Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání centrálního představenstva 3.10.2014

6. 10. 2014

 

Zápis z jednání představenstva ČLK,

konaného dne 3. října 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr. Mach Jiří, MUDr. Mach Ota, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman.

Omluveni: MUDr. Dernerová, MUDr. Říhová, MUDr. Přikryl, MUDr. Tomek,

MUDr. Vraná.

Přizváni: MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MUDr. Sojka.

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. Přítomno 14 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

1) Připomínky k minulému zápisu

 

2) Licence

 

Dr. Mrozek informoval představenstvo o problémech se zadáváním neúplných, případně chybných dat do registru sekretářkou OS ČLK Praha 6. Představenstvo pověřilo Dr. Mrozka, aby tento problém řešil s předsedou OS Praha 6 oficiální cestou.

 

Dr. Vodochodský se připojil k jednání představenstva v 9.45 hod., přítomno je 15 členů představenstva.

 

3) Blok VR

 

Dr. Mrozek informoval o průběhu společného zasedání Vědecké rady ČLK s oborovými komisemi VR ČLK.

 

4) Zahraniční činnost

 

Spolupráce lékařských komor států V4

Dne 9.9.2014 se viceprezident Dr.Mrozek a vedoucí oddělení vzdělávání PhDr.Ptáček účastnili v Bratislavě setkání zástupců lékařských komor Slovenska, ČR, Polska a Maďarska, aby společně projednali možnosti spolupráce v oblasti e-learningu a možnost vydávání společného elektronického odborného časopisu.

Vědecká rada ČLK nedoporučuje, aby se ČLK účastnila projektu vydávání společného odborného elektronického časopisu, neboť jej považuje za finančně náročný a v současné situaci, kdy podobných odborných časopisů existuje velké množství, také za obtížně realizovatelný.

 

Jednání středoevropských a východoevropských lékařských komor – ZEVA

O jednání, které se konalo ve dnech 25.-27.9.2014 v Bratislavě, informoval viceprezident ČLK Dr.Mrozek.

 

5) Blok tajemníka ČLK

 

Informace o počtu nových členů ČLK

V září 2014 bylo přijato celkem 241 lékařů:

z toho bylo 52 lékařů se státní příslušností SR,

15 lékařů s jinou státní příslušností,

26 lékařů se slovenskou LF,

14 lékařů se zahraniční LF.

V tomto období byly 4 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.

V roce 2014 dosud požádalo celkem 294 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.

 

 

Žádost OS ČLK Jeseník o dotaci

OS ČLK Jeseník žádá o finanční dotaci ve výši 30 000,- Kč k vyrovnání svého rozpočtu.

OS Jeseník má pouhých 127 členů, přičemž ze 121 platících členů je 24 nepracujících důchodců. S ohledem na geografickou situaci nepřipadá v úvahu jeho sloučení s jiným okresním sdružením. Představenstvo ČLK schvalovalo v letech 2005-2011 každoročně finanční dotace pro OS Jeseník ve výši 25-50 tisíc Kč. V roce 2012 OS ČLK Jeseník díky zvýšení členských příspěvků o dotaci žádat nemuselo. V roce 2013 schválilo představenstvo pro OS ČLK Jeseník dotaci 30 000,- Kč. Tajemník ČLK Dr.J.Mach přiznání dotace doporučuje.

Představenstvo schvaluje dotaci pro OS ČLK Jeseník ve výši 30 000,- Kč.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Návrh rozpočtového opatření pro rok 2014

Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK.

Představenstvo ČLK schvaluje návrh rozpočtového opatření pro rok 2014 připravený ekonomickým oddělením ČLK.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Návrh výše členských příspěvků pro rok 2015 a návrh rozpočtu pro rok 2015

Ekonomické oddělení ČLK zpracovalo návrh výše členských příspěvků pro rok 2015 i návrh rozpočtu pro rok 2015 ve dvou variantách, a to bez zvyšování členských příspěvků a se zvýšením členských příspěvků o 1,4 %, což odpovídá míře inflace.

ČLK je finančně zcela nezávislá na státu a hospodaření centra ČLK končí pravidelně kladným hospodářským výsledkem již od roku 1999, což je pozitivní, neboť pouze ekonomicky silná a nezávislá profesní samospráva může hájit zájmy lékařů.

Dosažený hospodářský výsledek po zdanění v jednotlivých letech:

2007: + 3 707 125,- Kč

2008: + 3 433 570,- Kč

2009: + 2 599 894,- Kč

2010: + 1 415 566,- Kč

2011: + 1 459 552,- Kč

2012: + 3 730 586,- Kč

2013: + 5 300 549,- Kč

Současná ekonomická situace ČLK nevyžaduje zvyšování členských příspěvků.

Představenstvo schvaluje obě varianty návrhu rozpočtu s tím, že doporučuje delegátům sjezdu ČLK, aby schválili variantu A), tedy variantu bez zvyšování členských příspěvků.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 14

proti : 0

zdržel : 1 Návrh byl přijat.

 

 

Ekonomický software ČLK

Na základě informací, že firma ČAPEK-WinDUO, s níž ČLK dlouhodobě spolupracuje, není schopna garantovat převod současného účetního softwaru na 64 bitovou verzi, ani garantovat další rozvoj a aktualizace komorou používaného programu WinDUO, schválilo představenstvo ČLK v souladu s doporučením expertů přechod účetnictví ČLK od 1. 1. 2015 na software od firmy APL expert, a to v centralizované variantě za cenu 978 290,- Kč + 276 000,- Kč ročních nákladů, tyto ceny jsou bez DPH.

Prezident ČLK o tomto rozhodnutí informoval 9.9.2014 předsedy OS ČLK.

Dne 10.9.2014 obdržela ČLK dopis od jednatelky společnosti ČAPEK-WinDUO, s.r.o. s informací, že do konce roku 2014 bude mít tato společnost k dispozici software WinDUO pro 64 bitové Windows včetně síťového provedení. Pokud by ČLK využívala program WinDUO i nadále, zjednodušilo by se zaškolování pracovníků ČLK, kteří umí s dosavadní verzí programu pracovat. Dodávku nového software WinDUO včetně převodu dat v síťovém provedení pro všechna OS ČLK a Centrum ČLK je firma údajně schopna dodat za cenu 189.000,- Kč + DPH, a to včetně zaškolení.

Tajemník Dr.Jiří Mach zastavil dne 18.9.2014 práce na smlouvě s firmou APL expert.

Dne 23.9.2014 vyzval prezident ČLK firmu WinDUO, aby blíže specifikovala svoji nabídku a požádal Dr.Horáka, aby tuto ji porovnal s řešením od firmy APL expert.

Firma WinDUO svoji nabídku ČLK zaslala. Tato nabídka centralizované varianty vedení účetnictví je pro ČLK finančně méně nákladná a v případě setrvání u softwaru firmy WinDUO by bylo mnohem jednodušší rovněž zaškolování zaměstnanců komory, kteří jsou zvyklí pracovat se starší verzí programu.

Představenstvo schvaluje odklad realizace přechodu na nový systém vedení účetnictví ČLK o rok a ukládá prezidentovi ČLK, aby o tomto rozhodnutí informoval předsedy OS ČLK.

Představenstvo pověřuje tajemníka Dr. Jiřího Macha, aby s pomocí Ing. Dočekala, Ing. Kotěšovce a Dr. Horáka jednal s firmou WinDUO o bližší specifikaci její nabídky a případné realizaci přechodu na novou verzi programu WinDUO v centralizované variantě.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 12 (Kubek, Dostalíková, Kubarič, Ota Mach, Monhart, Musil, Sedláček,

Šindler, Trnka, Vávra, Vodochodský, Voleman)

proti : 3 (Jiří Mach, Mrozek, Němeček)

zdržel : 0 Návrh byl přijat.

 

Dr. Mrozek a Dr. Jiří Mach opustili jednání v 11.30 hod., přítomno je 13 členů představenstva.

 

6) Jednání a informace

 

Novela zákona o vzdělávání lékařů

Viceprezident ČLK Dr.Mrozek je členem komise Mz, jejímž úkolem je pod vedením náměstka ministra prof. MUDr. Vymazala připravit věcný záměr návrhu novely zákona o vzdělávání lékařů. Práce této komise v současnosti končí. Návrh věcného záměru novely zákona nemá dosud ČLK k dispozici.

Dr.Kubek informoval, že se dne 18.9.2014 účastnil Mz prvního setkání Pracovní skupiny pro celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků, kterou vede prof. MUDr. Cvachovec. Vzhledem k tomu, že tato pracovní skupina je vázána na agendu Zdraví 2020, spadá pod hlavního hygienika MUDr. Valentu, který jmenoval viceprezidenta ČLK Dr.Mrozka členem této pracovní skupiny. Pracovní skupina, která bude rozdělena na sekci pro zdravotnická povolání vyjmenovaná v zákoně č. 95 a na sekci zdravotnických povolání dle zákona č. 96, má ve lhůtě 12 měsíců připravit návrh revize počtu vzdělávacích oborů a jejich odborné náplně.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Spolupráce se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Dr.Kubek informoval o jednání s  ředitelem SÚKL PharmDr. Zdeňkem Blahutou dne 9.9.2014, kterého se za ČLK vedle prezidenta účastnil též Dr.Sojka – bývalý ředitel SÚKL.

Předmětem jednání byly možnosti spolupráce v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů a možnosti využívání časopisu Tempus k distribuci Farmakoterapeutických informací k lékařům. ČLK navrhuje zřízení Komise SÚKL pro posuzování etiky výkonu povolání lékaře a farmaceuta, a to se zastoupením odborníků profesních komor. ČLK rovněž navrhuje, aby při kontrolách prováděných SUKLem ve zdravotnických zařízeních byl zván zástupce příslušné komory se statutem přizvané osoby. Ředitel SÚKL přislíbil svoji účast na některém z příštích zasedání představenstva ČLK.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Povinná elektronická komunikace s ČSSZ

Dr.Kubek informoval, že Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o daních z příjmů, která v části osmé novelizuje i zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Na základě iniciativy ČLK tato novela ruší původní povinnost zaměstnavatelů a lékařů komunikovat s ČSSZ elektronicky. Možnost elektronické komunikace zůstává, avšak podle § 123e) zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, je možno podání učinit elektronicky nebo písemně. Navrhovanou novelou se ruší povinná elektronická komunikace s ČSSZ nejen pro zaměstnavatele, ale i pro ošetřující lékaře, a to v rámci povinností stanovených zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

V platnosti však stále zůstává zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění, podle kterého by elektronické neschopenky byly od 1.1.2016 povinné. ČLK bude jednat s MPSV rovněž o změně tohoto zákona.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Zákon o zdravotnických prostředcích

Na základě protestu uplatněného prezidentem ČLK na zasedání výboru pro zdravotnictví PS dne 4.9.2014 připravilo Mz pozměňovací návrh k vlastnímu komplexnímu pozměňovacímu návrhu zákona o zdravotnických prostředcích. Cílem tohoto návrhu, který podal poslanec Dr.Brázdil (ANO) – předseda OS ČLK Olomouc, byla možnost výdeje zdravotnického prostředku lékařem v případě, že to souvisí s léčbou daného pacienta. Proti návrhu protestovaly lékárnická komora i VZP.

Dr.Kubek informoval, že při projednávání v tzv. třetím čtení dne 26.9.2014 návrh zpracovaný ministerstvem zdravotnictví nepodpořil ministr Němeček a pozměňovací návrh umožňující lékařům výdej zdravotnických prostředků tak nebyl Poslaneckou sněmovnou schválen.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami – novela

Ministerstvo zdravotnictví rozeslalo do vnitřního připomínkového řízení návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Návrh zohledňuje míru inflace a zvyšuje hodnoty minutové režie výkonů o 1,3-1,4%.

Ministr zdravotnictví vyhověl požadavkům ČLK, České internistické společnosti a Sdružení ambulantních internistů a návrh navrací časy klinických vyšetření v odbornosti „101 – vnitřní lékařství“ k původním hodnotám.

Dosud pro rok 2014 platí:

11021 – komplexní vyšetření internistou – čas 60 minut, body 473

11022 – cílené vyšetření internistou – čas 30 minut, body 241

11023 – kontrolní vyšetření internistou – čas 15 minut, body 120

Pro rok 2015 je navrhováno:

11021 – komplexní vyšetření internistou – čas 60 minut, body 473

11022 – cílené vyšetření internistou – čas 40 minut, body 318

11023 – kontrolní vyšetření internistou – čas 20 minut, body 159

ČLK v souvislosti s novelou Seznamu zdravotních výkonů poukazuje na trvale podhodnocenou minutovou režijní sazbu přiřazenou k výkonu. Problémem je rovněž velký procentuální rozptyl v hodnotách, které mohou zdravotnická zařízení sjednat se zdravotními pojišťovnami individuálně. Mohlo by tak docházet k diskriminaci některých zařízení, k nepřiměřenému nabízení nižší minutové sazby, u vybraných zdravotnických zařízení naopak k sjednání sazby vyšší, čímž by tato zařízení byla neoprávněně zvýhodňována. ČLK navrhuje zvýšit pevnou minutovou režijní sazbu přiřazenou k výkonu u všech odborností a toto kompenzovat snížením procentuální rozptyl individuálně sjednaných výší minutové režijní sazby.

ČLK zároveň důrazně upozorňuje na skutečnost, že stále nebylo provedeno přepočítání osobních a režijních nákladů. Hodnoty uvedené v návrhu novely vyhlášky tak stále neodpovídají reálným nákladům poskytovatelů zdravotních služeb a už vůbec nezahrnují každoroční nárůst cen těchto nákladů.

Dr. Musil informoval, že poslední výkony zpracované na návrh odborných společností ministerstvem, měla komise ministerstva zdravotnictví pro Seznam zdravotních výkonů možnost projednat 18.9.2014, tedy pouhý jeden den před tím, než byl kompletní návrh rozeslán do vnitřního připomínkového řízení.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Výběrová řízení - informace

Dne 30.9.2014 se mělo konat výběrové řízení na ředitele nemocnice Homolka. Za ČLK byl členem výběrové komise jmenován Dr.Kubíček – předseda OS ČLK Praha 5. Dne 29.9.2014 ministr Němeček výběrové řízení zrušil a ředitelem nemocnice Na Homolce jmenoval Ing. Ivana Olivu – bývalého ředitele Spolany Neratovice.

 

 

7) Vnitřní činnost

 

Příprava XXVIII. Sjezdu ČLK

XXVIII. Sjezd ČLK se bude konat ve dnech 22. a 23. listopadu 2014 v Praze v hotelu Clarion. Jako hosté budou pozváni zejména ministr zdravotnictví MUDr. Němeček a jeho náměstci, předseda zdravotního výboru PS prof. MUDr. Vyzula, rektor UK prof. MUDr. Zima, ředitel VZP Ing. Kabátek, ředitel ÚZIS RNDr. Dušek, ředitel SÚKL PharmDr. Blahuta, prezident SLK MUDr. Kollár.

Představenstvo schvaluje smlouvu o zajištění konferenčních služeb na XXVIII. Sjezdu ČLK s firmou CPI Hotels, a.s.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Představenstvo schvaluje smlouvu o propagaci s T-Mobile Czech Republic a.s.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Příprava XIX. Plesu lékařů českých

XIX. Ples lékařů českých se bude konat v sobotu 24.1.2015 v paláci Žofín v Praze za spolupořadatelství ČLK a LOK-SČL.

Představenstvo schvaluje Smlouvu o krátkodobém pronájmu paláce Žofín za účelem konání XVIII. plesu lékařů českých v sobotu 24.1.2015.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Nový e-learning ČLK

Vedoucí oddělení vzdělávání ČLK PhDr. Ptáček informoval, že od 1.9.2014 je plně funkční nový e-learning ČLK realizovaný firmou ISSA. Představenstvem ČLK původně schválený finanční rozpočet byl překročen kvůli nutnosti zaškolení pracovníků oddělení vzdělávání firmou ISSA a kvůli nutnosti doplnit projekt nad rámec původní objednávky. Předpokládaná cena 130 680,- Kč (108 000,-Kč bez DPH) se tak zvýšila na celkovou částku 163 895,- Kč včetně DPH.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Novela SP – 9 Ochrana lékařského stavu

Dr.Sýkora s podporou představenstva OS ČLK Pardubice navrhuje doplnění Stavovského předpisu č. 9 – Ochrana lékařského stavu ČLK o ustanovení, které zní: „Pokud je na lékaře podána stížnost, ve které se stěžovatel dopouští hrubých urážek napadeného lékaře, bude stížnost řešena standardně dle disciplinárního řádu komory a pokud o to napadený lékař požádá, bude předána k posouzení právní kanceláři komory. Právní kancelář komory případ posoudí, navrhne napadenému lékaři možné právní postupy k ochraně jeho cti a na jeho žádost mu poskytne právní pomoc při jejich realizaci.“

Povinností ČLK je hájit profesní čest svých členů. Není přípustné, aby byl ve stížnosti lékař urážen. Členové ČLK musí mít jistotu, že pokud budou mít zájem, dostane se jim pomoci ze strany právního oddělení ČLK.

Představenstvo schvaluje návrh novely SP-9.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Případ primáře Havránka a problematika zdravotní způsobilosti lékařů

Dr.Kubek seznámil členy představenstva se skutečnostmi, které jsou o tomto případu známy lékařské komoře.

Představenstvo se seznámilo s dopisem řediteli nemocnice v Rakovníku, v němž skupina praktických lékařů pro děti z okresu Rakovník vyslovila podporu Dr.Havránkovi.

Představenstvo se seznámilo s otevřeným, dopisem skupiny lékařů z Thomayerovy nemocnice ministrovi zdravotnictví i s textem petice ,,Stop mediální likvidaci zdravotníků“.

Představenstvo vyslechlo názor právního oddělení ČLK.

Představenstvo nepovažuje případ Dr.Havránka za pouhé selhání jednotlivce, ale za příklad selhání systémového. ČLK učiní vše, co bude v jejích silách, aby zajistila bezpečnost pacientů na straně jedné a zároveň chránila své členy před dehonestací na straně druhé.

ČLK navrhuje, aby vedle zaměstnavatelů a krajských úřadů měla též lékařská komora právo vyžadovat v odůvodněných případech po svých členech doklad o zdravotní způsobilosti.

ČLK navrhuje, aby lékařská komora měla v případech důvodného podezření ze závažného odborného či etického pochybení lékaře právo postavit daného lékaře s okamžitou platnosti „mimo službu“ do doby, než bude daný případ řádně vyšetřen.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

8) Různé

 

Dr. Němeček informoval o prvním jednání týmu pro přípravu národní strategie elektronického zdravotnictví.

 

Jednání představenstva skončilo v 15:30 hodin.

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 8. listopadu 2014 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK v Praze.

Dne 23. října 2014 se uskuteční porada předsedů OS ČLK v  Konferenčním centrum City, Na Strži 65/1702, Praha 4, a to od 15 hodin (registrace od 14,30 hodin).

 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK