Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání centrálního představenstva 20.6.2013

27. 6. 2013

 

Zápis z jednání představenstva ČLK,

konaného dne 20. 6. 2013 v konferenčním centru hotelu Fabrika, Školní 511, Humpolec

 

Přítomni:       MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Kubarič, MUDr. Mach Ota, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Němeček, MUDr. Přikryl, MUDr. Sedláček, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman.

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr. Mach Jiří, MUDr. Musil,

                      MUDr. Šindler, MUDr. Říhová, MUDr. Tomek, MUDr. Vraná.

Přizváni:      MUDr. Sojka

 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 10:00 hodin. Přítomno 11 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu

 

2) Jednání a informace

 

Výše platby za státní pojištěnce pro rok 2014

   6.5.2013 požádal prezident ČLK ministra financí Kalouska o zvýšení platby za státní pojištěnce a vyjádřil podporu ministru Hegerovi, pokud on zvýšení plateb vládě navrhne.

   Ministr Heger rozeslal do připomínkového řízení návrh na zvýšení platby za státní pojištěnce, a to ve dvou variantách:

Varianta A:  Ze 723,- Kč na 773,- Kč, tedy o 50 Kč/měsíc by přinesla systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 navíc 3,6 mld. Kč.

Varianta B:  Ze 723,- Kč na 800,- Kč, tedy o 77 Kč/měsíc by přinesla systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 navíc 5,6 mld. Kč.

   ČLK není účastníkem připomínkového řízení, ale prostřednictvím odborových organizací podpořila variantu vyššího zvýšení platby za státní pojištěnce.

   5.6.2013 zaslal ministr financí Kalousek prezidentovi ČLK dopis, v němž ho informoval o svém stanovisku ponechat i pro rok 2014 platbu za tzv. státní pojištěnce v současné výši 723,- Kč za měsíc. Návrh ministra Hegera vláda na svém zasedání 19.6.2013 neschválila. Platba za státní pojištěnce tedy zůstane i pátým rokem stejná a zdravotnictví se kvůli tomu bude stále hlouběji propadat do finanční krize projevující se zhoršováním dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Petice občanů ČR za zachování fungujícího zdravotnictví

   Petici za zachování kvalitního zdravotnictví, kterou zorganizovala Česká lékařská komora, s podpisy 123 000 občanů - pacientů, kteří mají zásadní výhrady k tzv. „reformám“ ministra Hegera, předali 23.5.2013 prezident ČLK Kubek společně s Dr. Říhovou a paní Táňou Fischerovou jménem petičního výboru spolu s podpisovými archy předsedovi Senátu ČR panu Milanu Štěchovi. Ten tuto petici označil za jednu z největší petičních akcí, která se kdy v České republice uskutečnila. Ukázalo se, že budoucnost našeho zdravotnictví není občanům lhostejná. Díky obrovskému počtu signatářů se peticí budou zabývat nejenom petiční a zdravotní výbor Senátu, ale bude rovněž veřejně projednána na plenárním zasedání Senátu.

   Ačkoliv byl sběr podpisů oficiálně ukončen, došly do kanceláře ČLK dodatečně ještě podpisové archy s dalšími osmi tisíci podpisy. Tyto archy doručí ČLK do Senátu ČR dodatečně. Celkem tedy k dnešnímu dni petici podepsalo více než 131 500 občanů – pacientů.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

   Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, která by v případě schválení zásadním způsobem posílila moc zdravotních pojišťoven nad pacienty i poskytovateli zdravotních služeb. Česká lékařská komora nebyla o tomto záměru ministerstvem informována a návrh obdržela pouze neoficiální cestou.

   Dne 29.4.2013 vyzval prezident ČLK ministra zdravotnictví Hegera i jeho náměstka Ing. Noska, který je údajně autorem návrhu, k jednání o tomto návrhu.

   Na nepřijatelnost návrhu pro ČLK upozornil Dr.Kubek ministra Hegera rovněž během vystoupení na 151. Žofínském fóru 13.5.2013 a připomínky zpracované právním oddělením ČLK následně zaslal ministru Hegerovi spolu s další žádostí o jednání.

   Ministr zdravotnictví Heger v rozporu se slibem, který dal prezidentovi republiky Ing. Zemanovi, na opakované výzvy prezidenta ČLK k jednání, nijak nereagoval.

  Návrh zpracovaný ministerstvem zdravotnictví zásadním způsobem posiluje moc zdravotních pojišťoven nad pacienty i lékaři. Pro ČLK jsou nepřijatelná zejména tato ustanovení:

- Pacient i nadále může měnit pojišťovnu pouze jedenkrát ročně.

- O vypsání výběrového řízení již nemůže požádat poskytovatel zdravotních služeb, ani je nemůže vyhlásit samospráva. Vypsat výběrové řízení na uzavření nové smlouvy může toliko zdravotní pojišťovna.

- Ruší se systém dohodovacích řízení o úhradách i o rámcové smlouvě. Ministerstvo je zmocněno vydat úhradovou vyhlášku i bez dohodovacího řízení.

- Zdravotní pojišťovny budou jednostranně rozhodovat o délce smluvního vztahu.

- Zdravotní pojišťovny mohou poskytovateli služeb smlouvu vypovědět bez udání důvodu, zatím co poskytovatel smlouvu vypovědět nesmí.

Představenstvo ČLK na svém květnovém zasedání jednomyslně přijalo usnesení, že ČLK zásadně odmítá ministerstvem zdravotnictví prezentované návrhy na změnu zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a protestuje proti nedemokratickému způsobu přípravy a prosazování tohoto pro zdravotnictví zásadního zákona.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Daňové zvýhodnění zdravotního připojištění

   Předseda zdravotního výboru PS Dr. Šťastný spolu se skupinou dalších poslanců předkládají návrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, na jehož základě by si fyzické osoby mohly od základu daně odečítat pojistné zaplacené na zdravotní připojištění na úhradu tzv. ekonomicky náročnějších variant zdravotních služeb, a to až do celkové výše 12 000,- Kč za rok.  

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2014

   Dne 11.6.2013 se v prostorách ČLK uskutečnilo jednání zástupců segmentu ambulantních specialistů. Výsledkem diskuse byla dohoda, že ambulantní specialisté na prvním jednání se zdravotními pojišťovnami dne 20.6.2013 nebudou předkládat žádný svůj vlastní návrh a vyčkají, s jakým návrhem přejdou zdravotní pojišťovny.

Dr. Němeček informoval o jednání praktických lékařů s pojišťovnami, které se uskutečnilo 19.6.2013. Zdravotní pojišťovny předložily návrhy, které v podstatě konzervují stávající způsob úhrad, avšak s výrazným zpřísněným regulačních limitů. Tyto návrhy budou pravděpodobně pro praktické lékaře nepřijatelné. Další jednání se uskuteční 15.7.2013.

Dr. Sedláček informoval o průběhu prací na novém Seznamu zdravotních výkonů. V současnosti je nejvíce pravděpodobné, že nový Seznam zdravotních výkonů nebude hotov včas, aby mohl být aplikován od ledna 2014.

Představenstvo ČLK bere informace na vědomí.

 

 

Redukce sítě ambulantních zdravotnických zařízení

   ČLK prosazovala a nadále prosazuje tzv. trvalý smluvní vztah mezí zdravotnickými zařízeními a pojišťovnami, který by byl vypověditelný pouze z důvodů definovaných zákonem. ČLK zároveň prosazuje možnost prodeje a dědění praxí soukromých lékařů včetně smluv s pojišťovnami. ČLK zdůrazňuje klíčovou roli vztahu pacienta ke svému ošetřujícími lékaři. O existenci a prosperitě zdravotnického zařízení by měl rozhodovat zájem pacientů o jejich služby, nikoliv administrativní rozhodnutí úředníků pojišťoven, ministerstva zdravotnictví nebo krajů.

   Zatím co 89 % ambulantních specialistů končí smlouvy v roce 2015, tak více než 96 % praktických lékařů má alespoň s VZP uzavřen tzv. „Trvalý smluvní vztah“, tedy smlouvu podle vyhlášky 290/2006 Sb. ministra Ratha ve znění tzv. „Dohody Kubek – Horák“ uzavřené mezi ČLK a VZP v červenci 2006 poté, co prezident republiky Klaus vetoval komorou prosazenou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která měla trvalé smluvní vztahy uzákonit pro všechny soukromé lékaře.

   Dr.Kubek a Dr.Sojka (předseda Komise pro smluvní politiku správní rady VZP) informovali o pokračujících jednáních s ředitelem VZP Ing. Kabátkem. Cílem zástupců ČLK v těchto jednáních je zajistit pro všechny ambulantní specialisty, kteří o to budou mít zájem, automatickou prolongaci smluv či automatické překlopení těchto smluv ve smlouvy na dobu neurčitou vypověditelné pouze z předem daných, a ze strany ČLK odsouhlasených důvodů. V současnosti představuje největší riziko postoj ministerstva zdravotnictví, které prosazuje redukci sítě soukromých lékařů.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Lékařský poslanecko-senátorský klub

Vzhledem k aktuální politické krizi bylo setkání neformálního Lékařského poslanecko-senátorského klubu, které se mělo uskutečnit v prostorách ČLK ve středu 19.6.2013, odloženo na neurčito.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Výběrová řízení - informace

Dr. Kubarič a Dr. Přikryl podali informace o výběrových řízeních, kterých se účastnili.

 

 

3) Zahraniční činnost

 

116. sjezd Německé lékařské komory – Hannover 28.-31.5.2013

   Viceprezident ČLK Dr.Mrozek se na pozvání prezidenta Německé spolkové lékařské komory Dr.Montgomeryho účastnil 116. Sjezdu Německé lékařské komory.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Jednání s prezidentem Německé spolkové lékařské komory a s předsedou Marburger Bundu

   Prezident ČLK Dr.Kubek  společně s předsedou LOK-SČL jednal 12.6.2013 v Berlíně s Dr.Henkem předsedou největší odborové organizace lékařů v Evropě - Marburger Bundu a  s prezidentem Německé lékařské komory Dr.Montgomerym o možnostech bilaterální spolupráce a o společném prosazování zájmů lékařů vůči orgánům Evropské unie.

Hlavními tématy jednání bylo:

- nedodržování Evropské směrnice o pracovní době,

- rostoucí počet českých lékařů pracujících v Německu,

- problémy spojené s elektronizací zdravotnictví,

- problémy spojené s poskytování zdravotnických služeb v zahraničí.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Podpora Slovenským lékařům

   Slovenský parlament ve středu 22. 5. 2013 schválil navzdory protestům evropských lékařských organizací novelu trestního zákona i zákona o způsobilosti k výkonu lékařského povolání. Pokud zákon podepíše prezident SR, což je velmi pravděpodobné, otevírá se cesta ke kriminalizaci lékařů, kteří si troufli hájit svá Ústavou SR garantovaná práva. Ze 150 poslanců jich hlasovalo pro návrh 84 (z toho 79 z vládní strany SMĚR – všichni přítomní), 35 poslanců hlasovalo proti, 23 se jich zdrželo a 8 nebylo přítomných. Schválení takto nehorázné diskriminace slovenských lékařů je špatnou zprávou i pro nás.

  Za podporu projevenou prostřednictvím dopisů adresovaných předsedovi vlády SR Dr.Ficovi i ministryni zdravotnictví, poděkovali České lékařské komoře prezident SLK Dr.Kollár i předseda lékařské odborové organizace LOK Dr.Visolajský.

  Představenstvo ČLK se seznámilo s obsahem dopisů, které prezidentovi ČLK jako svoji odpověď zaslali předseda vlády SR a ministryně zdravotnictví SR.

  

 

4) Vnitřní činnost

 

Porada administrativních pracovníků ČLK - zhodnocení

   Porady administrativních pracovníků ČLK, která se konala 20.5.2013 v prostorách centrální kanceláře ČLK v Praze se zúčastnilo celkem 54 administrativních pracovníků z 52 OS ČLK, z celkového počtu 86 OS ČLK.

OS ČLK Tachov nemá sekretářku.

OS ČLK Plzeň město a OS ČLK Plzeň sever má jednu sekretářku, Prachatice mají společnou kancelář s Českými Budějovicemi.

OS ČLK, která se z účasti omluvila:

     Benešov, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, České Budějovice, Hodonín, Jeseník, Jičín, Karviná, Kolín, Litoměřice, Mělník, Mladá Boleslav, Opava, Praha 7, Praha-západ, Přerov, Sokolov, Svitavy, Šumperk, Trutnov, Uherské Hradiště, Znojmo, Žďár nad Sázavou.

OS ČLK, jejichž sekretářky se neúčastnily bez omluvy:

     Beroun, Blansko, Domažlice, Kutná Hora, Praha-východ, Rakovník, Třebíč.

Vyúčtování akce:

   Při pořádání porady administrativních pracovníků vznikly centrální ČLK v roce 2013 náklady 51 909,- Kč. Jde o náklady pouze na občerstvení, neboť akce byla jednodenní a probíhala v prostorách ČLK.

   V roce 2012, kdy byla akce pořádána v Olomouci jako dvoudenní, vznikly centru ČLK náklady 189 217,- Kč, přičemž OS ČLK navíc zaplatila 83 800,- Kč za ubytování svých zaměstnanců.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Právní seminář – Nový občanský zákoník

   Ve čtvrtek 3.10.2013 pořádá ČLK mimořádný právní seminář věnovaný dopadům nového občanského zákoníku na zdravotnictví. Na semináři, který se bude konat v Kongresovém centru U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1 vystoupí vedle ředitele právní kanceláře ČLK JUDr. Macha také soudce Ústavního soudu JUDr. Jiří Nykodým a předseda senátu Nejvyššího soudu JUDr. Petr Vojtek. Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání ČLK a hodnocena 6 kredity. Účastnický poplatek pro členy ČLK je 800,- Kč, pro ostatní 2 500,- Kč a zahrnuje občerstvení včetně oběda.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Universita medicínského práva

   Vzhledem k velkému zájmu, který projekt vzbudil mezi lékaři, vypisuje Právní kancelář ČLK druhý ročník University medicínského práva. Celkem deset lekcí se uskuteční ve školním roce 2013-2014. Účast na každé z lekcí je hodnocena 3 kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání ČLK a registrační poplatek za všech 10 lekcí je pro členy ČLK 5 000,- Kč a pro ostatní 9 000,- Kč.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

 

 

Odvolání MUDr. Elišky Jugové proti rozhodnutí prezidenta ČLK

   Představenstvo ČLK projednalo odvolání MUDr. Elišky Jugové ze dne 22.5.2013 proti rozhodnutí prezidenta ČLK ze dne 19.4.2013 o nezahlazení disciplinárního opatření . Žádost MUDr. Jugové ze dne  18.3.2013 o zahlazení disciplinárního opatření směřovala vůči rozhodnutí Čestné rady OS ČLK Brno-město, kterou tento orgán uznal disciplinárně vinnou rozhodnutím ze dne 16.2.2012 a uložil jí disciplinární opatření - důtku.

   Prezident ČLK žádosti nevyhověl s odůvodněním, že za stejný skutek byl MUDr. Jugové rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 12.5.2011 pravomocně uložen trest odnětí svobody v trvání 1 roku s podmíněným odkladem na 3 roky. Vzhledem k datu vydání rozsudku je nepochybné, že tříletá zkušební doba uložená Krajským soudem v Brně ještě zdaleka neuplynula. Skutek, který byl předmětem jak trestního, tak disciplinárního řízení, narušil důvěru veřejnosti v lékařský stav a jeho poctivé a zákonné jednání, které je samotnou ČLK veřejnosti neustále zdůrazňováno. Proto považoval prezident ČLK za žádoucí se zahlazením disciplinárního opatření vyčkat minimálně do doby, než uplyne tříletá zkušební doba uložená Krajským soudem v Brně. V podaném odvolání MUDr. Jugová poukázala na vykonstruovanost kauzy, na malou výši částky, která byla předmětem řízení, v porovnání s jinými kauzami, a také na skutečnost, že zbytek zkušební doby jí byl prominut rozhodnutím prezidenta republiky ČR o částečné amnestii ze dne 1.1.2013, tudíž je nutné na ní pohlížet jako na osobu netrestanou. Rovněž MUDr. Jugová poukázala na spokojenost pacientů s jejím výkonem praxe.

Představenstvo ČLK ve smyslu § 15 odst. 9 Disciplinárního řádu ČLK projednalo odvolání MUDr. Jugové ze dne 22.5.2013 proti rozhodnutí prezidenta ČLK ze dne 19.4.2013 a rozhodlo takto:

Rozhodnutí prezidenta ČLK ze dne 19.4.2013 se mění tak, že uložené disciplinární opatření se zahlazuje.

Hlasování – přítomno 11 hlasujících:

pro :               0

proti :             9

zdržel :           2                                                        Návrh nebyl přijat.

 

Rozhodnutí prezidenta ČLK ze dne 19.4.2013 se potvrzuje. 

Hlasování – přítomno 11 hlasujících:

pro:                9

proti :             0

zdržel :           2                                                        Návrh byl přijat.

 

 

5) Blok tajemníka ČLK

 

Informace o počtu nových členů ČLK

    V květnu 2013 bylo přijato celkem 30 lékařů:

     z toho bylo           4 lékaři se státní příslušností SR,

                            3 lékaři s jinou státní příslušností,

                            4 lékaři se slovenskou LF,

           4 lékaři se zahraniční LF.

V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.

      V roce 2013 požádalo dosud 165 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.

 

 

Hospodaření ČLK v roce 2012

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

Výnosy

43 949 988,21

46 183 892,49

   46 720 523,89

 

48 982 706,00

 

53 484 196,23

z položky výnosů čl. příspěvky

31 997 069,00

35 370 336,00

 

35 142 725,00

 

35 454 591,00

 

41 292 244,00

Náklady

38 500 208,38

41 944 565,07

 

43 944 565,75

 

46 154 543,23

 

47 943 327,23

Hosp.výsledek před zdaněním

5 449 779,83

4 239 327,42

 

2 775 958,14

 

2 828 162,87

 

5 540 869,00

Daň z příjmu

2 016 209,00        (21%)

1 639 433,00                  (20%)

1 360 392,00

(19%)

1 368 610,00

(19%)

1 810 283,00

(19%)

Hosp.výsledek po zdanění

3 433 570,83

2 599 894,42

 

1 415 566,14

 

1 459 552,87

 

3 730 586,00

 

 

 

Název

    Stav k 31. 12. 2012

I.

Finanční majetek

28 034 732,71

II.

Dlouhodobý nehmotný majetek

4 376 051,97

 

Dlouhodobý hmotný majetek

32 054 588,14

III.  

Pohledávky

2 231 667,20

 

 

   Členové představenstva ČLK se seznámili s informacemi o hospodaření ČLK za rok 2012. V souladu s SP č. 17 – Finanční řád, budou patřičné informace o hospodaření zveřejněny v časopise Tempus Medicorum.

Hlasování – přítomno 11  hlasujících:

pro:                11

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Diskové pole

   Dr.Mrozek spolu s Dr.Němečkem navrhují nákup nového diskového pole pro potřebu kanceláří ČLK Praha

Hlasování – přítomno 11 hlasujících:

pro:                9

proti :             0

zdržel :           2                                                        Návrh byl přijat.

 

 

Povodňová pomoc

   ČLK zveřejnila na svém webu i v časopise Tempus nabídku pomoci pro ty své členy, kterým povodně napáchaly největší škody na majetku, a to ať již na vybavení domácnosti či na zdravotnickém zařízení. S žádostí o finanční pomoc se mohou lékaři a lékařky na ČLK obrátit prostřednictvím kanceláře svého okresního sdružení, případně ji mohou adresovat přímo na sekretariat prezidenta ČLK: kancelar@clkcr.cz 

Do dnešního dne představenstvo ČLK o pomoc zatím nikdo nepožádal.

 

 

Prezentace hospodaření ČLK na webu – kontrola plnění usnesení sjezdu ČLK

   Sjezd ČLK uložil představenstvu povinnost uveřejňovat na svých webových stránkách spolu se zprávou auditora rozbor hospodaření centra ČLK i jednotlivých okresních sdružení, a to za období pět let zpět.

  Údaje o hospodaření centra ČLK byly doplněny v souladu s usnesením sjezdu již v listopadu 2012. Informace o hospodaření jsou dostupné v sekci „pro lékaře“ v rubrice „dokumenty ČLK“.

  Prezident ČLK Dr.Kubek zadal ekonomickému oddělí provedení kontroly plnění usnesení sjezdu ze strany OS ČLK. Výsledek:

-   Termín pro zaslání rozboru hospodaření za rok 2011 byl k 31.12.2012

    K dnešnímu dni nedodalo rozbor pouze OS Třebíč.

-   Termín pro odevzdání rozborů za roky 2007-2010 byl 28.2.2013

    K dnešnímu dni neposlala rozbor tato OS:

Za rok 2007

Nymburk, Praha-západ, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Plzeň-město, Plzeň-sever, Tachov, Havlíčkův Brod, Chrudim, Břeclav, Třebíč, Nový Jičín, Praha 2, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7

Za rok 2008

Praha-západ, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Plzeň-město, Plzeň-sever, Tachov, Havlíčkův Brod, Chrudim, Břeclav, Třebíč, Nový Jičín, Praha 2, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7

Za rok 2009

Praha-západ, Český Krumlov, Plzeň-město, Plzeň-sever, Tachov, Havlíčkův Brod, Chrudim, Třebíč, Nový Jičín, Praha 2, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7

Za rok 2010

Český Krumlov, Plzeň-město, Plzeň-sever, Tachov, Havlíčkův Brod, Chrudim, Třebíč, Nový Jičín, Praha 2, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7

-   Termín pro rok 2012 je stanoven až do 31.7.2013.

Představenstvo ČLK vyzývá předsedy těch OS ČLK, která tak dosud neučinila, aby zajistili splnění usnesení Sjezdu ČLK.

Hlasování – přítomno 11  hlasujících:

pro:                11

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

6) Blok VR

 

Dr.Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK, na kterém byla probírána zejména tato témata:

- Problematika elektronických cigaret

- Reforma psychiatrie

- Dezintegrace medicíny

 

7) Licence

 

8) Různé

 

Sloučení Endokrinologického ústavu s IKEM

   Představenstvo se seznámilo s dopisem, který jeho členům rozeslal ředitel IKEM Dr. Hermann. Dopis obsahuje žádost, aby představenstvo ČLK přehodnotilo své negativní stanovisko ke slučování Endokrinologického ústavu s IKEM ze dne 17.5.2013. Dále obsahuje informace, že jak vedení IKEM, tak vedení Endokrinologického ústavu souhlasí s dlouhodobě připravovaným sloučením obou institucí, které má přinést ekonomické úspory. Příslušnou analýzu tyto úspory dokládající však dopis neobsahuje. S dopisem v obdobném duchu se na představenstvo ČLK obrátil též profesor MUDr. Karel Vondra, DrSc. – zaměstnanec Endokrinologického ústavu.

   Představenstvo ČLK přijalo na svém květnovém zasedání a na základě doporučení Vědecké rady ČLK usnesení, že s ohledem na skutečnost, že není k dispozici žádná analýza, z níž by vyplývaly záruky, že bude zachována léčebně diagnostická péče, vědecká činnost a pedagogická činnost těchto ústavů ve stávajícím rozsahu a kvalitě, považuje představenstvo ČLK záměr sloučit tyto odborné ústavy s jinými státními příspěvkovými organizacemi za nesystémovou změnu, s níž ČLK nemůže souhlasit. Představenstvo toto usnesení jednomyslně přijalo poté, co se seznámilo s úmyslem dne 16. 1. 2013 přijatého vládního návrhu sloučit Revmatologický ústav s VFN a Endokrinologický ústav s IKEM. Představenstvo zároveň vzalo v potaz skutečnost, že v dubnu 2013 vyhlásili zaměstnanci Revmatologického ústavu (RÚ) stávkovou pohotovost jako veřejné vyjádření svého nesouhlasu s plánem ministerstva zdravotnictví připojit Revmatologický ústav k Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) cestou zákona o sloučení některých státních příspěvkových organizací.

Představenstvo se seznámilo a vzalo na vědomí korespondenci, týkající se plánovaného sloučení Endokrinologického ústavu s IKEM.

Hlasování – přítomno 11 hlasujících:

pro:                9

proti :             0

zdržel :           2                                                        Návrh byl přijat.

 

 

Protest Homeopatické lékařské asociace

   Dr.Kubek informoval o protestu, který mu jménem lékařů praktikujících homeopatii, sdružených v Homeopatické lékařské asociaci zaslala její předsedkyně MUDr. Hana Váňová.

   Asociace nesouhlasí s tím, že ČLK udělila titul Rytíř lékařského stavu profesu Heřtovi mimo jiné i za jeho boj proti šarlatánství a alternativní medicíně.

   Asociace protestuje proti tomu, že prezident ČLK označil homeopatii za nevědeckou metodu. Svůj protest opírá o následující tvrzení:

- Homeopatie je jako léčebná metoda používána již více než 200 let.

- Argumentace, že homeopatie je nevědecká, je klamáním veřejnosti odborné i laické, protože se prokazatelně nezakládá na pravdě.

- Kromě klinických studií odlišnost chování homeopaticky ředěných substancí oproti prosté vodě či placebu byla prokázána několika fyzikálně chemickými metodami

- Homeopatie a akupunktura jsou metodami podporovanými WHO a homeopatie je vyučována i na některých lékařských fakultách ve Francii, v Rakousku, v Itálii a v Německu.

Představenstvo se seznámilo se stanoviskem Homeopatické lékařské asociace.

 

 

 

 

Jednání představenstva skončilo v 15:00 hodin.

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 26. července od 9:00 v prostorách centrální kanceláře ČLK v Praze.

 

 

 

Zapsala:          Hanka Matějková              

 

 

Schválil:          MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK