Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání centrálního představenstva 22.10.2012

24. 10. 2012

 

Zápis z jednání představenstva ČLK,

konaného dne 22.října  2012 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

 

Přítomni:       MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr. Mach Jiří, MUDr. Mach Ota, MUDr.Musil, MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr. Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.

Omluveni:     MUDr. Moravec, MUDr. Monhart, MUDr. Němeček

Přizváni:        MUDr. Vedralová, MUDr. Kubíček, Mgr. Máca.

 

   Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. Přítomno 12 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

1) Připomínky k minulému zápisu

 

2) Licence

 

3) Blok VR

 

Pravidla hospitalizace nezletilých pacientů

   VR ČLK se na svém zasedání v září usnesla, že ČLK připraví návrh novely zákona o zdravotních službách, jehož cílem je uložit povinnost poskytovatelům lůžkové a jednodenní péče zajistit hospitalizaci dětí do 15 let na pediatrických odděleních a nezletilých ve věku od 15 do 18 let alespoň na samostatných pokojích oddělení pro dospělé. V obou případech by měla být výjimka přípustná pouze z odborných medicínských důvodů. Představenstvo ČLK vyslovilo souhlas s návrhem novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který na podnět VR ČLK připravilo právní oddělení komory. Následně se opět mezi některými členy VR ČLK rozvinula debata na téma, zda by nemělo být stanovisko ČLK ještě modifikováno. Na zasedání 11.10.2012 následně členové VR ČLK potvrdili jako nejlepší návrh původně schválený text. ČLK požádá člena vědecké rady prof. Žaloudíka, aby spolu s dalšími senátory návrh předložil k projednávání Senátu ČR.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Alternativní metody léčby autistů

   Ministerstvo zdravotnictví požádalo ČLK o stanovisko ke třem alternativním metodám léčby autismu. Návrh stanoviska vypracoval pro VR ČLK její člen profesor MUDr. Hrdlička k těmto metodám: „biomodulační“ léčba autismu, „terapie“ pevným objetím PhDr. Jiřiny Prekopové a léčba epilepsie a poruch autistického spektra MUDr. Evou Augustinovou v Egyptě.

   VR ČLK konstatovala, že žádná ze tří analyzovaných metod nesplňuje kritéria ověřeného terapeutického postupu podle zásad „medicíny založené na důkazech“. U „terapie pevným objetím“ PhDr. Jiřiny Prekopové navíc existují důvodné etické pochybnosti, zda nezpůsobuje osobám s autismem stres a utrpení, které nejsou obhajitelné v rámci moderních terapeutických postupů.

   Vědecká rada ČLK proto konstatuje, že žádná z výše uvedených metod by v České republice neměla být prováděna, pokud pro každou jednotlivou metodu její autoři nedoloží přesvědčivé důkazy o účinnosti a bezpečnosti, tak, jak je dnes požadováno v „medicíně založené na důkazech“.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

Protonová terapie

   VR ČLK jednomyslně schválila stanovisko připravené profesorem MUDr. Šlampou, CSc. k protonové terapii:

   „V ČR není stále optimální počet ozařovacích přístrojů a počet ozařovaných pacientů. I přes zlepšenou situaci v počtu lineárních urychlovačů ze statistik ÚZIS je stále evidován nižší počet ozařovaných pacientů než ve vyspělých státech Evropy. Moderní technologie radioterapie lineárními urychlovači (IMRT, IGRT, stereotaktická radioterapie), které se vyvinuly a jsou zaváděny do široké praxe v posledních pěti letech, vyžadují minimálně dvoj              až trojnásobný ozařovací čas na jednoho pacienta. S tímto problémem také souvisí dlouhé termíny k zahájení léčby zářením, zvl. po operacích zhoubných nádorů. Na většině pracovišť v republice nelze zajistit z kapacitních důvodů zahájení léčby do 6 týdnů po operaci. Zpravidla se jedná o termíny v rozmezí 8-12 týdnů.

   Z radiobiologického hlediska jsou výhody protonového ozařování pro radioterapeuty známé. Nutno si však uvědomit, že neexistují ve světě randomizované studie srovnávající u náhodně vybraných pacientů léčebný efekt a vedlejší projevy protonového záření s fotonovým - vždy se jednalo o „pouhý výběr“ pacientů vhodných k této terapii. Nicméně provedení srovnávací studie moderní technologie radioterapie se standardní postupem je značně obtížné a nelze tuto situaci srovnávat s farmakologickými studiemi a výsledky mohou být sporné.

   Otevřením Protonového centra v Praze se našim pacientům otevře cesta k nejmodernější ozařovací technologii. Výhody protonového ozařování se udávají jen pro určité typy a stadia onemocnění. Spektrum diagnóz a výkonů pro protonovou terapii musí být schválen týmem specialistů mající zkušenosti s nejmodernější fotonovou terapií.

   Zástupcům protonového centra je nutné doporučit vytvoření návrhů standardů léčby protonovou radioterapií pro diagnózy a stadia nádorů, u kterých je použití protonového ozařování výhodnější než fotonová radioterapie. Tyto návrhy musí být oponovány odbornou komisí specialistů, která bude určena výborem Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky JEP. A to jak po stránce výčtu indikací, ale také v určení úhrady léčby, tzn. podílet se na stanovení kalkulačních listů.

   Základem léčby zářením v České republice i po zprovoznění Protonového centra v Praze zůstanou lineární urychlovače především v komplexních onkologických centrech. Tato centra disponují ověřenou technologií radioterapie na vysoké úrovni. Vybraná centra navíc poskytují špičkové způsoby radioterapie, které nelze nahradit ani protonovými svazky.

   Je na kompetentních orgánech státní správy a zdravotního pojištění, aby tuto situaci bralo v úvahu při rozdělování dotací a úhrady zdravotní péče, neboť drtivá většina pacientů bude i nadále léčena v onkologických centrech lineárními urychlovači. Zde je potřeba připomenout, že i na těchto pracovištích bude nutností další modernizace ozařovacích systémů a zvýšení jejich počtu z kapacitních důvodů. Cena nových, špičkových urychlovačů je stále vysoká a nelze tedy snížit úhradu výkonů radioterapie urychlovači a jinými ozařovacími přístroji na úkor proplácení ozařování protonovými svazky“.   

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Snížení úhrady nitroočních čoček

   VR ČLK projednala stížnost České oftalmologické společnosti na snížení úhrady za měkké nitrooční čočky z 2 980,- Kč na 703,74 Kč. Vědecká rada ČLK zásadně odmítá postup VZP se zařazením nestandardních materiálů mezi ZÚM. Dále poukazuje na nutnost upozornit smluvní partnery na jakoukoliv změnu v systému úhrad s dostatečnou časovou rezervou. VR ČLK se obává, že řešení komplikací s takto zavedeným materiálem může být ve svém důsledku mnohem dražší než úspora, která tímto pojišťovně vznikne.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

Dr. Voleman a dr. Vávra se připojili k jednání představenstva v 9.25 hod., přítomno je 14 členů představenstva.

 

4) Zahraniční činnost

 

Jednání středoevropských a východoevropských lékařských komor – ZEVA

   O jednání, které se konalo ve dnech 27.–29.9.2012 v Záhřebu, informoval viceprezident ČLK Dr.Mrozek.

 

Dr. Mrozek opustil jednání v 9.35 hod., přítomno je 13 členů představenstva.

 

5) Vnitřní činnost

 

Dr. Dernerová a Dr. Tomek se připojili k jednání představenstva v 9.45 hod., přítomno je 15 členů představenstva.

 

Monografie „Euthanasie – pro a proti“

   Editory publikace, do které přispěla řada odborníků na otázky etiky i předních odborníků v jednotlivých lékařských oborech, jsou Doc.MUDr.Bartůněk a PhDr.Ptáček. Publikaci vydává nakladatelství Grada v Edici celoživotního vzdělávání ČLK 

   Náklady na celé vydání publikace pokryjí příjmy z účastnických poplatků na konferenci Etika a komunikace v medicíně – „Euthanasie pro a proti“, stanovené ve výši 600,- Kč pro členy ČLK a 700,- Kč pro ostatní účastníky.

   Představenstvo schvaluje licenční smlouvu na monografii „Etika a komunikace v medicíně“, která umožňuje ČLK zvýhodněný odběr 1000 kusů této publikace pro reprezentativní účely ČLK či vlastní prodej za celkovou cenu 130 000,- Kč (včetně DPH) tedy 130,- Kč za kus. Publikaci obdrží na základě zaplacení registračního poplatku účastníci konference Etika a komunikace v medicíně – „Euthanasie pro a proti“, kterou pořádá ČLK 28.11.2012 od 10:00 hodin v kongresovém centru „U Hájků“, Na Poříčí 42, Praha 1.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                11

proti :             0

zdržel se :       4                                                        Návrh byl přijat.

 

 

Konference ČLK – Psychická zátěž a stres lékařů a zdravotníků

   Symposium ČLK se koná 6. 12. 2012, 14:00 - 17:00 hodin v Kongresovém sále Nemocnice na Homolce, Praha 5. U příležitosti symposia bude představena monografie „Psychická zátěž, stres a psychohygiena v lékařských profesích“ (nakladatelství Grada) – vedoucím autorského kolektivu je Vladimír Kebza.

   Náklady na celé vydání publikace pokryjí příjmy z účastnických poplatků na konferenci Psychická zátěž a stres lékařů a zdravotníků stanovené ve výši 350,- Kč pro členy ČLK a 450,- Kč pro ostatní účastníky.

   Představenstvo schvaluje licenční smlouvu na monografii „Psychická zátěž, stres a psychohygiena v lékařských profesích“, která umožňuje ČLK zvýhodněný odběr 1000 kusů této publikace pro reprezentativní účely ČLK či vlastní prodej za celkovou cenu 100 000,- Kč (včetně DPH) tedy 100,- Kč za kus. Publikaci obdrží na základě zaplacení registračního poplatku účastníci sympozia a dále pak delegáti XXVI. Sjezdu ČLK.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                11

proti :             0

zdržel se :       4                                                        Návrh byl přijat.

 

 

Modernizace techniky v klubu a v zasedací místnosti ČLK

   Ředitelka kanceláře paní Šťastná podala informaci o realizaci projektu modernizace projekční techniky v Klubu České lékařské komory a instalaci obdobného pevného připojení projekční techniky v tzv. Oválné pracovně, kterou na základě rozhodnutí představenstva provedla firma DataVideoMedia s.r.o. za cenu 75 000,- Kč + DPH. Tato firma bude rovněž zajišťovat případný servis. Oproti původnímu rozpočtu došlo k úspoře nákladů cca 15 000,- Kč. Čestná rada ČLK během svého říjnového zasedání konstatovala, že nové uspořádání audiovizuální techniky v zasedací místnosti - Oválná pracovna – výrazně usnadnilo, zpřehlednilo a zrychlilo chod zasedání Čestné rady. Zasedací místnost tím získala parametry odpovídající jejímu účelu.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

6) Jednání a informace

 

Zákon o zdravotnických prostředcích

   ČLK opakovaně upozorňovala na chaos v cenách a úhradách zdravotnických prostředků a vyzývala ministerstvo k vytvoření zákona, který by umožnil transparentní kategorizaci zdravotnických prostředků včetně stanovení maximálních cen a úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

   Dr. Vodochodský a Dr. Ota Mach podali informaci o posledním zasedání pracovní skupiny, jejímiž jsou členy za ČLK, které se konalo 15.10.2012 a jeho předmětem byla diskuse ke kategoriím 06 – 10 zdravotnických prostředků. Jednalo se o finální verifikaci výsledků jednání na ministerstvu i navazujících jednání u kulatých stolů (u zdravotních pojišťoven s dodavateli, výrobci). Podkladem pro jednání byl finální seznam všech kategorií zdravotnických prostředků hrazených na poukaz a dále seznam odborností lékařů použitých v preskripčních omezeních. Zvlášť byly označené položky, které musely být rozhodnuty ze strany MZ z důvodu nedohody u kulatého stolu. Dále byly odlišené položky, které byly všemi stranami odsouhlasené již při minulých jednáních na MZ nebo byly výsledkem kompromisní dohody uzavřené u kulatého stolu. Úkolem tohoto finalizujícího jednání tedy bylo znovu projít položku po položce celý materiál a odsouhlasit platnost závěrů, ke kterým se došlo již během všech minulých setkání. Zároveň bylo třeba zkontrolovat, zda v tomto procesu nedošlo k nějakému zásadnímu omylu, nikoli však další licitování o úhradových limitech, podmínkách úhrad apod.

   Návrh zákona by měl být v krátké době rozeslán do tzv. vnitřního připomínkového řízení.

Představenstvo bere informaci na vědomí a ukládá Dr. Oto Machovi a Dr. Vodochodskému, aby ve spolupráci se sekretariátem ČLK zajistili distribuci příloh k zákonu o zdravotnických prostředcích mezi členy ČLK a zpracovali připomínky od lékařů pro Ministerstvo zdravotnictví.

Hlasování – přítomno 15  hlasujících:

pro:                15

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Vyhláška o úhradách zdravotní péče a regulačních omezeních pro rok 2013

   Ministerstvo zdravotnictví změnou zákona zkrátilo lhůty pro jednání a ztížilo tak možnost dosažení dohody v době, kdy ještě nejsou známy ekonomické podklady. Tuto změnu zákona ministerstvo zdůvodňovalo snahou získat dostatek prostoru pro jednání o úhradové vyhlášce. Je zvláštní, že dosud nebyla žádná taková jednání zahájena a podle dostupných neoficiálních informací ministerstvo na přípravě vyhlášky ani nepracuje.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Petice za záchranu sítě nemocnic

   Zřizovatelé regionálních nemocni, které se zdají být nejohroženějšími, se v dané situaci spojili s lékařskými a zdravotnickými odbory i s organizacemi pacientů a společně vyhlásili petiční akci za zachování stávající sítě lůžkových zdravotnických zařízení. ČLK není organizátorem petiční akce, ale podpořila své členy – lékaře zaměstnance nemocnic tím, že rozeslala text petice cestou předsedů OS ČLK, kteří byli informováni v rámci porady konané dne 4.10.2012.

   Tématu chystaných změn v síti zdravotnických zařízení bude věnována konference ČLK pořádaná v pátek 2.11.2012, tedy den před sjezdem komory, v hotelu Clarion v Praze. Závěry této konference se jistě stanou jedním z hlavních témat blížícího se sjezdu.

  Představenstvo ČLK tuto petiční akci podporuje. Text petice i petiční archy k podpisu budou k dispozici nejenom během konference ČLK 2.11.2012, ale i během celého jednání XXVI. Sjezdu ČLK.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro:                15

proti :             0

zdržel se :       1                                                        Návrh byl přijat.

 

Dr. Vodochodský se připojil k jednání představenstva v 10.40 hod., přítomno je 16 členů představenstva.

 

Pracovní skupina Mz pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče

   Zástupce ČLK v komisi Dr.Kubíček předal členům představenstva okomentovaný zápis z 8. zasedání této pracovní skupiny, které se konalo 26.9.2012.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Den mladých lékařů

   Dr.Kubek informoval, že v sobotu 10.11.2012 se na I. LF UK bude konat 4. Sněm občanského sdružení Mladí lékaři, kterému bude předcházet diskuse s mediky, na které vystoupí ministr zdravotnictví Doc. Heger, děkan I. LF Prof. Šedo i prezident ČLK.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Výběrová řízení – informace

Dr.Říhová a Dr.Dostalíková podaly informace o výběrových řízeních, kterých se účastnily.

 

 

7) Zahraniční činnost - pokračování

 

Plenární zasedání World medical association – Bangkok 10.-13.10.2012

   Písemnou zprávu o jednání, kterého se účastnil, předložil Dr.Kubek.

   Vlastní konferenci předcházelo odborné sympozium věnované problematice zajišťování zdravotní péče v rostoucích světových megapolích.

   Funkci prezidenta WMA po složení inauguračního slibu převzal pro rok 2012/2013 dříve zvolený Dr. Cecil Wilson (bývalý prezident Americké lékařské asociace). Na následující rok byla prezidentkou zvolena prezidentka Ugandské lékařské asociace Dr. Margaret Munghererová.

   V pořadí 102. Členskou zemí WMA se stala Srí Lanka. Status pozorovatele získala Barma.

Hlavní body z programu konference:

 • Revize Helsinské deklarace

WMA plánuje k tomuto tématu dvě expertní konference – v prosinci 2012 v Kapském Městě a v únoru 2013 v Tokiu. Revidovaná verze by podle plánu měla být prezentována na setkání Rady WMA na Bali v dubnu příštího roku.

 • Transplantace orgánů

WMA preferuje nekomerční dárcovství orgánů. Varuje lékaře před používání orgánů a tkání nejasného původu. Orgány popravených osob nesmí být využívány k transplantačním účelům.

 • Trest smrti

Lékaři se nesmí účastnit výkonu poprav, ani nesmějí dovážet a předepisovat smrtící přípravky. WMA je proti trestu smrti, tvrdí, že pro lékaře není etické se na něm jakkoli podílet.

 • Protestní akce lékařů

Lékaři organizující protestní akce by měli během nich zajistit akutní péči o pacienty.

 • Násilí ve zdravotnickém sektoru

WMA vyzývá k nulové toleranci vůči násilí páchanému na zdravotnících při výkonu jejich povolání.

 • Podpora vakcinace

WMA podporuje očkování jako nejefektivnější způsob prevence řady nakažlivých chorob, podporuje vakcinační programy zejména v rozvojových zemích a vyslovuje znepokojení nad nárůstem procenta neočkované populace, k němuž vlivem nesprávných informací dochází v posledních letech ve vyspělých zemích.

 • Zdravotnictví a ozbrojený konflikt

Lékaři i ostatní zdravotníci jsou povinni pomáhat obětem i běžným pacientům v čase ozbrojených konfliktů a to bez ohledu na příslušnost k jednotlivým znepřáteleným stranám. Pravidla lékařské etiky se během vojenských konfliktů neliší od pravidel lékařské etiky v dobách míru.

 • Sterilizace

WMA vyzývá vlády celého světa k boji proti násilné sterilizaci.

·         Zneužívání psychiatrie

WMA odsuzuje případy, kdy jsou lidé, kteří v psychiatrických léčebnách praktikují náboženství, drženi odděleně a podrobování nepatřičné péči.

·         Kouření a elektronické cigarety

WMA podpořila kroky Austrálie standardizovat obaly tabákových výrobků a vyzvala další představitele moci ve světě, aby příklad následovaly. WMA zaujala rovně stanovisko k elektronickým cigaretám. Lékaři by měli pacienty informovat o možných rizicích, protože kontrola kvality výroby těchto přístrojů je buď nízká, nebo žádná.

·         Minimální ceny alkoholu

WMA přijala rezoluci podporující zavedení minimálních cen alkoholu jako jednoho opatření ke snížení jeho nadměrné spotřeby.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Jednání EJD (PWG) – Malaga 18.-20.10.2012

   Za ČLK se jednání účastnil a o jeho průběhu i závěrech informoval Dr. Šindler.  

Hlavními tématy byla tzv. mobilita lékařů a elektronické komunikační systémy ve zdravotnictví.

 • Mobilita lékařů

- pojem, který je chápán jako prostor pro volnou výměnu informací i lékařů v evropském prostoru.  Jde o to vytvořit tlak na změnu legislativy na úrovni Evropského parlamentu v tom smyslu, aby byly vzdělávací programy mladých byly do jisté míry kompatibilní. Tím by bylo umožněno migrovat mladým lékařům po Evropě a vzdělávat se tak, aby bylo vzdělání mezistátně kompatibilní.

 • e-Health

- problematika, kterou si evropští mladí lékaři představují jednoznačně jako pozitivní záležitost, nevědouce, že existují takové příklady jako např. IZIP apod.

 • EWTD (Evropská směrnice o přesčasové práci)

– nosné téma EJD. Zatím platí, ale někteří zaměstnavatelé již nyní vidí možnost jak uplatnit tzv. český model - tj. buď platit přesčasy v jednom smluvním balíku a nevykazovat reálné přesčasové hodiny nebo na jejich vykazování trvat za podmínky nižšího příjmu.

 • Příprava pražského meetingu EJD na jaře 2013

- bude se konat ve dnech 10.-11.května 2013 v hotelu Yasmin v centru Prahy. Den před tím, tj. 9.května 2013 by se na přání předsednictva EJD měla konat konference mladých lékařů, nejlépe na univerzitní půdě s možností volné diskuse s českými mladými lékaři. Nosným tématem by mohla být problematika vzdělávání mladých lékařů.

   Jednání ukázalo, že lékaře ze zemí bývalého východního bloku spojují podobné problémy, které se nyní začínají objevovat i v zemích západních (mzdy, přesčasová práce). Velmi aktivně působí maďarští kolegové, kteří se aktivně účastní práce v rámci skupiny odborových lékařských organizací V4.  Jsou v kontaktu s LOK-SČL.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Petice – výzva vysokému komisaři OSN pro lidská práva za vyslání nezávislého týmu pro vyšetření případů odběrů orgánů vězňům v Číně

   Světová lékařská asociace (WMA) přijala na svém plenárním zasedání v Bangkoku v říjnu 2012 stanovisko k etickým aspektům odběru orgánů a tkání pro účely transplantací. WMA jednoznačně upřednostňuje bezplatné odběry a varuje lékaře před účastí na nucených odběrech orgánů, k nimž v některých zemích dochází, a před používáním orgánů a tkání nejasného původu.

   Nucené odběry orgánů i využívání těl popravených osob k odběru orgánů, které bylo dokumentováno v Číně, odsuzuje drtivá většina světových lékařských organizací.  Organizace „Doktoři proti nuceným odběrům orgánů“ (Doctors Against Forced Organ Harvesting - DAFOH) požádala také Českou lékařskou komoru o podporu ve své snaze prosadit cestou mezinárodní petice u OSN vyslání vysokého komisaře k vyšetření případů nucených odběrů orgánů prováděných u vězňů a z těl popravených osob.

   Etická komise ČLK projednala podkladové materiály i text petice na svém zasedání 18.10.2012 a vyzývá představenstvo ČLK, aby zajistilo distribuci petice mezi lékaře i její prezentaci na Sjezdu ČLK. 

   Představenstvo souhlasí s tím, aby příslušné informace spolu s petičními archy byly nejenom k dispozici k podpisu během jednání XXVI. Sjezdu ČLK, ale též byly následně distribuovány prostřednictvím internetu a časopisu Tempus.

Hlasování – přítomno 16  hlasujících:

pro:                16

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

 8)Vnitřní činnost - pokračování

 

Etická komise

Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Etické komise ČLK, které se konalo 18.10.2012.

Hlasování – přítomno 16  hlasujících:

pro:                16

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Konference ČLK – Chystané změny v síti zdravotnických zařízení

   ČLK pořádá den před svým sjezdem, tedy v pátek 2.11.2012 od 14:00 do 18:00 v hotelu Clarion v Praze, veřejnou konferenci k této problematice. Začátek konference je plánován na 14:00. Na konferenci vystoupí postupně:

 • MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK
 • Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. – ministr zdravotnictví Vlády ČR
 • MUDr. Miloš Voleman  - místopředseda LOK-SČL
 • MUDr. Pavel Horák, CSc, MBA – ředitel VZP
 • Ing. Jaromír Gajdáček, PhD., MBA – prezident SZP
 • JUDr. Jan Mach – ředitel právního oddělení ČLK
 • MUDr. Eduard Solich, MBA – předseda Rady AČMN
 • MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje Vysočina, místopředseda Asociace krajů
 • Luboš Olejár – předseda Svazu pacientů
 • Václav Krása – předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
 • Bc. Dagmar Žitníková - – předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
 • Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. – místopředseda zdravotního výboru Senátu ČR, stínový ministr zdravotnictví ČSSD
 • MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Konec konference je plánován na 18:00.

   Vzhledem k termínové kolizi s Kongresem ODS, se z účasti omluvili MUDr. Boris Šťasný - předseda Výboru pro zdravotnictví PS a Bc. Marek Šnajdr – předseda SR VZP.

Představenstvo schvaluje program konference.

Hlasování – přítomno 16  hlasujících:

pro:                16

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Příprava XXVI. Sjezdu ČLK

Představenstvo schvaluje návrh programu sjezdu, který je přílohou zápisu a bude rozeslán spolu s dalšími podklady delegátům.

Hlasování – přítomno 16  hlasujících:

pro:                16

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Návrh představenstva na členy pracovních orgánů sjezdu:

Mandátová komise: Dr. Vraná, Dr. Vodochodský

Návrhová komise: Dr. Sedláček, Dr. Jiří Mach, Dr. Voleman, Dr. Říhová

Pracovní předsednictvo: Dr. Vedralová, Dr. Monhart, Dr. Dostalíková, Dr. Dernerová,

                                  Dr. Musil, Dr. Ota Mach, Dr. Wicherek, Dr. Stehlíková

Hlasování – přítomno 16  hlasujících:

pro:                15

proti:                          0

zdržel se:        1                                                                                Návrh byl přijat.

 

 

Žádost zřízení posterové sekce v době jednání sjezdu

   Kolegové Moravec, Klanica, Kinšt, Herman, Liehne a Hledíková se obrací na prezidenta a představenstvo ČLK s žádostí, aby mohli, analogicky k odborným kongresům, zřídit v době jednání sjezdu posterovou sekci k novele SP-16, k novele SP-12 a k financování časopisu Tempus, přičemž předpokládají možnost diskuse o uvedených tématech u těchto posterů.

Představenstvo nepovažuje navrhovanou formu posterů v předsálí za vhodnou a žádosti nevyhovuje, především z těchto důvodů:

1)      Žádost o zřízení posterové sekce se týká novely SP 16, novely SP 12 a návrhu na financování vydávání časopisu Tempus, tedy témat, která budou projednávána v rámci jednání XXVI. Sjezdu ČLK v hlavním sále, a proto by měla být celá diskuze o těchto tématech přístupná všem delegátům a neměla by se tříštit mezi hlavní jednání sjezdu a kuloární diskuse v předsálí.

2)      Delegáti sjezdu, jejichž diskusní příspěvky jsou plánovaně delší než 2-minutový časový limit, vždy měli a mají i nadále možnost před samotným příspěvkem či během něho požádat přítomné delegáty o schválení překročení časového limitu.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro:                14

proti :             0

zdržel :           2                                                        Návrh byl přijat.

 

Dr. Kubarič opustil jednání v 13.30 hod., přítomno je 15 členů představenstva.

 

SP – 2 Volební řád ČLK

   Předseda OS ČLK Olomouc Dr. Imrych navrhuje vypuštění klauzule omezující možnost volit funkcionáře ČLK do téže funkce více než pouze dvě po sobě následující období. Návrh zdůvodňuje zejména tím, že tato omezující klauzule byla z praktických důvodů již dříve zrušena pro členy a předsedy revizních komisí, čestných rad a nově i etické komise. Většina profesních samospráv v ČR přitom podobné omezovací klauzule ve svých stavovských předpisech vůbec nemá. Zrušení omezovací klauzule by posílilo právo lékařů volit si za své zástupce ty kolegy, které opravdu chtějí, přičemž není nijak omezeno ani jejich právo kandidáta do funkce nezvolit, ani právo orgánů ČLK vedoucí funkcionáře z funkcí odvolat.

   Představenstvo s návrhem souhlasí a doporučuje delegátům Sjezdu ČLK, aby novelu SP-2 Volební řád ČLK schválili.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro :               7

proti :             5

zdržel :           3                                                        Návrh nebyl přijat.

 

Dr. Dernerová opustila jednání v 14.20 hod., přítomno je 14 členů představenstva.

 

Žádost o zahlazení disciplinárního opatření

   Mgr. Máca prezentoval případ lékaře (č. kauzy 02/53/092), který byl v roce 2003 vyloučen z ČLK a za jejího člena znovu přijat v červenci 2011. Tento lékař požádal o zahlazení disciplinárního opatření. Této žádosti prezident ČLK na základě doporučení Čestné rady ČLK nevyhověl z důvodu, že neuplynula stavovskými předpisy daná lhůta 2 let od opětovného přijetí za člena ČLK. Dotyčný lékař využil svého práva odvolat se proti tomuto rozhodnutí prezidenta ČLK k představenstvu ČLK. Doplňující informace k případu, kterým se zabývalo OS ČLK Brno-město, jehož představenstvo doporučuje žádosti daného lékaře vyhovět, podal MUDr. Jiří Mach.

Představenstvo ČLK vyhovuje podanému odvolání a mění rozhodnutí prezidenta ČLK v této věci.

Hlasování – přítomno 14 hlasujících:

pro:                8

proti :             0

zdržel :           6                                                        Návrh byl přijat.

 

 

9) Blok tajemníka ČLK

 

Informace o počtu nových členů ČLK

    V září 2012 bylo přijato celkem 200 lékařů:

     z toho bylo           35 lékařů se státní příslušností SR,

                             2 lékaři s jinou státní příslušností,

                             8 lékařů se slovenskou LF,

    žádný lékař se zahraniční LF.

 

V tomto období byly 2 žádostí o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.

 

V roce 2012 dosud požádalo celkem 290 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.

 

 

Inventarizační komise pro rok 2012

Představenstvo schvaluje inventarizační komisi ve složení: Milena Strnisková – předseda,

Hana Kuchyňová – člen, Magda Řehořová – člen, Naďa Reitschlägerová – člen.

Hlasování – přítomno 14 hlasujících:

pro:                14

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Věstník ČLK

Tajemník Dr. Jiří Mach navrhuje vydat příští Věstník ČLK formou kroužkového bloku, který umožní průběžnou aktualizaci stavovských předpisů. Tajemník spolu s Mgr. Valáškem upraví platné stavovské předpisy na webu ČLK tak, aby byly po vytištění použitelné do kroužkového bloku.

 

 

Veřejný seznam lékařů

   ČLK vede seznam členů v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 220/1991 Sb., v platném znění. Seznam členů ČLK je ze zákona veřejně přístupný s výjimkou údajů o datu narození a adresy pro doručování. Seznam členů obsahuje pouze informace související s výkonem lékařského povolání, jiné údaje ČLK neeviduje. Osobní údaje o lékařích jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

  Od 15.10.2012 jsou informace o lékařích dostupné pro veřejnost na webových stránkách ČLK www.lkcr.cz

  Aktualizovaný metodický pokyn pro práci s veřejným seznamem zpracoval pro OS ČLK viceprezident Dr.Mrozek se svými spolupracovníky.

   Tajemník Dr. Jiří Mach vyslovil veřejné poděkování sl. Studené a Mgr. Valáškovi za práci na veřejném seznamu lékařů.

 

 

10) Blok RK

  

  Revizní komise ČLK projednala na svém zasedání 19.- 20.10.2012 v Olomouci ekonomiku ČLK.

   Provedla kontrolu pracovních, personálních materiálů a náhrad, namátkově zkontrolovala účetní doklady – neshledala závady. Zkontrolovala inventarizaci a evidenci majetku. Projednala ekonomické materiály pro XXVI. Sjezd ČLK a doporučila k projednání delegátům. Provedla kontrolu smluvních vztahů, a to bez připomínek.

   Kontrola hospodaření OS ČLK ve spolupráci s ekonomickým oddělením ČLK:

   Revizní komise ČLK předloží přehled hospodaření OS ČLK delegátům Sjezdu.

   Kontrolou výběru členských příspěvků za rok 2012 bylo zjištěno, že ke dni 10.10.2012 nebylo dosud vybráno 5 871 952,- Kč a do centra ČLK odvedeno 464 613,- Kč, přičemž největšími dlužníky odvodu do centra je OS ČLK Praha 5 s výší dluhu 320 548,- Kč a OS ČLK Třebíč s výší dluhu 92 366,- Kč. Odvody do centra mají být realizovány dle S 7,§ 6, ke dni 1.4.2012.

 

 

9) Různé

 

Dr. Sedláček informoval o jednání pracovní komise k Seznamu zdravotních výkonů.

Vzhledem k tomu, že tzv. kultivace Seznamu zdravotních výkonů nebyla dosud dokončena, ministerstvo zdravotnictví pravděpodobně vydá nový Seznam zdravotních výkonů, s platností od 1.1.2013 pouze s následujícími úpravami :

-          Sjednocení času klinických vyšetření v rámci interních a v rámci chirurgický oborů

-          Budou zrušeny Q kódy

-          Kódy fiktivní odbornosti 999, budou jako jediné upravené

Proces tzv. kultivace bude probíhat nadále s cílem připravit do poloviny roku 2013 nový Seznam zdravotních výkonů účinný od 1.1.2014.

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:40 hodin.

 

 

   Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 17. listopadu od 9:00 hodin v kanceláři ČLK v Praze a další ve čtvrtek 13. prosince od 9:00 hodin v kanceláři ČLK v Praze, poté bude následovat porada předsedů OS ČLK od 15:00 v Praze, v kanceláři centrální ČLK. Večer pak od 19:00 hodin proběhne tradiční vánoční koncert.

 

   V roce 2013 se první zasedání představenstva bude konat v sobotu 12. ledna 2013 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK v Praze.

 

Zapsala:          Hanka Matějková              

 

Schválil:          MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK