Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání centrálního představenstva 8.9.2016

Zápis z jednání představenstva ČLK,

konaného dne 8. září 2016 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš, MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota, MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman.

Omluveni: MUDr. Doležal, MUDr. Říhová, MUDr.Vraná.

Přizváni: MUDr. Vedralová, Mgr. Máca.

 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. Přítomno 12 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

1) Připomínky k minulému zápisu

 

2) Jednání a informace

 

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Dne 23. 8. 2016 se uskutečnilo předsedou vlády slíbené jednání profesních komor s ministrem spravedlnosti JUDr. Pelikánem k tématu návrhu nového zákona o znalcích. ČLK na jednání zastupovali viceprezident Dr. Mrozek a ředitel právní kanceláře JUDr. Mach.

Shrnutí zásadních připomínek ČLK:

1. Znalecká činnost ve zdravotnictví je natolik závažná, že vyžaduje úpravu formou samostatné části zákona, jinak hrozí nadále nespravedlivé skandální procesy díky nekompetentním znaleckým posudkům.

2. Znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav v oboru zdravotnictví, s výjimkou odvětví patologie a psychiatrie, by měli být garantováni profesní komorou zřízenou zákonem a v případě nelékařských povolání profesní organizací dle zákona č. 96/2004 Sb. Nemůže stačit specializovaná způsobilost, kterou má naprostá většina lékařů, ani osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře. Garance by měla zaručit, že znalec má dostatek erudice a praktických zkušeností daného oboru.

3. U těchto znalců by případné prověření znalostí měli provádět profesní komory a organizace, nikoli soudní úředníci.

4. Znalecká odvětví ve zdravotnictví musí odpovídat právní úpravě, která stanoví jednotlivé lékařské a další zdravotnické odbornosti. Současná vyhláška ministerstva spravedlnosti o znaleckých oborech tomu naprosto neodpovídá.

5. Zákon by měl výslovně stanovit, že správnost odborného postupu lékaře nebo zdravotníka jisté odbornosti může hodnotit jen znalec téže odbornosti, který zná vzdělávací program oboru a je sám oprávněn vykonávat činnosti, které má hodnotit. Nyní tomu často tak není.

6. Nelze souhlasit se zrušením § 127a) občanského soudního řádu a znemožněním opatřit znalecký posudek na vyžádání strany řízení.

7. Velké problémy činí obor hodnocení nemajetkové újmy na zdraví, kdy například psychickou újmu může hodnotit oční lékař a poškození oka psychiatr – pokud si zaplatí příslušný kurs. Doporučujeme sjednotit hodnocení ztížení společenského uplatnění a bolestného podle pracovně-právních předpisů a předpisů občanského práva.

Vzhledem k tomu, že ministr spravedlnosti Pelikán připomínkám ČLK nevyhověl, zaslal Dr. Mrozek dne 25. 8. 2016 na ministerstvo spravedlnosti ČR stanovisko ČLK, že stávající návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech doporučuje Česká lékařská komora rozhodně odmítnout.

Představenstvo bere informaci na vědomí

 

Dr. Musil, Dr. Dernerová, Dr. Tomek a Dr. Vávra se připojili k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 16 členů představenstva.

 

Novela zákona č 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů

Dne 8. 2. 2016 byl schválen Vládou ČR návrh novely zákona o vzdělávání lékařů, který vychází z doporučení ministerské komise, ve které měla zastoupení též ČLK.

Zdravotní výbor Poslanecké sněmovny zahájil projednávání návrhu novela zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů 9. 6. 2016.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s představiteli některých odborných společností, lékařských fakult a krajů připravilo ve spolupráci se zpravodajem k tomuto zákonu poslancem MUDr. Kasalem komplexní pozměňovací návrh ke svému vlastnímu návrhu. Pod tímto návrhem, kterým je obcházena podstatná část legislativního procesu, je podepsána čtveřice poslanců: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (ANO), MUDr. David Kasal (ANO), MUDr. Jiří Běhounek (ČSSD), MUDr. Jaroslav Krákora (ČSSD). MUDr. Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) vzal svoji podporu zpět poté, co zjistil, že ministerstvo bez jeho vědomí text doplnilo o ustanovení, které ukládá ambulantním‚ tedy i soukromým lékařům, povinnost absolvovat v rámci povinného celoživotního vzdělávání stáže v akreditovaných lůžkových zdravotnických zařízeních. Stáže by měly organizovat kraje a jejich rozsah a náplň by určovalo ministerstvo.

ČLK, se kterou nebylo finální znění komplexního pozměňovacího návrhu konzultováno, se k návrhu dostala neoficiální cestou 10. srpna a hned 12. 8. 2016 informovala své členy o nepřijatelném návrhu, který zásadně odmítá. Pokud by totiž byl návrh schválen, mohlo by ministerstvo zdravotnictví nařizovat soukromým lékařů, aby vypomáhali v nemocnicích například při zajišťování ústavních pohotovostních služeb, a to dokonce i zdarma, bez nároku na finanční odměnu. Skutečným cílem návrhu není zlepšení erudice ambulantních lékařů, ale zajištění laciné pracovní síly pro krajské nemocnice.

Komplexní pozměňovací návrh ministerstva zdravotnictví však popírá i další pozitivní změny, které měl nový zákon o vzdělávání lékařů přinést. Počet specializačních oborů se opět navyšuje a délka vzdělávání se prodlužuje.

Spolu s dalšími návrhy poslanců projednával zdravotní výbor PS tento zákon 31. 8. 2016. Přítomným zástupcům veřejnosti, včetně prezidenta ČLK, nebylo umožněno na jednání vystoupit. Stanovisko komory tak prezentoval ve svých návrzích předseda OS ČLK Olomouc poslanec MUDr. Milan Brázdil (ANO). Ministerstvo zdravotnictví však všechny jeho návrhy odmítlo.

Medializace, plošné informování lékařů i kolotoč jednání s poslanci – tyto metody ČLK využila při vytváření tlaku na poslance. Důležité bylo, že stejným hlasem jako ČLK v tomto případě hovořilo též Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení ambulantních specialistů i další menší organizace soukromých lékařů. Právě tato jednota dala našemu stanovisku potřebnou razanci. Členové zdravotního výboru nakonec při hlasování dne 7. 9. 2016 úpravu § 22 neschválili. Dosáhli jsme tak prvního vítězství. Zápas ve Sněmovně však bude pokračovat.

Radost z dílčího vítězství kazí skutečnost, že poslanec MUDr. David Kasal (ANO) vsunul do zákona jako “Trojského koně“ návrh na zřízení tzv. Funkčních kurzů pro lékaře, jejichž prostřednictvím by mohli někteří nezodpovědní představitelé odborných společností začít dále rozdrobovat již tak roztříštěné specializační obory.

Deklarovaný plán redukce počtu specializačních oborů, která měla přinést lékařům jednotlivých odborností širší kompetence, zajistit jejich vzájemnou zastupitelnost i jistější uplatnění na trhu práce, zůstal kvůli nezásadovému postoji ministra Němečka v troskách. Počet základních oborů se z původně navrhovaných 29 má opět zvýšit na 43 a doba předatestační přípravy se prodlužuje.

Nikdo dnes není schopen odhadnout, zda novela zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů, bude nakonec prospěšná či nikoliv.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

Dr. Mlynářová zastupovala ČLK na jednání na Mz a připojila se k jednání představenstva v 10.15 hod., přítomno je 17 členů představenstva.

 

Národní strategie eHealth

Představenstvo se seznámilo s dokumentem Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016 – 2020, který zpracovala pracovní skupina Mz vedená Ing. Zemanem a Ing. Borejem.

Představenstvo vyslechlo prezentaci Dr. Němečka, který ČLK v komisi zastupoval.

ČLK podporuje rozvoj eHealth za předpokladu jeho dobrovolnosti pro pacienty i zdravotníky, zajištění ochrany osobních údajů i know-how zdravotníků, a to pouze pokud nebude zdravotníkům komplikovat práci a přinášet další dodatečné náklady.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro: 10

proti : 3

zdržel : 4 Návrh byl přijat.

 

 

Akční plán boje proti korupci 2017

Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády vyzvalo ČLK, aby tak jako ostatní profesní samosprávy vyslala svého zástupce na jednání 16. 9. 2016, jehož cílem bude sběr podnětů pro přípravu Akčního pláno boje s korupcí na rok 2017.

Představenstvo se usneslo, že vzhledem k charakteru problematiky bude ČLK na jednání zastupovat právník ČLK.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Zdravotnictví volá o pomoc - informační kampaň o skutečném stavu zdravotnictví v ČR

7. 6. 2016 prezident ČLK zaslal druhý otevřený dopis předsedovi Vlády ČR Sobotkovi, ve kterém upozornil na skutečnost, že ani po čtvrt roce se ve zdravotnictví prakticky nic se nezměnilo.

Dne 15. 8. 2016 předseda vlády odpověděl prezidentovi ČLK dopisem, v němž ho ubezpečuje, že zdravotnictví je pro jeho vládu prioritou. Dopis předsedy vlády obsahuje následující hlavní teze a informace:

- Dne 7. 7. 2016 vláda projednala materiál „Plánovaná opatření Mz 2016-2017 pro zajištění stabilního a kvalitního zdravotnictví“.

- Vláda schválila valorizaci platby za státní pojištěnce pro rok 2017 ve výši 3,6 mld. Kč.

- Předseda vlády podporuje ministra zdravotnictví ve snaze prosadit 10% navýšení platů a mezd pracovníků v lůžkových zdravotnických zařízeních a to jednak úpravou platových tarifů a dále pak dohodou Mz s kraji o úpravě mezd. Peněz na toto navýšení by mělo být díky růstu výběru pojistného o cca 12 mld. Kč dostatek.

- Vláda projedná změnu zákona zakotvující pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce.

- Vláda se bude zabývat možností přesměrování části výnosu ze spotřební daně z tabáku do zdravotnictví.

- Zákony o vzdělávání lékařů i zdravotníků nelékařů jsou projednávány Parlamentem a jejich konečná podoba bude údajně záviset na shodě v odborné veřejnosti.

- Personální vybavení poskytovatelů zdravotních služeb by i nadále měly kontrolovat orgány státní správy, s přenesením části kompetencí na ČLK se tedy patrně nepočítá.

- Problém nadměrné přesčasové práce údajně není problémem obecným a je úkolem Mz a krajů ho vyřešit.

 

Představenstvo ČLK oceňuje vstřícný tón dopisu předsedy Vlády ČR Mgr. Sobotky. Také ČLK má zájem spolupracovat s vládou, s ministerstvem zdravotnictví i s kraji. Dopis předsedy vlády však neodpovídá realitě. Je velmi obecný, v některých oblastech patrně vychází ze špatných informací a nereflektuje skutečnou činnost či nečinnost ministerstva zdravotnictví. Dopis navíc zcela pomíjí problémy ambulantního sektoru a soukromých lékařů. Představenstvo ČLK doufá, že předseda vlády přijme pozvání k diskusi s delegáty mimořádného sjezdu ČLK ve čtvrtek 22. 9. 2016 odpoledne.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Internetové stránky www.zdravotnictvivolaopomoc.cz navštívilo již 330 000 unikátních uživatelů. Nejúčinnějším způsobem, jak informovat veřejnost o skutečném stavu našeho zdravotnictví, je však přímá komunikace s našimi pacienty. Individuálním kontaktem, s využitím své lékařské autority, můžeme oslovit i ty pacienty, kterým jsou počítače, internet nebo facebook cizí.

V prázdninovém čísle časopisu Tempus byl otištěn plakát, který by měli členové ČLK vyvěsit například ve své ordinaci nebo čekárně. Doporučujeme rovněž okopírovat a rozmnožit informační letáky, které vyšly na zadní straně obálky březnového a dubnového Tempusu, a které jsou ke stažení na www.clkcr.cz

Předsedové okresních sdružení ČLK doporučili jako další součást informační kampaně petiční akci. V prázdninovém Tempusu je text příslušné petice i vzor petičního archu ke sběru podpisů. Oba tyto texty je vhodné okopírovat z jedné a z druhé strany na jeden list papíru a vytvořit si tak petiční archy. Text petice i petiční arch jsou dostupné ke stažení v elektronické formě na adrese http://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99626

Vyplněné petiční archy je třeba zasílat v obálkách zřetelně označených „PETICE“ na adresu ČLK, Lékařská 2, 150 00 Praha 5.

Naše petice však má samozřejmě také elektronickou formu – podpisové archy jsou dostupné na adrese www.zdravotnictvivolaopomoc.cz/petice

Prostřednictvím petice můžeme vytvořit tlak na politiky. Samozřejmě za předpokladu, že společně sesbíráme velké množství podpisů občanů, kteří si přejí zachování dostupnosti kvalitní a bezpečné zdravotní péče. Politici se musí bát našeho vlivu na veřejné mínění.

 

Představenstvo ČLK děkuje OS ČLK Plzeň, které podpořilo naši společnou akci částkou 100 000,- Kč.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Celkem 17 OS ČLK zatím informační kampaň podpořilo částkou 951 700,- Kč.

 

 

Výběrová řízení – informace

Dr. Kubíček podal informaci o výběrovém řízení, kterého se účastnil.

 

3 ) Vnitřní činnost

 

Informace o počtu nových členů ČLK

V červenci a srpnu 2016 bylo přijato celkem 549 lékařů:

z toho bylo 85 lékařů se státní příslušností SR,

33 lékařů s jinou státní příslušností,

19 lékařů se slovenskou LF,

27 lékařů se zahraniční LF.

V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.

V roce 2016 dosud požádalo celkem 222 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.

 

 

Mimořádný sjezd ČLK

Mimořádný sjezd ČLK se bude konat ve čtvrtek 22. září 2016 v hotelu Clarion v Praze 9.

Hlavním bodem programu jednání delegátů mimořádného sjezdu ČLK bude prohlubující se personální a ekonomická krize zdravotnictví a možnosti jejího řešení.

Představenstvo schválilo následující návrh programu:

od 10:00 registrace delegátů

11:00 oběd

10:00 porada předsedů OS ČLK a členů představenstva

12:00 zahájení jednání mimořádného sjezdu

13:00 – 16:00 diskuse o krizi ve zdravotnictví za účasti hostů

16:00 jednání o usnesení mimořádného sjezdu

18:00 plánovaný konec jednání

Představenstvo ČLK rozhodlo, že jako představitelé státu budou pozváni následující hosté:

předseda Vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka

vicepremiér a ministr financí Ing. Andrej Babiš

vicepremiér MVDr. Pavel Bělobrádek

ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček

1. náměstkyně ministra zdravotnictví JUDr. Lenka Teska Arnoštová

náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Tom Philipp

předseda zdravotního výboru Senátu ČR prof. MUDr. Jan Žaloudík

předseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny ČR prof. MUDr. Rostislav Vyzula

hejtman a místopředseda Asociace krajů ČR MUDr. Jiří Běhounek

generální ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek

prezident SZP Ing. Ladislav Friedrich

předseda NRZP Mgr. Václav Krása

Návrh představenstva na členy pracovních orgánů sjezdu

Mandátová komise: Dr. Dobeš, Dr. Henčlová.

Návrhová komise: Dr. Kubíček, Dr. Trnka, Dr. Voleman.

Pracovní předsednictvo: Dr. Brázdil, Dr. Dernerová, Dr. Dostalíková, Dr. Musil, Dr. Říhová, Dr. Stehlíková, Dr. Vedralová, Dr. Wicherek.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Stav vymáhání dluhu od Víta Hrachovského

Okresní soud v Hodoníně nařídil exekuci na majetek pana Víta Hrachovského (bývalý vydavatel časopisu ČLK) k vymožení dlužné částky 921 559,80 Kč a úroků z prodlení a nákladů řízení ve výši 103 940,50 Kč. Z pohledávky ve výši 1 082 900,- Kč, která vznikla v roce 2006, bylo v rámci exekučního řízení zasláno ČLK zatím částečné plnění, a to ve výši:

- v roce 2009 87 583,70 Kč

- v roce 2010 66 978,-- Kč

- v roce 2011 78 000,-- Kč

- v roce 2012 106 016,-- Kč

- v roce 2013 101 613,-- Kč

- v roce 2014 97 258,20 Kč

- v roce 2015 101 614,80 Kč

- v roce 2016 (za období 1-6/2016) 50 800,-- Kč.

Pohledávka byla ponížena celkovou vymoženou částkou ve výši 689 863,70 Kč. Zůstatek pohledávky k 30. 6. 2016 je ve výši 393 036,30 Kč. Provádění exekuce exekutorkou JUDr. Janou Tvrdkovou nadále pokračuje.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Rozbor hospodaření ČLK za rok 2015

Se souhrnnými informacemi o hospodaření ČLK za rok 2015 se členové představenstva seznámili již na zasedání v 16. 6. 2016. Na tomto zasedání vzalo představenstvo ČLK na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za rok 2015. Auditor nemá výhrady. V souladu se  SP č. 17 – Finanční řád, byly patřičné informace o hospodaření zveřejněny v časopise Tempus Medicorum 7-8/2016.

Hospodaření centra ČLK v porovnání s rozpočtem: výnosy 102,0 %, náklady 81,3 %

Hospodářský výsledek centra ČLK před zdaněním k 31.12.2015: + 8 127 745,19 Kč

Z toho - vydávání časopisu Tempus: - 2 147 127,30 Kč

- společenské akce: - 587 106,08 Kč

Představenstvo ČLK bere na vědomí podrobný rozbor hospodaření ČLK za rok 2015.

Představenstvo rozhodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK + 5 808 781,19 Kč (po zdanění) za rok 2015 bude převeden do jmění ČLK. Vlastní jmění ČLK po převodu tohoto hospodářského výsledku činí 55 355 744,73 Kč.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Náhrady za činnost v orgánech ČLK

Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK.

Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o výši finančních náhrad vyplácených jednotlivým funkcionářům centrálních orgánů ČLK za činnost pro ČLK.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Informace o hospodaření ČLK v 1. pololetí 2016

Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK.

Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o hospodaření za 1. pololetí 2016.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Návrh rozpočtového opatření pro rok 2016

Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK.

Představenstvo ČLK schvaluje návrh rozpočtového opatření pro rok 2016 připravený ekonomickým oddělením ČLK.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Návrh výše členských příspěvků pro rok 2017 a návrh rozpočtu pro rok 2017

ČLK je finančně zcela nezávislá na státu a hospodaření centra ČLK končí pravidelně kladným hospodářským výsledkem již od roku 1999, což je pozitivní, neboť pouze ekonomicky silná a nezávislá profesní samospráva může hájit zájmy lékařů.

Dosažený hospodářský výsledek po zdanění v jednotlivých letech:

2007: + 3 707 125,- Kč

2008: + 3 433 570,- Kč

2009: + 2 599 894,- Kč

2010: + 1 415 566,- Kč

2011: + 1 459 552,- Kč

2012: + 3 730 586,- Kč

2013: + 5 300 549,- Kč

2014: + 3 836 690,- Kč

2015: + 5 808 781,19 Kč

Současná ekonomická situace ČLK nevyžaduje zvyšování členských příspěvků.

Představenstvo schvaluje návrh rozpočtu s tím, že doporučuje delegátům sjezdu ČLK, nezvyšovat pro rok 2017 výši členských příspěvků.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro: 16

proti : 1

zdržel : 0 Návrh byl přijat.

 

Dr. Musil opustil jednání v 13.00 hod., přítomno je 16 členů představenstva.

 

Příprava XXI. Plesu lékařů českých

XXI. Ples lékařů českých se bude konat v sobotu 28. 1. 2017 v paláci Žofín v Praze za spolupořadatelství ČLK a LOK-SČL.

Představenstvo schvaluje Smlouvu o krátkodobém pronájmu paláce Žofín za účelem konání XXI. plesu lékařů českých v sobotu 28. 1. 2017.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

Představenstvo schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu za účelem konání XXI. plesu lékařů českých v sobotu 28. 1. 2017.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Dům lékařů

Dr. Kubek informoval o dosavadních krocích, které podnikl při vyhledávání vhodné nemovitosti v Praze, kterou by ČLK mohla koupit. Požadavkem ČLK je nejenom dostatečná plocha pro kanceláře, služební byt, ale především přednáškový sál a seminární místnosti pro zajišťování vzdělávacích akcí ČLK. Celkem užitná plocha nejméně 1 500 m2, dobrá dostupnost MHD, parkovací plocha…

Vlastní vzdělávací centrum v sídle ČLK by mělo umožnit další rozvoj celoživotního vzdělávání lékařů organizovaného komorou, mělo by zviditelňovat činnost komory a zlepšit identifikaci lékařů se svojí profesní samosprávou. Pořádáním vzdělávacích akcí i jednání (např. porady předsedů OS ČLK) ve vlastních prostorách by ČLK šetřila peníze za pronájmy. „Dům lékařů“ by mohl sloužit v případě zájmu též některým okresním sdružením ČLK. Část prostor by mohly mít od ČLK pronajaty další lékařské organizace. Společný dům by mohl přispět k sjednocování lékařského stavu.

ČLK oslovila se svojí poptávkou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Magistrát hl. m. Prahy a starosty jednotlivých městských částí. Byla navázána nezávazná spolupráce s realitními kancelářemi.

Představenstvo se seznámilo se zatím jedinou konkrétní nabídkou, kterou je nemovitost Antal Business Centrum na ulici Antala Staška v Praze 4.

Představenstvo pověřuje členku představenstva MUDr. Mgr. Mlynářovou ve spolupráci s ředitelkou kanceláře pí Šťastnou jednáním s dalšími realitními kancelářemi.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

4) Blok RK

 

SP 15 – Spisový řád

RK ČLK navrhuje novelizovat SP 15 – Spisový řád ČLK tak, aby bylo možno skartovat část dokumentů souvisejících se stížnostní agendou a disciplinárními kauzami.

Představenstvo s věcným záměrem novely Spisového řádu souhlasí a vyzývá Revizní komisí ČLK, aby ve spolupráci s právní kanceláří ČLK připravila konkrétní návrh příslušné novely tak, aby mohla být projednána příštím zasedání představenstva ČLK.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Dr. Dernerová opustila jednání v 13.30 hod., přítomno je 15 členů představenstva.

 

 

5) Blok VR

 

Na základě doporučení VR ČLK představenstvo souhlasí s vytvořením pravidel pro funkční licenci: neurologická cytologie.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Dr. Mrozek informoval o dopisu předsedkyně ČLS JEP – Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof MUDr. Jany Šeblové, Ph.D., který se týká zastoupení v oboru urgentní medicína ve VR ČLK.

 

6) Licence

 

7) Různé

 

Dne 13. října 2016 se uskuteční v hotelu Voroněž v Brně „Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví, kterého se za ČLK zúčastní Dr. Dobeš, případně ještě Dr. Mrozek a Dr. Sedláček.

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 14:30 hodin.

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 14. 10. 2016 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK v Praze.

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková

 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK