Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání centrálního představenstva 31.7.2009

15. 8. 2009

 

Zápis z jednání Představenstva ČLK

konaného v Kanceláři ČLK Praha dne 31.7. 2009 od 9:00 hodin

 

 

Přítomni:       MUDr. Kubek, MUDr. Herman, MUDr. Kinšt,  MUDr. Knajfl, MUDr. Klanica, MUDr. Mach, MUDr. Moravec,  MUDr. Němeček, MUDr. Rybová, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Spousta, MUDr. Tocháček.

Omluveni:      MUDr. Mrozek, MUDr. Hledíková, MUDr. Krbušek, MUDr. Liehne, MUDr.    Pětivlas, MUDr. Šindler, MUDr. Vraná.

Přizváni:        Mgr. Buriánek,  MUDr. Sojka,

                                   

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9.15 hodin. Přítomno 11 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

 

      

1) Připomínky k minulému zápisu

- bez připomínek

 

 

2) Jednání a informace

 

Slučování zdravotních pojišťoven

   ČLK preferuje model několika navzájem si konkurujících zdravotních pojišťoven. ČLK podporuje přijetí legislativy, která by zajistila důsledné ekonomické oddělení zdravotních pojišťoven od zdravotnických zařízení.

   Proces slučování zdravotních pojišťoven naplňuje řadu soukromých lékařů velkými obavami, neboť by mohl vyústit v posílení monopolního postavení zdravotních pojišťoven vůči nim. Situace je o to vážnější, že minimálně jedna existující pojišťovna (Agel + Hutnická) je ekonomicky provázána se zdravotnickými zařízeními, což zakládá důvod k podezření na porušování pravidel férové hospodářské soutěže.

   Dne 10.6.2009 Sněmovna schválila zákon navržený Ing. Hovorkou a dalšími poslanci KDU-ČSL, který by měl upravit pravidla slučování zdravotních pojišťoven. Tentýž den však Mz schválilo fůzi pojišťovny Agel s Hutnickou zdravotní pojišťovnou. V případě sloučení této pojišťovny s ČNZP, které již schválily správní rady dotčených pojišťoven a údajně je po změně stanoviska ministra Janoty nezpochybňuje ani ministerstvo financí, by vznikla třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR s cca 750 000 klienty, celostátní sítí poboček a úzkou ekonomickou vazbou na síť nemocnic, poliklinik, lékáren a dodavatelských firem.

   Dne 16.7.2009 prezident ČLK v otevřeném dopise informoval ministryni zdravotnictví o stanovisku ČLK a vyzval, aby ministerstvo neschválilo další fúze zdravotních pojišťoven a to minimálně do doby, než bude ukončen legislativní proces stran novelizace nevyhovujících zákonů o zdravotních pojišťovnách.

   Dne 23.7.2009 schválil Senát pozměňovací návrh Dr. Julínka zpracovaný ministerstvem zdravotnictví, který činí novelu zákona zcela bezzubou v oblasti kontroly ekonomického propojení zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení.

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

 

Zvýšení tarifních platů některým zdravotníkům – finanční zajištění

   Ministryně zdravotnictví Jurásková slíbila, že všechna zdravotnická zařízení obdrží od zdravotních pojišťoven příspěvek k úhradám, který pokryje alespoň část nákladů spojených se zvýšením platů zdravotních sester. Celkem se má jednat o 1,2 mld. Kč v 2. pololetí 2009, přičemž VZP by měla uhradit 66% tedy cca 790 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že v českém zdravotnictví pracuje cca 80 000 zdravotních sester, na jednu zdravotní sestru by měla od VZP připadnout v průměru částka 9 500,- Kč za 6 měsíců s tím, že rozhodující pro výši platby bude počet zdravotních sester a výše jejich úvazku dle přílohy č. 2 ke smlouvě se ZP. Zálohové platby by měly být navyšovány pouze lůžkovým ZZ s počtem sester větším nebo rovným 5, ostatním by VZP zaplatila až v rámci vyúčtování za 2. pololetí 2009. Výši konkrétního navýšení úhrady jednotlivému ZZ nelze z příkazu ředitele VZP snadno vypočítat, neboť pro každý segment má být používán jiný vzorec. U nemocnic zvýšení úhrady (bez ZUM, bez ZULP, bez mimořádně nákladné péče) o 0,71%, u PL zvýšení o 0,87%, u AS zvýšení o 0,59%. Příspěvky na stabilizaci SZP by měly být v roce 2010 již fixní součástí úhrad.

   Jestliže je postup ze strany VZP nejasný, tak jednání ostatních zdravotních pojišťoven (např. dopis od ZP Škoda a od ZP Metal-Alliance) vzbuzuje přímo podezření, že tyto pojišťovny nejsou vůbec ochotny své úhrady v souvislosti se zvyšováním platů zdravotních sester valorizovat.

    Prezident ČLK vyzve ministryni Juráskovou, aby zajistila splnění svého slibu, že všechny zdravotní pojišťovny zvýší všem zdravotnickým zařízením úhrady tak, aby byla kryta alespoň podstatná část nákladů spojených se zvýšením platů zdravotních sester, o kterém vláda rozhodla.

Hlasování – přítomno 11 hlasujících:

pro:                 11

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

Dr. Klanica se připojil k jednání představenstva v 10.05 hod., přítomno je 12 členů představenstva.

 

 

Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - neschopenky

   ČLK vede s Mz a MPSV jednání o úhradách za administrativu spojenou s potvrzeními o dočasné pracovní neschopnosti (DPN).

   Dne 2.7.2009 uzavřel prezident ČLK s ministryní Juráskovou a ministrem Šimerkou ústní rámcovou dohodu o tom, že zdravotnická zařízení mají nárok na úhradu za administrativu spojenou s DPN s tím, že o náklady se podělí oba resorty tak, že část by proplácely zdravotní pojišťovny a část systém nemocenského pojištění. ČLK trvá na tom, aby systém úhrady byl pro zdravotnická zařízení co možná nejjednodušší.

   Dne 23.7.2009 se konalo jednání expertů Mz, MPSV a ČLK (Dr. Nečas, Dr. Němeček). Do konce měsíce srpna by mělo MPSV vypracovat návrh, jakým způsobem a jakými částkami bude proplácet zdravotnickým zařízení část nákladů spojených s vystavováním a vedením agendy DPN.

    Z jednání prezidenta ČLK s ředitelem VZP Dr. Horákem dne 30.7.2009 vyplynulo, že ministerstvo zdravotnictví navzdory svým slibům dosud se zdravotními pojišťovnami otázku zvýšení úhrady za tzv. signální kódy související s DPN neprojednalo.

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Vzdělávání lékařů – vyhlášky a nařízení vlády k zákonu č. 95/2004 Sb.,

 

Poplatky za atestace

   ČLK nesouhlasí s tím, aby lékaři platili za atestační zkoušky a závěrečné zkoušky certifikovaných kurzů. Ministryně Jurásková nevyhověla výzvě prezidenta ČLK, aby revokovala nařízení vlády, které tyto zkoušky zpoplatňuje. Lékaři ve specializační přípravě jsou přitom finančně zatíženi také platbami za vzdělávací kurzy, které se výrazně zdražily bez ohledu na to, že část z nich je povinná. Prezident ČLK požádal vedení ČLS JEP o podporu pro mladé lékaře. Předsednictvo ČLS JEP však na svém zasedání 24.6.2009 podpořilo platby za atestační a obdobné zkoušky s tím, že lékař by měl sám platit za opakování atestačních zkoušek a za 1. termín atestační zkoušky by měla platit organizace, u níž je mladý lékař zaměstnán. V konečném důsledku by však i tyto platby hradil lékař, který by k tomu mohl být zavázán tzv. stabilizační smlouvou.

 

Atestační zkoušky v režii ČLK

   V souladu s doporučením porady předsedů OS ČLK a usnesením představenstva z 19.6.2009 nabídl prezident ČLK ministryni zdravotnictví, že ČLK převezme organizaci a provádění atestačních zkoušek a závěrečných zkoušek certifikovaných kurzů a vyzval ministerstvo k jednání o potřebných legislativních změnách. Do dnešního dne ČLK neobdržela z ministerstva žádnou odpověď.

Dr. Herman:

Prezentoval návrh zahájení projektu postgraduálního vzdělávání lékařů a provádění atestačních zkoušek ve spolupráci lékařských fakult a ČLK. Celý proces vyjmout z kurately ministerstva zdravotnictví a převést pod organizaci a registraci pod společnou práci obou subjektů.

Představenstvo ČLK pověřuje Dr. Hermana přípravou projektu a vytvořením pracovní skupiny.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro:                 11

proti:               0

zdržel se:         1                                                        Návrh byl přijat.

Představenstvo pověřuje prezidenta ČLK, aby jednal se všemi děkany lékařských fakult a s vedením ČLS JEP o postavení a úloze jednotlivých subjektů v novém systému postgraduálního vzdělávání a provádění atestačních zkoušek v režii ČLK, přičemž cílem těchto jednání je uzavřít písemnou dohodu.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro:                 12

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

Obory specializačního vzdělávání

   Vyhlášku č. 185/2009 Sb. o oborech specializačního vzdělávání lékařů stejně jako další vyhlášky a nařízení vlády provádějící novelu zákona č. 95/2004 Sb. prosadila ministryně zdravotnictví Jurásková s účinností od 1.7.2009 navzdory nesouhlasnému postoji ČLK.

   Na jednání předsedů akreditačních komisí dle zákona č. 95/2004 Sb. pro společný chirurgický a interní kmen, které se konalo za účasti některých děkanů a zástupců dotčených odborných společností ČLS JEP dne 16.6.2009 na Mz, neměla ČLK žádné zastoupení.

   Dne 23.7.2009 zaslali představitelé České neurologické společnosti ČLS JEP a Akreditační komise pro vzdělávání v oboru neurologie prezidentovi ČLK žádost o podporu ve snaze prosadit urychlenou novelizaci vyhlášky č. 185/2009 Sb. s tím, že návaznost oboru neurologie na dvouletý interní základní vzdělávací kmen je nesmyslná. ČLK ve svém vlastním návrhu třístupňového systému vzdělávání měla pro obor neurologie vlastní základní kmen. Na místo návrhu ČLK však ministerstvo vyhláškou realizovalo koncept děkanů lékařských fakult.

Představenstvo ČLK podporuje, aby obor neurologie měl svůj vlastní základní kmen, nesouhlas ČLK s vyhláškou č. 185/2009 Sb. trvá.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro:                 12

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Seznam zdravotních výkonů – sesterské kódy

Vystoupení delegace České asociace sester

   Česká asociace sester (ČAS) připravila pro Pracovní skupinu Mz k sazebníku výkonů, jejímž členem je za ČLK předseda VR Dr.Herman, požadavek na zařazení nových kódů výkonů nelékařských pracovníků. Schválení nových výkonů by mohlo být zdrojem přísunu dalších finančních prostředků do zdravotnických zařízení.

   Představenstvo ČLK podporuje aktivitu ČAS a souhlasí se zařazením 18 nových a sdílením 3 současných kódů výkonů nelékařských pracovníků do Seznamu zdravotních výkonů.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro:                 12

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Mladí lékaři

   V červnovém čísle časopisu Tempus byl publikován „Manifest nespokojeného mladého lékaře“. Mluvčím iniciativy je MUDr. Tomáš Kocourek, mladi.lekari@seznam.cz

Dne 2.7.2009 se konala tisková konference této iniciativy za účasti prezidenta ČLK. Dr.Kocourek jménem iniciativy požádal ČLK o podporu pro mladé lékaře, kteří jsou členy komory. ČLK registrovala doménu „mladylekar“, jejíž správa ze strany firmy ISSA stojí 290,- Kč za rok.

   Dne 17.7.2009 jednali zástupci iniciativy Mladí lékaři s náměstkyní Mz Dr. Hellerovou o vzdělávání lékařů, přičemž schůzka nepřinesla pozitivní výsledky.

 

 

Věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení – návrh vyhlášky

   Dne 4.2.2009 se na Mz konalo jednání o vyhlášce, která měla stanovit minimální technické a věcné vybavení ZZ a minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Za ČLK se účastnili viceprezident Dr. Mrozek a Dr. Kubíček, kteří upozornili, že není vhodné tuto vyhlášku vázat na dosud neexistující zákon o zdravotních službách, ale je třeba ji připravovat bez ohledu na osud tohoto zákona, neboť povinnost vydat tuto vyhlášku ukládá ministerstvu § 12a) zákona č. 20/1966 Sb., v platném znění. ČLK se zavázala k tomu, že se bude přípravy vyhlášky účastnit.

   Dne 10.2.2009 zaslalo Mz komoře návrh vyhlášky stanovující minimální technické a věcné vybavení ZZ a minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Prezident ČLK vyzval členy Vědecké rady na zasedání 19.2.2009, aby zaslali své připomínky.

   Dne 21.2.2009 přijalo představenstvo ČLK usnesení, o kterém prezident ČLK informoval ministryni Filipiovou a požádal o prodloužení lhůty pro zasílání připomínek ze strany ČLK:

„Představenstvo ČLK projednalo návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na minimální technické a věcné vybavení ZZ a na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.    Ministerstvem navrhované minimální personální požadavky jsou v některých případech nízké a negarantují poskytování lékařské péče lege artis, proto s nimi ČLK nesouhlasí.

   Představenstvo ČLK požaduje prodloužení časového limitu tak, aby mohly připomínky být projednány na půdě VR ČLK a v jejich oborových komisích. Lhůta dvou týdnů daná Mz neumožňuje seriozní projednání takto závažného dokumentu, který vyžaduje lhůtu nejméně dva měsíce.

   Přípravu vyhlášky o minimálním, personálním a technickém vybavení není vhodné vázat na dosud neexistující zákon o zdravotních službách.“

   Náměstkyně Mz Dr. Hellerová ve svém dopise z 4.3.2009 přislíbila, že budou akceptovány i dodatečně zasílané připomínky k této vyhlášce a že další verze návrhu bude znovu zaslána ČLK k projednání.

   Návrhy ministerstva byly rozeslány nejenom členům VR ČLK, ale i předsedům OS ČLK. Připomínky bylo možno zasílat přímo na ministerstva zdravotnictví nebo tak činit prostřednictvím sekretariátu VR ČLK.

   Dne 20.4.2009 přijala vláda usnesení že tzv. Julínkovy reformní zákony, včetně zákona o zdravotních službách, k němuž ministerstvo předmětnou vyhlášku vztahovalo, nebude Poslanecké sněmovně předkládat. Dne 23.4.2009 VR ČLK rozhodla, že přesto bude pokračovat ve zpracovávání připomínek k připravované vyhlášce. Žádný souhrnný pozměňovací návrh však ze strany VR ČLK zpracován dosud nebyl.

   Po nástupu ministryně Juráskové se Mz rozhodlo návrh vyhlášky rozdělit na část věnovanou personálnímu vybavení a na část věnovanou věcnému a technickému vybavení ZZ.

   Dne 12.6.2009 byl ČLK zaslán návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na věcné a technické vybavení ZZ. Návrh projednali účastníci porady předsedů OS ČLK 18.6.2009 a představenstvo 19.6.2009 přijalo usnesení:

„Návrhy zaslané Mz jsou tak nekonzistentní, že je v podstatě není možno připomínkovat. V žádném případě tak nelze učinit do 26.6.2009, tedy ve lhůtě 14 kalendářních dní, jak požaduje Mz. ČLK žádá Mz jednak o prodloužení lhůty a požaduje nejprve jednat o obecné struktuře vyhlášky tak, aby požadavky budoucí vyhlášky byly srovnatelné napříč odbornostmi, přičemž je třeba vyřešit vztah této vyhlášky k Seznamu výkonů a umožnit lékařům vykonávat třeba jen určité výkony v rámci své odbornosti.

Zpracování připomínek proběhne na půdě Vědecké rady ČLK, přičemž za splnění úkolu odpovídají předseda VR ČLK Dr. Herman a viceprezident ČLK Dr. Mrozek.“

   Prezident ČLK požádal 19.6.2009 ministryni Juráskovou o splnění výše uvedených požadavků ČLK.

   Dne 25.6.2009 se VR ČLK shodla na návrhu, který předložil Dr. Herman, a to že Dr.Herman vytvoří nejprve obecnou osnovu pro všechny odbornosti, která bude k doplnění konkrétních údajů rozeslána předsedům oborových komisí. Půjde o minimální požadavky umožňující poskytování lékařské péče lege artis. Na podzim 2009 by měla na půdě VR ČLK opět proběhnout diskuse na téma „vyhláška o PTV“.

   Dne 30.6.2009 rozeslal prezident ČLK ministerské návrhy vyhlášky o minimálním technickém a věcném vybavení i vyhlášky o personálním vybavení všem funkcionářům ČLK a publikoval je na webu ČLK tak, aby se mohli vyjádřit všichni členové ČLK.

   Dne 15.7.2009 jednali prezident ČLK Dr. Kubek a viceprezident Dr. Mrozek na Mz s Dr. Hřebíkovou – vedoucí oddělení veřejné správy, a přednesli tyto zásadní připomínky ČLK:

a) Materiál Mz je nekonzistentní a v této formě je jeho připomínkování nemožné, je nutno ho zásadně přepracovat.

b) Chybí jednotné zadání, do jakých „podrobností v požadavcích zacházet“.

c) ČLK zveřejnila návrh na svých webových stránkách a dala ho tak k připomínkám široké lékařské veřejnosti, sbírá připomínky, ze kterých vyplývá většinový názor, a to že u některých oborů jsou zvláštní požadavky minimalistické, u jiných extenzivní.

d) Není vyřešena návaznost vyhlášky na „seznam výkonů“.

e) Není komparace se stávající vyhláškou č. 49/1993 Sb., Seznamu o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení.

f) Je obtížné, až nemožné vytvořit vyhlášku s konkrétními požadavky pro jednotlivá zdravotnická zařízení, vybavení zdravotnických zařízení by mělo odpovídat pouze spektru výkonů, které je v zařízení poskytováno a tomu, co hradí na základě smlouvy zdravotní pojišťovny.

g) Zástupci ČLK dodávají, že některé požadavky jsou nadbytečné např. požadavek vůči všem ZZ na vybavení k poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace a některá další ustanovení.

- ČLK doporučuje stanovit vyhláškou obecné podmínky pro všechna zdravotnická zařízení a zvláštní požadavky pro jednotlivé obory konkrétně nestanovovat. Omezit se pouze na obecný požadavek vybavení odpovídajícího  spektru poskytované zdravotní péče v daném ZZ.

- Na základě výše uvedeného ČLK konstatuje, že nestihne zaslat v rámci  vnitřního připomínkového řízení připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení tak, jak je požadováno ze strany MZ, ve lhůtě, kterou pro ČLK ministryně prodloužila do 22.7.2009. Nejbližší zasedání VR ČLK se totiž koná až po prázdninách (10.9.2009), shromáždění a zpracování připomínek si vyžádá několik měsíců.

Představenstvo souhlasí s postupem prezidenta a viceprezidenta ČLK v jednání s ministerstvem zdravotnictví.

Představenstvo ČLK navrhuje stanovit vyhláškou pouze minimální obecné podmínky pro všechna zdravotnická zařízení a zvláštní požadavky pro jednotlivé obory vyhláškou konkrétně nestanovovat, neboť technické a věcné vybavení jednotlivých zdravotnických zařízení musí odpovídat spektru poskytované zdravotní péče v daném zdravotnickém zařízení. Požadavky na provádění výkonů zdravotní péče jsou popsány ve vyhlášce, kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro:                 12

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Nemocnice 21. století

   Viceprezident ČLK Dr. Mrozek ve spolupráci s právníky připravil text dohody mezi ČLK a nemocnicí, která projeví zájem o personální audit ze strany ČLK a o udělení certifikátu „Nemocnice 21. století“. Dohoda byla na základě zájmu zaslána ředitelům nemocnic: Městská nemocnice Plzeň – Privamed a.s., Frýdek-Místek p.o., Nemocnice Na Homolce, FN Olomouc.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Rozhodčí soudy

   Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Českým zdravotnickým fórem představilo projekt na zřízení rozhodčího soudu pro spory týkajícího se zdravotního pojištění a poskytování zdravotní péče, který byl připraven bez účasti ČLK.

Rozhodčí řízení – výhody:

- rychlost

Rozhodčí řízení -  nevýhody:

- účastníci se vzdávají práva na odvolání i na proces před nezávislým soudem

- s rozhodčími soudy při Hospodářské komoře nejsou v ČR dobré zkušenosti

a) Spory pojištěnec versus jeho zdravotní pojišťovna

Pro spory zda určitý druh péče klientovi pojišťovna zaplatí či nikoliv není v ČR velký prostor. Nejde o problém, který by bylo nutno řešit nestandardní cestou. Spory mezi zdravotními pojišťovnami a jejich klienty se týkají většinou plateb pojistného a případných penalizací. Tato problematika se ČLK bezprostředně netýká.

b) Spory zdravotní pojišťovna versus zdravotnické zařízení

Představitelné pouze za podmínky naprosté dobrovolnosti pro zdravotnická zařízení. Jedním z rozhodců by musel být zástupce profesní samosprávy, druhý zástupce zdravotních pojišťoven a třetí odborník, na kterém se oba tito rozhodci shodnou.

c) Spory pacient versus zdravotnické zařízení

Problematika vyžadující znalecké posudky, která je zcela nevhodná pro rozhodčí řízení. Z rozhodnutí rozhodčího soudu, proti kterému není odvolání, by mohly vyplývat další nároky pacienta. Pojišťovny zajišťující odpovědnostní pojištění pro zdravotnická zařízení by nemusely rozhodnutí rozhodčích soudů akceptovat a případné odškodnění by tak muselo hradit přímo zdravotnické zařízení. Pro tyto spory nelze rozhodčí řízení zdravotnickým zařízením doporučovat.

Na tiskové konferenci dne 28.7.2009 ministryně Jurásková prezentovala projekt jako v první fázi dobrovolný, avšak výhledově povinný pro zdravotní pojišťovny i pro zdravotnická zařízení v případě, pokud si rozhodčí řízení bude pacient přát. Podle právníků ČLK by zákon, který by tuto povinnost zdravotnickým zařízení přikazoval, byl protiústavní, neboť Ústava ČR zajišťuje každému právo domáhat se svých práv před nezávislým soudem.

Představenstvo ČLK nedoporučuje soukromým lékařům, ani ostatním zdravotnickým zařízením, aby přistupovali na řešení sporů s pacienty prostřednictvím rozhodčího řízení.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro:                 12

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Dr. Mach se připojil k jednání představenstva v 12.30 hod., přítomno je 13 členů představenstva

 

 

Výběrová řízení - informace

Dr.  Kinšt a Dr. Moravec podali informace o výběrových řízeních, kterých se účastnilil.

 

Dr. Herman:

Navrhuje, aby ČLK definovala kritéria, kterými by se měli řídit při výběrových řízeních zástupci delegovaní za ČLK.

Představenstvo ČLK ukládá Dr. Hermanovi, aby vytvořil doporučení, kterými by se měli účastníci výběrových řízení delegovaní ČLK řídit.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro:                 11

proti:               0

zdržel se:         2                                                         Návrh přijat.

 

 

3)    Blok VR

 

Představenstvo ČLK diskutovalo o možných bonifikačních kritériích při stanovování úhrad zdravotnických zařízení.

 

 

4)   Vnitřní činnost

 

Spolupráce s firmou Edukafarm

   Dne 25.6.2009 zaplatila firma Edukafarm všechny starší faktury po lhůtě splatnosti. K uhrazení zbývá faktura č. F08/092 za časopis 7-8/2008 ve výši 142 800,-, kterou se firma Edukafarm s.r.o. zavázala svým vlastním návrhem splátkového kalendáře zaplatit ke dni 15.9.2009, přičemž ČLK tento závazek vzala na vědomí. Ke dni 31.7.2009 neeviduje ČLK žádné nezaplacené faktury po lhůtě splatnosti ze strany firmy Edukafarm.

Představenstvo bere informaci prezidenta ČLK na vědomí.

 

 

Právní kongres ČLK  - Znalecké posudky a lege artis postupy - Praha 18.6.2009

Závěry:

- Zákon č. 36/1967 o znalcích a tlumočnících je třeba novelizovat s tím, že znalecké činnosti v oboru zdravotnictví je třeba věnovat samostatnou část.

- K výkonu znalecké činnosti nemůže být dostačující pouhá specializovaná způsobilost lékaře, znalci lékaři by měli být doporučeni profesní komorou garantující jejich erudici.

- Posuzovat správnost či nesprávnost postupu lékaře může pouze znalec stejné odbornosti, což nevylučuje, aby se ve složitějších případech na posuzování podíleli též lékaři jiných oborů.

- Součástí podkladů pro znalecké posuzování musí být též vyjádření všech lékařů a dalších zdravotníků, jejichž činnost je hodnocena.

- Ústavní znalecké posudky i posudky soudních znalců jednotlivců jsou rovnocenné, rozhoduje erudice posuzujících odborníků.

- Je třeba podstatně zvýšit odměňování soudních znalců v oboru zdravotnictví.

- Znalec by měl být odpovědný za škodu způsobenou nesprávným znaleckým posudkem a také snadno odvolatelný, pokud opakovaně předkládá chybné znalecké posudky.

- Je třeba ve spolupráci s ČLK stanovit nové podmínky pro jmenování soudních znalců v oboru zdravotnictví.

- Při rozporech mezi několika znaleckými posudky je třeba vycházet z presumpce neviny a nedaří-li se rozpory odstranit, pak je třeba ctít ústavní zásadu „v pochybnosti pro obviněného“.

- Je třeba umožnit v občanském soudním řízení předkládání znaleckých posudků kteroukoli ze stran řízení a umožnit stranám sporu vznášet námitky proti zaměření znalce a proti zadaným otázkám, stejně jako v řízení trestním.

- Za seriózní základ pro posuzování správnosti odborného postupu lékařů lze považovat usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 3. 2005 sp. zn. 7 Tdo 219/2005. Z něho by bylo vhodné vycházet i při budoucím legislativním vyjádření povinnosti lékaře postupovat lege artis.

- Je nutno odlišovat situace, kdy lékař postupoval odborně správným způsobem (lege artis) a na základě získaných poznatků učinil mylné rozhodnutí, od situace, kdy k mylnému rozhodnutí lékaře došlo na základě jeho nedbalosti.

- Stanoviska odborných společností ČLS JEP jsou z právního hlediska pouhými doporučeními občanských sdružení. Závazná stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotní péče mohou pro své členy vydávat ze zákona pouze profesní komory. Úzká spolupráce ČLS JEP a ČLK je nezbytná.

- V rámci zásady ultima ratio – tedy krajní úlohy soudní represe, vyjádřené v novém trestním zákoníku, by orgány činné v trestním řízení měly co nejvíce případů postupovat ČLK k disciplinárnímu řízení na místo trestního stíhání lékaře. Podmínkou je schválení novely zákona o 220/1991 Sb., kterou ČLK vytvořila.

- Je vhodné zachovat i v nové legislativě nahrazující zákon č. 20/1966 Sb. možnost příspěvku státu pacientovi nebo pozůstalým v případě, kdy došlo k odbornému pochybení při léčbě, avšak nejsou splněny podmínky pro poskytnutí náhrady škody.

Představenstvo ČLK se ztotožňuje se závěry právního kongresu.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro:                 13

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

Vyúčtování:

Náklady celkem:                          106 129,- Kč

Příjmy za účastnické poplatky:    140 000,- Kč

Výsledný zisk:                                33 871,- Kč

Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování Právního kongresu ČLK.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro:                 13

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Novela SP-7 příspěvky na činnost

Představenstvo schvaluje novelu SP-7 předloženou prezidentem ČLK.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro:                 11

proti:               0

zdržel se:         2                                                         Návrh přijat.

 

 

5)  Blok tajemníka ČLK

 

Informace o počtu členů ČLK

V období od 23.6.2009 – 24.7.2009  bylo přijatých celkem 153 lékařů:

z toho bylo             7 lékařů se stát. příslušností SR,

                               4 lékaři s cizí st. příslušností,                      

                               3 lékaři se slovenskou LF,

                               3 lékaři se zahraniční LF

                                                                                                            

V uvedeném období nebyla žádná žádost o přijetí definována jako pozdní vstup.

 

K 20.7.2009 bylo vyřízeno 191 žádostí o potvrzení prof. bezúhonnosti, tj. 171 lékařů (402 certifikátů).

 

 

Zpráva auditora a informace o hospodaření ČLK v roce 2008

 

Přehled majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2008

 

 

Název

    Stav k 31.12.2008

I.

Finanční majetek

21 028 276,83

II.

Dlouhodobý nehmotný majetek

2 348 157,17

 

Dlouhodobý hmotný majetek

26 322 217,54

III.  

Pohledávky

3 502 647,90

 

 

2006

2007

2008

Výnosy

34 516 394,11

41 565 454,23

 

43 949 988,21

z položky výnosů

 členské příspěvky

28 517 847,00

31 669 723,00

 

31 997 069,00

Náklady

29 778 477,83

35 749 866,76

 

38 500 208,38

Hospodářský výsledek před zdaněním

4 737 916,28

5 815 587,47

 

 

5 449 779,83

Daň z příjmu

1 760 449,00        (24%)

2 108 462,00    

 ( 24%)

2 016 209,00

 (21%)

Hospodářský výsledek po zdanění

2 977 467,28

3 707 125,47

 

3 433 570,83

 

 

Členové představenstva ČLK se seznámili s informacemi o hospodaření ČLK za rok 2008. Představenstvo ČLK bere na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za rok 2008. Auditor nemá výhrady. V souladu s SP č. 17 – Finanční řád, budou patřičné informace o hospodaření zveřejněny v časopise Tempus Medicorum.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro:                 13

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Elektronická evidence stížností

   Ze zápisu RK ČLK – 26.6.2009:

RK ČLK konstatuje, že elektronické vedení stížností je nutné a nezbytně potřebné. Odůvodněním je značné urychlení koloběhu písemností mezi jednotlivými disciplinárními orgány, větší operativnost, snížení chybovosti, přehlednost, snadnější archivace, ale především ochrana dat a značná finanční a časová úspora nejen pro centrální kancelář, ale i pro RK OS ČLK. Vynaložení finančních prostředků za poštovné pro kancelář ČR/RK ČLK (dle zprávy o hospodaření za rok 2007) bylo 100 000 Kč. RK ČLK jednohlasně souhlasí s obsahem připravované rámcové smlouvy s firmou ISSA, která novou elektronickou evidenci stížností zrealizuje a bude jejím správcem za podmínek, že zhotovitel se zaváže k odpovědnosti za případný únik dat ze systému. Dále doporučujeme stanovit stupeň bezpečnostního rizika s finančním ohodnocením při ztrátě či úniku těchto velmi citlivých údajů.

   Ze zápisu ČR ČLK – 10.7.2009:

Nákup nového programu pro registr stížností - projednána situace a konstatováno, že ČR ČLK, stejně jako RK ČLK, tento návrh podporuje a očekává, že se použitím tohoto nového programu disciplinární činnost ČLK zkvalitní.

   Představenstvo ČLK se seznámilo s nabídkou firmy ISSA na vytvoření elektronické evidence stížností. Podle návrhu smlouvy předložené firmou ISSA základní cena za realizaci projektu je kalkulovaná na částku 200.000,- Kč bez DPH. Revizní komise ČLK i Čestná rada ČLK projekt doporučují. Dne 20.7.2009 byli kompetentní pracovníci ČLK seznámeni s demo verzí programu.

 

Představenstvo ČLK na základě doporučení RK ČLK a ČR ČLK souhlasí s realizací projektu elektronické evidence stížností v hodnotě 200 000,- Kč + DPH. Dohledem nad realizací projektu pověřen tajemník ČLK Dr. Mach.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro:                 13

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Nákup notebooků pro potřeby členů RK a ČR ČLK

   Představenstvo vytvořilo pracovní skupinu ve složení Dr. Mach, Dr. Němeček a Dr. Mrozek, která vyzvala partnerskou firmu Dell k předložení nabídky. Pro porovnání byly osloveny též další firmy, z nichž nejzajímavější nabídku předložila firma Gemini prodávající počítače HP. Dr. Němeček provedl porovnání obou nabídek s tím, že za výhodnější pro ČLK považuje nabídku renomované firmy Dell. Dr. Mach považuje za výhodnější nabídku firmy Gemini. Dr. Herman považuje nákup notebooků pro RK ČLK za nehospodárnost s níž nesouhlasí.

Představenstvo žádá RK ČLK a ČR ČLK, aby písemně specifikovaly své požadavky na nákup výpočetní techniky a pověřuje výše uvedenou pracovní skupinu, aby se pokusila předložit představenstvu levnější variantu řešící požadavky ČR ČLK a RK ČLK.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro:                 10

proti:               1

zdržel se:         1                                                         Návrh přijat.

 

 

Dr. Mach informoval, že ČLK už nebude prodlužovat licenci na AVG.

 

MUDr. Spousta  opustil jednání v 14.30 hod., přítomno je 12 členů představenstva.

 

Představenstvo ČLK schvaluje doplnění certifikátu o profesní bezúhonnosti o evidenční číslo lékaře.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro:                 12

proti:               0

zdržel se:         0                                                         Návrh jednomyslně přijat.

 

 

Současná evidence lektorských smluv v registru podle platného závazného stanoviska od 6.7. 2009 dovoluje maximálně 1 – 2 lektorské smlouvy (viz. znění závazného stanoviska).

K funkčnosti registru lektorských smluv je nutno doplnit do registru všechny běžící lektorské smlouvy. Podrobnosti OS ČLK dodá tajemník ve spolupráci s olomouckou kanceláří.

 

 

6) Licence  

 

 

7) Různé

 

Dr. Němeček informoval o žádosti firmy Dialog MIS o umožnění prezentace informací z webu ČLK na informačním portálu pro uživatele programu PC Doktor. Představenstvo souhlasí s podmínkou, že bude uvedeno, že zdrojem informace je ČLK.

 

Příští zasedání představenstva začíná ve čtvrtek 17.9.2009 od 16:00 hodin v Plzni. 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:15 hodin.

 

 

 

Zapsala:          Hanka Matějková

 

Schválil:          MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK