Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání centrálního představenstva 24.7.2020

7. 8. 2020

Zápis z jednání představenstva ČLK,

konaného dne 24. 7. 2020 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dobeš, MUDr. Doležal, MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach, MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman.

Omluveni: MUDr. Dernerová, MUDr. Musil, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Vraná,

MUDr. Vedralová.

Přizváni: Mgr. Valášek, Mgr. Kunertová, MUDr. Sojka.

Zástupce firmy TME solutions, s.r.o. - Bc. Brožková

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. Přítomno 14 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu

 

2) Vnitřní činnost

 

Informace o počtu nových členů ČLK

V červnu 2020 bylo přijato celkem 182 lékařů:

z toho bylo 36 lékařů se státní příslušností SR

10 lékařů s jinou státní příslušností

3 lékařů se slovenskou LF

4 lékař se zahraniční LF

V tomto období byla 1 žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.

V roce 2020 požádalo dosud 91 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti

 

 

Časopis Tempus Medicorum – vydávání

 

Prezident ČLK Dr. Kubek informoval o ekonomice vydávání časopisu Tempus.

 

 

Náklady

Výnosy

Výsledek

Leden 2020

624 071,- Kč

193 235,- Kč

 • 430 836,- Kč

Únor 2020

756 622,- Kč

341 964,- Kč

 • 414 658,- Kč

Březen 2020

624 794,- Kč

218 654,- Kč

 • 406 140,- Kč

Duben 2020

701 342,- Kč

166 585,- Kč

 • 534 757,- Kč

Květen 2020

703 641,- Kč

232 783,- Kč

 • 470 859,- Kč

Červen 2020

709 243,- Kč

330 4511- Kč

 • 378 792,- Kč

 

4 119 713,- Kč

1 483 672,- Kč

- 2 636 042,- Kč

 

 

 

Náklady

Výnosy

Výsledek

Leden 2019

622 618,- Kč

161 655,- Kč

 • 460 963,- Kč

Únor 2019

755 266,- Kč

343 347,- Kč

 • 411 919,- Kč

Březen 2019

582 980,- Kč

259 866,- Kč

 • 323 114,- Kč

Duben 2019

582 636,- Kč

266 520,- Kč

 • 316 116,- Kč

Květen 2019

588 767,- Kč

272 632,- Kč

 • 316 135,- Kč

Červen 2019

581 455,- Kč

222 465,- Kč

 • 358 990,- Kč

 

3 713 722,- Kč

1 526 485,- Kč

- 2 187 237,- Kč

Všechny částky jsou včetně DPH.

 

 

Náklady

Výnosy

Výsledek

Leden 2018

584 625,- Kč

141 268,- Kč

 • 443 357,- Kč

Únor 2018

655 741,- Kč

340 096,- Kč

 • 315 645,- Kč

Březen 2018

570 215,- Kč

208 971,- Kč

 • 361 244,- Kč

Duben 2018

613 430,- Kč

250 831,- Kč

 • 362 599,- Kč

Květen 2018

613 549,- Kč

259 748,- Kč

 • 353 801,- Kč

Červen 2018

632 455,- Kč

218 379,- Kč

 • 414 076,- Kč

 

3 670 015,- Kč

1 419 293,- Kč

- 2 250 722,- Kč

Všechny částky jsou včetně DPH.

 

Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči všem lékařům. Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání časopisu Tempus Medicorum, a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou.

Celkové náklady na vydávání časopisu se v prvním pololetí 2020 meziročně zvýšily o cca 400 000,- Kč. Hlavní příčinou je zvýšení poštovného, ke kterému došlo od dubna, a to ve výši cca 80 000,- Kč za měsíc.

Celkové výnosy z vydávání časopisu se v prvním pololetí 2020 meziročně snížily o cca 50 000,- Kč. V měsíci červnu se totiž podařilo snížit propad výnosů z reklamy, ke kterému došlo v dubnu v důsledku epidemie Covid-19 ve výši 100 000,- Kč.

Vydávání časopisu musela ČLK v prvním pololetí 2020 finančně podpořit částkou 2 636 042,- Kč, což při průměrném nákladu 52 000 výtisků odpovídá částce 8,45 Kč na jeden výtisk za obsah, výrobu, tisk i distribuci. Podpora ze strany ČLK musela být oproti 1. pololetí 2019 vyšší o 448 805,- Kč.

Vzhledem k tomu, že náklady na poštovné již zvýšené zůstanou, budou celkové náklady na vydávání časopisu Tempus v roce 2020 vyšší, než kolik předpokládal rozpočet.

Představenstvo bere na vědomí zprávu o ekonomice vydávání časopisu Tempus Medicorum v první polovině roku 2020.

Hlasování – přítomno 14 hlasujících:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Lékaři sobě

Dr. Kubek informoval, že v rámci dobrovolné sbírky Lékaři sobě přispělo na Dům lékařů zatím 564 členů ČLK, a to celkovou částkou 1 814 499,- Kč.

Dar je možno odeslat na účet České lékařské komory: 46938811/0100 pod variabilním symbolem: evidenční číslo lékaře. Popis pro platbu „Dům lékařů“. K poskytnutí daru není třeba podepisovat smlouvu. Nicméně pro zájemce je vzor smlouvy dostupný na webových stránkách ČLK spolu se seznamem všech dosavadních dárců.

Představenstvo dárcům děkuje.

Hlasování – přítomno 14 hlasujících:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Dr. Dobeš se připojil k jednání představenstva v 9.25 hodin, přítomno je 15 členů představenstva.

 

Dům lékařů

Od zahájení stavby proběhlo již 34 kontrolních dnů, o kterých Ing. Havlík zodpovědný za stavební dozor průběžně informuje ČLK. Zápisy jsou pro členy představenstva ČLK dostupné na intranetu. Autorský dohled vykonává Ing. Arch. Rymeš a právním dohledem nad rekonstrukcí Domu lékařů prezident ČLK pověřil JUDr. Kunertovou.

   Stavba probíhá v souladu s harmonogramem prací, který je součástí smlouvy o dílo, dochází pouze ke zpoždění dokončení dvorní fasády cca o 6 týdnů, tento posun však nemá vliv na dokončení díla a finančně (prodloužení záboru) jde zcela k tíži zhotovitele. Firma Termitan s.r.o. zatím vystavila osm faktur, a to:

- za listopad 2019 na částku 1 086 193,- Kč

- za prosinec 2019 na částku 1 334 487,- Kč

S proplacením faktur za listopad 2019 a prosinec 2019 vyslovilo představenstvo svůj souhlas na lednovém zasedání.

- za leden 2020 na částku 1 852 288,- Kč

- za únor 2020 na částku 4 521 037,- Kč

S proplacením faktur za leden 2020 a únor 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas na únorovém zasedání.

- za březen 2020 na částku 21 127 657,- Kč

S proplacením faktury za březen 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas hlasováním per rollam v dubnu.

- za duben 2020 na částku 5 827 513,- Kč

S proplacením faktury za duben 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas hlasováním per rollam v první polovině května.

Vzhledem k tomu, že prostavěná částka přesáhla dvacet milionů korun, začala ČLK v dubnu čerpat úvěr od České spořitelny.

- za květen 2020 na částku 6 486 273,- Kč

S proplacením faktury za květen 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas na červnovém zasedání.

- za červen 2020 na částku 7 726 553,- Kč (tato faktura nebyla dosud uhrazena)

Nejvyšší fakturované položky za měsíc červen jsou:

- dodávka svítidel 3 795 528,-Kč

- dodávka a montáž vnitřních jednotek chlazení 862 004,-Kč

- dokončení venkovní fasády 759 227,-Kč

- dokončení výtahu a výmalba výtahové šachty 529 929,-Kč.

Celkem bylo firmou Termitan s.r.o. dosud vyfakturováno 49 962 001,- Kč.

Představenstvo projedná fakturu, kterou firma Termitan vystaví za měsíc červenec per rollam.

Představenstvo vyslovuje souhlas s proplacením faktury vystavené firmou Termitan s.r.o. za měsíc červen 2020.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 13

proti : 0

zdržel : 2 Návrh byl přijat.

 

Členové představenstva se seznámili s aktualizovanou částí 3 soupisu všech změn stavby (části 1 a 2 se nemění). V návaznosti na aktuální průběh stavebních prací je nyní předložen návrh na opravu části dvorní fasády, která nebyla řešena v projektu z důvodu zjednodušení stavebního řízení (položka č. 34 soupisu). Maximální cena těchto prací činí 35 500,-Kč, skutečná cena bude upravena podle přepočtu v režimu URS.

Představenstvo schvaluje provedení opravy části dvorní fasády v ceně do 35 500,-Kč.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 14

proti : 0

zdržel : 1 Návrh byl přijat

 

Členové představenstva se seznámili s aktuálním soupisem dodávek na rámec Smlouvy o dílo s firmou Termitan s.r.o. V průběhu stavby bylo dle požárních předpisů nutné doplnit bezpečnostní zábradlí u oken na schodišti, dodávka č. 14 soupisu.

ČLK obdržela nabídku společnosti A–Z Hutní s.r.o. na výrobu, nátěry, dopravu a montáž tohoto zábradlí za cenu 52 268,-Kč.

Tyto práce a dodávky budou provedeny v souladu s bodem 6.12 Smlouvy o dílo, a to poddodavateli vybranými Českou lékařskou komorou z důvodu, aby bylo zajištěno jednoznačné provázání termínů se stavbou a dodávka byla kryta záruční dobou a pojištěním firmy Termitan s.r.o., a to i za cenu, že dojde v souladu se Smlouvou o dílo k navýšení ceny realizace o 10%.

Představenstvo schvaluje cenovou nabídku firmy A–Z Hutní s.r.o. na výrobu a montáž zábradlí u oken na schodišti.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 14

proti : 0

zdržel : 1 Návrh byl přijat

 

V průběhu stavby došlo k vyčerpání maximálního počtu hodin autorského dozoru prováděného Ing. arch. Jiřím Rymešem, který byl ve Smlouvě o dílo omezen v této fázi provádění díla na 550 hodin v ceně 500,-Kč za hodinu. Členové představenstva se seznámili s písemným zdůvodněním nutnosti většího rozsahu autorského dozoru předloženým Ing. arch. Jiřím Rymešem a s navrženým Dodatkem č. 1 k předmětné Smlouvě o dílo s odhadovaným navýšeným maximálním počtem hodin o 390 za tutéž cenu.

Představenstvo schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s Ing. arch. Jiřím Rymešem a ukládá prezidentovi ČLK tento dodatek uzavřít.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 13

proti : 0

zdržel : 2 Návrh byl přijat

 

Členové představenstva se seznámili s nabídkami společností Dial Telecom, a.s. a T-Mobile Czech Republic, a.s. na zavedení internetu optickým kabelem do Domu lékařů a na jeho provozování. Pan Klaboch, který má jako expert na starosti IT v kanceláři ČLK, doporučuje využívat současně oba dodavatele, přičemž jeden by byl záložní pro případ výpadku dodavatele hlavního. Je třeba mít zajištěno bezporuchové internetové připojení s dostatečnou kapacitou pro potřeby kanceláře ČLK, vzdělávacího centra ČLK i budoucích nájemců.

Představenstvo schvaluje zajištění internetu do Domu lékařů prostřednictvím dvou optických kabelů.

Představenstvo souhlasí s nabídkou firmy Dial Telecom, a.s. jako primárního dodavatele s přenosovou rychlostí 1/1GB ve variantě smluvního závazku na 36 měsíců.

Jako doplňkového dodavatele schvaluje firmu T-Mobile s tím, že doporučuje, aby s tímto poskytovatelem bylo jednáno o smlouvě na komplexní zajištění telekomunikačních služeb.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 13

proti : 0

zdržel : 2 Návrh byl přijat

 

 

Vzdělávací portál ČLK

Vedoucí oddělení vzdělávání ČLK prof. Ptáček informoval, že spuštění nového vzdělávacího portálu je plánované na začátek září. Během srpna budou probíhat školení sekretářek OS ČLK, která byla původně plánována na období březen-květen, ale musela být kvůli protiepidemickým opatřením odložena. Spuštění vzdělávacího portálu již není možné odkládat, neboť jeho dodavatel firma TME solutions s.r.o. má termíny stanoveny ve smlouvě.

K dispozici jsou informační stránky pro lékaře i pro pořadatele vzdělávacích akcí. Podrobné informace včetně instruktážního videa jsou k dispozici na www.vzdelavanilekaru.cz

Členové představenstva shlédli instruktážní video. Zástupkyně firmy TME solutions s.r.o. Bc. Brožková prezentovala jednotlivé funkce vzdělávacího portálu. Od počátku září 2020, kdy bude portál spuštěn, se bude možné na vzdělávací akce hlásit pouze jeho prostřednictvím. O vydání Diplomu CŽV budou naopak lékaři moci žádat následujících pět let jak přes portál, tak klasicky dosavadním způsobem.

 

Dr. Mrozek navrhuje, aby představenstvo ČLK doporučilo OS ČLK přihlédnout k tomu, že z důvodu pandemie COVID-19 se od vyhlášení výjimečného stavu a přijatých mimořádných opatření nekonala většina vzdělávacích akcí garantovaných ČLK a v této souvislosti s odkazem na § 13 odst. 6 Stavovského předpisu ČLK č.16 do 31.12. 2020 vydávala Diplom celoživotního vzdělávání i těm žadatelům, kteří prokáží získání minimálně 120 kreditů za období posledních pěti let.

Vedoucí oddělení vzdělávání prof. Ptáček se vyslovil proti návrhu a informoval členy představenstva, že i přes dočasný výpadek prezenčních kurzů je v současnosti dostatečná nabídka elektronických forem vzdělávání, která se navíc stále rozšiřuje.

Dr. Kubek upozornil na rizika návrhu, který v podstatě znamená, že se část lékařů celý jeden rok nemusí vzdělávat. Dojde k devalvaci hodnoty Diplomu CŽV, což může ohrozit vyplácení bonifikací pro jejich držitele. Nešikovnou snahou vyřešit jednu nespravedlnost vytvoří ČLK nespravedlnost jinou, když znevýhodní ty lékaře, kteří podmínky celoživotního vzdělávání splnili. Hlasování o návrhu Dr. Mrozka:

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 10

proti : 3

zdržel : 2 Návrh byl přijat.

Představenstvo schválilo doporučení zpracované viceprezidentem Dr. Mrozkem.

 

 

Výtvarná soutěž „Naděje v medicíně“

Dne 3.12.2020 pořádá ČLK v kongresovém centru hotelu Olšanka již 10. ročník konference Komunikace a etika v medicíně. Hlavním tématem tentokrát bude "Naděje v medicíně" a u příležitosti konference vydává ČLK stejnojmennou monografii, do které přispělo 50 předních osobností medicíny.

V květnu 2020 vyhlásila ČLK výtvarnou soutěž, jejímž zadáním bylo výtvarné znázornění „Naděje v medicíně“ prostřednictvím jakékoliv umělecké techniky, tedy malby, grafiky, plastiky, fotografie… Soutěž je v současnosti již uzavřena. V kategorii dospělí dorazilo více než 50 děl od umělců amatérů, profesionálů i od lékařů.

Vítězné dílo bude zobrazeno na obálce stejnojmenné monografie, kterou ČLK vydá na konci roku 2020. Všechna dodaná díla budou uveřejněna v barevné příloze této knihy a budou vystaveny v rámci 10. ročníku konference Etika a komunikace v medicíně s podtitulem „Naděje v medicíně“.

Autorům třech nejlepších děl vyplatí ČLK finanční odměnu a to za 1. místo 20 000 Kč, za 2. místo 10 000 Kč a za 3. místo 5 000 Kč. Vítězná díla budou se souhlasem autorů dlouhodobě vystavena v Domě lékařů. Ostatní díla, budou po souhlasu autorů, vydražena a celý zisk bude použit na podporu organizace nebo instituce, která významně přispívá k naději pacientů se závažným onemocněním. O konkrétním určení prostředků budou hlasovat přímo účastníci soutěže.

Ve spolupráci s firmou Grada byla zároveň vyhlášena též dětská verze soutěže, o které byla informace zveřejněna v časopise Tempus. Do této soutěže rozdělené do třech věkových kategorií bylo zasláno několik set návrhů. Každý dětský autor obdrží knížku od nakladatelství Grada.

 

Dr. Mlynářová se připojila k jednání představenstva v 11.30 hodin, přítomno je 16 členů představenstva.

 

 

Výběrové řízení

Dr. Říhová, Dr. Vávra a Dr. Kubíček podali informace o výběrových řízeních, kterých se zúčastnili.

 

 

3) Jednání a informace

 

Zdravotníci a Covid-19

ČLK zveřejňuje informace, které získává prostřednictvím ÚZIS na základě své žádosti od hlavní hygieničky MUDr. Jarmily Rážové, Ph.D.

Do 19. 7. 2020 bylo infekcí Covid-19 v České republice nakaženo:

- celkem 216 lékařů, z nichž se již 194 vyléčilo a 22 zůstává pozitivních

- celkem 513 zdravotních sester, z nichž se vyléčilo 424, ale 2 bohužel v souvislosti s touto infekcí zemřely, 87 zůstává pozitivních

- celkem 34 laborantů

- celkem 24 lékárníků a farmaceutů

- celkem 383 ostatních zdravotníků

Z celkového počtu cca 13 850 prokázaných případů bylo 1 170 mezi zdravotníky.

Pro srovnání další infekcí zasažené profese: učitelé 260, řidiči 161, sociální pracovníci 131, policisté 97, hasiči a záchranáři 94, vojáci 32.

Vzhledem k tomu, že k 1.7.2020 končila plošná povinnost nosit roušky v uzavřených prostorách, vyzval prezident ČLK 28.6.2020 s vědomím členů představenstva po konzultaci s několika epidemiology a infektology ministra zdravotnictví, aby vydal nařízení, které by přikazovalo i nadále nošení roušek a užívání dezinfekce rukou ve všech zdravotnických zařízeních, přičemž by o případných výjimkách rozhodoval poskytovatel zdravotních služeb.

Ministr Vojtěch výzvě prezidenta ČLK vyhověl svým nařízením z 29.6.2020. Dne 3.7.2020 však své rozhodnutí změnil a s účinností od 4.7.2020 vydal nové mimořádné opatření, dle něhož platí povinnost nošení roušek pouze pro lůžková zdravotnická zařízení. Jde o nelogické rozhodnutí v situaci, kdy se epidemická situace v ČR zhoršuje a okolní země, které jsou na tom lépe, povinnost nosit roušky v uzavřených prostorách naopak zavádí.

Poskytovatelé zdravotních služeb mají právo požadovat nošení roušek i používání dezinfekce rukou při vstupu do zdravotnických zařízení. Dr. Kubek informoval, že se jako prezident ČLK obrátil na všechny lékaře s doporučením, aby s přihlédnutím k místním podmínkám požadovali po pacientech nošení roušek a používání dezinfekce rukou. Naším cílem jsou bezpečné nemocnice i bezpečné ambulance. Právě nošení roušek, které podle studií snižuje riziko přenosu infekce na třetinu, může spolu s užíváním dezinfekce rukou dát pacientům potřebný pocit bezpeční, aby se i za zhoršující se epidemické situace nebáli chodit k lékaři, a to ani v případech, kdy jde o „pouhou“ prevenci.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Kompenzační vyhláška

18.5.2020 schválila vláda tzv. stabilizační zákon, který zmocňuje ministra zdravotnictví k vydání tzv. kompenzační novely úhradové vyhlášky. Návrh vyhlášky předložený ministerstvem nesplnil základní předpoklad, který poskytovatelé zdravotních služeb postižení epidemií Covid-19, od této vyhlášky právem očekávají. Kompenzační vyhláška by totiž měla dát poskytovatelům zdravotních služeb jistotu, že současné zálohové platby od zdravotních pojišťoven nejsou pouhou „bezúročnou půjčkou“ a že tedy nebude příští rok muset pojišťovnám peníze vracet. Představy ministra Vojtěcha o možnosti „dohánění“ produkce výkonů jsou naprosto nereálné, a to bez ohledu na to, zda, kdy a v jaké síle se objeví další vlny epidemie nemoci Covid-19.

Základním principem kompenzační vyhlášky by podle ČLK mělo být pravidlo, že pojišťovny vyplatí poskytovatelům zdravotních služeb peníze, které by jim vyplatily v souladu se stávající úhradovou vyhláškou v případě, kdyby poskytování zdravotní péče žádná epidemie neovlivnila. Návrh předložený ministerstvem je navíc diskriminační, když znevýhodňuje poskytovatele ambulantních služeb oproti nemocnicím. Komora požaduje, aby vyhláška přiznávala zdravotnickým zařízením napříč segmenty obdobné kompenzace.

ČLK navrhla takové změny ve vyhlášce, jejichž zohledněním by ministerstvo zajistilo nejenom nemocnicím, ale také poskytovatelům ambulantních služeb při dosažení 80 % produkce referenčního období úhradu ve výši 100 % zálohových plateb na rok 2020.

Ministerstvo zdravotnictví našim připomínkám uplatněným v rámci zkráceného připomínkového řízení dle vlastních slov „vyhovělo jinak“. Od 1.7.2020 se hodnota signálních kódů nahrazujících tzv. regulační poplatky i takzvaná epizoda péče zvyšují nikoliv o 4 koruny, ale o 6 Kč. S platností pro celý rok 2020 se rovněž zvyšují hodnoty bodu. U ambulantních specialistů ministerstvo například vytvořilo pro každou odbornost speciální hodnotu bodu, jejíž zvýšení by mělo zohledňovat propad v počtech vykazovaných výkonů v době mimořádných opatření. Také tyto „kompenzační“ hodnoty bodu ministerstvo na základě našich připomínek mírně navýšilo. Přesto jsme s návrhem nemohli souhlasit.

Vzhledem k tomu, že s ČLK o vyhlášce ministerstvo již jednat nechtělo, je třeba poděkovat Dr. Jojkovi, který využil svůj přátelský vztah s ministrem Vojtěchem, a podařilo se mu prosadit alespoň pro ambulantní specialisty ještě další drobné navýšení „kompenzačních“ hodnot bodu. V konečném důsledku by tak ambulantní specialisté, alespoň podle hrubých odhadů, neměli být zásadním způsobem poškozeni v porovnání s ostatními poskytovateli ambulantních služeb. Zvýhodnění nemocnic však v konečném znění vyhlášky, která nabyla prvního července účinnosti, přesto přetrvává.

Veškeré výše uvedené závěry však samozřejmě platí pouze za předpokladu, že žádná další vlna epidemie již v letošním roce nepřijde.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Zákon o eHealth

ČLK obdržela 1.7.2020 v rámci vnitřního připomínkového řízení návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví. Dr. Kubek text rozeslal členům představenstva i předsedům OS ČLK s žádostí o návrhy připomínek. Vzhledem k tomu, že nikdo připomínky nezaslal, zpracoval připomínky prezident ČLK s ředitelem kanceláře ČLK Mgr. Valáškem.

1. ČLK trvá na tom, aby případné náklady spojené s nově uloženými povinnostmi byly lékařům plně kompenzovány a rovněž, aby rozsah nově uložených povinností nevedl k dalšímu zejména administrativnímu a časovému zatížení lékařů.

2. ČLK trvá na účasti svého zástupce při tvorbě zákona i prováděcích předpisů.

3. Kmenový registr zdravotnických pracovníků by měl rovněž obsahovat informaci o výkonu funkce školitele podle zák. č. 95/2004 Sb., a označení konkrétních školenců (zdravotnických pracovníků), nad nimiž je odborný dozor či odborný dohled vykonáván. Rovněž by Kmenový registr zdravotnických pracovníků měl obsahovat informaci o tom, že konkrétní lékař vykonává přímé odborné vedení nad žadatelem, který vykonává v souladu se zák. č. 95/2004 Sb., odbornou praxi v rámci praktické části aprobační zkoušky

4. ČLK trvá na odložení účinnosti tohoto zákona. Ideální se jeví přechodné období v délce 10 let, přičemž v mezidobí navrhuje dobrovolné plnění uložených povinností za současné motivace lékařů například zvýšením ceny práce. Komora trvá na účinnosti od roku 2031.

Dne 20.7.2020 ÚZIS, který je garantem přípravy zákona, předal komoře vypořádání našich připomínek.

Ad 1. Návrh zákona je zpracován jako zcela minimální – tedy ustavuje pouze základní infrastrukturu v podobě Integrovaného datového rozraní resortu (IDRR) a kmenových registrů, bez kterých je jakákoli elektronizace nemyslitelná. V zákoně nejsou navrhovány žádné centrální sklady dat, žádné registrační povinnosti pro poskytovatele kromě kmenového registru poskytovatelů. Nedochází tedy k nárůstu administrace a počtu agend pro poskytovatele, naopak ustavením kmenových registrů bude možné řadu resortních výkaznictví eliminovat. Při přípravě zákona byly zohledněny všechny připomínky poskytovatelů, zejména ambulantních praktických lékařů, proto v zákoně není index zdravotnické dokumentace a emergentní záznam pacienta, tedy žádné komponenty, které by vyžadovaly plnění a správu od poskytovatelů. Vstup do vedení dokumentace v elektronické podobě je pro poskytovatele dobrovolný s dostatečnou legisvakanční lhůtou.

Snahou tvůrců zákona je nevytvářet nové povinnosti a nové centralizované systémy, které by zatěžovaly poskytovatele. Jde o decentralizovaný koncept elektronizace zdravotnictví – takto to bylo přislíbeno a také představeno i profesním komorám. Zákon respektuje svébytnost poskytovatelů a pouze sjednocuje pravidla, nevytváří tlak na jakoukoli nucenou změnu jejich informačních systémů. Naopak nabízí řadu státem garantovaných služeb, které by měly nákladově poskytovatelům ulevit (systémové certifikáty, časová razítka, pečetí dokumentace, služby výměnných sítí), neboť budou poskytovány zdarma.

Ad. 2 Na Mz vznikne širší pracovní skupina pro implementaci IDRR (Integrované datové rozhraní resortu), profesní komory, včetně ČLK, budou jejími členy. Implementace zákona o EZ bude rovněž pod kontrolou vědecké rady Mz, kde je ČLK rovněž zastoupena

Ad 3. Připomínka akceptována – řešeno novelou z. 372/2011 Sb. Údaje o specializačním vzdělávání jsou důležité a evidence o zařazení do tohoto systému vzdělávání je podstatná. Tato agenda je avšak nyní řešena začleněna v novele z. 372 / 2011 Sb., a to ve vazbě na Národní registr zdravotnických pracovníků, jeho funkce plně vyhoví předmětu této připomínky.

Ad 4. Upravena povinnost zajistit kompatibilitu informačních systémů o jeden rok a dále nastavena legisvakanční lhůta pro povinnost řídit se systémem správy souhlasů na 10 let. Ostatní povinnosti je nezbytné nastavit z důvodu zajištění funkčnosti kmenových zdravotnických registrů, kde jsou poskytovatelé zdravotních služeb jak osobami oprávněnými, tak i zapisujícími.

Představenstvo bere vypořádání připomínek k návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví na vědomí, souhlasí s jejich vypořádáním, vyjma stanovení případné rozdílné účinnosti jednotlivých částí, resp. povinností uložených tímto zákonem. Pověřuje Mgr. Valáška, aby v tomto smyslu informoval předkladatele a dále hájil návrhy, které by důsledně odpovídaly potřebám lékařů, včetně akceptovatelné legisvakanční lhůty pro všechny uložené povinnosti.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Česká komora všeobecných a dětských sester

Dr. Kubek seznámil členy představenstva s návrhem poslanců Věry Adámkové, Andreje Babiše, Ilony Mauritzové, Jany Pastuchové a dalších na vydání zákona o České komoře všeobecných a dětských sester – sněmovní tisk č. 891, který obdrželi poslanci dne 10.6.2020. Vláda ČR k návrhu zaujala neutrální stanovisko. Představenstvo ČLK se rovněž seznámilo se stanoviskem České asociace sester.

Představenstvo ČLK záměr zřídit Českou komoru všeobecných a dětských sester nepodporuje.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1 Návrh byl přijat

 

 

Pracovní skupina Mz k personální stabilizaci ve zdravotnictví

Dr. Kubek informoval o zasedání pracovní skupiny vedené náměstkyní ministra MUDr. Šteflovou, kterého se účastnil dne 3.7.2020. Jednání byl přítomen rovněž ministr Vojtěch.

Projednávaná témata:

Vývoj odměňování zdravotníků v nemocnicích a léčebnách

- prezentace ředitele ÚZIS prof. Duška

- návrh České asociace sester s podporou ÚZIS na vytvoření výsluhové renty pro zdravotní sestry pracující ve směnném provozu

Kompenzační vyhláška

- prezentace Mz

Personální posílení orgánů ochrany veřejného zdraví

- prezentace hlavní hygieničky

Očkování proti chřipce a jeho dostupnost

Skutečný stav vyplácení odměn pro zdravotníky za období epidemie Covid-19

- rozpor mezi sliby ministra Vojtěcha a poznatky odborů prezentovanými předsedou LOK-SČL Dr. Engelem a předsedkyní OSZSP paní Žitníkovou

 

 

Přístrojová komise Mz

Dr. Tomek informoval o jednání komise, kterého se účastnil 18.6.2020.

 

 

Rada poskytovatelů

Rada poskytovatelů byla poprvé ustavena 1.3.2007 a v tomto poradním orgánu ministra měla ČLK zastoupení prostřednictvím svého prezidenta. Jednání Rady poskytovatelů přestali ministře zdravotnictví svolávat v roce 2012.

Rada poskytovatelů Mz byla obnovena příkazem ministra Vojtěcha č. 5/2018 jako externí odborný poradní sbor ministra zdravotnictví za účelem efektivního naplňování zdravotní politiky Mz v oblasti poskytování zdravotní péče a dalších otázek koncepční povahy resortu zdravotnictví. Předsedou Rady poskytovatelů byl ministrem zdravotnictví jmenován MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. jako zástupce České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Rada poskytovatelů podle prohlášení Mz reprezentuje zájmy všech klíčových poskytovatelů zdravotní péče v ČR a slouží k objektivní vzájemné informovanosti o významných změnách v oblasti zdravotnictví. Členy Rady poskytovatelů zdravotní péče jsou podle jejího statutu zástupci všech významných organizací sdružujících jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb.

Dne 1.2.2018 zaslal prezident ČLK ministrovi zdravotnictví první žádost, aby obdobně jako Česká stomatologická komora také ČLK mohla do Rady poskytovatelů delegovat svého zástupce. Na rozdíl od některých subjektů v Radě zastoupených (odborné společnosti, lékařské fakulty…) se ČLK prostřednictvím ČLK - o.s. účastní dohodovacího řízení, a to v několika segmentech poskytovatelů, když disponuje nezanedbatelným množstvím plných mocí pro jednání. Navíc většina soukromých lékařů nedala pro dohodovací řízení plnou moc žádnému sdružení poskytovatelů a tito lékaři, kteří nemohou být členy odborů, jsou tedy zastupováni toliko Českou lékařskou komorou.

Dne 15.2.2018 ministr Vojtěch písemně informoval prezidenta ČLK, že žádosti komory nevyhoví, neboť je právem ministra jmenovat si své poradní orgány tak, aby přinášely co možná největší efekt.

Druhá žádost prezidenta ČLK z 27.3.2018 již zůstala ze strany ministra Vojtěcha bez odpovědi.

Vzhledem k tomu, že Radě poskytovatelů přisuzuje ministr Vojtěch velkou vážnost, požádal prezident ČLK o členství v Radě poskytovatelů potřetí dne 14.1.2020. ČLK má totiž zájem na zlepšení vztahů s ministerstvem zdravotnictví, které nedostatečně využívá odborný potenciál a autoritu profesní lékařské samosprávy. Dne 19.2.2020 slíbil prezidentovi ČLK členství v Radě poskytovatelů Mz přímo předseda vlády Ing. Babiš, který zároveň uložil ministru Vojtěchovi, aby toto zařídil. Ministr Vojtěch v této věci přesto nadále nedělal nic. S ohledem na krizovou epidemickou situaci urgoval prezident ČLK splnění slibu předsedy vlády u ministra Vojtěcha až na jednání 4.6.2020.

Dne 14.7.2020 obdržel prezident ČLK od ministra Vojtěcha další zamítnutí své žádosti s vysvětlením, že se členstvím ČLK v Radě poskytovatelů nesouhlasí její současní členové. Vzhledem k tomu, že status Rady poskytovatelů vydává ministr, který také rozhoduje o jejím složení, považuje představenstvo ČLK odpověď ministra Vojtěcha za výmluvu a důkaz toho, že ministr Vojtěch nechce s Českou lékařskou komorou spolupracovat.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro: 13

proti : 0

zdržel : 3 Návrh byl přijat

 

 

4) Zahraniční činnost

 

ZEVA – jednání středoevropských a východoevropských lékařských komor

Dr. Kubek informoval, že jednání je plánováno na 26.-27.9.2020 ve Skoplje. Hlavní tématem mají být zkušenosti zdravotníků v jednotlivých zemích při zvládání epidemie Covid-19. Vzhledem k epidemiologické situaci vyzvala prezidenta Lékařské komory Severní Makedonie profesorka Dr. Kalina Grivcheva - Stardelova účastníky, aby se vyjádřili, zda preferují setkání na plánovaném místě za zvýšených bezpečnostních podmínek nebo jednání formou telekonference.

 

WMA – plenární zasedání

Dr. Kubek informoval, že na základě rozhodnutí výkonného výboru se plenární zasedání plánované na 21.-24.10.2020 v Cordobě neuskuteční v klasickém formátu, ale v pozdějším termínu od 26.10.2020 jako virtuální schůze. Organizátoři v současnosti stále počítají s uspořádáním oslavy 100. výročí Španělské lékařské komory, a to 22.10.2020 v Cordobě. Oslava by měla být spojena s tryznou za zdravotníky, kteří zahynuli v souvislosti s epidemií Covid-19.

 

 

5) Vědecká rada

Dr. Kubek informoval o rezignaci prof. MUDr. Žaloudíka na členství ve VR ČLK. Dopis senátora Žaloudíka, kterým vysvětlil důvody své rezignace, byl na jeho žádost otištěn v časopise Tempus.

 

6) Licence

 

7) Různé

 

Zasedání představenstva a další akce ČLK

 

Datum

Den

Čas

Akce

Místo konání

3. 9.

Čtvrtek

9:00

představenstvo

ČLK Praha

10. 9.

Čtvrtek

15:00

porada předsedů

ČLK Praha - Beseder

10. 10.

Sobota

9:00

představenstvo

ČLK Praha

14. 11.

Sobota

9.00

představenstvo

ČLK - Praha

28. – 29. 11.

So - Ne

 

sjezd

Praha - Clarion

10. 12.

Čtvrtek

15:00

porada předsedů + pasování rytíře

ČLK Praha

12. 12.

Sobota

9:00

představenstvo

ČLK Praha

30. 1. 2021

Sobota

9:00

představenstvo + ples lékařů

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 3.9.2020 od 9:00 hodin v prostorách kanceláře ČLK, Lékařská 2.

Porada předsedů OS ČLK je plánována na čtvrtek 10.9.2020 od 15:00 v restauraci Beseder v Praze 9 – Libni, a od 14:00 by jí měla předcházet společná prohlídka Domu lékařů.

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 14:00 hodin.

Následovala prohlídka Domu lékařů zorganizovaná pro členy představenstva.

 

 

Zapsala: Hanka Matějková

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK