Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání centrálního představenstva 25.3.2017

31. 3. 2017

Zápis z jednání představenstva ČLK,

konaného dne 25. března 2017 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš, MUDr. Doležal, MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota, MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.

Omluveni: MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Trnka.

Přizváni: Mgr. Valášek, MUDr. Sojka.

 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. Přítomno 12 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu

 

2) Vnitřní činnost

 

Informace o počtu nových členů ČLK

V únoru 2017 bylo přijato celkem 59 lékařů:

z toho bylo 19 lékařů se státní příslušností SR,

14 lékařů s jinou státní příslušností,

15 lékařů se slovenskou LF,

11 lékařů se zahraniční LF.

V tomto období byla 1 žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.

V roce 2017 dosud požádalo celkem 61 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.

 

 

Žádost OS ČLK Praha východ o finanční pomoc

V září 2017 při požáru v nemocnici Říčany došlo k devastaci kanceláře OS ČLK Praha východ. OS ČLK Praha východ žádá o finanční výpomoc ve výši 23 000,- Kč, což je polovina částky, kterou zaplatilo za nový nábytek do kanceláře.

Představenstvo schvaluje finanční příspěvek pro OS ČLK Praha východ ve výši 23 000,- Kč.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Monitoring médií pro ČLK

Dr. Sojka informoval o jednání s firmou Newton Media, se kterou má ČLK smlouvu na dodávání monitoringu médií. Před několika lety bylo ze strany firmy navrženo výrazné zvýšení platby, kterou ČLK platí. ČLK na toto nereflektovala a situace zůstala beze změny. ČLK měsíčně platí částku 6 389,- Kč (včetně DPH) a dostávala každý pracovní den monitoring emailem. V současnosti firma Newton souhlasí se zachováním původní smlouvy z roku 2003 i současné ceny, přičemž provede aktualizaci tzv. klíčových slov podle požadavku ČLK. ČLK navíc získá přístup do aplikace, v níž je možné jednoduše hledat články, včetně odkazů na původní zdroje. Přístup do aplikace je v danou chvíli z administrativních důvodů omezen na dvacet osob (unikátní přístup a heslo od firmy Newton). Dr. Sojka upozorňuje, že ČLK nemá přístup k televizním a rozhlasovým reportážím a pořadům, které se týkají klíčových slov. Získání přístupu by stálo měsíčně 1500,- Kč (+ DPH). Dr. Sojka považuje tuto službu za prospěšnou a žádoucí. Aplikace Newtonu umožňuje příslušnou reportáž či pořad získat jako doslovný přepis, či jako přímý odkaz na audio nebo video záznam s přesným zaměřením místa začátku. Dr. Sojka dále informoval, že dohodl s firmou Newton, že časopis Tempus medicorum bude možno zařadit do seznamu médií a jeho články tak budou zpřístupněny i dalším klientům Newtonu. Je v zájmu ČLK, aby informace z časopisu byly přístupné i dalším subjektům.

Představenstvo bere na vědomí informaci o jednání s firmou Newton Media. Schvaluje rozšíření portfolia sledovaných médií o televize a rozhlas. Souhlasí se zařazením obsahu časopisu Tempus medicorum do seznamu médií, nabízených firmou Newton klientům.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Konference připravované ČLK

11.5.2017 – Právní seminář – Hotel ILF

Tradiční seminář garantovaný právní kanceláří ČLK.

20.5.2017 – Kontroverze v medicíně II. – Kongresové centrum Homolka

Vzhledem k obrovskému zájmu lékařů i laické veřejnosti uspořádá ČLK pokračování konference „Kontroverze současné medicíny“.

6.6.2017 – Důstojné umírání – Hotel Grandior

Konferenci věnovanou problematice důstojného závěru života s nevyléčitelnou chorobou uspořádá ČLK 6.6.2017 v Kongresovém centru hotelu Grandior v Praze, pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana.

13.6.2017 – Protikuřácký zákon – Senát ČR

Konferenci věnovanou změnám, které od května 2017 přináší tzv. protikuřácký zákon, i zkušenostem s důsledky obdobné legislativy v zahraničí pořádá ČLK pod záštitou předsedy Senátu ČR Milana Štěcha.

 

Dr. Němeček a Dr. Tomek se připojili k jednání představenstva v 9.35 hodin, přítomno je 14 členů představenstva.

 

Dům lékařů

Delegáti XXXI. Sjezdu ČLK podpořili záměr představenstva investovat do nákupu prostor pro nové sídlo České lékařské komory v Praze.

Požadavkem ČLK je nejenom dostatečná plocha pro kanceláře, služební byt, ale především přednáškový sál a seminární místnosti pro zajišťování vzdělávacích akcí ČLK. Celkem užitná plocha nejméně 1 500 m2, dobrá dostupnost MHD a možnost parkování.

Vlastní vzdělávací centrum v sídle ČLK by mělo umožnit další rozvoj celoživotního vzdělávání lékařů organizovaného komorou, mělo by zviditelňovat činnost komory a zlepšit identifikaci lékařů se svojí profesní samosprávou. Pořádáním vzdělávacích akcí i jednání (např. porady předsedů OS ČLK) ve vlastních prostorách by ČLK šetřila peníze za pronájmy. „Dům lékařů“ by mohl sloužit v případě zájmu též některým okresním sdružením ČLK. Část prostor by mohly mít od ČLK pronajaty další lékařské organizace. Společný dům by tak mohl přispět k sjednocování lékařského stavu.

Představenstvo ustanovilo pracovní skupinu ve složení Dr. Mgr. Mlynářová, Dr. Mrozek a Dr. Kubíček, aby ve spolupráci s pí Šťastnou jednala s realitními kancelářemi.

Přítomní členové pracovní skupiny prezentovali další průběžné výsledky svých jednání.

Představenstvo bere informace na vědomí.

 

Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 10.00 hodin, přítomno je 15 členů představenstva.

 

 

3) Jednání a informace

 

Jednání prezidentů komor s předsedou vlády

Dne 23. 3. 2017 se uskutečnilo jednání zástupců profesních komor s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou za účasti ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Chvojky, ministra vnitra Chovance, ministra zdravotnictví Ludvíka a náměstků ministra spravedlnosti, ministra zemědělství a ministra průmyslu a obchodu. Jednání bylo věnováno problematice neoprávněného výkonu činnosti (tzv. vinklaření).

Iniciativa řešit problém neoprávněného výkonu profese vzešla z profesních komor, jejichž prezidenti přijali 1.12.2016 společné prohlášení:

Představitelé profesních komor varují před množícími se případy neoprávněného výkonu povolání osobami, které se vydávají za odborníky, kterými nejsou.

Profesní samosprávy dbají na řádnou kvalifikaci svých členů a dohlíží na kvalitu jimi poskytovaných služeb. Proto se znepokojením sledují případy, kdy orgány státní moci nepostupují důsledně proti osobám, které vykonávají neoprávněně činnosti vyhrazené pouze kvalifikovaným odborníkům, anebo matou veřejnost neetickou a klamavou reklamou.

Komory vyzývají Vládu Česká republiky i regionální samosprávy, aby podpořily naše aktivity, jejichž cílem je ochrana spotřebitele.

Jako dobrý příklad takové podpory profesní komory se zájmem vítají navrhovanou změnu regulace postihování neoprávněného výkonu činnosti coby správního deliktu, zpracovávanou v současné době Ministerstvem spravedlnosti pro právnické profese (advokáti, notáři, exekutoři). Pokud se tato úprava v praxi ukáže býti efektivní, vyzývají profesní komory příslušná ministerstva, aby obdobná úprava správního postihu „vinklaření“ proběhla v brzké době také u profesí v gesci ostatních komor.

Prezidenti 13 profesních komor, v Praze 1.12.2016“

Nárůst případů, kdy jsou odborné činnosti vykonávány neodbornými osobami, se nejvíce dotýká profesí lékařů, stomatologů, lékárníků, veterinářů, advokátů, exekutorů a daňových poradců. V menším rozsahu se s podobným problémem setkávají i stavební inženýři, patentoví zástupci a notáři. Pracovní setkání mělo přispět k věcné či procesní podpoře aktivit, které povedou k důsledné ochraně spotřebitelů, neboť problém tzv. vinklaření v konečném a negativním důsledku dopadá právě na ně.

Z dvanácti profesních komor zřízených zákonem byli přizváni zástupci komor, které se s tzv. vinklařením potýkají nejvíce - Česká advokátní komora, Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, Česká stomatologická komora, Exekutorská komora ČR, Komora daňových poradců ČR a Komora veterinárních lékařů ČR.

Zatím co pro právnické profese připravilo ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s příslušnými komorami pozměňovací návrh k zákonu o advokacii a notářskému a exekutorskému řádu, který by měl přispět ke změně regulace v postihování neoprávněného výkonu činnosti coby správního deliktu, pro zdravotnické profese zatím žádné řešení neexistuje.

Prezident ČLK zdůraznil, že stát nevyužívá odborný potenciál České lékařské komory, která čelí opakovaným snahám o omezování svých kompetencí. Podle zákona č. 160/1992 Sb., o nestátních zdravotnických zařízeních posuzovala ČLK jejich personální vybavení a této kompetence byla zbavena. Podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu měla ČLK přístup do zdravotnické dokumentace, podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách komora toto právo nemá. Stát nepodporuje komoru v její kontrolní a disciplinární činnosti. ČLK může postihnout pouze své členy. O neoprávněném výkonu povolání lékaře v nemocnicích se komora často vůbec nedozví. Zaměstnavatelé nedbají o to, aby jejich zaměstnanci lékaři byli členy ČLK, a nehrozí jim za to žádné sankce. S komorou nespolupracují ani některé nemocnice přímo řízené ministerstvem zdravotnictví. Pokud ČLK upozorní na případy klamání pacientů, například čínskými léčiteli ve FN Hradec Králové, ministerstvo zdravotnictví svým výkladem porušování zákona legalizuje a orgány činné v trestním řízení s odvoláním na výklad ministerstva nekonají.

Jednání skončilo bez konkrétních výsledků a pravděpodobně kvůli kritice ze strany ČLK předseda vlády zrušil původně ohlášenou tiskovou konferenci.

Představenstvo bere informace na vědomí.

 

 

Nominace zástupců ČLK do akreditačních komisí a do atestačních komisí

Představenstvo vyzvalo OS ČLK, aby připravila návrhy zástupců ČLK do akreditačních komisí, které budou konstituovány podle novely zákona o vzdělávání lékařů. Vzhledem k tomu, že 1/3 členů akreditačních komisí nominují lékařské fakulty a 1/3 odborné společnosti, je vhodné, aby ta třetina členů akreditačních komisí, která je nominovaná ze strany ČLK, byla přednostně tvořena odborníky z regionálních nemocnic a ambulantního sektoru. Návrh nominací za ČLK zpracovává viceprezident Dr. Mrozek.

Představenstvo projednalo seznam nominovaných zástupců ČLK a pověřilo Dr. Mrozka, aby doplnil chybějící údaje.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo ČLK, aby nominovala své zástupce rovněž do atestačních komisí 43 specializačních lékařských oborů. Bez účasti zástupce profesní komory nemůže atestační komise zkoušet. Viceprezident ČLK Dr. Mrozek osloví dosavadní aktivní členy atestačních komisí, zda mají zájem ČLK nadále zastupovat a být tak zařazeni do seznamu nominovaných kandidátů, který bude schvalovat představenstvo ČLK.

Představenstvo s navrženým postupem souhlasí.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Realizace dohody ČLK s VZP o prominutí regulačních srážek

Regulační srážky v segmentech ambulantní specialisté a ambulantní gynekologie za rok 2016 nebude VZP v souladu s dohodou mezi VZP a ČLK uplatňovat za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál. Regulační srážky za vyžádanou péči budou uplatňovány dle dohody, jen pokud bude překročena částka o více než 200 000 Kč, a to až po vypořádání námitek – tedy stejně jako v loňském roce. Překročení se týká celkem 88 poskytovatelů. Podmínkou projednání námitky v rozhodčím orgánu je ze strany poskytovatelů podání odvolání (námitky) proti regulační srážce ve stanovené lhůtě. Rozhodčí orgán složený ze zástupců VZP a ČLK bude zasedat v jednotlivých regionálních pobočkách.

Představenstvo potvrzuje i pro letošní jednání mandát dosavadním regionálním zástupcům ČLK.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Zákon o elektronizaci zdravotnictví

Skupina poslanců vedená prof. Vyzulou (ANO) navrhuje zákon o elektronizaci zdravotnictví a změnu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Jedná se o poslanecký návrh, což umožňuje obejít podstatnou část legislativního procesu a přijmout návrh bez širší diskuse. Česká lékařská komora nebyla o návrhu informována, návrh s ní nebyl konzultován a nebylo nám ani umožněno uplatnit své připomínky. Návrh získala komora neoficiální cestou. V případě schválení by přitom zákon zásadním způsobem ovlivnil podmínky poskytování lékařské péče i provozu zdravotnických zařízení a závažným způsobem změnil pravidla nakládání s citlivými osobními údaji pacientů.

Představenstvo schvaluje prezidentem komory prezentované stanovisko, že ČLK je proti překotnému schvalování nedodělaného zákona, který nebylo možno řádně připomínkovat.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Novela zákoníku práce

ČLK podporuje požadavek LOK-SČL na sjednocení odměňování zdravotníků zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení do režimu platu podle státních tarifních tabulek.

Předseda sociálního výboru Sněmovny p. Zavadil navrhuje doplnění vládního návrhu novely zákoníku práce, které by mělo zajistit, že zaměstnanci poskytovatelů zdravotní lůžkové péče s výjimkou poskytovatelů lázeňské rehabilitační péče, budou za svoji práci pobírat plat. Cílem změny ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce je sjednocení systému odměňování zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni u poskytovatelů zdravotní lůžkové péče podle zákona o zdravotních službách, tj. v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních. Tato změna se vztahuje na všechny zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče odměňovaných dosud mzdou, a to bez ohledu na práci, kterou vykonávají.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Zákon o universitních nemocnicích

Součástí programového prohlášení vlády je závazek prosadit zákon o neziskových nemocnicích. ČLK tento záměr podpořila. Předpokládali jsme, že prostřednictvím tohoto zákona bude stát garantovat existenci základní sítě cca 100 nemocnic, tedy přibližně jedna v každém okrese a jedna na 100 000 obyvatel. Tyto nemocnice by měly garantované smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, ale zároveň by měly spádovou povinnost a musely by poskytovat předepsaný rozsah zdravotních služeb. Neziskové nemocnice by byly osvobozeny od placení DPH, ale na druhou stranu by byly povinné zveřejňovat jednotkové ceny nakupovaného zboží a služeb a nemohly se vymlouvat na obchodní tajemství. Neziskové nemocnice by byly povinny řídit se v odměňování zaměstnanců státními tarifními tabulkami. Speciální právní forma neziskové nemocnice měla být dostatečně atraktivní, aby motivovala zřizovatele nemocnic k jejich transformaci.

Návrh předložený ministerstvem zdravotnictví nesplňoval představy ČLK a byl zpracován tak ledabylým způsobem, že kvůli stovkám uplatněných připomínek jej Legislativní rada vlády odmítla jako celek a návrh nebyl vůbec Vládou ČR projednáván.

Ministerstvo zdravotnictví předložilo návrh zákona o Universitních nemocnicích. ČLK sice nebyla vyzvána k tomu, aby návrh připomínkovala, avšak vzhledem k důležitosti navrhované normy komora své zásadní připomínky ministerstvu zdravotnictví zaslala.

ČLK považuje zákon o univerzitních nemocnicích v navrhovaném znění za účelový, směřující k postupnému odstátnění zdravotnických zařízení řízených státem, která doposud garantují kvalitu zdravotní péče, proto ČLK návrh zákona o univerzitních nemocnicích odmítá jako nepotřebný zákon, který může být i nebezpečný ve svém dopadu pro současný fungující systém fakultních nemocnic a zdravotnických ústavů řízených státem.

S ČLK ministerstvo zdravotnictví o návrhu zákona nejednalo. Po zapracování některých připomínek od děkanů lékařských fakult by upravený návrh zákona 8.3.2017 schválen vládou.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Informační kampaň „Zdravotnictví volá o pomoc“

ČLK bude nadále pokračovat v informační kampani, jejímž prostřednictvím ukazuje občanům skutečný stav zdravotnictví v ČR. Na základě doporučení předsedů OS ČLK budou webové stránky www.zdravotnictvivolaopomoc.cz i Facebookový profil budou zachovány.

ČLK se bude snažit o to, aby se zdravotnictví se svými problémy stalo důležitým tématem podzimních parlamentních voleb. Komora osloví politické strany s otázkami, aby bylo zřejmé, kam chtějí zdravotnictví směřovat.

V září 2017 uspořádá ČLK konferenci „Zdravotnictví volá o pomoc“, na kterou pozve zástupce politických stran, aby prezentovali své návrhy na řešení personální krize českého zdravotnictví.

Představenstvo děkuje OS ČLK Jablonec nad Nisou, které podpořilo mediální kampaň částkou 5 000,- Kč.

Představenstvo souhlasí s doporučením porady předsedů.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Výběrová řízení - informace

Dr. Kubíček podal informaci o výběrových řízeních, kterých se zúčastnil.

 

Dr. Musil se připojil k jednání představenstva v 11.45 hodin, přítomno je 16 členů představenstva.

 

Seznam zdravotních výkonů

ČLK předložila návrh na 10% zvýšení ceny práce nositelů výkonů a na přesun nositelů výkonů dosud zahrnutých v režijní sazbě výkonů přímo k jednotlivým výkonům.

Dr. Musil informoval o jednání pracovní skupiny, které bylo původně plánováno na 23.2.2017 a konalo se dne 23. 3.2017. Návrhy ČLK odmítly zdravotní pojišťovny.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

4) Vědecká rada

 

Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK dne 23.3.2017.

 

Vzdělávání čínských léčitelů

Zdravotní výbor Poslanecké sněmovny schválil návrh svého předsedy prof. Vyzuly na doplnění zákona č. 96/2004 Sb., o vzdělávání zdravotníků, o obory terapeuta a specialisty čínského léčitelství.

Vědecká rada ČLK zásadně odmítá návrh na zavedení odborné způsobilosti k výkonu povolání „terapeuta tradiční čínské medicíny“ a „specialisty čínské medicíny“. Vědecká rada ČLK považuje tzv. tradiční čínskou medicínu za pouhé léčitelství. Tento návrh je nebezpečným průlomem, neboť legislativně přiznává čínskému léčitelství statut medicínského oboru, a tím zvýhodňuje čínské léčitelství oproti jiným léčitelským metodám. Vědecká rada ČLK trvá na stanovisku, že léčitelství, ať již vychází z jakýchkoliv tradic, není zdravotnickým povoláním.

Představenstvo se ztotožňuje s doporučení VR ČLK a ukládá prezidentovi ČLK, aby o zásadně nesouhlasném stanovisku České lékařské komory informoval všechny poslance.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Seznam nástavbových oborů – návrh vyhlášky

ČLK má možnost uplatnit své připomínky k návrhu vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání lékařů. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje 37 nástavbových oborů, které by měly doplnit 43 základních oborů uvedených v novelizovaném zákoně č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů. Zatím co odborné lékařské společnosti navrhují další rozšiřování počtu nástavbových oborů a atestací, ČLK s takovým drobením medicíny nesouhlasí a navrhuje naopak redukci počtu nástavbových oborů navržených ministerstvem.

 

VR ČLK doporučuje vyřadit tyto obory:

Dětská otorhinolaryngologie

Dětská radiologie

Dorostové lékařství

Onkochirurgie

Onkogynekologie

Onkourologie

Veřejné zdravotnictví

Představenstvo se ztotožňuje s doporučení VR ČLK a navrhuje redukci počtu nástavbových oborů navržených ministerstvem.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

- ČLK vyzývá Mz, aby návrh vyhlášky doplnilo o obsahové náplně vzdělávacích programů jednotlivých nástavbových oborů. Jde o nezbytný podklad pro posouzení, zhodnocení a případného doplnění či zúžení spektra nástavbových oborů. Rovněž je nezbytné, aby Mz specifikovalo, které konkrétní činnosti budou vyňaty z obsahové náplně jednotlivých základních oborů v návaznosti na příslušný nástavbový obor se současným závazným stanovením, které konkrétní činnosti může vykonávat absolvent příslušného základního oboru a které činnosti lze vykonávat toliko v rámci nástavbového oboru.

- ČLK požaduje doplnit obor praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD) ve všech případech, kde je základní obor pediatrie předpokladem pro zařazení do vzdělávání v nástavbovém oboru.

- ČLK navrhuje úpravy výčtu základních oborů, na které by navazoval obor nástavbový.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Aprobační zkoušky

Podle novelizovaného zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů, stanoví Mz ve spolupráci s ČLK podmínky odborné praxe, která je součástí aprobační zkoušky, po jejímž složení může být lékařům z tzv. třetích zemí uznána odborná způsobilost.

Vědecká rada ČLK doporučuje:

- Délka odborné praxe 5 měsíců s tím, že z každého ze čtyř státnicových oborů musí uchazeč absolvovat praxi nejméně v délce 1 měsíce.

- Vzhledem k tomu, že aprobační zkouška je na úrovni státních závěrečných zkoušek na LF, měli by uchazeči být seznámeni se stejným spektrem výkonů jako studenti lékařských fakult.

- Odborná praxe by měla být realizována obdobně jako výuka mediků pouze ve fakultních nemocnicích pod přímým odborným vedením kvalifikovaného lékaře, který bude trvale fyzicky přítomen a nese plnou zodpovědnost za léčbu.

Představenstvo se ztotožňuje s doporučením VR ČLK.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

5) Licence

 

 

6) Různé

 

Představenstvo se seznámilo s návrhem Zprávy analytické komise o vývoji příjmů a nákladů na zdravotní služby hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění v roce 2016.

 

Dr. Kubek informoval, že se připojil k signatářům výzvy pořadatelům výstavy Body The Exhibition, aby objasnili původ vystavovaných preparátů a doložili, že dárci byli informováni o využití svého těla ke komerčním účelům.

 

Dr. Voleman informoval o komplikacích, s kterými se potýká lékař, pokud si chce zřídit elektronický recept.

 

Dr. Kubíček informoval o připomínkách, které jménem ČLK zpracoval k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, a k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení. Ministerstvem zdravotnictví připravované změny se týkají personálního a věcného vybavení záchytných stanic.

 

 

Jednání představenstva skončilo v 13:30 hodin.

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 5. května 2017 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK v Praze.

 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková

 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK