Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis z jednání centrálního představenstva 28.5.2010

12. 8. 2010

Zápis z jednání představenstva ČLK

konaného dne  28. května  2010 od 9:00 hodin v hotelu Flora v Olomouci

 

Přítomni:        MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, MUDr. Herman, MUDr. Kinšt,  MUDr. Knajfl, MUDr. Klanica,  MUDr. Mach, MUDr. Moravec,  MUDr. Němeček, MUDr. Pětivlas, MUDr. Rybová, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Spousta, MUDr. Šindler, MUDr. Vraná.

Omluveni:      MUDr. Hledíková, MUDr. Krbušek, MUDr.  Liehne, MUDr.  Tocháček.

Přizváni:         MUDr. Vedralová,  Mgr. Bc. Máca, MUDr. Sojka.

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. Přítomno 12  členů představenstva. Představenstvo je usnášení schopné.

 

1) Připomínky k minulému zápisu

   Bez připomínek

 

2)   Vnitřní činnost

Kurzy komunikace pořádané ČLK pro lékaře

   ČLK začala pořádat kurzy komunikace od zimního semestru roku 2007 a zatím jich v rámci celoživotního vzdělávání uskutečnila pod názvem "Komunikačně náročné situace mezi lékařem a pacientem a jejich zvládání" celkem 25 a to v Praze, Brně, Olomouci, Pelhřimově a Mladé Boleslavi. Těchto kurzů se účastnilo celkem více než 600 lékařů.

Představenstvo bere informaci oddělení vzdělávání ČLK na vědomí.

 

Distribuce časopisu Tempus Medicorum

   Firma Edukafarm uhradila faktury za měsíce únor a březen 2010.

   Dr. Kubek nejprve v březnu a podruhé v květnu upozornil ředitele firmy Edukafarm na skutečnost, že v letošním roce došlo k výraznému zhoršení kvality distribuce časopisu Tempus Medicorum členům ČLK. Pověst ČLK tím trpí, že část lékařů časopis Tempus nedostává, přičemž se několik set výtisků ČLK vrací jako nedoručených. ČLK se na vlastní náklady snaží vrácené časopisy lékařům znovu, byť se zpožděním, rozesílat poštou. Některé případy lze jistě ospravedlnit chybnými adresami, které lékaři nahlásili do registru ČLK, ale případy, kdy časopis není doručen většímu množství lékařů v určitém regionu, jsou neospravedlnitelné.

   Z odpovědi ředitele firmy Edukafarm vyplývá, že tato firma svůj smluvní závazek „zajistit na vlastní náklady distribuci časopisu TM všem členům ČLK dle adresáře“ chápe tak, že za skutečné doručení časopisu TM neručí. Svůj závazek vůči ČLK firma Edukafarm považuje za splněný tím, že si pro distribuci sjednala firmu Česká mailingová společnost.

   Vzhledem k tomu, že firma Edukafarm ukončila spolupráci s ČLK při vydávání časopisu Tempus Medicorum výpovědí smlouvy s tím, že posledním číslem vyráběným a distribuovaných firmou Edukafarm bude červnové vydání, nemá již smysl problémy s distribucí s firmou Edukafarm dále řešit.

   Představenstvo žádá předsedy OS ČLK, aby prostřednictvím administrativních pracovníků ČLK zajistili kontrolu správnosti adres lékařů zanesených v registru ČLK a jejich aktualizaci tak, aby časopis Tempus Medicorum dostávali všichni členové ČLK.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro:                 12

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

 

Smlouva s nakladatelstvím Mladá fronta a.s.

   Na základě pověření představenstva jednal prezident ČLK spolu s JUDr. Machem s nakladatelstvím Mladá fronta a.s. o návrhu smlouvy o spolupráci.

- ČLK si na vlastní náklady ponechá vlastní redakci časopisu Tempus Medicorum.

- Všichni lékaři budou bezplatně spolu s časopisem Tempus dostávat vždy aktuální číslo Zdravotnických novin.

- Distribuci bude Mladá fronta a.s. zajišťovat prostřednictvím České pošty.

Představenstvo ČLK schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci mezi ČLK a nakladatelstvím Mladá fronta a.s. při vydávání časopisu Tempus Medicorum.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro:                 12

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Dr. Šindler se připojil k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 13 členů představenstva.

 

Rámcová dohoda o smluvních cenách za ubytování v hotelech OREA HOTELS s.r.o.

   Dr. Kubek informoval, že ČLK uzavřela dohodu s formou OREA HOTELS s.r.o., která zajišťuje zvýhodněné ceny ubytování pro členy ČLK nejenom v Hotelu Pyramida, ale ve všech 28 hotelech řetězce OREA HOTELS s.r.o., přičemž minimální výše slevy činí 20 % z pultových cen ubytování. Rezervaci ubytování si členové ČLK mohou provést sami na www.orea.cz pod uživatelským jménem: ČLK 144482 a na základě hesla, o kterém byli informováni všichni předsedové OS ČLK. Potřebné informace (přístupové heslo) lékařům – členům ČLK předá kancelář jejich OS ČLK.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Dodatek ke smlouvě o hypotečním úvěru mezi ČLK a ČSOB

   Dr. Kubek informoval, že 23.5.2010 podepsal dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí hypotečního úvěru č. 02575/01/1999 s ČSOB. Na základě tohoto dodatku bude i pro období 24.5.2010 – 24.5.2015 úvěr ČLK  na nákup nemovitosti  pro centrální kanceláře ČLK v Praze úročen sazbou 4,65% p.a., výše měsíční splátky bude 84 350,- Kč. V případě nepodepsání smluvního dodatku byla ČSOB na základě smlouvy oprávněna zvýšit úrokovou sazbu na 9,65% p.a.,  což by znamenalo že ČLK by musela zaplatit za dobu 60 měsíců celkem o 639 000,- Kč více na úrocích, neboť měsíční splátka by byla 95 006,- Kč.

Představenstvo souhlasí s postupem prezidenta ČLK.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro:                 13

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Vzdělávací konference ČLK, Průhonice 24.4.2010 - vyúčtování

Náklady celkem:     114 690,- Kč

Příjmy od sponzorů:  80 000,- Kč

Účastnické poplatky: 15 600,- Kč

Výsledná ztráta:      - 19 090,- Kč

Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování vzdělávací konference ČLK.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro:                 13

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Výklad představenstva ČLK k SP-7

    Právní oddělení ČLK žádá představenstvo ČLK o výklad pojmu „soukromý lékař“ pro účely stanovení výše členských příspěvků. Řada lékařů vedle práce v zaměstnaneckém poměru provozuje souběžně své vlastní nestátní zdravotnické zařízení s kapacitním číslem smluv se zdravotními pojišťovnami nižším než 1,0. Otázka zní, zda také tito lékaři provozující svoji soukromou praxi v nižším rozsahu než 1,0 „pracovního úvazku“ mají platit členské příspěvky v plném rozsahu jako soukromí lékaři.

    

Výklad představenstva ke Stavovskému předpisu ČLK č. 7:

     Stejně, jako u lékaře zaměstnance není pro zařazení do této kategorie plátců příspěvků na činnost ČLK rozhodná výše pracovního úvazku, který má se zaměstnavatelem sjednán, rovněž u lékaře, který provozuje souběžně se svým pracovním poměrem také své nestátní zdravotnické zařízení, nerozhoduje rozsah poskytované péče dotyčným lékařem v tomto nestátním zdravotnickém zařízení. Ačkoliv tedy může být takový rozsah poskytované péče soukromým lékařem vedle pracovního poměru zcela minimální, již samotná skutečnost provozování vlastního nestátního zdravotnického zařízení plně odůvodňuje zařazení tohoto lékaře do kategorie „soukromí a vedoucí lékaři“ a od toho se odvíjející povinnost hradit příspěvky na činnost ČLK v příslušné výši odpovídající této kategorii. Eventuální žádost o úlevu z placení příspěvků na činnost, odůvodněnou minimálním rozsahem poskytované péče ve vlastním nestátním zdravotnickém zařízení, může lékař v souladu s § 9 SP-7 podat pro daný kalendářní rok představenstvu příslušného okresního sdružení ČLK, v jehož kompetenci je dle citovaného ustanovení rozhodnout o případném snížení příspěvku.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro:                 11

proti:               0

zdržel se:        1                                                         Návrh byl přijat.

 

Dr. Kinšt a Dr. Klanica se připojili  k jednání představenstva v 9.40 hod., přítomno je 15 členů představenstva.

 

Harmonogram jednání představenstva ČLK ve 2. pololetí 2010

 

23.7.            pátek, 9:00,        Praha

3.9.              pátek, 9:00,        Praha

8.10.            pátek, 9:00,        Praha

21.10.         čtvrtek,                Brno – porada předsedů OS ČLK

6.11.           sobota, 9:00,        Praha

19.-21.11.  pátek – neděle,     Sjezd ČLK, Praha – hotel Clarion

10.12.         pátek, 9:00,          Praha - navazuje porada předsedů OS ČLK a vánoční koncert

 

 

3)  Blok tajemníka ČLK

 

Informace o počtu členů ČLK

dubnu 2010  bylo přijatých celkem 40 lékařů:

z toho bylo             8 lékařů se stát. příslušností SR,

                               6 lékařů se slovenskou LF,

                               

V uvedeném období bylo 8 žádostí o přijetí definováno jako pozdní vstup.

                          

V roce 2010 bylo vyřízeno dosud 136 žádostí o potvrzení prof. bezúhonnosti (tj. 126 lékařů a 282 certifikátů).

 

Žádost OS ČLK Brno – město

Představenstvo schvaluje žádost OS ČLK Brno-město o rozložení plateb odvodu členských příspěvků do centra ČLK na tři splátky.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                 15

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

4) Blok RK

 

Volby v OS ČLK Brno-město

Na minulém zasedání představenstva prezentoval Dr. Herman pochybnosti o korektnosti voleb orgánů OS ČLK Brno-město.

Předseda OS ČLK Brno-město Dr. Mach dal podnět Revizní komisi ČLK, aby prošetřila způsob volby funkcionářů OS ČLK Brno-město a delegátů Sjezdu ČLK zvolených za OS ČLK Brno-město.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

           

5) Jednání a informace

 

Specializační vzdělávání lékařů – uznávání interních kmenů

  Lékařům, kteří před vydáním vyhlášky č. 185/2009 Sb. složili test z interního kmene po dvou letech absolvování specializačního vzdělávání, byť v té době ještě nebyly první dva roky specializačního vzdělávání oficiálně nazývány „kmenem“, a kteří se v souladu s vyhláškou č. 185/2009 Sb. rozhodli změnit obor specializačního vzdělávání na jiný, který jako podmínku stanoví absolvování základního interního kmene (diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, revmatologie atd.), nebylo uznáváno dosavadní vzdělání a složení příslušného testu. Bylo po nich požadováno nejen doplnění praxe, která je obsahem nového interního kmene, ale zároveň také nové absolvování testu.

   Prezident ČLK upozornil 4.3.2010 náměstkyni ministryně zdravotnictví MUDr. Hellerovou, že tento postup je v rozporu s principy, které vyhláška č. 185/2009 Sb. stanoví, a je nepřípustným retroaktivním zásahem do nabytých práv lékaře. Zároveň požádal o řešení tohoto problému.

   Náměstkyně MUDr. Hellerová 22.4.2010 písemně informovala prezidenta ČLK, že Ministerstvo zdravotnictví požadavku ČLK vyhovělo, příslušné stanovisko bylo zveřejněno rovněž na www.mzcr.cz V této souvislosti je však třeba upozornit, že lékaři musí podat žádost o uznání dosavadní praxe ve lhůtě do 31.8.2010.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

Dr. Rybová se připojila k jednání představenstva v 9.55 hod., přítomno je 16 členů představenstva.

 

Specializační vzdělávání lékařů – jednání o novele vyhlášky č. 185/2009 Sb.

   Vyhlášku č. 185/2009 Sb., která dokončila rozvrat specializačního vzdělávání lékařů, vydala ministryně Jurásková na základě jednání s děkany lékařských fakult a odbornými společnostmi navzdory jednoznačnému nesouhlasu ČLK. Ještě v únoru letošního roku sice náměstkyně MUDr. Hellerová, která nese za rozvrat vzdělávání největší díl odpovědnosti, výzvy ČLK ke změně vyhlášky odmítala, avšak veřejné vystoupení nespokojených mladých lékařů, přinutilo ministerstvo ke změně tohoto vůči lékařům nepřátelského postoje.

 

a) Jednání na Mz 29.4.2010

   Na jednání, kterého se spolu s ministryní Juráskovou účastnili i její náměstci Šnajdr a Hellerová, byl vedle předsedy VR ČLK Dr.Hermana dodatečně na vlastní žádost pozván i prezident ČLK jako statutární zástupce profesní lékařské samosprávy. Základem pro jednání se stal návrh ČLS-JEP, kterou stejně jako lékařské fakulty zastupoval prof. Palička.

- ČLK připomíná nutnost zásadních změn v organizaci a financování specializačního vzdělávání, jejichž realizace však vyžaduje změnu zákona č. 95/2004 Sb. a není tedy v současnosti možná.

-  Shoda, že budou zachovány dvouleté vzdělávací kmeny.

- ČLK nesouhlasí s kmenem maxilofaciální chirurgie pro všeobecné lékaře, zpochybňuje účelnost samostatného kmene kardiochirurgického a naopak navrhuje kmen laboratorní.

- ČLK se shoduje s názorem ČLS JEP, že potřebnou klinickou erudici v základních oborech, ze kterých studenti skládají státní zkoušky, musí budoucí lékaři získat v rámci studia 6. ročníku lékařské fakulty. Postgraduální vzdělávání lékařů nemůže být prostředkem k odstraňování případných nedostatků výuky na lékařských fakultách. Z toho důvodu ČLK odmítá představy na zřizování „7. ročníku studia medicíny“ a to bez ohledu na používanou terminologii.

- ČLK nesouhlasí s tím, aby vzdělávací programy byly v ČR delší než v jiných státech EU a naši lékaři tak byli diskriminováni.

- Seznam 40 specializačních oborů doporučuje ČLS JEP zachovat, pouze jej rozšířit o obor soudní lékařství. Tento návrh ČLK podporuje a dává ke zvážení rozšíření jejich seznamu ještě o angiologii a o hrudní chirurgii.

- Pokud se i nadále budou lékaři zapisovat do specializačního oboru a nikoliv pouze do základního vzdělávacího kmene, dává ČLK ke zvážení, zda by dvouletý vzdělávací kmen nemohl obsahovat volitelnou část v délce 3 měsíce, která by se řídila podle oboru, do kterého je lékař zapsán. Trvat na naprosto stejném složení vzdělávacího kmene pro lékaře všech navazujících specializačních oborů není nutné. Návrh ČLK umožní dříve prohloubit praktické znalosti lékařů ve zvoleném oboru a posílit tak jejich kompetence po absolvování základního vzdělávacího kmene.

- ČLK prosazuje takové změny náplně vzdělávacích kmenů a oborů, aby s výjimkou časově limitovaných stáží byl možno celé specializační vzdělávání absolvovat v nemocnici okresního typu a jeho části i na pracovištích menších.

- ČLK požaduje zásadní změny ve složení akreditačních komisí tak, aby byly prostřednictvím členů nominovaných komorou doplněny o odborníky z praxe. Je třeba zachovat možnost akreditace zdravotnického zařízení na zajišťování i jen části vzdělávacího programu.

- Pro ČLK je prioritou zajistit snadnou prostupnost mezi jednotlivými vzdělávacími obory i možnost rekvalifikace lékařů z jednoho oboru do druhého.

- Podle názoru ČLK nemusí být absolvování základního vzdělávacího kmene nutně ukončeno formálním ověřením znalostí (zkouška, test), ale může stačit dobrozdání školitele.

 

Ministryně Jurásková znemožnila prezidentovi ČLK účastnit se tiskové konference pořádané po jednání a prezentovat tak rozdílná stanoviska ČLK:

- ČLK nepodporuje další dezintegraci specializačního vzdělávání lékařů, jehož organizace by se měla podle plánu ministerstva zdravotnictví rozdělit mezi sedm lékařských fakult.

- Návrh Mz zavést jakási stipendia ve výši až 5.000,- Kč pro mladé lékaře je sice zajímavý, avšak velmi nekonkrétní a k prosazení této změny by byla nutná novela zákona. Stipendium by podle Mz mělo být vypláceno na úkor současné rezidenční podpory a nepředstavovalo by tedy žádné peníze navíc. Závislost mladých lékařů na zaměstnavatelích, pro které představují lacinou pracovní sílu, by se nezmenšila. Návrh neřeší ani problém porušování právních předpisů ve fakultních nemocnicích, které mladé lékaře zaměstnávají na formálně zkrácené pracovní úvazky, přičemž tito kolegové a kolegyně jsou nuceni odpracovat celou pracovní dobu. Návrh v podobě prezentované Mz zdravotnictví by se měl týkat pouze budoucích rezidentů. ČLK nemůže souhlasit s tím, aby byly hozeny přes palubu 3,5 tisíce mladých lékařů, kteří se již v současnosti vzdělávají.

 

b) Jednání mezi Mladí lékaři o.s., ČLK, ČLS-JEP, zástupci LF a hejtmany 10.5.2010

   ČLK zastupovali prezident Dr. Kubek a viceprezident Dr. Mrozek a ČLS-JEP její předseda prof. Blahoš, hejtmany předseda asociace Mgr. Hašek a předseda zdravotní komise MUDr. Běhounek, LF zastupovali proděkan LF Masarykovy university v Brně prof. Vaněk a bývalý děkan prof. Žaloudík.

   Současný systém specializačního vzdělávání lékařů, který nutí mladé lékaře trávit několik let ve fakultních nemocnicích, má závažné negativní dopady na ostatní nemocnice.

   Mladí lékaři zopakovali své priority:

- Zřízení vlastních vzdělávacích kmenů minimálně pro obory: neurologie, dermatovenerologie, oftalmologie a ORL.

- Prosazení takových změn vzdělávacích programů, které umožní co největší část specializačního vzdělávání absolvovat na pracovištích okresního typu.

- Zajistit, aby členy akreditačních komisí byli primáři okresních nemocnic, které by nominovala ČLK. Mladí lékaři naopak na členství v akreditačních komisích neaspirují.

- Nahrazení současného IPVZ jako organizátora specializačního vzdělávání sedmi lékařskými fakultami není prioritou a Mladí lékaři na ně nemají jednoznačný názor.

- Nesouhlas se současným systémem rezidenčních míst, kdy stát podporuje zaměstnavatele a nikoliv mladé lékaře.

- Nesouhlas s tzv. stabilizačními smlouvami, tedy s povinností podepisovat závazek věrnosti k zaměstnavateli a ČR.

- Návrh Mz na stipendium vyplácené do budoucna rezidentům ve výši 5 000,- Kč měsíčně není řešením, neboť má být vyplácen pouze po dobu dvouletého vzdělávacího kmene a nemá se týkat lékařů, kteří již jsou ve specializační přípravě. Nejedná se o navýšení finanční dotace státu, ale o pouhý přesun části finančních prostředků od zaměstnavatele k lékaři, přičemž povinnost lékaře podepisovat stabilizační smlouvy by zůstala zachována

   Stanovisko ČLK:

- ČLK požaduje posílení svého vlivu v akreditačních komisích, aby mohla lékařům garantovat požadované změny v náplni vzdělávacích kmenů a oborů.

- ČLK nesouhlasí s dezintegrací specializačního vzdělávání lékařů, jehož organizace by se měla podle plánu ministerstva zdravotnictví rozdělit mezi sedm lékařských fakult.

- ČLK stále navrhuje, že by převzala od státu organizaci specializačního vzdělávání a atestačních zkoušek. Vzdělávání by zajišťovala ve spolupráci s odbornými společnostmi, lékařskými fakultami a akreditovanými zdravotnickými zařízeními. Stát by prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví vzdělávání financoval a kontroloval.

- Specializační vzdělávání vyžaduje zásadní změnu financování tak, aby adresátem státního příspěvku a nositelem peněz byl vzdělávající se lékař, který by si mohl vybírat z nabídky akreditovaných pracovišť, kde a jakou část svého vzdělávání absolvuje. Tyto změny vyžadují novelu zákona č. 95/2004 Sb. Změnu tohoto zákona by si vyžádalo však i vyplácení stipendia ve výši 5 000,- Kč, které slibuje Mz.

   Stanovisko ČLS-JEP:

  ČLS-JEP nabízí svoji pomoc při vytváření odborné náplně vzdělávacích oborů

- Souhlasí s tím, aby finanční podpora byla vyplácena školícímu se lékaři a nikoliv jeho zaměstnavateli

Stanovisko LF:

- Finanční podpora by měla jít za rezidentem, nikoliv jeho zaměstnavateli

-  Není jasno o budoucí úloze LF v procesu vzdělávání lékařů ani o osudu IPVZ. Ministerstvo neřeklo, zda má IPVZ zaniknout či nikoliv.

- Chybí jakákoliv analýza srovnávající efektivitu a finanční náročnost vzdělávání organizovaného IPVZ versus modelu, kdy by bylo organizováno LF.

-  Nejasná je role soukromé společnosti GHS s.r.o., která za několik milionů korun zajišťuje administrativu spojenou s rezidenčními místy, tedy práci, kterou by měli dělat úředníci Ministerstva zdravotnictví.

    ČLS-JEP:

- Souhlasí, aby organizaci specializačního vzdělávání a jeho evidenci vedla ČLK, která již ze zákona vede registr všech lékařů.

- Akreditační komise by měly být změněny tak, aby v nich byli paritně zastoupeni vždy z 1/3 zástupci nominovaní Ministerstvem zdravotnictví, z 1/3 nominovaní ČLS-JEP a z 1/3 nominovaní ČLK.

- ČLS-JEP bude také prosazovat, aby většinu vzdělávacího programu mohli mladí lékaři absolvovat ve zdravotnických zařízeních okresního typu.

- Návrh ČLK, aby základní vzdělávací kmen byl formálně ukončen pouze přezkoušením vedoucím lékařem – školitelem, je rovněž přijatelný. Spornou zůstává otázka zrušení IPVZ a diverzifikace specializačního vzdělávání pod jednotlivé LF.

   ČLK:

- Stát se nemůže zbavovat zodpovědnosti za financování vzdělávání lékařů

- Samotný systém rezidenčních míst není špatný, příjemcem státní dotace však musí být vzdělávající se lékař, který si bude vybírat z nabídky akreditovaných zdravotnických zařízení

- Je třeba si uvědomit, že například praktickým lékařům systém rezidenčních míst vzdělávání ulehčil

- Musí být zachována možnost vzdělávat se i bez státní podpory, tedy mimo systém rezidenčních míst

- Systém rezidenčních míst může fungovat i bez tzv. stabilizačních doložek, s nimiž ČLK nikdy nesouhlasila

- Státní podpora nemůže nahrazovat plat či mzdu lékaře rezidenta. Jejím účelem je podpora vzdělávání

- Důstojné příjmy mladým lékařům zajistí zákon o odměňování lékařů prosazovaný LOK-SČL za podpory ČLK

- Každý absolvent LF by měl mít nárok na rezidenční odporu, ale počet stipendií vypsaných v jednotlivých oborech by měl odpovídat objektivní potřebě nových lékařů daného oboru. Každým rokem by se dle prospěchu sestavoval žebříček absolventů LF, kteří by si v uvedeném pořadí mohli vybírat z nabídky rezidenčních míst

 

c) Jednání na Mz 12.5.2010

Jednání se za ČLK účastnil předseda VR Dr. Herman.

Závěry:

- Nutnost rozšíření počtu základních kmenů na 16-18 (kardiochirurgie a neurochirurgie jsou v jednání). Obory, které strádaly absencí vlastního kmene (neurologie, ORL, oftalmologie, ortopedie, urologie, dermatovenerologie), budou mít svůj vlastní vzdělávací kmen   

- Nutnost zajištění kompatibility s předchozím systémem vzdělávání

- Mladí lékaři o.s. budou mít svého zástupce v akreditačních komisích, které určují náplň vzdělávacích programů

- Přehodnocení náplně vzdělávacích programů ve smyslu racionalizace obsahu a reálné splnitelnosti, aby bylo možno absolvovat valnou část specializační přípravy na akreditovaných pracovištích 1. stupně, tj. okresních nemocnicích, čímž se současně výrazně sníží i finanční náklady.

- Nutnost zastropování cen povinných stáží částkou 350,- Kč/den. Zdravotnické zařízení, kde bude stáž absolvována, si bude moci za den účtovat nejvýše 350,- Kč.  

   V otázce financování specializační přípravy, kde je k hlubším změnám nutná změna příslušné legislativy, se vzájemná stanoviska ML o.s. a Mz nadále rozcházejí.

Mladí lékaři trvají na tom, že prakticky povinnou specializační přípravu nemůže hradit lékař ze svého podprůměrného platu ani formou závazků vůči státu či zaměstnavatelům. Specializační vzdělávání by měl platit stát.

 

d) Mz vydalo rozhodnutí, že s účinností od 1.7.2010 přechází specializační vzdělávání lékařů v základních oborech specializačního vzdělávání na univerzity, tedy na 7 lékařských fakult, které budou organizovat rovněž atestační zkoušky.

IPVZ bude nadále zajišťovat výuku lékařů zařazených do specializačních oborů, které byly v příloze č. 2 vyhlášky č. 185/2009 Sb. s účinností od 1.7.2009 převedeny na nástavbové obory (certifikované kurzy).

Specializační vzdělávání zubních lékařů a farmaceutů bude i nadále zajišťovat pouze IPVZ.

 

e) Na pozvání předsedy VR Dr.Hermana se jednání Vědecké rady ČLK 20.5.2010 účastnila náměstkyně Mz Dr.Hellerová, která prezentovala plány ministerstva v oblasti specializačního vzdělávání lékařů:

- rozšíření počtu základních vzdělávacích kmenů z 10 na 16

- převedení organizace specializačního vzdělávání lékařů z IPVZ na university, respektive na 7 lékařských fakult

- prosadit změnu zákona, která umožní vyplácet stipendia pro lékaře, kteří se zařadí do specializační přípravy, až ve výši 5 000,- Kč měsíčně, přičemž tyto peníze by měly být vyčleněny ze současné podpory pro zaměstnavatele rezidentů

- prostřednictví cenového výměru Ministerstva financí omezit maximální cenu jednoho dne vzdělávací akce na 350,- Kč

   Na dotaz prezidenta ČLK, jaké finanční úspory očekává Mz od převodu části vzdělávání lékařů z IPVZ na LF, náměstkyně Hellerová odpověděla, že v současnosti stojí IPVZ 28 milionů Kč ročně, zatím co LF budou od státu dostávat 27 milionů Kč ročně. Je tedy pravděpodobné, že dojde naopak ke zvýšení finančních nákladů, protože není možné, aby IPVZ zajišťoval úkoly, které bude muset v oblasti vzdělávání plnit, za pouhý 1 milion Kč za rok. Ve spolupráci s firmou GHS s.r.o., která za Mz zajišťuje administrativu spojenou s rezidenčními místy, hodlá Mz pokračovat.

 

f) Ministerstvo zdravotnictví v současnosti připravuje novelu vyhlášky č. 185/2009 Sb., aniž by její text měla ČLK možnost připomínkovat. Obdobně postupuje ministerstvo i vůči České lékárnické komoře.

 

V souladu s doporučením porady předsedů OS ČLK přijímá představenstvo toto usnesení:

- ČLK upozorňuje, že Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o počtu rezidenčních míst i výše jejich finanční podpory pro rok 2010 bez spolupráce s ČLK a tedy v rozporu se zákonem.

- ČLK protestuje proti tomu, že nemá možnost připomínkovat návrh novely vyhlášky č. 185/2009 Sb.

- ČLK požaduje zvýšení počtu vzdělávací kmenů v souladu se svými návrhy z 10 na 16-19.

- ČLK požaduje změnu akreditačních komisí pro jednotlivé vzdělávací obory tak, aby v nich byli paritně zastoupeni odborníci z 1/3 jmenovaní Mz, z 1/3 jmenovaní ČLK a z 1/3 jmenovaní příslušnou odbornou společností. Změny ve složení akreditačních komisí jsou nezbytným předpokladem takových změn v náplni vzdělávacích oborů, aby s výjimkou časově omezených stáží bylo možno potřebnou předatestační praxí získat na pracovištích okresního a případně i nižšího typu a aby nebyly na vzdělávající se lékaře kladeny nesplnitelné požadavky.

- ČLK souhlasí s regulací maximální ceny vzdělávacích akcí a nadále požaduje zrušení poplatků za atestační zkoušky.

- ČLK požaduje, aby příjemcem státní dotace (stipendia) byl vzdělávající se lékař, který by si vybíral z nabídky pro vzdělávání akreditovaných pracovišť.

- ČLK odmítá tzv. specializační respektive stabilizační dohody, které jsou nuceni podepisovat vzdělávající se lékaři.

- ČLK nesouhlasí s tím, aby specializační vzdělávání lékařů na rozdíl od stomatologů a farmaceutů zajišťovaly lékařské fakulty, respektive university. Mz nepředložilo žádné důkazy, že tento jeho krok povede k větší efektivitě vzdělávacího systému.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro:                 11

proti:               0

zdržel se:        5                                                         Návrh byl přijat.

 

 

Standardy zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění

   Základem smysluplné reformy českého zdravotnictví, která by zajistila trvalý rozvoj jeho kvality i finanční stabilitu, je přesnější určení zdravotní péče hrazené z povinného základního veřejného zdravotního pojištění. Právě definování této standardní péče je podmínkou pro vznik komerčního připojištění, bez něhož není možné výrazněji zvyšovat podíl soukromých zdrojů na financování zdravotní péče.

   Úhradové standardy nemohou určovat izolovaně zdravotní pojišťovny a jejich tvorba nepřísluší ani žádným komerčním subjektům. Ani samotní politici by se neměli snažit definovat standardy zdravotní péče. Jejich povinností je však vytvořit právní rámec pro jednání o těchto standardech. ČLK navrhuje, a prostřednictvím novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se také bude snažit prosadit, zřízení dohodovacího řízení o standardech zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Toto dohodovací řízení by mělo probíhat za účasti příslušné profesní komory, odborných společností, zdravotních pojišťoven a případně i organizací pacientů.

   Vzhledem k trvalému rozvoji medicíny bude i dohodovací řízení o standardech permanentní proces, jehož výsledkem budou doporučení, jakou zdravotní péči a které výkony je možno vyřadit z úhrady na základě povinného veřejného zdravotního pojištění. Konečné rozhodnutí zůstane i nadále v rukách politiků, neboť nároky pojištěnců musí garantovat obecně závazná právní norma. Pokud však politici nebudou respektovat doporučení odborníků, bude jejich povinností zajistit pro veřejné zdravotní pojištění další finanční zdroje.

   Prezident a viceprezident ČLK společně oslovili předsedu ČLS-JEP i předsedy jednotlivých odborných lékařských společností s nabídkou na spolupráci při tvorbě úhradových standardů, respektive na definování té zdravotní péče, která z odborného hlediska nemusí být hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

   Společně požádali o zaslání prvotních návrhů na:

1) Lékařské výkony obsažené v Seznamu zdravotních výkonů, které by nemusely být z veřejného zdravotního pojištění hrazeny vůbec.

2) Lékařské výkony obsažené v Seznamu zdravotních výkonů, které by nemusely být z veřejného zdravotního pojištění hrazeny za určitých podmínek, s konkretizací těchto podmínek.

3) Lékařské výkony a metody, dosud nezařazené do platného Seznamu zdravotních výkonů, které by nemusely být z veřejného zdravotního pojištění hrazeny ani do budoucna.

4) Technologie a materiály, které by nemusely být z veřejného zdravotního pojištění hrazeny, respektive by pacient doplácel rozdíl mezi jejich cenou a výší úhrady od zdravotní pojišťovny za použití materiálů a technologií standardních.

  O standardech se sice hodně hovoří nejenom v odborné veřejnosti, ale i mezi politiky a laiky, avšak často dochází k naprostému zmatení pojmů, když si pod slovem „standard“ každý představuje něco jiného. Zvýšení výdajů na zdravotnictví a zřízení komerčního zdravotního připojištění je primárně v zájmu lékařů, proto bychom neměli čekat na aktivitu ze strany politiků, ale měli bychom se snažit vytvořit ve spolupráci odborných společností a ČLK návrhy, jaká zdravotní péče by mohla být vyčleněna z úhrady z prostředků základního zdravotního pojištění.

 

Dr. Mach opustil jednání v 10.30 hod., (přesun na poradu administrativních pracovníků OS ČLK)  přítomno je 15 členů představenstva.

 

    ČLK navrhuje pro definování standardní respektive nadstandardní péče tato pravidla:

- Pojištěnec má právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem.

- Lze-li zdravotní výkon provést několika způsoby, je z veřejného zdravotního pojištění hrazen nejlevnější způsob provedení výkonu, který je v souladu se současnými poznatky lékařské vědy.

- Žádá-li pojištěnec provedení zdravotního výkonu jiným, nákladnějším způsobem, uhradí zdravotnickému zařízení rozdíl mezi hodnotou nejlevnějšího způsobu provedení výkonu a hodnotou výkonu provedeného způsobem, kterým žádal.

  

   Odpovědí, které od odborných společností ČLK dosud obdržela, jsou většinou bohužel příliš alibistické ve stylu, že „veškerá zdravotní péče v daném oboru musí být kryta veřejným zdravotním pojištěním“. Takový přístup by pochopitelně k vytvoření komerčního připojištění nevedl.

 

V souladu s doporučením porady předsedů OS ČLK představenstvo ČLK vyzývá představitele odborných lékařských společností, aby spolupracovali s ČLK při vytváření tzv. úhradových standardů zdravotní péče, respektive při definování zdravotní péče, která by již nemusela být hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Přesnější definování standardní zdravotní péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění a odborně medicínsky zdůvodněné zúžení jejího rozsahu jsou základním předpokladem vytvoření systému komerčního připojištění, které ČLK považuje za hlavní cestu dalšího přísunu soukromých finančních prostředků do zdravotnictví.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                 9

proti:               1

zdržel se:        5                                                         Návrh byl přijat.

 

 

Financování zdravotnictví

Společné komuniké předsedy AČMN a prezidenta ČLK

   Dne 27.4.2010  se v Praze uskutečnilo jednání mezi AČMN a ČLK. Na závěr tohoto jednání podepsali předseda AČMN MUDr. Eduard Sohlich a prezident ČLK MUDr. Milan Kubek toto společné komuniké:

   AČMN a ČLK se dohodly na vzájemné podpoře a spolupráci při prosazování následujících změn, které jsou pro budoucnost českého zdravotnictví nezbytné, a zároveň vyzývají ostatní subjekty působící ve zdravotnictví, aby se k této snaze připojily.

Požadujeme a prosazujeme:

Obnovení demokratickým způsobem vedeného dialogu ve zdravotnictví za účasti všech relevantních subjektů, tedy včetně Asociace českých a moravských nemocnic a České lékařské komory.

Zvýšení platby pojistného na zdravotní pojištění, kterou jako zástupnou platbu platí stát za osoby bez vlastních příjmů např. za děti, důchodce a nezaměstnané. Podle platné legislativy musí Vláda ČR rozhodnou o výši této platby pro rok 2011 do konce června 2010. Pokud nedojde k výrazné valorizaci této platby, bude mít systém veřejného zdravotního pojištění v příštím roce vážné potíže.

Novelizaci tzv. úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, která by zjednodušila a zprůhlednila systém úhrad zdravotní péče v nemocnicích tak, aby nedocházelo k diskriminaci regionálních nemocnic vůči nemocnicím řízeným přímo Ministerstvem zdravotnictví.

Zvýšení příjmů nemocnic jako jednu z podmínek zvýšení platů a mezd jejich zaměstnanců. ČLK i AČMN podporují požadavek LOK-SČL na vytvoření jednotné právní normy pro odměňování lékařů, která by zajistila zvýšení příjmů lékařů za jejich základní pracovní dobu. Pouze zvýšení příjmů lékařů může zabránit jejich odchodu do zahraničí a řešit tedy nedostatek kvalifikovaných zdravotníků, s nímž se zejména regionální nemocnice potýkají.

Zásadní změny ve struktuře specializačního vzdělávání lékařů, tak aby toto povinné vzdělávání bylo pro mladé lékaře ekonomicky i místně dostupné. Prosadit, aby co největší část své specializační přípravy absolvovali lékaři ve zdravotnických zařízeních nižšího typu, kde snáze získají potřebné praktické dovednosti. Povinnou praxi ve fakultních nemocnicích omezit pouze na časově limitované stáže. Posílit úlohu a kompetence ČLK ve specializačním vzdělávání lékařů.

Prosazení efektivní regulace cen léků a výše jejich úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění při respektování pravidel medicíny založené na důkazech a nákladové efektivity.

Představenstvo podporuje komuniké, které po společném jednání podepsali předseda AČMN a prezident ČLK.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                 13

proti:               0

zdržel se:        2                                                         Návrh byl přijat.

 

 

Výše platby za státní pojištěnce pro rok 2011

     Systém zástupné platby, kdy stát platí pojistné za děti, důchodce a nezaměstnané, by měl být zachován, neboť je administrativně nenáročný a zajišťuje stoprocentní výběr pojistného.

     Pravidelnou každoroční valorizaci plateb za tzv. státní pojištěnce zastavil nejprve zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů (tzv. Topolánkův batoh), kvůli němuž zůstala platba v roce 2009 stejná jako v roce předcházejícím. Tento politický manévr zdravotní pojišťovny ustály díky svým rezervám na účtech obdobně jako stejným zákonem zavedený strop pro maximální výši pojistného. Výpadek pojistného byl částečně kompenzován výnosem z tzv. regulačních poplatků.

      S účinností od 1.1.2010 byla sice platba za státní pojištěnce zvýšena z původních 677,- Kč, avšak díky tzv. Janotovu balíčku pouze na částku 723,- Kč měsíčně, která odpovídá 13,5 % z vyměřovacího základu stanoveného administrativně politiky na 5 355 Kč. Díky této změně zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, došlo tedy v letošním roce pouze k výrazně nižší valorizaci než na částku cca 786,- Kč, která podle původních právních předpisů vycházela z průměrné mzdy v České republice v roce 2008.

    Stejným zákonem byl od ledna letošního roku zrušen princip automatické valorizace plateb za státní pojištěnce. Tento mechanismus přitom zajišťoval, že výše zástupné platby bude odpovídat nejenom vývoji ekonomiky České republiky, ale především vývoji mezd a platů.

     Stát zůstává největším dlužníkem systému veřejného zdravotního pojištění. Například v roce 2008 platil stát pojistné za 58 % obyvatel České republiky, kteří čerpají cca 80 % veškeré zdravotní péče, přičemž jeho příspěvek tvořil pouhých 22 % příjmů zdravotních pojišťoven.

     Podle § 3c odst. 2) zákona č. 592/1992 Sb. v platném znění může Vláda ČR svým nařízením do 30.6.2010 změnit s účinností od 1.1.2011 vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osoby, za které je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát. Je jasné, že pokud vláda do konce června o valorizaci výše této platby nerozhodne a nepřipraví odpovídající návrh státního rozpočtu pro rok 2011, dostane se celý systém veřejného zdravotního pojištění již v příštím roce do vážných ekonomických problémů. Toto pro nás klíčové rozhodnutí musí učinit ještě současná úřednická vláda. Bez změny zákona nebude totiž moci nová vláda vzešlá z voleb v druhém pololetí na výši platby pro rok 2011 už nic měnit.

    Z výše uvedených důvodů vyzval prezident ČLK 4.5.2010 ministra financí Ing. Eduarda Janotu k jednání o výši platby za tzv. státní pojištěnce pro rok 2011. Složitá situace státního rozpočtu je všeobecně známá. Avšak příčinou těchto problémů nejsou výdaje na zdravotnictví, které se v České republice pohybují okolo pouhých 7 % HDP a hluboce tak zaostávají za průměrem EU, která jako celek do zdravotnictví investuje 8,9 % svého HDP.

    ČLK se snaží zabránit hrozícímu poklesu dostupnosti a kvality zdravotní péče a v souladu se svým posláním definovaným zákonem hájí profesní zájmy lékařů, kteří nemohou zůstávat nedobrovolnými sponzory svých pacientů a českého zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že ministryně zdravotnictví Mgr. Jurásková v minulosti opakovaně veřejně prohlásila, že bude navrhovat zvýšení plateb za státní pojištěnce, požádal ji prezident ČLK o podporu.

   Ministryně Juráskové ve své odpovědi z 13.5.2010  poděkovala prezidentovi ČLK za „velmi vstřícný přístup k budoucnosti systému veřejného zdravotního pojištění, zejména k otázkám jeho financování v době probíhající hospodářské krize“, zopakovala, že si je vědoma naléhavosti problému a slíbila, že se vláda ČR bude touto problematikou zabývat v červnu 2010 v návaznosti na přípravu státního rozpočtu pro rok 2011.

 

ČLK požaduje zvýšení platby za tzv. státní pojištěnce.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                 15

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Situace v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

    Představenstvo se seznámilo s informací předsedy LOK-SČL nemocnice Karlovy Vary Dr. Igaze:

   Jednání o kolektivní smlouvě začala na podzim 2009, přičemž všechny odborové organizace z nemocnic Karlovy Vary, Sokolov a Cheb, které jsou sdruženy v KKN a.s., požadovaly splnění slibu zavedení 16-ti třídní platové tabulky, který byl dříve dán krajskou politickou reprezentací a vedením nemocnice v čele s Mgr.Fojtíkem.

   Návrh managementu nemocnice na zmrazení mezd byl nepřijatelný, protože platy nebyly zvyšovány čtyři roky a také z důvodu masivního odchodu zdravotníků a následného pracovního přetížení zbývajících lékařů.

   Výsledkem politických změn ve vedení Karlovarského kraje bylo odvolání radní pro zdravotnictví Dr. Podzemské, ředitele pro zdravotní péči v KKN a.s. Dr. Bergera a nakonec i lékařského ředitele Karlovarské nemocnice Dr. Brázdila. Všichni tito odvolaní přitom požívali vysokou míru důvěry u lékařů Karlovarské nemocnice.

   LOK-SČL Karlovy Vary na rozdíl od ostatních pěti odborových organizací (LOK-SČL v Chebu a v Sokolově a tzv. Schlangerovy odbory ze všech tří nemocnic) nepodepsal koncem března kolektivní smlouvu pro rok 2010.

   ÚPS v KKN a.s. jsou převážně zajišťovány prostřednictvím dohod o přesčasové práci, které umožňují obcházet zákoník práce, který přesčasovou práci limituje na v průměru 8 hodin týdně, tedy na maximálně 416 hodin za kalendářní rok.

      Dohody o přesčasové práci vypověděli lékaři z pěti oddělení Karlovarské nemocnice v den, kdy byla oficiálně zahájena stavba pavilonu akutní medicíny, tedy stavební investice za cca. ¾ mld. Kč. Lékaři požadovali zvýšení základních mezd o 20% a zvýšení platby za ÚPS o 10%.

   Dne 13.5. vydal prezident ČLK tiskové prohlášení, kterým jménem ČLK lékaře Karlovarské nemocnice podpořil. Dalších jednání v nemocnici se účastnil také právník ČLK. Vedení nemocnice postupně lékařům za čtyř protestujících oddělení nabídlo finanční kompenzace za ochotu nadále zajišťovat ÚPS prostřednictvím dohod o přesčasové práci. Žádnou nabídku neobdrželi pouze lékaři interního oddělení, na kterém vyhlásil ředitel nemocnice v pátek 14.5.2010 protiprávním způsobem směnný provoz, který negativním způsobem zasáhl do provozu nemocnice.

    21.5.2010 byla uzavřena dohoda, že také lékaři interního oddělení budou pokračovat v zajišťování ÚPS prostřednictvím dohod o přesčasové práci výměnou za zvýšení základních mezd protestujících lékařů o 20%. Vedení nemocnice se zároveň zavázalo řešit problém přetěžování lékařů nadlimitní přesčasovou prací.

   Protestující lékaři v Karlovarské nemocnici dosáhli zvýšení svých mezd. Mzdy ostatních lékařů zůstaly bez navýšení.  

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

 

Pracovní podmínky lékařů zaměstnanců – aktivita „Děkujeme, odcházíme“

   Pracovní podmínky většiny lékařů zaměstnaných v nemocnicích zůstávají neuspokojivé, množí se odchody kvalifikovaných lékařů do zahraničí a prohlubuje se personální devastace většiny nemocnic.

   25.3.2010 XVI. Sněm LOK-SČL zhodnotil situaci jako kritickou a vyzval předsednictvo ke svolání mimořádného sněmu.

   18.5.2010 se konal mimořádný XVII. Sněm LOK-SČL, který vyzval lékaře – zaměstnance nemocnic, aby deklarovali písemně svoji ochotu ukončit pracovní poměr s účinností k 31.12.2010, pokud nebudou splněny následující požadavky:

1.      Vytvoření jednotné mzdové normy pro lékaře a ostatní zdravotníky, garantující hrubý příjem minimálně ve výši 1,5 – 3 násobku průměrné mzdy v ČR bez přesčasů odstupňovaně podle erudice lékaře

2.      Okamžité zrušení stávajícího systému postgraduálního vzdělávání a nahrazení systémem novým v gesci ČLK

3.      Zrušení stávající úhradové vyhlášky k 30. 6. 2010 a nahrazení novou, která bude garantovat identické podmínky a objemy úhrad jako v druhém pololetí roku 2009

K výzvě se dosud připojilo 1 500 lékařů – zaměstnanců převážně z regionálních nemocnic.

   Na návrh profesora MUDr. Pafka byla podpora této protestní akci diskutována na zasedání Vědecké rady ČLK 20.5.2010. Prezident ČLK následně vyzval členy VR ČLK, kteří pracují jako zaměstnanci, aby se připojili k lékařům, kteří deklarují ochotu ukončit svůj pracovní poměr výpovědí s účinností k 31.12.2010. Ostatní členové VR ČLK by mohli alespoň deklarovat svoji podporu nemocničním lékařům.

 

V souladu s doporučením porady předsedů OS ČLK představenstvo ČLK

 - hodnotí pracovní podmínky většiny lékařů zaměstnaných v nemocnicích nadále jako neuspokojivé.

- upozorňuje, že prohlubující se nedostatek lékařů ohrožuje kvalitu a dostupnost zdravotní péče v ČR.

- podporuje požadavky lékařů zaměstnanců formulované usnesením XVII. Sněmu LOK-SČL.

- vyzývá lékaře zaměstnance, aby se připojili k výzvě LOK-SČL, a ostatní organizace lékařů žádá o podporu pro členy ČLK, kteří pracují jako zaměstnanci v nemocnicích.

Hlasování – přítomno 14 hlasujících:

pro:                 10

proti:               0

zdržel se:        4                                                         Návrh byl přijat.

 

 

Jednání PWG – Florencie 30.4.-1.5.2010

Jednání se za ČLK účastnili Dr.Šindler a Dr.Kocourek – předseda o.s. Mladí lékaři.

Představenstvo bere informaci Dr.Šindlera na vědomí.

 

Dr. Herman  opustil jednání v 11.30 hod., přítomno je 14 členů představenstva.

 

Sjezd Německé lékařské komory – Drážďany 11.5.2010

   113. sjezd Německé lékařské komory (BAK) trval čtyři dny. Prezident ČLK přijal pozvání na slavnostní zahájení a první den jednání, kterého se účastnili delegace lékařských komor a dalších organizací z celkem 27 států.

   Německá lékařská komora je organizována na územním principu z celkem 17 zemských komor. V jejím čele stojí již od roku 2000 profesor Hoppe. Předsednictvo komory tvoří vedle prezidenta dva viceprezidenti a 17 prezidentů jednotlivých zemských komor. Ačkoliv BAK sdružuje na principu povinného členství téměř 300 000 lékařů, její sjezd má pouhých 250 delegátů zvolených za jednotlivé zemské komory úměrně počtu jejich členů. Zatím co Brémy a Sársko mají pouze 4 delegáty, tak například Bavorsko zastupuje 39 delegátů.

   V rámci slavnostního zahájení vystoupil s projevem nový ministr zdravotnictví Dr. Rosler a prezident BAK dekoroval čtyři kolegy za zásluhy Paracelsovou medailí.

   Prezident Hoppe ve svém úvodním projevu vyjmenoval základní problémy německých lékařů:

- Nedostatečné výdaje na zdravotnictví – „pouhých“ 10,9% HDP (v ČR 7%)

- Pokles podílu osobních nákladů na celkových nákladech nemocnic za posledních deset let v průměru z 67% na 61% a zneužívání možnosti opt-outu z ochrany EWTD k přetěžování zejména mladých lékařů přesčasovou prací

- Snahy zdravotních pojišťoven omezovat autonomii rozhodování lékařů o způsobu léčby pacientů.

- Tendence nahrazovat výkonové způsoby úhrad platbami paušálními a neodůvodněné rozdíly ve smlouvách nabízených pojišťovnami jednotlivým zdravotnickým zařízením.

   Zbytek prvního dne sjezdu byl věnován stávce lékařů, kterou Marburger Bund (Odborová organizace sdružující 110 000 lékařů zaměstnanců) připravoval na 17. května.

Představenstvo bere informaci Dr. Kubka na vědomí.

 

 

 

Jednání FEMS – Lyon 14.-15.5.2010

Jednání se za ČLK účastnil Dr. Kubek – viceprezident CPME.

Hlavní body jednání:

- Spolupráce evropských lékařských organizací

- Zakoupení společné nemovitosti evropskými lékařskými organizacemi v Bruselu – Domus Medica

- Odmítnutí revize EWTD ze strany všech evropských lékařských organizací

      Prioritou FEMS je udržení pravidla, že každá přítomnost lékaře v nemocnici musí být považována za výkon práce.

      Existují minoritní názory (Rakousko, Slovinsko…), že by mohla být prodloužena lhůta pro možnost opt-out, avšak nikoliv na základě pouze individuálního souhlasu zaměstnance nýbrž na základě dohody v kolektivní smlouvě.

- Syndrom vyhoření u zdravotníků a jeho příčiny

- Návrh Evropské komise na revizi HSD (Směrnice o zdravotních službách)

      Dle FEMS je každý stát je zodpovědný za zajištění zdravotní péče pro své občany, žádná země by neměla své problémy (nedostatek peněz, nedostatek zdravotníků, nedostatek zdravotnických zařízení…) řešit na úkor druhých. V oblasti e-health může posílení Evropské komise na úkor národních vlád způsobit ohrožení důvěrnosti a ochrany osobních údajů pacientů i lékařů.

- Recertifikace – přezkušování kvalifikovaných lékařů

   Dle FEMS je obligatorní recertifikace kvalifikovaných lékařů (například každých 5 let)  nepřijatelná, přijatelná je pouze povinná účast v systému celoživotního vzdělávání (CPD) organizovaného pokud možno lékařskými organizacemi (komory…), preferovány jsou pozitivní motivace k účasti v tomto systému CPD (příplatek k platu pro zaměstnance, bonus k úhradám od zdravotních pojišťoven pro soukromé lékaře)

Představenstvo bere informaci Dr. Kubka na vědomí.

 

 

6) Výběrová řízení

Dr. Vraná a Dr. Sedláček podali informace o výběrových řízeních, kterých se účastnili.

 

 

7) Licence

 

 

8) Různé

Dr. Němeček informoval o rozšíření rubrik inzerce na webu ČLK a o jejich propojení s řádkovou inzercí v časopise Tempus. Představenstvo souhlasí, aby v případě současného podávání řádkového inzerátu do časopisu Tempus i na web ČLK, byla cena inzerce zvýhodněna o 10%.

Hlasování – přítomno 14 hlasujících:

pro:                 14

proti:               0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Dr. Šindler informoval o problémech, které mají praktičtí lékaři pro děti a dorost s úhradou vakcín proti pneumokokům ze strany zdravotních pojišťoven.

 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno ve 12:30 hodin.

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 25. června 2010 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK v Praze.

 

 

Zapsala:           Hanka Matějková - asistentka prezidenta ČLK

                       

 

 

Schválil:           MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK