Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání centrálního představenstva ČLK 11.2.2012

13. 2. 2012

 

Zápis z jednání představenstva ČLK,

konaného dne 11. února 2012 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

 

Přítomni:       MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr. Mach Jiří, MUDr. Mach Ota, MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr. Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.

Omluveni:     MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Přikryl, MUDr. Moravec.

Přizváni:       Mgr. Ivana Kvapilová, MUDr. Sojka.

 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. Přítomno 15 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

1) Připomínky k minulému zápisu

 

 

2) Vnitřní činnost

 

 

SP – 12 Funkční licence

   OS ČLK Znojmo navrhuje v § 2, odstavec 2 - Podmínky pro udělení licence školitel lékařského výkonu, vypustit bod c) publikační a přednášková činnost.

   Přednášková a publikační činnost nejsou podmínkou pro dokonalé zvládnutí diagnostické a léčebné metody obecně - a tedy ani podmínkou pro schopnost školit v této metodě další lékaře (jasným příkladem je třeba abdominální ultrasonografie), navíc tato podmínka de facto omezuje školení lékařů na jiných než fakultních pracovištích.

Dr.Mrozek a Dr.Monhart připravili návrh komplexní novely SP-12. Představenstvo o tomto návrhu diskutovalo s tím, že návrh bude ještě dopracován a před hlasováním projednán na nejbližší poradě předsedů OS ČLK.

Hlasování – přítomno 15  hlasujících:

pro:                15

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Dr. Dostalíková a Dr. Dernerová se připojily k jednání představenstva v 9.45 hod., přítomno je 17 členů představenstva.

 

Spolupráce s ČLS JEP v rámci Asociace pro celoživotní vzdělávání lékařů

   ČLK byla v lednu 2012 informována, že na základě usnesení svého mimořádného sjezdu delegátů je ČLS JEP jako člen Asociace pro celoživotní vzdělávání ochotná hradit ČLK maximálně 500,- Kč + DPH za registraci akce, jíž je ČLS JEP organizátorem a garantem, a to bez ohledu na případnou spolupráci s komerčními subjekty. Tento postup je v rozporu se SP 16 a je pro ČLK nepřijatelný.

   Vzhledem k tomu, že v lednu 2012 evidovalo ekonomické oddělení ČLK ze strany ČLS JEP neuhrazené faktury za registraci vzdělávacích akcí dle SP 16 za období 7-12/2011 v celkové výši 413 620,- Kč, uložilo představenstvo prezidentovi ČLK, aby jednal s ČLS JEP o uhrazení této dlužné částky.

   Jednání s předsedou ČLS JEP prof. Blahošem a vědeckým sekretářem ČLS JEP prof. Zimou se uskutečnilo za účasti vedoucího oddělení vzdělávání ČLK PhDr.Ptáčka 23.1.2012 s následujícími závěry:

- ČLS JEP neprodleně uhradí za každou akci poplatek za registraci ve výši 500,- Kč +DPH.

- ČLS JEP má zájem zůstat členem Asociace pro celoživotní vzdělávání lékařů.

- ČLK trvá na dodržování pravidel daných SP-16.

- Na pravidelných schůzkách zástupce aparátu ČLS JEP se zaměstnanci oddělení vzdělávání ČLK bude projednávána výše poplatku za registraci jednotlivých akcí, u kterých ČLS JEP spolupracuje s jinými subjekty, případně u kterých je spolupráce s komerčními subjekty typu farmaceutických firem.

   První jednání ředitelky kanceláře ČLS JEP paní Ponocné s PhDr. Ptáčkem se uskutečnilo 10.2.2012 a skončilo bez dohody. ČLK k dnešnímu dni eviduje vůči ČLS JEP nezaplacené pohledávky za rok 2011 v celkové výši 354 120,- Kč.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

Představenstvo ukládá právnímu oddělení ČLK, aby zpracovalo možné varianty řešení dluhu ČLS JEP vůči ČLK.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Iuventus Medica 2011

   Na účtu fondu se podařilo shromáždit částku 1 133 000,- Kč, když jediným dárcem mimo ČLK a OS ČLK, z nichž největší částkou 300 000,- Kč přispělo OS Praha 2, byla Oční klinika Jána Leštáka, která přispěla 200 000,- Kč.

   Žádosti o finanční  příspěvek byly  přijímány od 21.11. do 28.11.2011, kdy počet žadatelů dosáhl 356. Od 15.12.2011 začal fond vyplácet první příspěvky nejrychlejším žadatelům. Do dnešního dne byla zatím mezi 92 žadatelů rozdělena částka 600 000,- Kč. Dalších 70 žadatelů bylo fondem vyzváno k předložení dokladů potřebných k přiznání finanční podpory.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Návrh novely SP – 4, Disciplinární řád

   RK ČLK projednala návrh OS ČLK Děčín a souhlasí s ním, stejně jako souhlasí s výkladem, který k § 2 odst. 12 věta druhá SP-4 schválilo představenstvo ČLK. Žádné vlastní návrhy na úpravu SP-4 Revizní komise ČLK nepředložila.

   ČR ČLK návrh projedná na svém zasedání 10.-11.2.2012.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Vyúčtování XVI. Plesu lékařů českých

   Pořádání 16. Plesu lékařů českých skončilo pro ČLK ztrátou 320 886,- Kč.

   Tento ekonomický výsledek je třeba považovat za úspěch, neboť v roce 2011 byla ztráta 439 532,- Kč, v roce 2010 byla ztráta 301 625,- Kč a v roce 2009 byla ztráta 329 032,- Kč. Hlavní příčinou lepšího hospodářského výsledku je růst tržeb za prodej vstupenek. Po jejich zdražení dosáhl výnos z jejich prodeje částku 329 960,- Kč v porovnání se 196 200,- Kč v roce 2011, 190 700,- Kč v roce 2010 a 195 600,- Kč v roce 2009.

Představenstvo ČLK bere na vědomí zprávu o vyúčtování XVI. Plesu lékařů českých.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Časopis Tempus medicorum – vydávání

   Dr.Kubek informoval představenstvo o obtížích při získávání inzerce pro časopis Tempus i o skutečnosti, že při vydání únorového čísla časopisu Tempus vznikne ČLK ekonomická ztráta, kterou se prezident komory pokusil snížit rozhodnutím o zmenšení rozsahu tohoto čísla časopisu, na jehož základě vyjednal s firmou Mladá fronta a.s. snížení ceny na grafické zpracování a výrobu časopisu o 90 000,- Kč.

Představenstvo schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci uzavřené mezi ČLK a firmou Mladá fronta a.s. dne 1.2.2012.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Vzdělávací konference ČLK – sobota 21.4.2012 – Průhonice hotel Floret

   Prezident ČLK Dr. Kubek navrhuje:

Vzdělávací konference bude jednodenní a program začne v 10:00 hodin.

Téma: Smluvní politika zdravotních pojišťoven – změny v síti zdravotnických zařízení

Účastnický poplatek (zahrnuje oběd a občerstvení, nezahrnuje ubytování):

Člen ČLK                                300,- Kč/osobu

Ostatní                                             2 000,- Kč/osobu

Představenstvo schvaluje navržené téma konference i výši účastnických poplatků, která zůstává na stejné úrovni jako v roce 2011.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Smlouva o spolupráci se společností Karlovarské minerální vody, a.s.

   Společnost KMV a.s. nadále splňuje podmínky udělení certifikátů kvality. Tuto skutečnost potvrdil 2.2.2012 předseda VR ČLK Dr.Mrozek.

Představenstvo schvaluje smlouvu o spolupráci se společností KMV a.s. pro rok 2012.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Rekonstrukce bytu ČLK v Jeřabinové ulici, Praha 5 – průběžná informace

   Ředitelka kanceláře p. Šťastná provedla poptávku u 3 firem, které mají v popisu činnosti práce, které je třeba zajistit. Na základě porovnání cenové nabídky byla po konzultaci s právním oddělením a daňovým poradcem sepsána smlouva o dílo s firmou Europarket s tím, že odhadovaná cena rekonstrukce je 70 000,- Kč. Stavební práce byly zahájeny 8.2.2012.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

3) Jednání a informace

 

Přeregistrace zdravotnických zařízení – metodický pokyn Mz

   Dne 5.12.2011 uzavřel prezident ČLK s ministrem zdravotnictví Hegerem dohodu o metodickém pokynu Ministerstva zdravotnictví krajským úřadům, jak má být postupováno při vyřizování žádostí o vydání nových oprávnění k poskytování zdravotních služeb u soukromých lékařů (fyzických i právnických osob) – držitelů registrací NZZ.

    Podle této dohody, žadatel o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, který je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení a držitelem registrace NZZ podle zákona č. 160/1992 Sb. v platném znění předloží správnímu orgánu žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb obsahující pouze následující náležitosti uvedené v §18 odst. 1 zákona o zdravotních službách:

·         Základní osobní údaje

·         IČO

·         Osobní údaje odborného zástupce, jestliže tento musí být ustanoven

·         Formu a obory poskytované zdravotní péče

·         Adresu místa poskytování zdravotní péče

  Žadatel o oprávnění k poskytování zdravotních služeb, který je v současnosti držitelem registrace NZZ tedy na rozdíl od nových žadatelů nepředkládá:

·         Doklad o způsobilosti k samostatnému výkonu povolání, ani doklad o této způsobilosti u odborného zástupce, pokud se odborný zástupce nemění, pouze odkáže na doklad založený ve spisu týkajícím se registrace NZZ (dále jen „spisu“).

·         Doklad o bezúhonnosti, je-li založen ve spisu, pokud nedošlo ke změnám.

·         Seznam zdravotnických pracovníků, nedošlo-li ke změnám.

·         Provozní řád a rozhodnutí o jeho schválení orgánem ochrany veřejného zdraví, je-li již k dispozici ve spisu.

·         Doklad, z něhož vyplývá oprávnění užívat prostory, které dosud užíval k provozování nestátního zdravotnického zařízení, bude-li zdravotní služby poskytovat ve stále stejných prostorách.

·         U právnické osoby nepředkládá doklad o bezúhonnosti osob, které jsou statutárním orgánem, je-li již založen ve spisu a ve složení statutárního orgánu nedošlo ke změně.

   Ministerstvo zdravotnictví předalo prezidentovi ČLK text metodického pokynu, k aplikaci přechodných ustanovení § 121 a § 122 zákona č. 372/2011 Sb., který odpovídá uzavřené dohodě. Na základě tohoto metodického pokynu by existující nestátní zdravotnická zařízení předkládala registrujícímu úřadu žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb obsahující náležitosti uvedené v odstavci 1 § 18 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, a to na rozdíl od jiných žadatelů bez příloh uvedených v odstavci 2 tohoto § 18. Proces tzv. přeregistrace může začít od 1.4.2012, kdy zákon o zdravotních službách nabude účinnosti za předpokladu, že jeho ustanovení nezruší Ústavní soud, a současní provozovatelé NZZ budou mít na podání žádosti o tzv. oprávnění čas do 31.12.2012.

  Představenstvo ČLK vítá vydání metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví, který aplikuje dohodu ministra zdravotnictví s prezidentem ČLK.

  Představenstvo ČLK vyzývá krajské úřady, aby tento metodický pokyn respektovaly, a doporučuje předsedům OS ČLK, aby na úrovni krajských rad ČLK vstoupili v jednání s představiteli krajů s cílem minimalizovat byrokratickou zátěž vyplývající pro lékaře z procesu tzv. přeregistrace.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Ústavní stížnost na zákon o zdravotních službách

   V souladu s usnesením sjezdu na podnět České lékařské komory podala 6.1.2012 skupina 20 senátorů ústavní stížnost na zákon o zdravotních službách. Signatáři návrhu vzhledem k naléhavosti věci požádali Ústavní soud, aby podle § 39 zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu rozhodl o jejich návrhu přednostně.

   Signatáři návrhu jsou přesvědčeni, že shromažďování důvěrných informací o zdravotním stavu pacientů způsobem, který nezajišťuje jejich řádnou ochranu, je porušením základních práv občanů České republiky. Signatáři nesouhlasí ani s drakonickými pokutami, kterými podle zákona mohou krajské úřady šikanovat soukromé lékaře. A za neústavní zásah do nabytých práv považují i povinnost všech existujících zdravotnických zařízení znovu absolvovat byrokratický proces přeregistrace, kvůli níž mohou být někteří pacienti ukráceni na svém právu svobodně si zvolit svého ošetřujícího lékaře.

   Na základě usnesení Ústavního soudu z 24.1.2012 bude návrh skupiny senátorů na zrušení některých částí zákona o zdravotních službách posuzován Ústavním soudem v rámci projednávání již dříve podaného návrhu skupiny poslanců na úplné zrušení celého zákona o zdravotních službách. Na základě výzvy, kterou prezidentovi ČLK  26.1.2012 zaslal předseda Ústavního soudu JUDr. Rychetský, se Česká lékařská komora k návrhu na zrušení některých částí problematického zákona písemně vyjádřila. Nyní záleží pouze na soudcích Ústavního soudu, jak případ posoudí.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Spolupráce ČLK s Národní radou zdravotně postižených

   Předseda Národní rady zdravotně postižených Bc. Václav Krása požádal Českou lékařskou komoru o spolupráci. NRZP se stejně jako Svaz pacientů ČR obává snížení dostupnosti a kvality zdravotní péče v ČR v souvislosti s prováděcími předpisy k zákonu o zdravotních službách, při jejichž přípravě Ministerstvo zdravotnictví nezohlednilo připomínky zástupců pacientů ani občanů zdravotně postižených.

   Představenstvo ČLK podporuje snahu Národní rady osob se zdravotním postižením i Svazu pacientů ČR o zachování kvality, bezpečnosti a dostupnosti zdravotní péče na základě veřejného zdravotního pojištění. Česká lékařská komora, která na základě zákona č. 220/1991 Sb. dbá o řádně odborný výkon lékařského povolání, nesouhlasí s návrhy ministra Hegera na nařízení vlády upravující dostupnost zdravotní péče a na vyhlášku o minimálním personálním zabezpečení zdravotních služeb. Vzhledem k tomu, že odborně podložená stanoviska lékařské komory Ministerstvo zdravotnictví neakceptovalo, bude se ČLK snažit zabránit schválení těchto pro pacienty i lékaře nebezpečných právních předpisů.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                14

proti :             0

zdržel :           3                                                        Návrh byl přijat.

 

 

Novela zákona o reklamě

   Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Cílem je nastavit transparentní pravidla pro spolupráci mezi lékaři a farmaceutickými firmami. Návrhy v zásadě odpovídají v roce 2008 schválenému závaznému stanovisku ČLK, které v souladu s chartou podepsanou CPME a EFPIA (Evropská federace farmaceutických firem) tuto spolupráci reguluje.

   Dne 6.2.2012 jednali s prezidentem ČLK zástupci AIFP (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu) o výhradách, které vůči chystané normě farmaceutické firmy mají. Pro ČLK je návrh přijatelný, avšak s výhradou, že Ministerstvo zdravotnictví ani SÚKL s ČLK dosud nejednaly o znění prováděcích předpisů. ČLK se obává zbytečné byrokratické šikany lékařů a vyjadřuje pochybnosti o kvalitě ochrany jejich osobních údajů. Samotná transparentnost ve spolupráci mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem je naopak jedním z cílů ČLK. Korektním způsobem, jak by mohly v případě svého zájmu farmaceutické firmy podpořit vzdělávání mladých lékařů je například ze strany ČLK iniciovaný fond Iuventus Medica spravovaný Nadací Charty 77.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Zřízení tzv. „Komory nelékařů“

   Bývalá ministryně zdravotnictví, současná ředitelka VFN a předsedkyně České asociace sester (ČAS) Mgr. Jurásková prosazuje zřízení tzv. „Komory nelékařů“. Jakkoliv můžeme mít pochybnosti o reálnosti a smysluplnosti tohoto projektu, Česká lékařská komora jako zákonem zřízená profesní samospráva lékařů by neměla žádný důvod snažit se do procesu vzniku společné organizace či přímo profesní samosprávy ostatních pracovníků ve zdravotnictví zasahovat. Záleží čistě na příslušnících těchto „nelékařských“ zdravotnických povolání, jaký způsob zvolí k prosazování svých vlastních společných zájmů. Z veřejných vystoupení paní Juráskové i z dalších neoficiálních zdrojů však vyplývá, že existuje plán na zřízení této tzv. Komory “nelékařů“ prostřednictvím novely zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Byl dokonce ustaven přípravný výbor sdružující 26 zdravotnických organizací, přičemž jiné obdobné organizace, které vyjádřily pochybnosti o smysluplnosti projektu, byly z příprav vyloučeny. Vzhledem k tomu, že ani předsedkyně ČAS paní Jurásková, ani nikdo jiný z přípravného výboru neuznal za vhodné jednat, ani s Českou lékařskou komorou, ani s představiteli komory lékárníků a stomatologů, domluvili se prezidenti těchto tří existujících zdravotnických komor na společné schůzce 30.1.2012 na společném postupu.

   Prezident ČLK požádal prezidenty evropských lékařských komor o informace, zda v jejich zemi existuje nějaká obdobná „Komora nelékařů“. Z odpovědí vyplývá, že ani v těch zemích, kde existují komory zdravotnických pracovníků, většinou nejde o jednu organizaci, ale o několik komor sdružující zdravotníky vykonávající stejné povolání.

   Dne 6.2.2012 se sešli prezidenti ČLK, ČLeK a ČSK s představiteli zdravotnických organizací, aby s nimi diskutovali o funkcích profesních samospráv. Většina organizací podporujících plán Mgr. Juráskové na jednání nepřišla.

   Prezidenti ČLK, ČLeK a ČSK přijali poté společné stanovisko k plánu na zřízení tzv. „Komory nelékařů“:

   Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora a Česká lékárnická komora nemohou a ani nechtějí omezovat právo ostatních zdravotnických pracovníků svobodně se sdružovat k prosazování svých vlastních profesních i ekonomických zájmů. Vzhledem k naprosté odlišnosti lékařů, stomatologů a lékárníků od profesí, jejichž příslušníci o vzniku této komory společně jednají, však nemůžeme souhlasit s tím, aby tzv. „Komora nelékařů“ vznikla podle zákona č. 220/1991 Sb. v platném znění, tedy podle zákona, jímž jsou zřizovány naše profesní komory. Zároveň odmítáme jakékoliv legislativní změny, které by ohrozily řádné fungování našich profesních samospráv.

Představenstvo ČLK schvaluje prohlášení signované jménem ČLK jejím prezidentem Dr.Kubkem.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Klinická psychologie – přechod z režimu zákona č. 96/2004 Sb. do režimu zákona č. 95/2004 Sb.

   Asociace klinických psychologů ČR požádala Ministerstvo zdravotnictví o vyjmutí své profese z režimu zákona č. 96/2004 Sb., o vzdělávání zdravotníků nelékařů a o přeřazení do režimu zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů. Ministerstvo zdravotnictví žádá ČLK o stanovisko k této žádosti. Žádost, která je z odborného hlediska zdůvodněná úzkou spoluprací mezi lékaři a klinickými psychology i skutečností, že klinická psychologie má jako jediný nelékařský obor v rámci nemocnic samostatná oddělení stejně jako ostatní lékařské specializace, podporuje Česká psychiatrická společnost JEP. S žádostí souhlasí též Českomoravská psychologická společnost

Představenstvo ČLK doporučuje Ministerstvu zdravotnictví, aby žádosti klinických psychologů vyhovělo.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Zákon o universitních nemocnicích

   Ministerstvo zdravotnictví zaslalo 30.1.2012 ČLK k připomínkám věcný záměr zákona o universitních nemocnicích. Ministerstvo uvádí ve svém návrhu tři možné varianty dalšího postupu, přičemž preferuje vytvoření universitních nemocnic zvláštním zákonem jako právnických osob „sui generis“.

 

     Česká lékařská komora zásadně odmítá možnost vytvořit ze současných fakultních nemocnic akciové společnosti a zlikvidovat tak v ČR veřejné zdravotnictví. Obdobný pokus byl nedávno na Slovensku předmětem úspěšné protestní akce lékařů. Kladně hodnotíme skutečnost, že tato varianta je, jak alespoň doufáme, také z pohledu Ministerstva zdravotnictví ČR definitivně vyloučena.

   Věcný záměr předložený nám dne 30.1.2012 Ministerstvem zdravotnictví ČR uvádí tři základní možné varianty řešení:

   Variantu první, tedy zachování současné právní úpravy, považujeme za možnou.

   Varianta druhá – využití některé z existujících právních forem, je jistě možná a pro ČLK přijatelná za předpokladu, že bude zvolena vhodná právní forma, kterou je podle názoru ČLK tzv. Ústav, jak je upraven v návrhu nového občanského zákoníku, ovšem s tím, že by obligatorně členem správní rady měl být i zástupce České lékařské komory, jako nezávislý garant dohledu nad odborností a zástupce odborů reprezentující ve správní radě zájmy zaměstnanců.

   Varianta třetí, právnická osoba sui generis, je rovněž variantou přijatelnou, tak, jak je v obecném nástinu ve věcném záměru zákona o univerzitních nemocnicích specifikována. I v tomto případě však považujeme za nezbytné, aby obligatorně byl členem správní rady zástupce České lékařské komory, jako nezávislý garant odbornosti a zástupce odborů reprezentující ve správní radě zájmy zaměstnanců.

   Česká lékařská komora žádá Ministerstvo zdravotnictví o členství pro svého zástupce v pracovní skupině, která se na ministerstvu projektem transformace stávajících fakultních nemocnic zabývá.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                15

proti :             0

zdržel :           2                                                        Návrh byl přijat.

 

 

Elektronizace preskripce léků

   Ministerstvo zdravotnictví přiznává, že elektronická preskripce léčiv zakotvená v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech, k níž ČLK opakovaně vyjadřovala své výhrady, nefunguje. Vzhledem k tomu, že elektronizace zdravotnictví je součástí programového prohlášení vlády, vytváří ministerstvo expertní skupinu k elektronizaci v lékové politice, jejímž úkolem bude navrhnout takové změny, aby se systém stal funkčním. První jednání expertní skupiny se uskuteční 1.3.2012.

Představenstvo nominuje za člena expertní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR pro elektronizaci v lékové politice Dr. Němečka.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Úhradové dodatky ke smlouvám se zdravotními pojišťovnami na rok 2012

   Představenstvo upozorňuje provozovatele nestátních zdravotnických zařízení na skutečnost, že některé dodatky předkládané zdravotními pojišťovnami (např. OZP) nejsou v souladu s úhradovou vyhláškou. NZZ tyto dodatky není povinno akceptovat a zdravotní pojišťovna je naopak povinna každému zdravotnickému zařízení nabídnout k podpisu dodatek odpovídající znění úhradové vyhlášky.

 

 

4) Zahraniční činnost

 

Spolupráce se Slovenskou lékařskou komorou

   V sobotu 17.3.2012 se v lyžařském areálu Spálená v Roháčích uskuteční již 6. ročních závodu lékařů v obřím slalomu. Pozvánka pro české lékaře byla zveřejněna v časopise Tempus. V předvečer závodů v pátek 16.3.2012 se v Zuberci koná zasedání představenstva SLK, na které jsou zváni zástupci vedení ČLK. Vzhledem k tomu, že ve stejnou dobu se koná porada předsedů OS ČLK a pasování Rytíře lékařského stavu v Praze, není účast zástupce ČLK možná.

Představenstvo schvaluje dohodu mezi Českou lékařskou komorou, Slovenskou lékařskou komorou a Krakovskou regionální polskou lékařskou komorou o vzájemném bezplatném uznávání vzdělávacích akcí v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů s dodatkem, že za absolvování vzdělávací akce probíhající v zahraničí, přiznává příslušná lékařská komora počet kreditů dle svých vlastních předpisů.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                17

proti :             0

zdržel :           0                                                        Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

5) Blok tajemníka ČLK

 

Informace o počtu nových členů  ČLK

V lednu 2012 bylo přijato celkem 58 lékařů:

     z toho bylo           23 lékařů se státní příslušností SR,

                             4 lékaři s jinou státní příslušností,

                           11 lékařů se slovenskou LF,

                             3 lékaři se zahraniční LF.

V tomto období byly 3 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.

 

V roce 2012 dosud požádalo celkem 44 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.

 

Dr. Sedláček  opustil  jednání v 14.45 hod., přítomno je 16 členů představenstva.

 

Veřejný registr lékařů

   Představenstvo pověřilo pracovní skupinu ve složení: Dr. Kubek, Dr. Mrozek, Dr. Mach Jiří, Dr. Voleman, Dr. Sojka, Dr. Němeček a JUDr. Mach, aby připravila návrh úpravy registru a jeho veřejně dostupné části.

   Představenstvo schvaluje obsah veřejného registru lékařů tak, jak byl navržen pracovní skupinou.

   Představenstvo schvaluje předběžný finanční rámec pro potřebné rozšíření registru a jeho veřejné části, a to ve výši maximálně 150 000,- Kč.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro:                16

proti :             0

zdržel :           0                                                        Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Porada administrativních pracovníků ČLK

   Tajemník Dr. Jiří Mach informoval, že porada administrativních pracovníků ČLK se koná 28.-29.5.2012 v nH Hoteles Olomouc.

Představenstvo ČLK žádá předsedy OS ČLK, aby zajistili účast svých administrativních pracovníků.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro:                16

proti :             0

zdržel :           0                                                        Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

6) Blok VR

 

Transformace ústavní péče o děti do tří let.

   Chystaná legislativní úprava počítá se zrušením kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let.

   Dne 24.1.2012 se v Senátu ČR konal veřejný seminář, na kterém vystoupili rovněž odborníci ČLK, kteří upozornili na rizika tohoto záměru.

   Vědecká rada na své zasedání, konaném 2.2.2012 v Dětském centru při Thomayerově nemocnici v Krči, přijala stanovisko k plánovanému zrušení kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let. Toto stanovisko na ochranu dětí bylo tamtéž prezentováno na tiskové konferenci.

   ČLK sice souhlasí s názorem, že pro dítě je lepší, aby vyrůstalo v rodině, a to i v rodině náhradní, než aby bylo umístěno v ústavním zařízení, avšak nemůže souhlasit s neuváženým rušením kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let. Z informací, které má ČLK k dispozici totiž vyplývá, že až 80% dětí je v těchto zařízeních umístěno z důvodů zdravotních případně sociálně-zdravotních. Většinu těchto dětí by bylo jen velmi obtížné umístit do náhradních rodin. ČLK upozorňuje na nedostatek pěstounů v ČR a zároveň varuje před překotným snižováním nároků na jejich kvalitu a kvalifikaci, které by mohlo ohrozit děti umístěné do jejich péče.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Stanovisko k alternativní medicíně

   VR ČLK schválila aktualizaci stanoviska k neověřeným léčitelským metodám v onkologii. Tento seznam diagnostických a terapeutických metod, u kterých není vědeckými studiemi prokázána jejich účinnost, byl zveřejněn jako informace pro pacienty na webu ČLK.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

7) Licence

 

8) Různé

 

Právní seminář ČLK, který se koná ve čtvrtek 1.3.2012 od 9:30 hodin v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce, za účasti místopředsedy Legislativní rady vlády a dalších odborníků, bude věnován vysoce aktuálnímu tématu nových zdravotnických zákonů se zaměřením na úskalí, která tyto právní normy přináší lékařů v jejich každodenní praxi.

 

Sdružení praktických pro děti a dorost regionu Zlínský kraj, Jihomoravský kraj a Vysočina pořádá 17.3.2012 v hotelu Allvet, Drnovice u Vyškova, pořádá konferenci PLDD.

Na žádost pořadatelů zajistí právní oddělení ČLK v rámci programu seminář zaměřený na změny v legislativě, které se týkají praktických lékařů pro děti a dorost.

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15.45 hodin.

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 16. března 2012 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK v Praze, od 15:00 hodin bude navazovat porada předsedů OS ČLK v Břevnovském klášteře, kde od 19:00 hodin proběhne slavnostní pasování rytíře lékařského stavu.

 

Zapsala:          Hanka Matějková

                     

Schválil:          MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK