Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání centrálního představenstva 17.-18.9.2009

4. 10. 2009

 

Zápis z jednání výjezdního představenstva ČLK

konaného v ve dnech 17. - 18. září  2009 od 16:00 hodin v Hotelu Angelo v Plzni

 

 

 

Přítomni:       MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, MUDr. Herman, MUDr. Hledíková, MUDr. Kinšt,  MUDr. Knajfl, MUDr. Liehne, MUDr. Moravec,  MUDr. Němeček, MUDr. Pětivlas, MUDr. Rybová, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Spousta, MUDr. Tocháček.

Omluveni:      MUDr. Klanica, MUDr. Krbušek, MUDr. Mach, MUDr. Šindler, MUDr. Vraná.

Přizváni:        MUDr. Vedralová, MUDr. Kubíček, MUDr. Sojka.

 

 

 

                                   

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 16.45 hodin. Přítomno 13 členů představenstva. Představenstvo je usnášení schopné.

 

      

1) Připomínky k minulému zápisu

- bez připomínek

 

 

2) Jednání a informace

 

 

Realizace zvýšení tarifních platů některým zdravotníkům

   Ministryně zdravotnictví Jurásková slíbila, že všechna zdravotnická zařízení obdrží od zdravotních pojišťoven příspěvek k úhradám, který pokryje alespoň část nákladů spojených se zvýšením platů zdravotních sester. Celkem se má jednat o 1,2 mld. Kč v 2. pololetí 2009, přičemž VZP by měla uhradit 66% tedy cca 790 milionů Kč.

   Podle příkazu ředitele VZP dochází ke zvýšení zálohových plateb pouze u lůžkových ZZ. Ostatním ZZ má VZP zaplatit až v rámci vyúčtování za 2. pololetí 2009, tedy cca v polovině roku 2010, což představuje obtížně akceptovatelné celoroční zpoždění. VZP začala zjišťovat, kolik zdravotních sester v jednotlivých zdravotnických zařízeních pracuje.

   Většina ostatních zdravotních pojišťoven nejeví žádnou aktivitu, která by nasvědčovala tomu, že úhrady skutečně navýší.

   Situace je neuspokojivá. V některých fakultních nemocnicích byly navýšeny tarifní platy zdravotníků na úkor snížení odměn a osobních příplatků. V řadě dalších nemocnic je situace obdobná nebo dokonce mzdy nebyly zvýšeny vůbec. Řada soukromých lékařů již od července 2009 mzdy svým zaměstnancům zvýšila a to v diferencované výši, někteří vyčkávají.  

   Prezident ČLK vyzval 13.8.2009 ministryni Juráskovou, aby zajistila splnění svého slibu, že všechny zdravotní pojišťovny zvýší všem zdravotnickým zařízením úhrady tak, aby byla kryta alespoň podstatná část nákladů spojených se zvýšením platů zdravotních sester, o kterém vláda rozhodla.

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

Dr. Herman informoval, že dne 10. 9. 2009 se sešla pracovní skupina pro Seznam zdravotních výkonů. Z tohoto jednání vznikly tyto závěry:

- Edukace psychiatrickou sestrou, reedukace psychiatrickou sestrou, skupinová relaxace. Závěr: pracovní skupina došla ke konsensu, kromě SAS. Opravené RL budou dodány do 21.9.2009.

- Edukace kardiologického pacienta NLZP – s dg. AIM, ICHS, plicní embolie, srdeční selhání infikovaná lékařem, reedukace kardiologického pacienta s dg. AIM, ICHS, plicní embolie, srdeční selhání NLZP.

Závěr: výkony budou přepracovány ve smyslu výše uvedeného a předloženy znovu do 21.9.2009.

- Reedukace pacienta s diabetem mellitus a jemu blízkých osob.

Závěr: pracovní skupina nedošla ke konsensu.

- Edukace NLZP – nutriční terapeut, reedukace NLZP – nutriční terapeut, propočet nutriční bilance, indikace sippingu nutričním terapeutem, telefonické, písemní a e-mailové konzultace nutričního terapeuta pacientem, sestavení nutričního plánu pacienta, vyšetření a zhodnocení nutričního stavu terapeutem.

Závěr: pracovní skupina nedošla ke konsensu.

 

 

Úsporný balíček ministra financí

    Platba za tzv. státní pojištěnce je zásadním faktorem ovlivňujícím ekonomickou stabilitu zdravotnictví. Stát platí pojistné za osoby bez vlastních příjmů, tedy zejména za důchodce, děti a nezaměstnané. Samotný princip tzv. zástupné platby, kdy za osoby bez vlastních příjmů platí pojistné stát, by mohl být pro zdravotnictví a systém veřejného zdravotního pojištění naopak velmi výhodný, neboť při minimálních administrativních nákladech zajišťuje stoprocentní výběr pojistného.

   Stát bohužel zůstává největším dlužníkem veřejného zdravotního pojištění, neboť jeho platby za 58% obyvatel, kteří spotřebovávají cca. 80% zdravotní péče ve finančním vyjádření, netvoří ani 23% příjmů pojišťoven.

   Tzv. úsporný balíček ministra Janoty obsahuje návrh na změnu § 3c zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, podle kterého by stát platil pojistné na úrovni 13,5% z vyměřovacího základu 5 013,- Kč, tedy stále jen současných 677,- Kč měsíčně. Stávající znění zákona přitom zajišťuje s účinností od 1.1.2010 zvýšení této každoměsíční platby o 118,- Kč. Pokud by byl návrh schválen, snížil by se v roce 2010 výběr pojistného o cca. 8,5 mld. Kč oproti stavu danému dnes platnými zákony.

   Vláda, která je vůči systému veřejného zdravotního pojištění v pozici plátce pojistného, zároveň požaduje zmocnění, aby do budoucna mohla sama rozhodovat o výši pojistného, které bude platit.

   Prezident ČLK se 15.9.2009 obrátil otevřeným dopisem na předsedu vlády a na ministra financí s výzvou, aby ustoupili od svého záměru vylepšovat bilanci státního rozpočtu za cenu ekonomické destabilizace veřejného zdravotního pojištění.

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

 

Dohodovací řízení o úhradách, hodnotě bodu a regulacích pro rok 2010

   Dne 17.9.2009 se konalo závěrečné jednání. Shoda byla dosažena pouze u stomatologů, ZZS a dopravy, gynekologů a u části segmentu ambulantních specialistů – u klinických psychologů a u dialýzy. Vytvoření zvláštního segmentu pro tato zdravotnická zařízení navrhovala ČLK o.s. neúspěšně před zahájením letošního DŘ. Ukázalo se, že náš návrh nebyl nesmyslný. V ostatních segmentech k dohodě nedošlo, neboť pojišťovny většinou navrhovaly zmrazení úhrad v letošní výši a zároveň zpřísnění regulací na léky a vyžádanou péči.

   Podle údajů ministerstva financí výběr pojistného je identický jako v roce 2009. Podle údajů zdravotních pojišťoven došlo v 1. pololetí 2009 ke zvýšení úhrad celkem o 11% (z toho praktičtí lékaři +18%, ambulantní specialisté +8%, gynekologové +8%, komplement +18%, nemocnice +10%, ZZS +11%, zatím co LDN -1%). K výraznému 17% zvýšení došlo ve výdajích pojišťoven za léky na recept (praktičtí lékaři +18%, ambulantní specialisté +17%, ústavní péče +15%). Právě nárůsty výdajů za léky jsou hlavním argumentem pojišťoven pro přísnější regulace.

   Ministerstvo zdravotnictví, které bude tvořit tzv. úhradovou vyhlášku, bude pravděpodobně respektovat dohody dosažené v rámci DŘ.

Dr.Říhová referovala o dohodovacích řízení v segmentu ambulantních specialistů, Dr.Němeček o DŘ v segmentu praktických lékařů a Dr.Hledíková o výsledku jednání DŘ v segmentu komplementu.

Představenstvo ČLK diskutovalo ještě přijatelné varianty úhrad pro jednání prezidenta ČLK s ministerstvem zdravotnictví o tzv. Úhradové vyhlášce.

 

 

ČLK jako organizátor specializačního vzdělávání a atestačních zkoušek lékařů

   Fungující systém stupňovitého specializačního vzdělávání lékařů rozvrátil zákon č. 95/2004 Sb., aniž toto bylo s ohledem na vstup ČR do EU nutné.

   Z návrhů ČLK, které po dva roky trvající diskusi vedené předsedou Vědecké rady ČLK Dr.Hermanem získaly cca 85% podporu v rámci lékařské obce, bylo poslední novelou tohoto zákona realizováno bohužel pouze nepatrné torzo.

   Ministerstvo zdravotnictví působí při tvorbě právních předpisů upravujících specializační vzdělávání lékařů velmi neprofesionálně. Systém se neustále mění, přičemž změny nejsou projednávány s profesní lékařskou samosprávou a jsou většinou realizovány na poslední chvíli. Systém rezidenčních míst vypracovaný Ministerstvem zdravotnictví nesplňuje představy ČLK o financování specializačního vzdělávání lékařů.

   Balík vyhlášek provádějících novelu zákona č. 95/2004 Sb., prosadila ministryně zdravotnictví Jurásková v červnu letošního roku navzdory jednoznačnému nesouhlasu ČLK.

   Poplatky za atestace jsou s ohledem na nedostatek lékařů a jejich množící se odchody do zahraničí hloupé. Snad právě poplatky za atestační zkoušky, s nimiž ČLK zásadně nesouhlasí, nejlépe symbolizují nekompetentnost ministerstva zdravotnictví v oblasti specializačního vzdělávání lékařů.

  V souladu s doporučením porady předsedů OS ČLK a usnesením představenstva z 19.6.2009 nabídl prezident ČLK ministryni zdravotnictví, že ČLK převezme organizaci a provádění atestačních zkoušek a závěrečných zkoušek certifikovaných kurzů a vyzval ministerstvo k jednání o potřebných legislativních změnách. Ministryně Jurásková svým dopisem ze dne 3.8.2009 nabídku komory odmítla. Zásadní změna systému specializačního vzdělávání lékařů přitom vyžaduje nejenom dohodu uvnitř lékařského stavu, ale především změnu zákonů, kterou jen stěží prosadit proti vůli Mz.

   Z analýzy, kterou na základě informací od partnerských organizací v rámci CPME (Stálý výbor evropských lékařů) zpracovalo zahraniční oddělení ČLK a Dr. Kubek, vyplývá, že v zemích EU unie buď organizuje a garantuje specializační vzdělávání ministerstvo zdravotnictví nebo tuto pravomoc stát přenáší na profesní lékařskou samosprávu. Jiné alternativy tedy nepřipadají v úvahu ani v ČR.

   Dne 10.9.2009 se na pozvání prezidenta ČLK uskutečnilo jednání s děkany LF a zástupcem ČLS JEP, kterého se za ČLK účastnili Dr. Kubek, Dr. Mrozek a Dr. Herman.

   ČLK nabídla lékařským fakultám a odborným společnostem spolupráci při tvorbě nového systému specializačního vzdělávání. Cílem je využít předností jednotlivých subjektů, které by se na tvorbě společného projektu podílely:

- ČLK:

   Vede registr lékařů a je jedinečnou organizací definovanou zákonem, proto může zajišťovat organizaci specializačního vzdělávání včetně atestačních zkoušek.

- Lékařské fakulty:

   Spolu s fakultními nemocnicemi jsou prostorem pro teoretickou i praktickou výuku, kterou jsou schopné personálně zajistit.

- Odborné společnosti:

   Mohou být kompetentním garantem odborné náplně specializačního vzdělávání a obsahu atestačních zkoušek.

   Účastníci jednání vyslovili s takto navrženým rozdělením kompetencí a úloh souhlas, avšak zároveň upozornili na řadu problémů např. financování vzdělávání, kde je úloha státu nezastupitelná, absence právní subjektivity LF, kvůli níž je nutný souhlas universit s jejich zapojením do projektu, roztříštěnost odborných společností…

   Specializační vzdělávání a atestace organizované a garantované komorou společně s lékařskými fakultami a odbornými společnostmi budou mít oproti současnému systému minimálně tyto výhody:

- Vyšší profesionalita odborné lékařské obce v porovnání s úředníky příslušného odboru Ministerstva zdravotnictví ČR.

- Politická nezávislost a stabilita systému, který by byl pro mladé lékaře předvídatelný a neměnil by se při každé změně vlády.

- Přirozená konzervativnost lékařského stavu je nejlepší prevencí účelových změn.

   Právní oddělení ČLK již připravilo nultou verzi potřebné novely zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů a zákona č. 220/1991 Sb., o zdravotnických komorách, i vyhlášek o atestačních zkouškách. Podmínkou tvorby finální verze těchto právních úprav je dohoda lékařskou komorou oslovených subjektů o spolupráci a o rozdělení kompetencí.

   ČLK se zavázala dopracovat analýzu systémů specializačního vzdělávání lékařů v zemích EU. Příští jednání se uskuteční 30. nebo 31.10. v Hradci Králové v rámci porady děkanů LF.

 

Dr. Spousta se připojil k jednání představenstva v 18.15 hod., přítomno je 14 členů představenstva.

 

Od 19:00 jednání s hosty o aktuální situaci v českém zdravotnictví se zaměřením zejména na problematiku zajišťování zdravotní péče v Plzeňském kraji.

Účastníci:

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. – radní pro zdravotnictví Plzeňského kraje

Ing. Miroslava Šlajsová – ředitelka VZP Plzeňského kraje

ředitelé nemocnic Domažlice – Ing. Alena Vyrutová

                               Stod – MUDr. Vlastimil Bureš

                               Klatovy – Bc. Jiří Vlček

a zástupci dalších nemocnic,

předsedové OS ČLK Domažlice – MUDr. Jan Pillmann

                                  Plzeň – město – MUDr. Jindřich Šebor

                                  Rokycany – MUDr. Pavel Novák

                                  Plzeň – jih – MUDr. Jakub Tocháček

                                  Tachov – MUDr. Ondřej Klicman

zástupci dalších OS ČLK a delegáti sjezdu ČLK.

 

 

Druhý den jednání : 18. září 2009

 

Dr. Rybová se připojila k jednání představenstva v 8.00 hod., přítomno je 15 členů představenstva.

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 8.15 hodin. Přítomno 15 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

Iuventus medica – projekt na podporu specializačního a celoživotního vzdělávání mladých lékařů

   Iuventus Medica (Lékařská mládež) – vznik projektu inicioval prezident ČLK Dr.Kubek. Jedná se o nový projekt Nadace Charty 77, jehož partnery jsou ČLK a  Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která pro rok 2009 projekt podpořila částkou 800 000,- Kč.

Cíle projektu:

- podpora mladých lékařů, pro které je povinné vzdělávání stále více ekonomicky náročné

- kultivace spolupráce mezi farmaceutickými firmami a lékaři

   O finanční příspěvek na vzdělávání mohou od 1.10.2009 do 31.12.2009 požádat všichni mladí lékaři a lékařky, kteří jsou členy České lékařské komory a dosud nemají  žádnou atestaci, přičemž jsou přihlášeni do specializační přípravy. Podmínkou pro získání finančního příspěvku je prokázání nákladů na kurzovné nebo odbornou literaturu.

   Projekt bude pokračovat i v příštích letech a je otevřený farmaceutickým firmám i dalším partnerům, kteří mají zájem finančně podpořit vzdělávání mladých lékařů.

Představenstvo ČLK bere na vědomí statut projektu Nadace Charty 77 – Iuventus medica.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                15

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Představenstvo ČLK schvaluje návrh Dr. Kubka, aby ČLK projekt Iuventus Medica podpořila v roce 2009 částkou 200 000,- Kč.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                15

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Nemocnice 21. století

   Hodnotící komise ve složení: Dr. Mrozek, Dr. Vraná, Dr. Sedláček a Dr. Kubíček posoudila žádost nemocnice Frýdek-Místek p.o. a po prostudování přiložené dokumentace doporučuje prezidentovi ČLK udělit nemocnici Frýdek-Místek p.o. certifikát kvality Nemocnice 21. století.

Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

 

 

Zajišťování LSPP v Karlovarském kraji

Dr. Moravec informoval o tom, že Karlovarský kraj přenesl povinnost zajištění LSSP na nemocnice s tím, že jak vyplývá z předložené koncepce v Karlovarském kraji, tento kraj plánuje legislativní iniciativu, která by uložila povinnost praktickým lékařům zajistit péči o jejich pacienty 24 hodin denně.

Představenstvo ČLK nesouhlasí s tím, aby jakýkoliv lékař měl povinnost zajišťovat péči o pacienty nepřetržitě trvale každý den 24 hodin denně.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                15

proti :             0

zdržel :           0                                                        Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Výběrová řízení - informace

   Dr. Kinšt a Dr. Knajfl, kteří se účastnili výběrových řízení, podali informace.

 

 

Výběrové řízení pro smlouvy se zdravotní pojišťovnou Média

   Mz vyhlásilo na základě návrhu ZP Média výběrové řízení na poskytování akutní i následné lůžkové péče pro území ČR.  Výběrová řízení se budou konat ve dnech: 7.10., 8.10., 21.10., 22.10. a 4.11.2009.

 

středa   7. 10.2009 - nominován Dr. Moravec a náhradník Dr. Hledíková

čtvrtek  8. 10.2009 - nominován Dr. Němeček  a náhradník Dr. Knajfl

středa  21. 10.2009 - nominován Dr. Knajfl a náhradník Dr. Říhová

čtvrtek 22. 10.2009 - nominován Dr. Tocháček  a náhradník Dr. Říhová

středa    4.  11.2009 - nominován Dr. Kinšt   a náhradník Dr. Hledíková

 

 

3)  Blok VR

 

Užití antivirotik v léčbě tzv. prasečí chřipky

Prof. Beran a doc. Dostál na základě dotazů prezidenta ČLK vypracovali doporučení, které bude publikováno v časopise Tempus. Dr.Herman zajistí vypracování doporučení k očkování proti tzv. prasečí chřipce.

 

 

Konsensuální stanovisko k poskytování paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním

VR se seznámila se stanoviskem České lékařské společnosti ARIM a České lékařské společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP, které prezentoval prof.Dr.Cvachovec. Stanovisko podporuje 17 odborných společností. VR zahájila diskusi nad dokumentem, který byl zároveň předán k projednání Etické komisi ČLK. Výsledkem by nemělo být závazné stanovisko ČLK ale doporučení ČLK.

 

 

Problematika alternativních přístupů k prevenci a léčbě dětského autismu a jiných poruch autistického spektra.

Představenstvo se seznámilo se závěrem VR ČLK s nímž je ztotožňuje:

VR ČLK považuje jakoukoli souvislost vzniku autismu s  očkováním dětí za neprokázanou. VR ČLK dále konstatovala, že pro používání dietní a nebo imunologické léčby autismu neexistují v současnosti důkazy tak, jak jsou dnes v „medicíně založené na důkazech“ standardně požadovány při zavádění nových léčeb.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                15

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Další informace v příloze – viz. Zápis z Vědecké rady ČLK ze dne 10. 9. 2009.

 

 

4)   Vnitřní činnost

 

Svolání XXIII. Sjezdu ČLK

   V souladu s § 16 odst. 3 písm. e) zákona o ČLK svolává představenstvo ČLK sjezd delegátů ČLK na sobotu 21.11. a neděli 22.11.2009 do hotelu Voroněž v Brně.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                15

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Rozhodnutí o místě konání řádného sjezdu ČLK na podzim 2010

   Řádný sjezd ČLK na podzim 2010 by se měl konat v Praze. Současná ekonomická recese dává ČLK šanci při včasné rezervaci hotelové kapacity získat zajímavé slevy. Hotel Pyramida z kapacitních důvodů potřebám ČLK nevyhovuje.

Představenstvo po posouzení nabídek hotelu Clarion a hotelu TOP upřednostňuje jako místo konání řádného sjezdu ČLK na podzim 2010 hotel Clarion v Praze 9 – Vysočanech.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                13

proti:                          0

zdržel se:        2                                                         Návrh byl přijat.

 

 

Příprava plesu lékařů

Představenstvo ČLK souhlasí s tím, aby se XIV. Ples lékařů českých konal v sobotu 30.1.2010 v paláci Žofín v Praze za spolupořadatelství ČLK a LOK-SČL.     

Představenstvo souhlasí s dělením hospodářského výsledku mezi obě organizace v poměru ČLK 2/3: LOK-SČL 1/3.

Představenstvo ČLK pověřuje organizací plesu ze strany ČLK paní Šťastnou a Dr. Hledíkovou. Představenstvo ČLK doporučuje spolupracovat při zajištění plesu s Agenturou NKL Žofín, s.r.o.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                15

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Právní seminář ČLK

   Právní seminář ČLK se bude konat ve čtvrtek 5.11.2009 od 10:00 do cca 16:00 v seminární místnosti děkanátu I. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí

 

 

Stav vymáhání dluhu od Víta Hrachovského

   Okresní soud v Hodoníně na základě návrhu právníka ČLK nařídil exekuci na majetek pana Víta Hrachovského k vymožení dlužné částky 921 559,80 Kč a úroků z prodlení a nákladů řízení ve výši 103 940,50 Kč. Provedením exekuce byla pověřena JUDr. Jana Tvrdková. Pan Hrachovský v současnosti jako zaměstnanec pobírá měsíčně čistou mzdu okolo 18 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že na tuto již byla dříve uvalena exekuce na částku 2 300 000,- Kč, není předpoklad, že by se z této mzdy podařilo dluh pro ČLK vydobýt. Ke dni 15.8.2009 se exekutorce podařilo vymoci celkem 50 953,- Kč, z čehož náklady exekuce činí 11 269,30 Kč a ve prospěch ČLK bylo na její účet zasláno 39 683,70 Kč. Provádění exekuce nadále pokračuje, přičemž pan Hrachovský dobrovolně splácí 5 000,- Kč měsíčně a ze mzdy je mu ve prospěch pohledávky ČLK strháváno 2 310,- Kč.

Představenstvo ČLK bere informaci JUDr. Macha na vědomí.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                15

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Spolupráce s firmou Edukafarm – návrh dodatku ke smlouvě

   Firma Edukafarm, s.r.o. na základě smlouvy z 22.5.2007 zajišťuje pro ČLK grafické zpracování, tisk a distribuci časopisu Tempus Medicorum, a to za částku 400 000,- Kč bez DPH za jedno číslo, přičemž ČLK zároveň poskytuje firmě Edukafarm inzertní plochu v tomto časopise za částku 520 000,- Kč za jedno číslo. Na žádost firmy Edukafarm schválilo představenstvo ČLK 19.8.2008 dodatek k této smlouvě, kterým se cena inzertní plochy pro firmu Edukafarm v časopise Tempus Medicorum pro období jednoho roku, tedy s účinností do 19.9.2009, snížila na 440 000,- za jedno číslo.

   S poukazem na nepříznivou ekonomickou situaci navrhuje firma Edukafarm následující úpravu platné smlouvy:

a) Vyjmout ze smlouvy položku distribuce časopisu, kterou by firma Edukafarm nadále pro ČLK zajišťovala za úhradu 235 000,- Kč + DPH za jedno číslo

b) Umožnit firmě Edukafarm vkládat některé inzertní přílohy do časopisu Tempus Medicorum v souladu s přáními inzerentů pouze pro některé skupiny lékařů.

c) Srovnat platbu ČLK firmě Edukafarm za grafické zpracování a tisk časopisu na stejnou výši s platbou firmy Edukafarm ČLK za pronájem inzertní plochy.

Představenstvo ČLK se seznámilo s návrhem dodatku ke smlouvě, který předložila firma Edukafarm. Představenstvo ČLK tento návrh odmítá.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                15

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

 Žádost Dr. Klimovičové o zveřejnění textu v časopise Tempus

   Časopis TM již v roce 2007 informoval o skutečnosti, že podle policie Dr. Klimovičová nespáchala trestný čin zpronevěry a nezpůsobila ČLK škodu cca 13,7 milionů Kč, jak mylně informovaly některé sdělovací prostředky na základě chybného znaleckého posudku.

   V srpnu 2009 požádala Dr. Klimovičová o zveřejnění svého článku, kterým chtěla čtenáře časopisu TM informovat o „své kauze“, přičemž jako jeho autorka vyloučila možnost jakýchkoliv redakčních úprav. Vzhledem k tomu, že text kromě prokázaných fakt obsahoval řadu spekulací a právníci ČLK nebyli schopni dát záruku, že následkem jeho publikace v časopise TM nebudou úspěšné žaloby na jeho vydavatele, tedy na ČLK, rozhodl se prezident ČLK jako šéfredaktor časopisu po poradě s členy jeho redakční rady žádosti Dr. Klimovičové nevyhovět. Návrh prezidenta ČLK, aby o „kauze Klimovičová“, která se dotýká jak ČLK tak časopisu TM, informoval v časopise některý z případem obeznámený právník, přičemž by se zveřejněný text omezil na prokázaná fakta a vyvaroval se spekulací a obviňování některých právnických i fyzických osob, Dr. Klimovičová odmítla.

   Dne 11.9.2009 se Dr. Klimovičová obrátila na členy představenstva ČLK s žádostí, aby oni rozhodli o zveřejnění částečně pozměněného textu v časopise TM.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                6 (dr. Spousta, dr. Tocháček, dr. Hledíková, dr. Liehne, dr. Herman,

    dr. Moravec)

proti:                          7 (dr. Kinšt, dr. Pětivlas, dr. Říhová, dr. Kubek, dr. Mrozek, dr. Němeček,       

                            dr. Rybová)

zdržel se:        2 (dr. Knajfl, dr.Sedláček)                                                

                                                                                 Návrh nebyl  přijat.

 

Představenstvo ČLK souhlasí, aby v časopise TM byla informace o „kauze Dr.Klimovičová“, přičemž doporučuje, aby tato byla napsána právníkem obeznámeným s případem.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                11

proti:                          1

zdržel se:        3                                                         Návrh byl přijat.

 

 

5)  Blok tajemníka ČLK

 

Informace o počtu členů ČLK

1)      V období od 10.8.2009 – 11.9.2009  bylo přijatých celkem 291 lékařů:

z toho bylo            23 lékařů se stát. příslušností SR,

                               3 lékaři s cizí st. příslušností,                           

                               5 lékařů se slovenskou LF,

                               1 lékař se zahraniční LF

                                                                                                                 

V uvedeném období byly 2 žádosti o přijetí definovány jako pozdní vstup.

 

2)      K 15.9.2009 bylo vyřízeno 247 žádostí o potvrzení prof. bezúhonnosti, tj. 199 lékařů (479 certifikátů).

 

 

Rozbor hospodaření ČLK za rok 2008

   S informacemi o hospodaření ČLK za rok 2008 se členové představenstva seznámili již na zasedání 31.7.2009. Na stejném zasedání vzalo představenstvo ČLK na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za rok 2008. Auditor nemá výhrady. V souladu s SP č. 17 – Finanční řád, byly patřičné informace o hospodaření zveřejněny v časopise Tempus Medicorum 7-8/2009.

Představenstvo ČLK bere na vědomí podrobný rozbor hospodaření ČLK za rok 2008.

Představenstvo rozhodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK + 3 433 570,83 Kč (po zdanění) za rok 2008 bude převeden do jmění ČLK. Vlastní jmění ČLK po převodu tohoto hospodářského výsledku činí 30 431 059,85 Kč.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro:                13

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Povodňová pomoc

    MUDr. Petra Frömlová žádá o finanční pomoc na odstraňování škod způsobených na její ordinaci povodní dne 25.6.2009, přičemž celkovou škodu vyčíslila na 134 900,- Kč. Představenstvo OS ČLK Nový Jičín podpořilo lékařku částkou 10 000,- Kč, rozhodlo o prominutí členských příspěvků na dobu 5 let a žádost paní doktorky doporučuje.

Představenstvo schvaluje finanční pomoc pro MUDr. Petru Frömlovou ve výši 30 000,- Kč.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro:                13

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Nákup notebooků pro potřeby členů RK a ČR ČLK

   Představenstvo vytvořilo pracovní skupinu ve složení Dr. Mach, Dr. Němeček a Dr. Mrozek, aby vybrala 18 notebooků pro potřebu členů Revizní komise ČLK a Čestné rady ČLK.

      Dr. Mach a dr. Mrozek doporučuje jednu z nabídek firmy Gemini Ing. Čermáka, a to buď notebooky ASUS nebo ACER.

Dr. Němeček doporučuje nabídku firmy Dell, která je partnerem ČLK.

   Představenstvo nabídky posoudilo a upřednostňuje nabídku firmy DELL.

 

Představenstvo ČLK schvaluje zakoupení 18 kusů notebooků pro pracovní potřeby členů RK ČLK a ČR ČLK a to od firmy DELL za celkovou částku 338 500,- Kč.  

Hlasování – přítomno 14 hlasujících:

pro:                11

proti:                          2

zdržel se:        1                                                         Návrh byl přijat.

 

 

6) Blok Revizní komise 

 

Společný seminář Revizní komise ČLK, Čestné rady ČLK a předsedů revizních komisí a čestných rad OS ČLK

Zasedání se koná ve středu 7.10.2009 od 14:00 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu – ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2.

 

 

Informace o dosud nezaplacených odvodech členských příspěvků ze strany OS ČLK do centra

Revizní komise ČLK provedla kontrolu odvodů členských příspěvků do centra ČLK. Na základě písemných upozornění OS, která dlužila nejvyšší částky, tyto své dluhy vyrovnala.

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro:                15

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

7) Licence

 

 

8) Různé

 

Příští zasedání představenstva začíná ve čtvrtek 8.10.2009 od 9:00 hodin v Praze a bude na ně navazovat od 15:00 porada předsedů OS ČLK. 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno ve 12.00  hodin.

 

 

 

Zapsala:          Hanka Matějková

 

Schválil:          MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK