jurásková obhajuje postup odboru vzdělávání ministerstva mimo jiné tím, že obdobným, podle názoru právníků ČLK nezákonným, způsobem Mz postupovalo již v roce 2009.

 Prezident ČLK se 11.2.2010 obrátil se stížností na nezákonný postup ministryně Juráskové na předsedu vlády ČR.

Představenstvo souhlasí s postupem prezidenta ČLK.

Hlasování – přítomno 18 hlasujících:

pro:  12

proti :  2

zdržel :  4 Návrh byl přijat.

 

Představenstvo ČLK nadále požaduje novelu zákona č. 95/2004 Sb. o vzdělávání lékařů, která by mimo jiné zakotvila princip, že finanční podpora směřuje za školencem nikoliv za zdravotnickým zařízením.

Hlasování – přítomno 18 hlasujících:

pro:  18

proti:  0

zdržel se:  0  Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Specializační vzdělávání lékařů 

 Dne 28.1.2010 pořádal prezident ČLK Dr. Kubek za účasti členů VR ČLK prof. Pafka a prof. Klenera tiskovou konferenci, kde společně upozornili na pokračující rozklad specializačního vzdělávání lékařů. Na tiskové konferenci vystoupili s konkrétními příklady nesmyslnosti vzdělávacího systému a s příklady ekonomického zneužívání lékařů absolventů rovněž zástupci iniciativy Mladí lékaři. 

 Vyhlášku č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR v červnu 2009 navzdory negativnímu stanovisku České lékařské komory, které ve stejné době vyjádřila svůj jednoznačný nesouhlas s vybíráním poplatků od mladých lékařů za atestační zkoušky.

 V červnu 2009 ČLK vyzvala Mz, aby zákonem převedlo kompetenci organizovat specializační vzdělávání lékařů včetně atestačních zkoušek na Českou lékařskou komoru. Profesní lékařské samosprávy organizují specializační vzdělávání svých členů přibližně v polovině členských států EU.

 ČLK již 19.11.2009 požádala předsedu ČLS JEP prof. Blahoše, aby zástupcům ČLK (Dr. Herman, Dr. Mrozek, Dr. Kubek) bylo umožněno na zasedání předsednictva ČLS JEP prezentovat návrh projektu specializačního vzdělávání lékařů organizovaného ČLK ve spolupráci s LF a odbornými společnostmi. Dosud nebyl ze strany ČLS JEP navržen žádný termín jednání s ČLK. Dosud se neuskutečnilo ani společné jednání Mz, lékařských fakult, odborných společností a ČLK, jehož svolání slíbil v souladu se závěrem porady děkanů LF 31.10.2009 iniciovat předseda Asociace děkanů LF ČR prof. Palička.

 

 Na pozvání děkana I. LF UK Praha prof. Zimy se Dr. Kubek a Dr. Mrozek dne 2.2.2010 účastnili společně s představiteli některých lékařských fakult a některých odborných lékařských společností jednání s náměstkyní ministryně zdravotnictví MUDr. Hellerovou. ČLK na tomto jednání zopakovala svoji nabídku převzít od státu organizaci specializačního vzdělávání lékařů s následujícím rozdělením úloh pro jednotlivé subjekty spolupracující na projektu „Lékaři sami sobě“:

- ČLK vede registr lékařů a ze zákona „dosáhne“ na každého lékaře. Může tedy specializační vzdělávání i atestace organizovat a evidovat.

- Lékařské fakulty představují společně s fakultními nemocnicemi ideální prostor pro teoretickou i praktickou výuku, kterou jsou s pomocí dalších akreditovaných pracovišť schopné zajistit.

- Odborné společnosti představují kompetentního garanta odborné náplně vzdělávání i zkoušek.

- Stát se nemůže zbavovat odpovědnosti za financování specializačního vzdělávání, jehož absolvování je pro lékaře ze zákona povinnými předpokladem k samostatnému výkonu povolání. Zároveň si prostřednictví Ministerstva zdravotnictví ponechá kontrolní pravomoci.

 

  Náměstkyně Dr. Hellerová informovala, že děkani lékařských fakult se již údajně dohodli s Mz, které chce převést organizaci specializačního vzdělávání na lékařské fakulty a to bez změny zákona. Děkani LF tedy opět tak jako před rokem, kdy se řešil počet vzdělávacích kmenů a specializačních oborů, jednali s ministerstvem za zády profesní lékařské samosprávy.

 

 Zástupci ČLK prezentovali stanovisko, že:

- Zásadní změny systému specializačního vzdělávání vyžadují změnu zákona, kterou do parlamentních voleb nelze stihnout, a přesahují mandát současné úřednické vlády, která by se do jejich přípravy neměla vůbec pouštět.

- Pouhé delegování organizace specializačního vzdělávání na lékařské fakulty, které ani nemají právní subjektivitu, povede pouze k decentralizaci systému, kdy současný IPVZ bude nahrazen sedmi regionálními institucemi.

- Systém specializačního vzdělávání bude decentralizovaný, chaotický a vzdělávání zůstane pro mladé lékaře stejně špatně dostupné po stránce ekonomické i místní, neboť bude pravděpodobně soustředěno do fakultních nemocnic. Finanční toky se sice změní ve prospěch lékařských fakult a možná fakultních nemocnic, ale mladí lékaři si asi sotva polepší.

- Z analýzy zpracované ČLK vyplývá, že podobný systém nefunguje nikde v rámci EU.

 

 S ohledem na omezený mandát současného vedení Mz, požaduje ČLK po ministerstvu v dané chvíli pouze řešení nejpalčivějšího problému, který je absence vzdělávacích kmenů pro obory: oftalmologie, ORL, neurologie a dermatovenerologie. Další jednání o budoucnosti specializačního vzdělávání lékařů je podle názoru ČLK třeba vést na společné platformě Mz, ČLK, LF a odborných společností. ČLK stále nabízí jako východisko k jednání o novelizaci této vyhlášky svůj návrh 18 vzdělávacích kmenů, 47 specializačních oborů a 38 funkčních specializací.

 Ministerstvo zdravotnictví odmítá požadavek ČLK na urychlenou novelizaci vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, a odmítá zřídit samostatné vzdělávací kmeny pro obory: oftalmologie, ORL, neurologie a dermatovenerologie.

 

Představenstvo ČLK nadále trvá na tom, že vyhláška č. 185/2009 Sb., musí být neprodleně novelizována.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:  17

proti:  0

zdržel se:  0  Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Představenstvo ČLK opět zve k jednacímu stolu spolu s ČLK děkany lékařských fakult a předsednictvo ČLS-JEP. Cílem tohoto jednání by mělo být uzavření dohody o společném postupu těchto subjektů vůči Ministerstvu zdravotnictví.  

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:  17

proti:  0

zdržel se:  0  Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Představenstvo ČLK považuje za jeden z prioritních úkolů vlády, která vzejde z parlamentních voleb, zásadní novelizaci zákona o vzdělávání lékařů

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:  17

proti:  0

zdržel se:  0  Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Zajišťování LSPP

 Návrh novely zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních (sněmovní tisk číslo 944), předložený skupinou poslanců KSČM, byl zařazen na program jednání 67. schůze Poslanecké sněmovny, která byla přerušena.

 Podle návrhu by měli praktičtí lékaři pod hrozbou vysokých pokut povinnost zajišťovat LSPP za podmínek stanovených krajskou vyhláškou, přičemž povinnost podílet se na zajišťování pohotovostních služeb by již neměla být omezena „únosnou mírou“ zatížení lékaře.

 Představenstvo ČLK nabídlo SPL vytvoření společné pracovní skupiny, která by připravila alternativní návrh řešení zajištění LSPP. Za ČLK byli do této pracovní skupiny nominováni: Dr. Němeček, Dr. Šindler, Dr. Vraná, Dr. Sedláček. Společné jednání se SPL je plánováno v rámci konference SPL 26.2.2010.

 Představenstvo ČLK se seznámilo s dopisem odborné společnosti urgentní medicíny, která nesouhlasí s tím, aby LSPP zajišťovaly jako svoji vedlejší činnost záchranné služby, které proto nemají odpovídající personální vybavení.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Návrh vyhlášky o zdravotní způsobilosti lékařů

 Dne 15.12.2009 zaslalo Mz komoře návrh vyhlášky o zdravotní způsobilosti lékařů k výkonu povolání. Právní oddělení ČLK nepovažuje návrh vyhlášky za projev diskriminace lékařů, neboť tato vyhláška pouze zpřesňuje povinnosti stanovené zákonem č. 95/2004 Sb. a jako taková může naopak chránit lékaře před zvůlí některých úředníků zneužívajících vágní formulace v zákoně.

  Ve stanoveném termínu do 5.1.2010 uplatnila ČLK jedinou připomínku, která vyplynula z připomínek funkcionářů ČLK, kteří měli možnost se k vyhlášce vyjádřit.

 Dne 11.1.2010 zaslal prezident ČLK ministryni zdravotnictví Juráskové společně se stížností na postup JUDr. Ryšavé, která odmítla prodloužit lhůtu k zaslání připomínek tak, aby tyto mohly být projednány v orgánech ČLK další připomínky ČLK, které vzešly z návrhu předsedy oborové komise VR ČLK pro psychiatrii doc. MUDr. Pavlovského.

 10.2.2010 obdržela ČLK dopis ministryně Juráskové obsahující ujištění, že ministerstvo projedná i dodatečně uplatněné připomínky ČLK. Ministryně Jurásková zároveň označila stížnost na postup JUDr. Ryšavé za neoprávněnou, neboť tato úřednice postupovala v souladu s příkazem ministra č. 34/2006.

 15.2.2010 proběhlo na Mz vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky, přičemž všechny připomínky ČLK ministerstvo přislíbilo akceptovat.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

  

 

Očkování dětí proti pneumokokům

 Dne 1.1.2010 vešla v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která umožnila, aby bylo očkování proti pneumokokovým infekcím v určitém věku dítěte hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Konkrétně musí být očkování zahájeno mezi třetím a pátým měsícem věku dítěte a tři dávky očkovací látky musí být aplikovány do sedmého měsíce věku. Z veřejného zdravotního pojištění se při splnění daných podmínek hradí i přeočkování ve druhém roce věku dítěte.

 Ministerstvo zdravotnictví zvolilo pro distribuci očkovací látky dosud neobvyklý postup. Požaduje po lékařích, aby nakoupili očkovací látku z vlastních finančních prostředků a následně požadovali její úhradu po zdravotní pojišťovně, u které je očkované dítě pojištěno.

Praktičtí dětští lékaři nechtějí odmítat provádění očkování proti pneumokokovým nákazám. Požadují však takovou změnu pravidel, která zajistí, aby zdravotnická zařízení nemusela vakcíny nakupovat z vlastních finančních prostředků.

 Prezident ČLK Dr. Kubek se dne 14.1.2010 otevřeným dopisem obrátil na ministryni zdravotnictví Mgr. Juráskovou se žádostí o urychlené řešení problémů spojených s očkováním dětí proti pneumokoku. Odpověď ministryně Juráskové obdržela ČLK 19.2.2010 a jejím obsahem je konstatování, že Mz nehodlá na současném způsobu distribuce očkovacích látek nic měnit.

 Zajistit pro své klienty dostupnost zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění je povinností zdravotních pojišťoven. Vzhledem k nečinnosti Ministerstva zdravotnictví vyzval prezident ČLK 4.2.2010 ředitele zdravotních pojišťoven, aby zajistili pro své klienty vakcínu proti pneumokokům.

 Dne 4.2.2010 upozornila ČLK na tento problém na tiskové konferenci za účasti Dr. Ilony Hülleová – 1. místopředsedkyně SPLDD, Dr. Parvine Gricové – předsedkyně OS SPLDD a dalších praktických pediatrů.

 Dr. Šindler informoval o jednání zástupců SPLDD s předsedou vlády Ing. Fischerem, CSc. a o současné situaci mezi PLDD.

 

  Představenstvo ČLK nesouhlasí s tím, aby jediným způsobem zajištění státem deklarovaného bezplatného očkování proti pneumokokům, byl pouze nákup vakcíny z finančních prostředků od distribuční firmy.

  Těm lékařům, kterým systém prosazovaný Ministerstvem zdravotnictví vyhovuje, představenstvo ČLK nebrání, aby na něm participovali, pouze tyto lékaře upozorňuje na existující rizika a žádá vytvoření jiné alternativy pro ty lékaře, kteří přímý nákup vakcíny odmítají.

  Zajistit pro své klienty bezplatnou vakcínu musí ten, komu klient či stát za sjednání zdravotnických služeb platí, tedy zdravotní pojišťovna.

  Představenstvo ČLK konstatuje, že protestující praktičtí lékaři pro děti a dorost jsou připraveni zahájit očkování okamžitě, jakmile stát nebo zdravotní pojišťovny pro jejich pacienty zajistí očkovací látky přijatelným způsobem.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:  15

proti:  0

zdržel se:  0  Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Jednání prezidentů lékařských komor

 Dr. Kubek se jako viceprezident CPME účastnil 20.1.2010 jednání výkonného výboru CPME v Bruselu. Příští zasedání bude 23.2.2010. V mezidobí dále proběhly dvě elektronickým způsobem organizovaná jednání 11.2.2010 a 18.10.2010.  

 Dr.Kubek informoval o jednání prezidentů lékařských komor, která se konalo v Berlíně dne 13.2.2010. Cílem jednání bylo hledat způsob, jak by měly mezinárodní evropské lékařské organizace úžeji spolupracovat, aby se zvýšila efektivita prosazování zájmů lékařů vůči orgánům EU a zároveň se snížily finanční náklady pro jednotlivé lékařské komory a národní asociace. Vzhledem k tomu že vedoucími národních delegací v CPME v některých případech nejsou presidenti národních organizací, bylo toto jednání nejvyšších představitelů národních komor a asociací unikátní. I když převažoval názor, že CPME, sdružující vždy ty nejreprezentativnější nevládní lékařské organizace členských a asociovaných států EU, je přirozeně zastřešující organizací hájící zájmy všech evropských lékařů, nebyl tento názor vyjádřen nějakým konkrétním usnesením. CPME nabízí členství ve svých pracovních skupinách ostatním evropským lékařským organizacím.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Výběrová řízení

 Představenstvo ČLK se již na svém zasedání v lednu zabývalo otázkou postoje zástupce ČLK ve výběrovém řízení ZP Media na zdravotní péči v oboru urologie, přičemž posuzovalo, jak stanovisko předsedy oborové komise Vědecké rady ČLK prof. Babjuka, tak vysvětlení Dr. Knajfla, který ČLK v daném výběrovém řízení zastupoval.

 Představenstvo ČLK již na svém zasedání v lednu 2010 konstatovalo, že Dr. Knajfl v daném výběrovém řízení jako zástupce ČLK postupoval správně.

 Konkrétní informace, které by zdůvodňovaly případné přehodnocení tohoto stanoviska představenstva ČLK předseda České urologické společnosti doc. Hanuš dosud nedodal.

 

Představenstvo ČLK se ztotožňuje s dopisem, který 2.2.2010 zaslal prezident ČLK předsedovi České urologické společnosti doc. Hanušovi.

Hlasování – přítomno 18 hlasujících:

pro:  16

proti :   0

zdržel :  2 Návrh byl přijat.

 

 

3) Vnitřní činnost

 

Zpráva o činnosti oddělení vzdělávání za rok 2009

Centrální ČLK - Přehled vzdělávacích akcí

 

2007

2008

2009

Pořádané

54

76

70

Garantované

185

308

372

 

OS ČLK – Přehled vzdělávacích akcí

 

2007

2008 

2009

Pořádané

139

153

172

Garantované

731

554

589

 

Příjmy centra ČLK za vzdělávací akce v roce 2009

 

Registrace

Prezentace firem

Celkové příjmy

Akce pořádané a garantované

centrální ČLK

613 100,- Kč

840 610,- Kč

1 453 710,- Kč

Akce pořádané a garantované

OS ČLK

(odvod 50%)  231 068,- Kč

(odvod 10%) 57 600,- Kč

288 668,- Kč

Celkem

844 168,- Kč

898 210,- Kč

1 742 378,- Kč

 

Představenstvo ČLK bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení vzdělávání v roce 2009.

Hlasování – přítomno 18 hlasujících:

pro:  18

proti:  0

zdržel se:  0  Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Vyúčtování XIV. Plesu lékařů českých

 Představenstvo ČLK vzalo na vědomí zprávu o vyúčtování XIV. Plesu lékařů českých, jehož pořádání skončilo ztrátou 301 625,- Kč (v roce 2009 byla ztráta 329 032,30 Kč).

 Představenstvo ČLK souhlasí s uspořádáním XV. Plesu lékařů českých, a to v Paláci Žofín dne 29. 1. 2011 ve spolupráci s LOK-SČL. Představenstvo souhlasí, aby ČLK společně s LOK-SČL uzavřela s provozovatelem Paláce Žofín rezervační smlouvu zajišťující konání Plesu lékařů českých vždy v termínu poslední sobota měsíce ledna.

Hlasování – přítomno 18 hlasujících:

pro:  18

proti:  0

zdržel se:  0  Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Právní kongres – Trestní odpovědnost ve zdravotnictví a nový trestní zákoník - vyúčtování

Kongres se uskutečnil 28.1.2010 v Kongresovém centru nemocnice Na Homolce.

Náklady celkem:     89 113,- Kč

Příjmy za účastnické poplatky: 97 500,- Kč

Výsledný zisk:     8 387,- Kč

Představenstvo ČLK bere na vědomí zprávu o vyúčtování Právního kongresu ČLK.

Hlasování – přítomno 18 hlasujících:

pro:  18

proti:  0

zdržel se:  0  Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Vzdělávací konference ČLK – sobota 24.4.2010 – Průhonice hotel Floret

Prezident ČLK Dr. Kubek navrhuje:

Vzdělávací konference bude jednodenní.

Téma: Jak chtějí politické strany řešit problémy českého zdravotnictví

Pozvaní hosté: Představitelé parlamentních politických stran – experti na problematiku zdravotnictví

Téma: Jaké problémy nejvíce tíží jednotlivé skupiny lékařů

Pozvaní hosté: Předsedové sdružení soukromých lékařů a lékařských odborů

Téma: Právní aktuality

Účastnický poplatek (zahrnuje oběd a občerstvení, nezahrnuje ubytování):

Člen ČLK      300,- Kč/osobu

Ostatní  2 000,- Kč/osobu

 

Představenstvo ČLK schvaluje návrh programu předložený prezidentem ČLK a doporučuje, aby každé OS bylo zastoupeno alespoň jednou pověřenou osobou.

Hlasování – přítomno 18 hlasujících:

pro:  9

proti:  1

zdržel se:  8 Návrh nebyl přijat.

 

Dr. Kinšt navrhuje uskutečnit konferenci bez bodu politiků.

Hlasování – přítomno 18 hlasujících:

pro:  8

proti:  10

zdržel se:  0 Návrh nebyl přijat.

 

Dr. Mach navrhuje konferenci úplně zrušit.

Hlasování – přítomno 18 hlasujících:

pro:  9

proti:  8

zdržel se:  1 Návrh nebyl přijat.

 

Dr. Herman navrhuje uskutečnit konferenci za předpokladu, že se vypustí právní aktuality a přidá se na sjezdu ČLK projednávaný bod Dr. Hermana: Návrh zásadní změny organizační struktury ČLK, kde by vedle dosavadního územního principu byl akcentován princip segmentový.

Návrh počítá se zrušením okresních sdružení ČLK a přechodem na krajskou strukturu ČLK a se zřízením 4 sekcí:

- praktičtí lékaři

- ambulantní specialisté

- lékaři nemocnic

- lékaři fakultních nebo krajských nemocnic.

O návrhu nebylo hlasováno, neboť byl schválen návrh Dr.Knajfla.

 

Dr. Knajfl navrhuje uskutečnit konferenci s programem, který navrhl Dr. Kubek s tím, že místo právních aktualit se bude projednávat téma vzdělávání.

Hlasování – přítomno 18 hlasujících:

pro:  10

proti:  7

zdržel se:  1  Návrh byl přijat.

 

 

Spolupráce s firmou Edukafarm

 Dr.Kubek informoval, že během  ledna 2010 firma Edukafarm vyrovnala všechny své finanční závazky vůči ČLK a 13.1.2010 zaslal ředitel firmy Edukafarm na základě opakované výzvy prezidenta ČLK podepsaný dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci s ČLK. Podle tohoto smluvního dodatku se také v období od 20.9.2009 do 31.12.2010 částka fakturovaná za strany ČLK za pronájem inzertní plochy v časopise Tempus Medicorum snižuje z 520 000,- Kč bez DPH měsíčně na 440 000,- Kč bez DPH měsíčně. Toto odpovídá podmínkám platným pro období od září 2008 do září 2009.

 Dne 28.1.2010 vypověděla firma Edukafarm Smlouvu o spolupráci s ČLK v souladu s čl. IX, odst. 2 této smlouvy s šestiměsíční výpovědní lhůtou, platnost smlouvy tedy končí 31.7.2010.

 Fakturu za měsíc leden 2010 splatnou do 14.2.2010 do dnešního dne firma Edukafarm neuhradila.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí a pověřuje prezidenta ČLK, aby jednal s potenciálními zájemci o vydávání časopisu Tempus a zároveň začal připravovat variantu na vydávání časopisu ve vlastní režii ČLK.  

Hlasování – přítomno 18 hlasujících:

pro:  18

proti:  0

zdržel se:  0  Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Doporučení ČLK k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů terminálně nemocných

 Pracovní skupina ve složení Dr. Stehlíková, JUDr. Mach, Dr. Mrozek a Dr. Kubek vypracovala finální návrh textu.

Představenstvo schvaluje doporučení ČLK č. 1/2010 k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů terminálně nemocných

Hlasování – přítomno 18 hlasujících:

pro:  18

proti:  0

zdržel se:  0  Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

4) Blok VR

 

Přílohou tohoto zápisu je zápis ze zasedání Vědecké rady ČLK.

 

Spolupráce ČLK s organizací Lékaři bez hranic

 V časopise Tempus v únoru 2010 bude reportáž o práci českého chirurga v rámci mise Lékaři bez hranic na Haiti.

Představenstvo ČLK schvaluje jednorázový příspěvek pro organizaci Lékaři bez hranic ve výši 100.000,- Kč.

Představenstvo ČLK souhlasí, aby organizace Lékaři bez hranic mohla bezplatně inzerovat v časopise Tempus.

Hlasování – přítomno 18 hlasujících:

pro:  17

proti:  0

zdržel se:  1  Návrh byl přijat.

 

Představenstvo ČLK by rádo dohodlo ve spolupráci s Mz podmínky pro uvolňování lékařů do krizových oblastí.

Představenstvo ČLK pověřuje předsedu VR ČLK Dr. Hermana, aby jednal s Mz o spolupráci při vysílání lékařů z ČR v rámci misí organizace Lékaři bez hranic.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:  14

proti:  0

zdržel se:  3  Návrh byl přijat.

 

 

Omluva ČLK židovským lékařům

Představenstvo ČLK podporuje aktivitu Dr. Hermana připravit podklady, aby představenstvo ČLK mohlo kriticky zhodnotit jednání ČLK před II. světovou válkou a během okupace.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:  15

proti:  0

zdržel se:  0  Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

5) Blok tajemníka ČLK

 

Informace o počtu členů ČLK

lednu 2010 bylo přijatých celkem 52 lékařů:

z toho bylo 4 lékaři se stát. příslušností SR,

   6 lékařů s cizí st. příslušností,  

 2 lékaři se slovenskou LF,

  4 lékaři se zahraniční LF.

V uvedeném období nebyla žádná žádost o přijetí definována jako pozdní vstup.

   

V roce 2010 bylo dosud vyřízeno 38 žádostí o potvrzení profesní bezúhonnosti.

 

OS Rokycany – žádost o finanční příspěvek na provoz OS

Tajemník Dr. Mach žádost doporučuje.

Představenstvo ČLK schvaluje finanční příspěvek na provoz OS ČLK Rokycany ve výši 40.000,- Kč.

Hlasování – přítomno 18 hlasujících:

pro:  15

proti:  0

zdržel se:  3  Návrh byl přijat.

 

 

Spolupráce s firmou ISSA

 Na vyžádání prezidenta ČLK zpracovalo ekonomické oddělení přehled faktur, které ČLK proplatila firmě ISSA, přičemž fakturované částky byly rozděleny do logických celků, aby bylo možno hodnotit ekonomickou náročnost jednotlivých služeb, které firma ISSA pro ČLK zajišťuje.

V roce 2008 zaplatila ČLK firmě ISSA celkem 1 339 241,- Kč + DPH, v roce 2009 pak 1 522 103,- Kč + DPH.

Finančně nejnáročnější jsou softwarové úpravy registru členů ČLK, které stály v roce 2008 celkem 680 150,- Kč + DPH a v roce 2009 celkem 467 050,- Kč + DPH, přičemž dalších 200 000,- Kč + DPH stálo vytvoření modulu elektronické evidence stížností.

Na základě rámcové smlouvy o dílo platí ČLK firmě ISSA měsíčně paušální částku v současnosti ve výši 53 990,- Kč + DPH a to ta tyto služby:

- vzdálená správa PC stanic Praha od 5/2009 

- vzdálená správa PC stanic Olomouc od 12/2008    

- správa serveru    

- pronájem úložného prostoru- napájení a umístění serveru „colek2“  

- poskytování služby Spam Firewal systém   

- technická podpora práce s registrem  

- softwarová činnost na podporu rozvoje registru  

- poskytování softwarové služby „webhosting“ pro provoz webu ČLK 

Ostatní práce jsou firmou ISSA fakturovány zvlášť.

 Tajemník Dr. Mach informoval podrobně členy představenstva o finančních detailech firmy ISSA. Peníze vyplacené firmě ISSA považuje za účelně vynaložené.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18 hlasujících:

pro:  18

proti:  0

zdržel se:  0  Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Dr. Spousta opustil jednání v 16.45 hod., přítomno je 17 členů představenstva.

 

Datové schránky

 Představenstvo ČLK pověřilo Dr. Macha, Dr. Mrozka a Dr. Němečka ve spolupráci s právním oddělením a vedoucí pražské kanceláře k provedení právní a ekonomické analýzy možných řešení správy datové schránky (produkt firmy ISSA versus certifikované spisové služby).

 Jednání s firmami nabízejícími tzv. spisovou službu proběhlo 6.2.2010 v kanceláři v Olomouci.

 Účastníkům jednání se jako nejvýhodnější jevil systém firmy GORDIC, spol. s r.o. (www.gordic.cz). Komise ve složení Dr. Mach, Dr. Mrozek, Dr. Němeček poté pověřila tajemníka Dr. Macha, aby oslovil firmu ISSA, zda také ona je schopná vytvořit program spisové služby. Firma ISSA nabídla, že by dokázala zabezpečit spisovou službu pro ČLK.

 Z výše uvedených důvodů představenstvo ČLK rozšiřuje komisi, která dosud pracovala ve složení Dr. Mrozek, Dr. Mach a Dr. Němeček o Dr. Krbuška a paní Šťastnou. Poradcem této komise zůstává Mgr. Valášek.

Představenstvo doporučuje této komisi, aby posoudila nabídku firmy Gordic oproti nabídce firmy ISSA.

Hlasování – přítomno 11 hlasujících:

pro:  10

proti :  0

zdržel :  1 Návrh byl přijat.

 

 

Dr. Mach v zastoupení viceprezidenta Dr. Mrozka navrhuje, aby na společné setkání předsedů OS ČLK a administrativních pracovníků OS ČLK byli pozváni zástupci města Olomouc. Pozvání provede viceprezident Dr. Mrozek.

 

Představenstvo se shodlo, že i v případě, kdy bude časopis Tempus Česká lékařská komora vydávat sama, bude publikována placená inzerce.

 

 

6) Licence

 

Dr. Liehne opustil jednání v 17.30 hod., přítomno je 16 členů představenstva.

 

7) Různé

 

Dr. Knajfl informoval o stavu projednávání ošetřovatelských kódů navržených Českou asociací sester.

Původní návrhy ČAS kalkulovaly nereálně vysoké náklady těchto výkonů.

 

Dr.Kubek informoval, že Ministerstvo zdravotnictví vypsalo výběrové řízení na vytvoření standardů zdravotní péče

ČLK se do tohoto výběrového řízení nemohla přihlásit, neboť nesplňuje podmínky vyhlašovatele např. každoroční obrat minimálně 150 miliónů Kč…

V této souvislosti prezident ČLK položil ministryni zdravotnictví veřejně následující otázky, o kterých informoval zároveň předsedu vlády Ing. Fišera:

- Proč Ministerstvo zdravotnictví vypisuje čtyři měsíce před parlamentními volbami zakázku na služby, které mají být dokončeny až za 3,5 roku, tedy daleko po ukončení mandátu současné úřednické vlády?

- Na základě jakého obecně závazného právního předpisu, případně usnesení Vlády ČR, se Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo tuto veřejnou zakázku zadat?

- Na základě čeho stanovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR cenu zakázky právě na 124 925 167,- Kč bez DPH?

- Jaký finanční efekt očekává Ministerstvo zdravotnictví ČR od realizace zakázky za více než sto dvacet miliónů Kč? Jde o úsporné nakládání s veřejnými prostředky v čase hospodářské krize a prohlubujícího se deficitu státního rozpočtu?

- Proč tvorbou standardů zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví ČR nepověřilo Českou lékařskou komoru ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi?

- Tvorba standardů zdravotní péče je zejména otázkou odborně medicínskou. Z jakého důvodu nebyla o záměru Ministerstva zdravotnictví ČR informována Česká lékařská komora? - Byly ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR informovány odborné lékařské společnosti.

Spolupracuje v této věci Ministerstvo zdravotnictví ČR se zdravotními pojišťovnami? Pokud ano, pak jakým způsobem? Pokud nespolupracuje, pak proč?

- Jaké standardy odborné zdravotní péče má generální řešitel projektu vytvořit? Má jít o standardy odborné, úhradové, případně jiné?

- Na základě jakých právních předpisů budou „standardy odborné zdravotní péče“ tvořeny a jaká bude jejich právní závaznost pro zdravotnická zařízení případně pro zdravotní pojišťovny?

 

Dr. Kubek informoval, že v důsledku privatizace polikliniky v Praze 3, Koněvova ulice, byl 27 soukromým lékařů zvýšen novým majitelem nájem o 120% a byly jim nabídnuty smlouvy tak nevýhodné, že tito lékaři jsou nuceni odejít. Dr.Kubek požádal starostu Prahy 3, primátora Hl.m. Prahy a 1. místopředsedu ODS, aby pomohli lékařům najít v dané lokalitě nové prostory k provozování soukromých praxí, o jejichž služby mají občané zájem.

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 18.00 hodin.

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 18. března 2010 od 9.00 hodin v Praze a bude na ně navazovat porada předsedů OS ČLK a slavnostní pasování Rytíře lékařského stavu.

Dubnové jednání představenstva se bude konat v pátek 23.4.2010 od 13.00 hodin v prostorách ČLK v Praze.

 

 

Zapsala: Hanka Matějková – asistentka prezidenta ČLK

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK