Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání centrálního představenstva 18.6.2020

7. 8. 2020

 

Zápis z jednání představenstva ČLK,

konaného dne 18. června 2020 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš, MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach, MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Sedláček, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.

Omluveni: MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Trnka, MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Vávra,

MUDr. Říhová, MUDr. Doležal.

MUDr. Tomek (přístrojová komise na Ministerstvu zdravotnictví)

Přizváni: MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, JUDr. Kunertová, Ing. Arch. Rymeš,

Ing. Havlík.

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. Přítomno 12 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu

 

 

2) Vnitřní činnost

 

Informace o počtu nových členů ČLK

V květnu 2020 bylo přijato celkem 45 lékařů:

z toho bylo 16 lékařů se státní příslušností SR

3 lékařů s jinou státní příslušností

3 lékařů se slovenskou LF

3 lékař se zahraniční LF

V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup

V roce 2020 požádalo dosud 79 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti

 

 

Svolání XXXV. Sjezdu ČLK

V souladu s § 16 odst. 3 písm. e) zákona o ČLK svolává představenstvo ČLK sjezd delegátů ČLK na sobotu 28.11. a neděli 29.11.2020 do hotelu Clarion v Praze.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Věstník ČLK 2020

ČLK vydává pro potřeby svých orgánů a členů Věstník obsahující platné znění zákona o komorách, stavovských předpisů, závazných stanovisek a doporučení představenstva. Vzhledem k tomu, že od vydání dosud posledního Věstníku v roce 2013 uplynulo již sedm let a v mezidobí došlo k mnohým změnám v předpisech, kterými se řídí činnost komory, uložil prezident ČLK právní kanceláři komory připravit aktualizovaný Věstník ČLK 2020. Zajištění výroby věstníku zadal prezident ČLK firmě EV-PR, s.r.o., se kterou ČLK spolupracuje při tvorbě časopisu Tempus. Prostřednictvím firmy EV-PR nabídla ČLK zakázku třem nakladatelstvím: Europrint, Mare Cz, Grada. Firma Grada o nabídku neprojevila zájem a nabídka firmy Europrint byla výrazně dražší. Při nákladu 1 000 výtisků nabídla firma Mare Cz cenu za jeden kus 29,80 Kč. Dr. Kubek informoval, že tuto nabídku vybral. Celková cena za 1 000 kusů Věstníku ČLK 2020 by včetně redakčních prací neměla přesáhnout částku 60 000,- Kč.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Informace o hospodaření ČLK

Přehled majetku centra ČLK k 31. 12. 2019

 

 

Název

Stav k 31. 12. 2019

I.

Finanční majetek

38 112 203,09

II.

Dlouhodobý nehmotný majetek

6 542 909,97

 

Dlouhodobý hmotný majetek

135 944 506,95

III.

Pohledávky

2 026 862,33

 

Porovnání hospodaření centra ČLK

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Výnosy

 

 

57 174 566,34

58 436 340,13

 

 

59 063 545,01

 

77 671 010,44

 

74 115 343,48

 

z položky výnosů čl. příspěvky

 

 

42 686 967,00

 

44 264 696,00

 

43 713 532,00

 

55 388 813,00

 

 

56 069 086,00

Náklady

 

 

49 046 821,15

 

54 938 262,07

 

51 922 209,73

 

61 506 256,14

 

60 484 533,52

Hosp.výsledek před zdaněním

 

 

8 127 745,19

 

3 498 078,06

 

7 141 335,28

 

16 164 754,30

 

13 630 809,96

Daň z příjmu

 

2 318 964,00

(19%)

1 788 698,00

(19%)

2 227 080,00

(19%)

3 981 644,00

(19%)

3 551 937,00

(19%)

Hosp.výsledek po zdanění

 

 

5 808 781,19

 

1 709 380,06

 

4 914 255,28

 

12 183 110,30

 

10 078 872,96

 

Členové představenstva ČLK se seznámili s informacemi o hospodaření ČLK za rok 2019. V souladu se SP č. 17 – Finanční řád, budou patřičné informace o hospodaření zveřejněny v časopise Tempus Medicorum.

Hlasování – přítomno 12 hlasujících:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 9.25 hodin, přítomno je 13 členů představenstva.

 

Zpráva auditora o hospodaření ČLK v roce 2019

Představenstvo se seznámilo se zprávou auditora, který k hospodaření ČLK v roce 2019 nemá výhrady.

Představenstvo ČLK bere na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za rok 2019.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Lékaři sobě

Dr. Kubek informoval, že v rámci dobrovolné sbírky Lékaři sobě přispělo na Dům lékařů zatím 549 členů ČLK, a to celkovou částkou 1 795 299,- Kč.

Dar je možno odeslat na účet České lékařské komory: 46938811/0100 pod variabilním symbolem: evidenční číslo lékaře. Popis pro platbu „Dům lékařů“. K poskytnutí daru není třeba podepisovat smlouvu. Nicméně pro zájemce je vzor smlouvy dostupný na webových stránkách ČLK spolu se seznamem všech dosavadních dárců.

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

 

Dům lékařů – aktuální informace

Od zahájení stavby proběhlo již 29 kontrolních dnů, o kterých Ing. Havlík zodpovědný za stavební dozor průběžně informuje ČLK. Zápisy jsou pro členy představenstva ČLK dostupné na intranetu. Autorský dohled vykonává Ing. Arch. Rymeš a právním dohledem nad rekonstrukcí Domu lékařů prezident ČLK pověřil JUDr. Kunertovou.

   Stavba probíhá v souladu s harmonogramem prací, který je součástí smlouvy o dílo, dochází pouze ke zpoždění dokončení fasády cca o 6 týdnů, tento posun však nemá vliv na dokončení díla a finančně (prodloužení záboru) jde zcela k tíži zhotovitele. Firma Termitan s.r.o. zatím vystavila sedm faktur, a to:

- za listopad 2019 na částku 1 086 193,- Kč

- za prosinec 2019 na částku 1 334 487,- Kč

S proplacením faktur za listopad 2019 a prosinec 2019 vyslovilo představenstvo svůj souhlas na lednovém zasedání.

- za leden 2020 na částku 1 852 288,- Kč

- za únor 2020 na částku 4 521 037,- Kč

S proplacením faktur za leden 2020 a únor 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas na únorovém zasedání.

- za březen 2020 na částku 21 127 657,- Kč

S proplacením faktury za březen 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas hlasováním per rollam v dubnu.

- za duben 2020 na částku 5 827 513,- Kč

S proplacením faktury za duben 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas hlasováním per rollam v první polovině května.

- za květen 2020 na částku 6 486 273,- Kč (tato faktura nebyla dosud uhrazena)

Celkem bylo firmou Termitan s.r.o. dosud vyfakturováno 42 235 448,- Kč.

Vzhledem k tomu, že prostavěná částka již přesáhla dvacet milionů korun, začala ČLK v dubnu čerpat úvěr od České spořitelny.

Představenstvo vyslovuje souhlas s proplacením faktury vystavené firmou Termitan s.r.o. za měsíc květen 2020.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 2 Návrh byl přijat.

 

Členové představenstva se seznámili s aktuálním soupisem dodávek na rámec Smlouvy o dílo s Termitan s.r.o. V návaznosti na aktuální průběh stavebních prací nyní vyvstává potřeba uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo se společností Termitan s.r.o. na dodávky č. 9, 10 a 12.

 

Dodávky č. 9 a 10:

- jedná se o opravu zbývající části dvorní západní fasády k sousednímu bytovému domu a opravu fasády střešní nástavby výtahové šachty. Tyto dodávky nebyly původně v díle zahrnuty, protože by to mohlo vyvolat komplikace a zdržení při projednávání v rámci stavebního povolení.

Nutnost opravy fasády byla ověřena členy představenstva při prohlídce stavby dne 24.1.2020, členové představenstva se rovněž seznámili s fotodokumentací aktuálního stavu obou míst. I v tomto případě je doporučeno provedení opravy horolezeckou technikou. Pokud by se oprava fasády vykonávala z lešení, bylo by nutno sjednat se sousedy zábor a dojednat podmínky, které by akceptovali, což by mohlo stavbu prodloužit (vyjednání dohody se sousedy) a prodražit (postavení lešení, zábor, zbourání lešení).

ČLK obdržela dvě nabídky na opravu obou těchto míst společností ABSA horolezci s.r.o., jejíž nabídka byla při květnovém korespondenčním hlasování vybrána jako levnější. Jednotkové ceny se shodují s cenami dřívější opravy štítové fasády. Nabídka na opravu dvorní fasády zní na částku 168 825,-Kč, na opravu strojovny výtahu na částku 67 495,-Kč.

Představenstvo schvaluje obě cenové nabídky firmy ABSA horolezci s.r.o. na realizaci zbylých oprav fasády Domu lékařů a ukládá prezidentovi ČLK uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou Termitan s.r.o., který tyto poddodávky zohlední.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro: 7

proti: 4

zdržel se: 2 Návrh byl přijat.

 

Dodávka č. 12:

- dodávka a montáž obslužného ocelového žebříku do instalační šachty světlíku západní štít. Jedná se o obslužný žebřík v instalační šachtě západní štít pro možnou obsluhu a provádění revizí rozvodů při užívání budovy. ČLK obdržela nabídku společnosti A–Z Hutní s.r.o. na výrobu, nátěry a montáž tohoto žebříku za cenu 96 000,-Kč.

Tyto práce a dodávky budou provedeny v souladu s bodem 6.12 Smlouvy o dílo, a to poddodavateli vybranými Českou lékařskou komorou z důvodu, aby bylo zajištěno jednoznačné provázání termínů se stavbou a dodávka byla kryta záruční dobou a pojištěním firmy Termitan s.r.o., a to i za cenu, že dojde v souladu se Smlouvou o dílo k navýšení ceny realizace o 10%.

Představenstvo schvaluje cenovou nabídku firmy A–Z Hutní s.r.o. na výrobu a montáž žebříku a ukládá prezidentovi ČLK uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou Termitan s.r.o., který tuto poddodávku zohlední.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro: 8

proti : 0

zdržel : 5 Návrh byl přijat.

 

Členové představenstva se seznámili s aktuálním soupisem všech změn stavby. Soupis je členěn na 3 části, všechny tři části jsou aktualizovány k datu 15.6.2020. Na závěr je u každé změny uvedeno, zda byla odsouhlasena, a pokud ano, pak také to, v jaké fázi realizace se nachází. V návaznosti na aktuální průběh stavebních prací nyní vyvstává potřeba uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo se společností Termitan s.r.o. na celkem 8 změn, a to změnové listy č. 17 – 24 uvedené v části 3 soupisu pod čísly 15 a 27 – 33. Na tyto změny jsou zpracovány dokumenty změnového řízení v souladu s čl. 9 Smlouvy o dílo. Z finančního hlediska nejvýznamnější jsou úpravy povrchů stěn schodiště a úpravy povrchů stěn a stropů kanceláří ve 3. a 4.NP. Ceny jsou již přepočteny dle cenové úrovně soustavy URS (ucelený systém pro oceňování stavební produkce). Celková cena těchto osmi změn činí 473 575,91 Kč.

Představenstvo bere informaci na vědomí a ukládá prezidentovi ČLK uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou Termitan s.r.o., který těchto osm změn zohlední.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro: 10

proti : 0

zdržel : 3 Návrh byl přijat.

 

 

Výběrové řízení

Dr. Kubíček podal informaci o výběrovém řízení, kterého se zúčastnil.

 

 

3) Vědecká rada

 

Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK, které se uskutečnilo ve čtvrtek 11. června 2020.

 

 

4) Jednání a informace

 

Zdravotníci nakažení Covid-19

ČLK zveřejňuje informace, které získává prostřednictvím ÚZIS na základě své žádosti od hlavní hygieničky MUDr. Jarmily Rážové, Ph.D.

K 16. 6. 2020 bylo infekcí Covid-19 nakaženo:

- celkem 200 lékařů, z nichž se již 174 vyléčilo

- celkem 445 zdravotních sester, z nichž se vyléčilo 372 a 2 bohužel v souvislosti s touto infekcí zemřely

- celkem 24 laborantů

- celkem 21 lékárníků a farmaceutů

- celkem 336 ostatních zdravotníků

Z celkového počtu cca 10 000 prokázaných případů bylo 1 026 mezi zdravotníky.

Pro srovnání další infekcí zasažené profese: učitelé 214, řidiči 144, sociální pracovníci 104, policisté 90, hasiči a záchranáři 55, vojáci 28.

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

 

Klinická skupina COVID Mz

Dr. Kubek informoval představenstvo o dopisu, kterým se 12.5.2020 obrátil na Ministerstvo zdravotnictví s žádostí o stanovení jasných pravidel pro provádění testů na Covid-19 u pacientů před plánovanou hospitalizací či výkonem a o jejich hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Toto testování je jedním ze způsobů účinné ochrany zaměstnanců a pacientů.

Představenstvo se seznámilo s odpovědí ministra zdravotnictví z 9.6.2020, která se odkazuje na odborné doporučení klinické skupiny COVID Mz, podle kterého kromě speciálních případů není testování na Covid-19 součástí předoperačního vyšetření.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Kompenzační vyhláška

18.5.2020 schválila vláda tzv. stabilizační zákon, který zmocňuje ministra zdravotnictví k vydání tzv. kompenzační novely úhradové vyhlášky. Návrh vyhlášky předložený ministerstvem nesplnil základní předpoklad, který poskytovatelé zdravotních služeb postižení epidemií Covid-19, od této vyhlášky právem očekávají. Kompenzační vyhláška by totiž měla dát poskytovatelům zdravotních služeb jistotu, že současné zálohové platby od zdravotních pojišťoven nejsou pouhou „bezúročnou půjčkou“ a že tedy nebude příští rok muset pojišťovnám peníze vracet. Představy ministra Vojtěcha o možnosti „dohánění“ produkce výkonů jsou naprosto nereálné, a to bez ohledu na to, zda, kdy a v jaké síle se objeví další vlny epidemie nemoci Covid-19.

Základním principem kompenzační vyhlášky by podle ČLK mělo být pravidlo, že pojišťovny vyplatí poskytovatelům zdravotních služeb peníze, které by jim vyplatily v souladu se stávající úhradovou vyhláškou v případě, kdyby poskytování zdravotní péče žádná epidemie neovlivnila. Návrh předložený ministerstvem je navíc diskriminační, když znevýhodňuje poskytovatele ambulantních služeb oproti nemocnicím. Komora požaduje, aby vyhláška přiznávala zdravotnickým zařízením napříč segmenty obdobné kompenzace.

ČLK navrhla takové změny ve vyhlášce, jejichž zohledněním by ministerstvo zajistilo nejenom nemocnicím, ale také poskytovatelům ambulantních služeb při dosažení 80 % produkce referenčního období úhradu ve výši 100 % zálohových plateb na rok 2020.

Ministerstvo zdravotnictví na naše návrhy sice nepřistoupilo, ale přesto jsme si dokázali vynutit určité ústupky. Od 1.7.2020 se hodnota signálních kódů nahrazujících tzv. regulační poplatky i takzvaná epizoda péče zvyšují nikoliv o 4 koruny, ale o 6 Kč. S platností pro celý rok 2020 se zvyšují hodnoty bodu. U ambulantních specialistů, kde pro každou odbornost ministerstvo navrhlo vlastní hodnotu bodu, se tato navýší v průměru o další 2 haléře nad původní ministerský návrh.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Seznam zdravotních výkonů – valorizace ceny práce

ČLK již déle než rok, prosazuje navýšení ceny práce všech zdravotníků o 20 % a současně její pravidelnou každoroční valorizaci v Seznamu zdravotních výkonů o míru inflace tak, jak se to děje u tzv. ostatních režijních nákladů.

Cena práce zdravotníků byla od roku 2006 valorizována pouze jedenkrát, a to v lednu 2016 o 10 % na základě dohody prezidenta ČLK s tehdejším ministrem zdravotnictví MUDr. Němečkem. Vzhledem k tomu, že kumulovaná míra inflace dosahuje od roku 2006 do současnosti cca 30 %, je v současnosti reálná cena práce poskytovatelů zdravotních výkonů o jednu pětinu nižší, než byla v roce 2006.

Návrh ČLK na změnu Seznamu zdravotních výkonů byl počátkem března projednán na pracovní skupině ministerstva zdravotnictví, kde proti němu hlasovaly zdravotní pojišťovny a bohužel jej nepodpořili ani přítomní zástupci Sdružení praktických lékařů a Sdružení ambulantních specialistů.

Počátkem března vypukla coronavirová krize, která zásadním způsobem změnila pravidla poskytování zdravotní péče. Bez ohledu na to, jak dlouho budou platit protiepidemická omezení a kolik dalších vln epidemie nás ještě čeká, je jasné, že budeme muset zdravotní péči poskytovat za mnohem komplikovanějších podmínek se zvýšenými náklady a že naše práce bude nejenom odpovědná, ale i nebezpečná.

V rámci připomínkového řízení k návrhu novely Seznamu zdravotních výkonů ČLK v dubnu znovu uplatnila svůj požadavek. Bohužel ani tentokrát nám nepomohla sdružení praktických lékařů, soukromých gynekologů ani ambulantních specialistů. Naproti tomu naši snahu podpořili senátoři, kteří na návrh profesora Žaloudíka, přijali usnesení na podporu požadavku lékařské komory.

Pojišťovny vyčíslily, že splnění našeho požadavku by je stálo za rok 5,6 miliardy korun, přičemž 1,7 miliardy z toho by šlo za ambulantní péči do nemocnic. Na celý ambulantní sektor by tedy připadly cca 4 miliardy korun. To není žádná závratná suma. Vždyť na řešení ekonomických škod způsobených coronavirovou krizí vláda mobilizuje stovky miliard. Například oddlužení několika fakultních nemocnic stálo daňové poplatníky 6,5 miliardy a za státní pojištěnce pošle stát pojišťovnám do konce letošního roku a v roce příštím oproti původním předpokladům navíc více než 70 miliard korun.

Vzhledem k tomu, že jednání s ministrem Vojtěchem 4.6.2020 skončilo bez úspěchu obrátil se prezident ČLK na předsedu vlády Ing. Babiše, který naše argumenty uznal a domluvili jsme se na tom, že se cena práce nositelů výkonů zvýší o požadovaných dvacet procent. Nestane se tak však naráz, nýbrž ve dvou krocích, tedy o 10 % od ledna 2021 a od ledna 2022 pak o dalších 10 %. Cena práce bude tak jako ostatní režijní náklady také průběžně valorizovaná o míru inflace. Díky tomu by se reálná cena naší práce již neměla v čase propadat.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2021

Má-li být zdravotnictví schopno čelit takovým výzvám, jakou je pandemie Covid-19, musí se opravdu stát ekonomickou prioritou. Podíl výdajů na zdravotnictví na celkovém HDP je třeba navýšit skokově. Příjmy poskytovatelů zdravotní péče totiž musí růst tak, aby vyrovnaly zvýšené náklady vyplývající ze změn, které si vynucuje epidemická situace, a navíc umožnily lépe zaplatit větší množství zdravotnického personálu.

Navíc se ukazuje, že zdravotnictví nemůže fungovat v čistě výkonovém systému, tak říkajíc „na doraz“ bez rezervních kapacit. Takový tlak na „efektivitu“ se v čase mimořádných událostí, jakou je například pandemie Covid-19, muže šeredně vymstít a společnost na zdravotnictví fungující bez rezerv může doplatit hromadami mrtvol.

Ve zdravotnictví je zkrátka třeba oceňovat již samotnou připravenost k poskytování zdravotní péče. Hasiči přece také nepobírají plat jen když hoří. Diskuse o zásadních změnách úhradových mechanismů je zkrátka na místě. Pokud chceme potřebné změny prosadit, pak musíme využít stávající příležitost, která se už nemusí opakovat.

ČLK hájí své členy na základě plných mocí udělených pro ČLK-o.s., a to ve čtyřech segmentech.

Po vypuknutí epidemie Covid-19 se ČLK snažila prosadit prodloužení lhůt pro jednání dohodovacího řízení do doby, až budou odhadnutelné ekonomické důsledky epidemie. Změnu, jejíž uskutečnění bylo podmíněno novelou zákona, jsme neprosadili.

- Ambulantní gynekologie - Dr. Henčlová

Dr. Dvořák jako předseda SSG, které je nejsilnějším sdružením poskytovatelů, uzavřel s pojišťovnami dohodu bez účasti a souhlasu zástupce ČLK-o.s.

- Praktičtí lékaři - Dr. Němeček

Společný návrh všech účastníků s výjimkou ČLK o.s. počítá s navýšením úhrad o 3 %, které má být realizováno zejména zvýšením ceny za tzv. epizodu péče z 55,- Kč na 65,- Kč.

Dohoda, zástupce ČLK-o.s. hlasoval proti.

- Komplement - Dr. Musil

V rámci přípravné fáze nebylo dohody dosaženo.

Po dalších složitých jednáních došli nakonec v průběhu oponentní fáze, která se konala 3.6.2020, společně zástupci zdravotních pojišťoven se všemi zástupci poskytovatelů ke dohodě v obou subsegmentech, mimolůžkových laboratorních i radiodiagnostických služeb. Tento kompromis sice nenaplnil očekávání poskytovatelů, ale ve finále přináší možnost alespoň minimálního růstu v dalším roce. ČLK-o.s. s dohodou souhlasila.

- Ambulantní specialisté - Dr. Kubek

V rámci přípravné fáze nebylo dohody dosaženo.

Po opakovaných jednáních 25.5., 9.6., 15.6. a 17.6. byla uzavřena dohoda, která zajišťuje plné promítnutí 10 % zvýšení ceny práce nositelů výkonů do úhrad. ČLK-o.s. s dohodou souhlasila.

Závěrečné jednání DŘ se koná 19.6.2020.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

5) Licence

 

 

6) Různé

 

Představenstvo dne 25.1.2020 rozhodlo o poskytnutí finančního daru za účelem zabezpečení životních a zajištění jiných potřeb MUDr. F.U. ve výši 15 000,- Kč prostřednictvím Charity Praha 7. Dne 11.6.2020 obdržela ČLK zprávu, že MUDr. F.U. zemřela, přičemž darovaná částka nebyla vyčerpána.

Představenstvo ČLK souhlasí s využitím nevyčerpaných finančních prostředků pro další klienty Charity za účelem zajištění výše uvedených životních potřeb.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Dr. Kubek seznámil představenstvo s informací České správy sociální zabezpečení, že od 1.7.2020 již ČSSZ nebude hradit poštovné v případě zasílání dokladů o dočasné pracovní neschopnosti v papírové podobě.

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 24.7.2020 od 9:00 hodin v prostorách kanceláře ČLK, Lékařská 2.

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:15 hodin.

 

 

Zapsala: Hanka Matějková

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK