Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání centrálního představenstva 25.6.2014

3. 8. 2014

 

Zápis z jednání představenstva ČLK,

konaného dne 25. června 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

 

Přítomni:       MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr. Mach Jiří, MUDr. Mach Ota, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman.

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Vraná

Přizváni:       Mgr. Buriánek, MUDr. Sojka.

 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. Přítomno 16 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

1) Připomínky k minulému zápisu

 

 

2) Jednání a informace

 

Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek

   V rámci tzv. vnitřního připomínkového řízení obdržela ČLK z ministerstva zdravotnictví návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek. Dr.Kubek rozeslal návrh funkcionářům ČLK s tím, aby do konce července 2014 zaslali své případné připomínky, které by komora mohla uplatnit.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Přístrojová komise Mz

   Komise pro rozmísťování zdravotnických přístrojů jednala na Mz dne 10.6.2014 pod vedením svého předsedy náměstka ministra prof. Vymazala.  Představenstvo se seznámilo se zápisem z jednání a vyslechlo doplňující informace Dr.Tomka, který ČLK v komisi zastupuje. Další jednání bude svoláno dle potřeby.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Národní strategie eHealth

   Prezident ČLK nominoval jako zástupce komory do Týmu pro tvorbu strategie eHealth ministerstva zdravotnictví Dr.Němečka. První jednání týmu je plánováno na 17.9.2014.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Spolupráce s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)

   Dr.Kubek informoval o svém jednání  8.7.2014 jsem jednal s novým ředitelem ÚZIS doc. RNDr. Duškem dne 8.7.2014. Jednání předcházelo setkání ředitele ÚZISu s viceprezidentem ČLK Dr.Mrozkem.

   Ministr Němeček hodlá na ÚZIS přenést řadu kompetencí včetně úpravy DRG systému a vytvoření skutečně fungujícího zdravotnického informačního systému. Pro ČLK je prioritou udržení vlastního funkčního registru lékařů. Vzhledem k množství problémů, při jejichž řešení by ÚZIS chtěl ČLK spolupracovat, požádal ředitel ÚZISu o možnost prezentovat spolu se svými spolupracovníky své vize zástupcům ČLK neoficiálně 28.8.2014. Poté přislíbil ředitel ÚZISu svoji účast na zasedání představenstva ČLK 5.9.2014 ve Skalském dvoře i na zasedání VR ČLK 4.9.2014 v Praze.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Transparentní spolupráce – evropská iniciativa

   Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (EFPIA) informovala písemně ČLK o evropské iniciativě farmaceutických firem, jejímž cílem je zprůhlednění spolupráce zdravotnických odborníků s farmaceutickým průmyslem. Informace o této spolupráci začnou být zveřejňovány nejpozději 30.6.2016, přičemž se první zveřejněná data budou týkat roku 2015. Informace o spolupracujících zdravotnických zařízeních i jednotlivých zdravotnických odbornících budou veřejně dostupné na www.transparentnispoluprace.cz

Představenstvo bere informaci na vědomí. Pro členy ČLK platí závazné stanovisko č. 1/2008 – Pravidla spolupráce mezi lékaři a farmaceutickými firmami.

Hlasování – přítomno 16  hlasujících:

pro:                16

proti:                          0

zdržel se:       0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Vyšší státní podpora lékařským fakultám

   Dr.Kubek informoval o jednání s děkanem LF Brno prof. MUDr. Mayerem dne 19.6.2014.

Dne 15.7.2014 jednal prezident ČLK o možnostech zvýšení státní finanční podpory pro lékařské fakulty na studenty v oboru všeobecné lékařství s ministrem školství PhDr. Chládkem.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Novela zákona o vzdělávání lékařů

   Viceprezident ČLK Dr.Mrozek je členem komise Mz, jejímž úkolem je pod vedením náměstka ministra prof. MUDr. Vymazala připravit věcný záměr návrhu novely zákona o vzdělávání lékařů.

   Prezident ČLK Dr.Kubek přednesl základní teze, které ČLK prosazuje, na jednání zdravotního výboru Poslanecké sněmovny 28.5.2014. Dne 9.6.2014 pak o návrzích komory jednal s ministrem zdravotnictví MUDr. Němečkem a o den později seznámil s návrhy předsedu vlády i lídry dalších koaličních politických stran.

   Dr.Mrozek informoval o průběhu a závěrech dosavadních jednání komise.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

167. Žofínské fórum

   Dne 26.6.2014 vystoupil prezident ČLK na 167. Žofínském fóru, které bylo věnováno problematice českého zdravotnictví a jeho vizi do roku 2020. Na úvod své prezentace, která je dostupné na www.lkcr.cz, Dr.Kubek zdůraznil, že české zdravotnictví je díky poctivé práci tisíců kvalifikovaných zdravotníků mnohem kvalitnější, než by se dalo soudit z jeho obrazu v zrcadle sdělovacích prostředků. Zároveň však upozornil na dva zásadní nevyřešené problémy: nedostatek peněz a nedostatek kvalifikovaných lékařů. V druhé části svého vystoupení prezident ČLK prezentoval základní teze plánu České lékařské komory na stabilizaci zdravotnictví. Plánu, o kterém Dr.Kubek 10.6.2014 diskutoval za přítomnosti ministra zdravotnictví Němečka s premiérem Sobotkou a vicepremiéry Babišem a Bělobrádkem.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

Dr. Říhová se připojila k jednání představenstva v 11.15 hod., přítomno je 17 členů představenstva.

 

Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2015

Představenstvo se seznámilo s informacemi o dosavadním průběhu jednání v segmentech, kde prostřednictvím ČLK-o.s. na základě plných mocí od soukromých lékařů komora hájí zájmy svých členů.

Ambulantní specialisté – Dr. Říhová

   Poskytovatelé souhlasí s tím, že referenčním obdobím bude rok 2013 a bude zachován princip úhrady z roku 2014 tak, aby nedocházelo neustále ke změnám matoucím lékaře

   Požadavky poskytovatelů:

Zachování stávajícího SZV s navrácením časů klinických vyšetření u interny

V případě zrušení regulačních poplatků úhrada 30,-- Kč za signální kód 09543 vyčleněný z regulací

Základní hodnota bodu 1,09 Kč, fixní složka úhrady 0,36 Kč

Vypočtená úhrada dle vzorce s funkcí „limita“ násobená koeficientem 1,02 jako neutralizace koeficientu 0,98 platného dle vyhlášky pro rok 2013

Měsíční předběžná úhrada 1/12 102% objemu úhrady v referenčním období

Limit pro možné překročení nákladů na předepsané léky, zdravotnické prostředky i indukovanou péči vždy 110% hodnoty z referenčního období

Regulovat maximálně 5% poskytovatelů, kteří nejvíce překročí limity 

   Další jednání s pojišťovnami je plánováno na 29.7.2014.

Praktičtí lékaři – Dr. Němeček

   Poskytovatelé požadují mírné zvýšení kapitační platby.

Gynekologové – Dr. Zeman

   Zástupce ČLK prosazuje zejména povinnost pojišťoven zaplatit péči o těhotnou minimálně v rozsahu doporučeném odbornou společností v souladu se „Zásadami dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství“ nad hodnotu limitu průměrné úhrady za zdravotní výkony na jednoho unikátního pojištěnce referenčního období, pokud budou registrujícím poskytovatelem provedeny a vykázány, a to u všech těhotných

Komplement – Dr. Musil

Jednání komplikuje rozdílnost problematiky laboratorních a radiodiagnostických pracovišť, která jsou nesmyslně spojena do jednoho segmentu poskytovatelů. Další jednání s pojišťovnami je plánováno na 30.7.2014.

   Závěrečné jednání celého Dohodovacího řízení o úhradách pro rok 2015 se bude konat na Mz 21.8.2014.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Novela zákona o ČLK

   Na základě výzvy ministra zdravotnictví ČLK připravuje pro ministerstvo první verzi návrhu. Představenstvo diskutovalo o aktualizovaném návrhu, který na základě usnesení Sjezdu ČLK z listopadu 2008 připravil prezident ČLK spolu s právní kanceláří komory.

   Prezident požádal členy představenstva o zaslání připomínek k návrhu do konce srpna 2014.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

Dr. Jiří Mach se připojil k jednání představenstva v 11.30 hod., přítomno je 18 členů představenstva.

 

Novela zákona o specifických zdravotních službách

   Mz připravilo návrh novely zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

   Cílem návrhu je především sjednotit terminologii s novým občanským zákoníkem. Změny se týkají zejména použití pojmu opatrovník a přizpůsobují text zákona nové úpravě omezení svéprávnosti, kdy podle nového občanského zákoníku již nemůže být nikdo svéprávnosti zcela zbaven.

   V oblasti genetických vyšetření je nově navržena definice pojmu „lidský genom“ a „genetické laboratorní vyšetření“. Genetická laboratorní vyšetření mají být prováděna pouze v akreditovaných laboratořích.

   Změny se týkají také výkonu terapeutická kastrace, jejíž provedení by mělo být možné i u osob, které v minulosti nespáchaly násilný sexuálně motivovaný trestný čin.

   Změny navrhované v oblasti posudkové péče upravují lhůty pro vypracování a uplatňování lékařských posudků.

   V oblasti posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, tělesné výchově a sportu, jsou navrhovány změny snižující nároky na organizaci při zajišťování lékařských prohlídek a ekonomické dopady pro školy. Posuzování zdravotní způsobilosti by mohli provádět též praktičtí lékaři pro děti a dorost.  

V zákoně mají být nově specifikovány druhy pracovně lékařských prohlídek. Dále se zpřesňují podmínky pro výběr poskytovatelů, kterým bude uděleno povolení k uznávání nemocí z povolání.

   Návrh považuje ČLK za užitečný neuplatnila v rámci vnitřního připomínkového řízení žádné připomínky.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Novela zákona o zdravotních službách

ČLK prosazuje změny následujících ustanovení:

§ 11 – Zákonem garantovat právo lékařů, kteří nejsou poskytovateli zdravotních služeb nebo jejich zaměstnanci (např. důchodci…), předepisovat léky na základě garance ČLK

§ 18 – Doplnit mezi podklady pro řízení o registraci zdravotnického zařízení souhlas komory s personálním vybavením

§ 38/1 c) - Vypustit slovo "bezprostředně" a umožnit tak nucenou hospitalizaci pacientů jevících známky duševní poruchy, kteří ohrožují sebe či své okolí

§ 45/2 e) - Vypustit slovo "provozní", ordinace by měla být označena pouze ordinační dobou

§ 45/2 f) – Umožnit předávání zpráv pro PL nebo PLDD též prostřednictvím pacienta

§ 45/2 h) – Zrušit povinnost mít v písemné formě seznam zdravotních služeb, u kterých zdravotnické zařízení vyžaduje písemný souhlas pacienta

§ 48 odstavec 2 – Umožnit ukončení péče o pacienta, pokud je závažným způsobem narušen vztah důvěry mezi lékařem a pacientem s tím, že zůstane zachována povinnost poskytnout neodkladné zdravotní služby

§ 65/2 – Doplnit mezi osoby s právem nahlížet do zdravotnické dokumentace osoby pověřené profesními komorami zřízenými zákonem v rámci plnění úkolů vyplývajících z kompetencí příslušné profesní komory

§ 88/3 - Mezi povinné pitvy doplnit ustanovení, že povinnost vzniká, určí-li tak lékař provádějící prohlídku těla zemřelého, nebo poskytovatel provádějící pitvu, jde-li o úmrtí, jehož příčina není zřejmá

§ 93/1 - Změnit tak, že stížnost se nepodává poskytovateli, ale jde-li o stížnost na odbornost či etiku výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, nebo lékárníka profesní komoře zřízené zákonem. Tím není dotčena možnost posouzení stížnosti nezávislou odbornou komisí zřízenou správním orgánem. Zjistí-li nezávislá odborná komise zřízená správním orgánem odborné pochybení, nebo etické provinění člena profesní komory zřízené zákonem, předá věc k řešení příslušné profesní komoře zřízené zákonem

§ 107/1 – Doplnit povinnost přizvat ke kontrole poskytovatelů zdravotních služeb týkající se poskytování zdravotní péče lékaři, zubními lékaři, nebo lékárníky zástupce příslušné profesní komory zřízené zákonem se statutem tzv. přizvané osoby s poradním hlasem

   Dr.Kubek informoval o svých jednáních s představiteli ministerstva zdravotnictví (ministr Němeček, náměstci Vymazal a Arnoštová), s představiteli krajů (hejtman Běhounek, hejtman Hašek) a zástupci jednotlivých poslaneckých klubů. ČLK preferuje rychlejší projednávání svých návrhů cestou poslanecké iniciativy, legislativní náměstkyně Mz JUDr. Arnoštová doporučuje spíše pomalejší a složitější cestu návrhu vládního.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Výběrová řízení - informace

 Dr. Sojka a Dr. Přikryl podali informace o výběrových řízeních, kterých se zúčastnili.

 

 

3) Vnitřní činnost

 

E.learning

   Firma ISSA, s.r.o. na základě rozhodnutí představenstva ČLK připravila softwarové prostředí pro provozování e.learningu ČLK.

  Vedoucí oddělení vzdělávání ČLK PhDr. Ptáček prezentoval současný stav e.learningu ČLK:

   Převod ze stávajícího systému na systém Moodle byl obtížnější, než se předpokládalo a vyžaduje delší čas. V minulých týdnech proběhlo školení v systému Moodle ze strany společnosti ISSA, kterého se účastnili pracovníci oddělení vzdělávání. Při tomto školení se řešily některé otázky, které společnost ISSA ještě musí dopracovat. Po dořešení dílčích problémů bude e.learning spuštěn. Předpoklad „ostrého“ spuštění je září 2014, tak, aby během srpna byly dořešeny dílčí problémy, které se objevily až s postupem času. Na měsíc září oddělení vzdělávání navrhuje připravit článek do časopisu TM o nové podobě e.learningu a jeho spuštění. Během podzimních měsíců by pro zájemce mohl být uspořádán krátký kurz o používání systému, který by byl pro lékaře zdarma. Kurz by mohl proběhnout v Praze, Brně a Olomouci.

   Do doby spuštění nového systému bude udržován v provozu systém stávající, k výpadku dostupnosti e.learningu tedy nedojde.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Tempus – anketa

   Ve dnech 20.4.-6.6.2014 se uskutečnil on-line průzkum čtenosti časopisu Tempus. Do průzkumu se zapojilo 4 040 respondentů (1 803 lékařů a 2 237 lékařek). Mezi respondenty elektronického průzkumu bylo 58 % zaměstnanců, 24 % soukromých lékařů, 10 % lékařů se souběhem soukromé praxe a zaměstnaneckého poměru a 7% důchodců či lékařek na MD.

   Z výzkumu vyplynulo, že 93 % respondentů čte časopis TM, přičemž 46 % respondentů si archivuje časopis či jeho části. 95 % respondentů do časopisu nikdy nenapsalo žádný příspěvek. Celkem 72 % respondentů využívá alespoň některé informace z časopisu a 73 % respondentů považuje časopis v papírové formě za vhodný informační kanál a je spokojeno s jeho obsahem. Oproti tomu pouhých 44 % respondentů navštěvuje webové stránky ČLK alespoň jedenkrát za měsíc.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Časopis Tempus medicorum – vydávání

   Prezident ČLK Dr.Kubek informoval o ekonomice vydávání časopisu Tempus.

 

  

Náklady

Výnosy

Výsledek

Leden 2014

458 346,- Kč

48 421,- Kč

-       409 925,- Kč

Únor 2014

497 840,- Kč

197 502,- Kč

-       300 338,- Kč

Březen 2014

458 346,- Kč

134 418,- Kč

-       323 928,- Kč

Duben 2014

512 239,- Kč

488 950,- Kč

-       23 289,- Kč

Květen 2014

458 346,- Kč

194 236,- Kč

-       264 110,- Kč

Červen 2014

508 004,- Kč

384 505,- Kč

-       125 499,- Kč

 

2 893 121,- Kč

1 448 032,- Kč

-       1 447 089,- Kč

Všechny částky jsou včetně DPH.

 

  

Náklady

Výnosy

Výsledek

Leden 2013

460 887,- Kč

187 132,- Kč

-       273 755,- Kč

Únor 2013

601 988,- Kč

158 129,- Kč

-       443 859,- Kč

Březen 2013

460 161,- Kč

174 983,- Kč

-       285 178,- Kč

Duben 2013

500 276,- Kč

  90 462,- Kč

-       409 814,- Kč

Květen 2013

504 511,- Kč

137 327,- Kč

-       367 184,- Kč

Červen 2013

560 591,- Kč

163 889,- Kč

-       396 702,- Kč

 

3 088 414,- Kč

911 922,- Kč

-       2 176 492,- Kč

Všechny částky jsou včetně DPH.

 

   Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči všem lékařům. Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání časopisu Tempus Medicorum, a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou.

   Vydávání časopisu musela ČLK v prvním pololetí 2014 finančně podpořit částkou 1 447 089,- Kč, což je o 729 403,- Kč méně než v prvním pololetí roku 2013. Lepší hospodářský výsledek byl však mimo jiné dosažen díky tomu, že firma MF a.s., která vydávání časopisu zajišťuje, provedla v roce 2014 finanční narovnání svých závazků z roku 2013 vůči ČLK ve výši 215 191,- Kč. I po očištění od tohoto vlivu byl však nárok vydávání časopisu Tempus na rozpočet ČLK v prvním pololetí 2014 o 514 212,- Kč nižší než ve srovnatelném období roku 2013.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

 

 

4) Blok VR

 

  Dr.Mrozek informoval o zasedání VR ČLK 19.6.2014, kterého se jako host zúčastnil a svojí prezentaci přednesl ředitel IPVZ MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA.

 

Léčba opioidy – stanovisko ČLK k posuzování schopnosti řízení motorového vozidla

   „Samotná léčba chronické bolesti opioidy není důvodem k odebrání řidičského průkazu, ani k nařízení přezkumu způsobilosti pacienta řídit motorové vozidlo. Nezbytné je individuální posouzení každého případu. Omezení řízení je nutné po dobu nejméně 5 dnů od zahájení léčby opioidy nebo změně celkového stavu či změně medikace. Nejde tedy ani o trvalé, ani o dlouhodobé omezení pacienta ve způsobilosti řídit motorová vozidla, které podléhá ohlašovací povinnosti. Pacienta je třeba upozornit, že je třeba, aby se po dobu, kterou lékař individuálně stanoví, nejméně však 5 dnů, zdržel řízení motorových vozidel, vysvětlit mu důvody tohoto omezení a učinit o tom zápis do jeho zdravotnické dokumentace. Lze doporučit, aby tento zápis pacient podepsal, byť to právní předpisy nevyžadují.

Při předepisování těchto léčiv je nutno zohlednit i nařízení vlády, které stanoví jiné návykové látky a jejich limitní hodnoty, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou“.

Představenstvo ČLK se ztotožňuje se stanoviskem VR ČLK.

Hlasování – přítomno 18  hlasujících:

pro:                18

proti:                          0

zdržel se:       0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Stanovisko představenstva k poskytování pracovně lékařských služeb mimo ordinaci

   Představenstvo projednalo návrh vědecké rady ČLK a schvaluje následující stanovisko:

Podle ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, mohou být zdravotní služby poskytovány pouze ve zdravotnických zařízeních v místech uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, s výjimkou péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí (tj. v rámci návštěvní služby), zdravotnické dopravní služby, přepravy pacientů neodkladné péče a přednemocniční neodkladné péče poskytované v rámci zdravotnické záchranné služby. Poskytování pracovně lékařských služeb přímo na pracovišti zaměstnavatele je možné pouze ve smyslu odborného posuzování pracovních podmínek zaměstnanců, nikoliv však ve smyslu poskytování zdravotních služeb konkrétním zaměstnancům (tedy nikoli např. prohlídky, jakékoli vyšetřovací metody, očkování a podobně).

Hlasování – přítomno 18  hlasujících:

pro:                18

proti:                          0

zdržel se:       0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

4) Zahraniční činnost

 

Mistrovství světa lékařů ve fotbale

   Představenstvo vyslechlo informaci Dr. Engela a prof. Dr.Adamce .

   Ve dnech 6. – 12. 7. 2014 se uskutečnilo v Natalu v Brazílii mistrovství světa lékařů ve fotbale. Tým českých lékařů – fotbalistů vedený MUDr. Englem a trenérem prof. MUDr. Adamcem obhajoval stříbrné medaile z mistrovství světa, které se v roce 2013 konalo v Budapešti.

    ČLK na základě usnesení Sjezdu z listopadu 2013 tým podpořila částkou 300 000,- Kč. Český fotbalový svaz reprezentaci rovněž finančně podpořil a věnoval dvě sady dresů. Každý z účastníků přispěl na úhradu letenek částkou 40 000,- Kč.

   Česká reprezentace nejprve v základní skupině remizovala s Německem (obhájci titulu) 0:0, poté porazila Jižní Koreu 3:0 a USA 4:1 a postoupila z prvního místa. Ve čtvrtfinále Češi porazili Ukrajinu 2:1 a v semifinále Venezuelu 1:0. Ve finále naši reprezentanti prohráli s domácí Brazílií 1:0 gólem z penalty.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

5) Blok tajemníka ČLK

 

Informace o počtu nových členů ČLK

    V květnu 2014 bylo přijato celkem 107 lékařů:

     z toho bylo           17 lékařů se státní příslušností SR,

                             6 lékařů s jinou státní příslušností,

                             7 lékařů se slovenskou LF,

            4 lékařů se zahraniční LF.

V tomto období byly 3 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.

V roce 2014 dosud požádalo celkem 239 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.

 


Registr ČLK

   Představenstvo zadalo firmě ISSA přeprogramování registru ČLK na operační systém CentOS 06 s deklarovanou podporou výrobcem do roku 2020. Předpokládaná cena 385 000,- Kč.

   Představenstvo dále schválilo provedení upgradu uživatelského prostředí registru tak, aby byla práce s registrem snazší a efektivnější, a registr umožňoval získávat větší množství statistických výstupů.  Za realizaci projektu zodpovídá tajemník Dr. Jiří Mach. Redesign registru ČLK provede firma ISSA za cenu 130 000,- Kč + DPH.

   Tajemník Dr. Jiří Mach informoval, že práce v současnosti pokračují.

 

Dr. Přikryl opustil jednání v 14.50 hod., přítomno je 17 členů představenstva.

 

Ekonomický software ČLK

   ČLK dosud využívá software firmy WinDuo, který však není určen pro počítače se 64 bitovými operačními systémy a firma není schopna garantovat, že svůj software v potřebné době zmodernizuje. Účetnictví v současnosti zpracovávají jednotlivá OS ČLK.

   Představenstvo uložilo v březnu 2014 tajemníkovi Dr. Jiřímu Machovi, aby ve spolupráci s ekonomickým oddělením ČLK vytvořil konkrétní specifikaci požadavků ČLK na účetní software.  Dr. Mach, který preferuje přechod na centrální způsob vedení účetnictví na jednom serveru s licencovanými přístupy pro jednotlivá OS ČLK, oslovil 29 firem, z nichž 14 na nabídku ČLK reagovalo. Z těchto nabídek Dr. Mach spolu s Ing. Kotěšovcem a paní Lakvovou vybrali 5 firem, jejichž zástupce pozvali spolu s firmou WinDuo na výběrové řízení, které se konalo 24.6.2014 v Olomouci.  Komise ve složení: Dr. Jiří Mach, Ing. Dočekal (expert firmy ISSA), Ing. Kotěšovec, Mgr. Valášek, Dr. Mrozek, Špundová, Strnisková, Lakvová, Studená, Kuchyňová posoudila nabídky firem:

•           ABRA Software a.s., Praha, pobočka Olomouc                                                      

•           Altus software s.r.o., Praha

•           Premier systém a.s., Praha

•           6K spol. s r.o., Praha             

•           APL Expert s.r.o., Brno

•           Win Duo, Ostrava

Komise se shodla, že akceptovatelné jsou pouze nabídky firem: Altus, Premier a APL. Komise se shodla na doporučeném pořadí: 1. APL, 2. Premier, 3. Altus. Toto pořadí bylo stanoveno s ohledem na kvalitu nabídky, při hodnocení nebyla brána v potaz konečná cena.

 

Tabulka cen: srovnání nákladů na software, systém a podporu při třech letech provozu

 

 první rok provozu

APL expert

Premier

Altus

software

220 000

658 000

921 500

systém

860 000

880 857

1 703 079

podpora

180 000

154 000

180 000

celkem za první rok provozu

1 260 000

1 692 857

2 804 579

                                              druhý rok provozu

podpora

180 000

135 000

180 000

celkem za 2 roky provozu

1 440 000

1 827 857

2 984 579

                                                 třetí rok provozu

podpora

180 000

112 000

180 000

celkem za 3 roky provozu

1 620 000

1 939 857

3 164 579

 

 

  Dr. Kubek navrhuje, aby tajemník dr. Mach provedl rozpracování a aktualizaci dvou výběrovou komisí nejlépe hodnocených nabídek, tedy od firem APL expert a Premier tak, aby tyto nabídky byly vzájemně porovnatelné a ČLK mohla jednat o ceně a kvalitě nabízených služeb.

   Dále navrhuje, aby tajemník dr. Mach předložil představenstvu k posouzení alternativní zajištění účetnictví ČLK jiným software než firmy WIN DUO, avšak bez přechodu na tzv. síťovou variantu.

Hlasování o návrhu Dr.Kubka – přítomno 17 hlasujících:

pro:                9 (Kubek,Dostalíková,Musil,Sedláček,O.Mach,Tomek,Voleman,Vodochodský, Kubarič)

proti :             4

(J.Mach,Šindler,Vávra,Říhová)

zdržel se :      4                                                                                     Návrh byl přijat.

(Monhart,Němeček,Trnka,Mrozek)

 

Tajemník Dr.Mach doplňuje, že alternativu doporučovanou v druhém odstavci provedl již v rámci předvýběru tohoto výběrového řízení, a proto ji již nebude opakovat.

Prezident ČLK Dr. Kubek ukládá ředitelce kanceláře paní Šťastné, aby ve spolupráci s Mgr. Valáškem, Ing. Kotěšovcem a účetními ČLK oslovila několik firem nabízejících účetní software a představenstvo mohlo na svém příštím zasedání posoudit variantní řešení vedení účetnictví ČLK bez přechodu na tzv. síťovou variantu.

 

Dr. Dostalíková opustila jednání v 15.15 hod., přítomno je 16 členů představenstva.

 

Zpráva auditora o hospodaření ČLK v roce 2013

   Představenstvo se seznámilo se zprávou auditora, který k hospodaření ČLK v roce 2013 nemá výhrady.

Představenstvo ČLK bere na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za rok 2013.

Hlasování – přítomno 16  hlasujících:

pro:                16

proti:                          0

zdržel se:       0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Rekonstrukce a stěhování centrálních kanceláří ČLK v Olomouci

   Představenstvo pověřilo Mgr. Valáška ve spolupráci s Dr. Mrozkem a Dr. Jiřím Machem přípravou a realizací stěhování do nových prostor Olomoucké kanceláře. Vzhledem k tomu, že plány rekonstrukce předložené Dr. Mrozkem byly příliš ambiciozní a nákladné, pověřilo představenstvo na svém červnovém zasedání Dr. Musila, Dr. Volemana, Dr. Sedláčka a Dr. Šindlera, aby osobně posoudili nezbytnost navrhovaných rekonstrukcí a představenstvo mohlo na svém příštím zasedání posoudit variantní návrh rekonstrukce.

   Dr. Mrozek navrhuje na základě porady s členy představenstva, kteří provedli inspekci prostor budoucích centrálních kanceláří ČLK v Olomouci, aby částka vynaložená na rekonstrukci těchto prostor byla limitována sumou 590 000,- Kč včetně DPH.

Hlasování o návrhu Dr.Mrozka  – přítomno 16  hlasujících:

pro:                16

proti:                          0

zdržel se:       0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Dr. Monhart a Dr. Říhová opustili jednání v 15.30 hod., přítomno je 14 členů představenstva.

 

Právní oddělení zpracuje stanovisko k retroaktivitě usnesení Sjezdu ČLK o úhradě členského příspěvku za pozdní vstup.

 

 

7) Licence

 

 

8) Různé

 

ČLK nebude bez dalšího poskytovat třetím subjektům selektivně vybrané osobní údaje lékařů z veřejného seznamu členů ČLK.

Hlasování – přítomno 14  hlasujících:

pro:                14

proti:                          0

zdržel se:       0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Dr. Němeček informoval o nabídce firmy ISSA na HW vybavení pro OS ČLK. Nabídka bude rozeslána všem okresním sdružením ČLK jako příloha k zápisu.

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 16:00 hodin.

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 5. září 2014 od 9:00 v hotelu Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem.

 

 

 

Zapsala:          Hanka Matějková

                       

Schválil:         MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK