Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání centrálního představenstva 17.11.2012

25. 11. 2012

 

 

Zápis z jednání představenstva ČLK,

konaného dne 17. listopadu  2012 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

 

Přítomni:       MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr. Mach Jiří, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr. Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.

Omluveni:     MUDr. Moravec, MUDr. Ota Mach, MUDr. Vodochodský

Přizváni:       Mgr. Miloš Máca, MUDr. Sojka.

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. Přítomno 16 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu

 

2) Jednání a informace

 

Zákon o zdravotních službách – ústavní stížnost

   Na podnět České lékařské komory podala 6.1.2012 skupina 20 senátorů vedená členkou představenstva ČLK Dr.Dernerovou ústavní stížnost na zákon o zdravotních službách. Signatáři návrhu vzhledem k naléhavosti věci požádali Ústavní soud, aby podle § 39 zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu rozhodl o jejich návrhu přednostně, avšak Ústavní soud tak dosud neučinil.

  Dr. Kubek informoval, že předseda Ústavního soudu JUDr. Rychetský nařídil ústní jednání pléna ÚS na 27.11.2012. Dr. Dernerovou, co by vedlejšího účastníka řízení, bude na základě plné moci zastupovat vedoucí právní kanceláře ČLK JUDr. Mach.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Redukce sítě nemocnic

   Tématu chystané redukce sítě lůžkových zdravotnických zařízení byla věnována konference pořádaná ČLK 2.11.2012. Na základě informací z této konference přijal sjezd ČLK k tomuto tématu několik usnesení.

   Dr.Kubek informoval o společném zasedání ředitelů nemocnic, které jsou členy AČMN nebo Asociace krajských nemocnic, kterého se 6.11.2012 účastnil jako host. Přítomní ředitelé nemocnic schválili deklaraci o společném postupu, v níž vyjádřili odhodlání nepřistoupit na krátkodobé smlouvy nabízené zdravotními pojišťovnami.

   Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče vyzval ministra Hegera k rezignaci. Následně totéž učinil 16.11.2012 i krizový štáb sdružující asociace nemocnic, odbory a některé pacientské organizace.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Výběrová řízení – informace

   Dr. Sedláček podal informaci o výběrovém řízení, kterého se účastnil.

 

Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 17 členů představenstva.

 

3) Vnitřní činnost

 

Veřejný seznam lékařů    

   ČLK vede seznam členů v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 220/1991 Sb., v platném znění. Seznam členů ČLK je ze zákona veřejně přístupný s výjimkou údajů o datu narození a adresy pro doručování. Seznam členů obsahuje pouze informace související s výkonem lékařského povolání, jiné údaje ČLK neeviduje. Osobní údaje o lékařích jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

  Od 15.10.2012 jsou informace o lékařích dostupné pro veřejnost na webových stránkách ČLK www.lkcr.cz

  Dne 15.11.2012 Dr.Mrozek a Dr.Kubek představili Veřejný seznam lékařů novinářům na tiskové konferenci.

Představenstvo vyzývá všechny členy ČLK, kteří tak dosud neučinili, aby ve vlastním zájmu provedli kontrolu údajů zveřejňovaných o jejich osobě a jejich zdravotnickém zařízení na webové stránce ČLK a aby v případě potřeby provedli sami či ve spolupráci s kanceláří místního OS ČLK aktualizaci těchto údajů. Každý člen ČLK má ze zákona povinnost oznámit příslušným orgánům komory změny související s výkonem lékařského povolání.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Právní seminář 18.10.2012 – vyúčtování

Příjmy ČLK:  64 000,- Kč

Náklady ČLK:  30 370,- Kč

Hospodářský výsledek: + 33 630,- Kč

Představenstvo bere na vědomí informaci i vyúčtování právního semináře.

 

 

Vánoční koncert

   Tradiční vánoční koncert se bude konat ve čtvrtek 13.12.2012 po poradě předsedů OS ČLK od 19:00 hodin v chrámu Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Představenstvo schvaluje smlouvu s Náboženskou obcí Církve československé husitské o pořádání vánočního koncertu ČLK.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Příprava XVII. Plesu lékařů českých

   XVII. Ples lékařů českých se bude konat v sobotu 26.1.2013 v paláci Žofín v Praze za spolupořadatelství ČLK a LOK-SČL.

   Představenstvo souhlasí s dělením hospodářského výsledku mezi obě organizace v poměru ČLK 2/3 : LOK-SČL 1/3.

Představenstvo schvaluje smlouvu o spolupráci mezi ČLK a LOK-SČL při pořádání XVII. Plesu lékařů českých.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Představenstvo schvaluje Smlouvu o krátkodobém pronájmu paláce Žofín za účelem konání XVII. plesu lékařů českých v sobotu 26.1.2013.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Představenstvo schvaluje dohodu s Agenturou NKL, Žofín s.r.o. o provizním prodeji vstupenek na ples.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

   Představenstvo ČLK se seznámilo s programem plesu a pověřuje i nadále organizací plesu ze strany ČLK paní Šťastnou a Dr. Sojku.

Představenstvo schvaluje smlouvu o zajištění uměleckého pořadu s Agenturou NKL, Žofín s.r.o.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Časopis Tempus medicorum – Spolupráce s firmou Mladá fronta a.s.

   Sjezd uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání časopisu Tempus Medicorum, a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou. S cílem zajistit splnění tohoto usnesení jednal Dr.Kubek s firmou Mladá fronta a.s. o možnosti spolupráce pro rok 2013 a o smluvních podmínkách.

Představenstvo schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 1.5.2012, kterým se spolupráce ČLK s firmou Mladá fronta a.s. prodlužuje na období do 31.12.2013.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                16

proti :             0

zdržel :           1                                                        Návrh byl přijat.

 

 

Časopis Tempus medicorum – Spolupráce s firmou EV public relations s.r.o.

Představenstvo schvaluje dodatek č. 3 k rámcové smlouvě o redakčním zajištění vydávání časopisu Tempus, kterou uzavřely ČLK a firma EV public relations s.r.o. dne 1.7.2007. Tento dodatek ruší dříve uzavřený dodatek č. 2 k této smlouvě.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Představenstvo schvaluje dodatek č. 4 k rámcové smlouvě o redakčním zajištění vydávání časopisu Tempus, kterou uzavřely ČLK a firma EV public relations s.r.o. dne 1.7.2007.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Představenstvo schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při užívání inzertní plochy v časopise Tempus uzavřené mezi ČLK a firmou EV public relations s.r.o. dne 23.1.2012.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Časopis Tempus medicorum – Spolupráce s firmou Maxlight s.r.o.

Představenstvo schvaluje smlouvu o spolupráci při užívání inzertní plochy časopisu Tempus mezi ČLK a firmou Maxlight s.r.o.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

SP-16 Systém celoživotního vzdělávání lékařů

   V souladu s usnesením XXVI. Sjezdu prezident ČLK Dr.Kubek předkládá novelu SP-16 Specializační vzdělávání ČLK:

 

§ 10 SP-16 nově zní:

Za publikační a přednáškovou činnost se udělují v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů kredity dle přílohy  tohoto stavovského předpisu.

a)      Potvrzení o získaných kreditech za účast na konferenci (přednáška, poster) vydá, na podkladě žádosti a dokladu o prezentaci, kancelář okresního sdružení komory, kde je lékař registrován, na základě předloženého dokladu;

b)      Potvrzení o získaných kreditech za publikační činnost vydá kancelář okresního sdružení, kde je lékař registrován, na základě předložení příslušného odborného časopisu nebo publikace.                                                             

§ 5 přílohy SP-16 nově zní:

Za publikační a přednáškovou činnost se udělují v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů kredity následovně:

 

Druh výstupu

Autor

1.

2.

3.

4.a další

 

 

 

 

 

Účast na konferenci - přednáška

7

5

5

5

Účast na konferenci - poster

5

3

3

1

 

 

 

 

 

Článek v časopise s IF

20

15

15

10

Článek v zahraničním recenzovaném časopise

10

7

7

5

Článek v českém recenzovaném časopise

7

5

5

2

Příspěvek ve sborníku – v cizím jazyce

7

5

5

2

Příspěvek ve sborníku – v češtině

5

4

4

2

Vědecká monografie

30

30

30

15

Kapitola ve vědecké monografii

10

5

2

2

Vysokoškolské scriptum

15

10

10

5

 

Počty kreditů za vzdělávací akce se stanoví takto:

a)      jedna vzdělávací hodina (45 min) = 1 kredit (maximální počet kreditů za 1 den = 6)

b)      vzdělávací texty dle § 4 odst. 1 písm. f)  a § 11 SP 16 =  2 kredity

c)      elektronické vzdělávání dle § 4 odst. 1 písm. g) a § 12  SP 16 =  2 – 4 kredity.

Představenstvo schvaluje novelu SP-16.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

SP – 7 Příspěvky na činnost

   Prezident ČLK Dr.Kubek předkládá návrh novely SP-7, která řeší nejasnost okolo výše členských příspěvků u lékařů, kteří provozují svá zdravotnická zařízení jako právnické osoby. Podle návrhu by společníci, jednatelé nebo členové statutárních orgánů těchto zdravotnických zařízení měli odvádět členské příspěvky ve výši platné pro soukromé lékaře a vedoucí lékaře.

Představenstvo schvaluje novelu SP-7.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Prezentace hospodaření centra ČLK

   Sjezd ČLK uložil představenstvu povinnost uveřejňovat na svých webových stránkách spolu se zprávou auditora rozbor hospodaření centra ČLK i jednotlivých okresních sdružení, a to za období pět let zpět.

  Dr.Kubek informoval představenstvo, že údaje o hospodaření centra ČLK byly doplněny v souladu s usnesením sjezdu. Informace o hospodaření jsou dostupné v sekci „pro lékaře“ v rubrice „dokumenty ČLK“.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Optimalizace hypotečních úvěrů ČLK

   Sjezd ČLK svým usnesením pověřil představenstvo komory, aby jednalo s bankovními institucemi o předčasném splacení hypoték nebo jejich sloučení tak, aby toto bylo pro ČLK finančně výhodnější. Dr.Kubek předložil představenstvu analýzu, kterou na jeho pokyn vypracovalo ekonomické oddělení ČLK.

ČLK má v současnosti dva hypoteční úvěry.

  1. U Komerční banky úvěr na nákup nemovitosti v Olomouci. Poslední splátka stanovena na 13.12.2013, zbývá zaplatit 252 250,- Kč. Předčasné splacení možné, ale vzhledem k dosavadní délce splácení tvoří v současnosti měsíční splátka úroků cca 1 000,- Kč a její podíl na měsíčních platbách ČLK klesá. Efekt předčasného splacení by byl nižší než 10 000,- Kč.
  2. U ČSOB úvěr na nákup nemovitosti v Praze. Poslední splátka stanovena na 25.5.2015, zbývá zaplatit 2 459 402,- Kč. Předčasné splacení možné pouze za poplatek cca 96 000,- Kč. Výše dosud nesplacených úroků je cca 136 000,- Kč. V případě okamžitého zaplacení částky cca 2 500 000,- by tedy očekávaná úspora ČLK byla cca 40 000,- Kč (bez zohlednění vlivu inflace) v porovnání s variantou splácení úvěru postupně do května 2015.

Představenstvo se seznámilo se zprávou ekonomického oddělení ČLK a předčasné splacení současných hypotečních úvěrů nepovažuje v současné době pro ČLK za ekonomicky výhodné.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

SP – 17 Finanční řád

   Sjezd ČLK uložil představenstvu povinnost uveřejňovat na svých webových stránkách spolu se zprávou auditora rozbor hospodaření centra ČLK i jednotlivých okresních sdružení, a to za období pět let zpět.

   V souladu s tímto usnesením XXVI. Sjezdu ČLK předkládá prezident ČLK Dr.Kubek návrh novely SP-17, která upravuje pravidla jednotného zveřejňování informací o hospodaření centra i OS ČLK na internetu.

Představenstvo schvaluje novelu SP-17.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                14

proti :             0

zdržel :           3                                                        Návrh byl přijat

 

Ekonomické oddělení ČLK vypracovalo pro centrum ČLK i pro OS ČLK společnou osnovu pro zveřejňování informací o hospodaření na internetu.

Představenstvo schvaluje metodický pokyn pro OS ČLK, jehož přílohou je osnova pro rozbor hospodaření, který bude v souladu s usnesením sjezdu ČLK zveřejňován na internetu.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK

   Cenu prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů obdržela 15.11.2012 primářka MUDr. Štěpánka Čapková – vedoucí dětského dermatologického oddělení FN Motol.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

XXVII. Sjezd ČLK

  Představenstvo schvaluje termín konání XXVII. Sjezdu ČLK, který se bude konat ve dnech 16. a 17.11.2013.

Hlasování – přítomno 17 hlasujících:

pro:                11

proti :             5

zdržel :           1                                                        Návrh byl přijat

 

   V souladu s usnesením sjezdu tajemník Dr. Jiří Mach přednesl dvě nabídky možnosti pořádání sjezdu – Olomouc a Pardubice. Podrobnější podklady o těchto možnostech konání sjezdu budou předloženy představenstvu na příštím zasedání.

   Eventuální další nabídky nutno předložit nejpozději do 13. 12. 2012. Podmínky, které musí nabídky splňovat, upřesní zájemcům paní Šťastná, ředitelka kanceláře ČLK.

 

4) Blok VR

 

Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 8.11.2012.

 

Rezidenční místa pro rok 2013

   VR ČLK doporučila ministerstvu zdravotnictví, aby pro rok 2013 byla přiznána podpora na celou dobu specializačního vzdělávání oborům praktické lékařství pro dospělé a praktické lékařství pro děti a dorost.

 

  Dr. Mrozek informoval o opatřeních, která učinil za účelem zajistit včasné vypracovávání odborných posudků za přijatelné ceny.

 

Představenstvo na návrh Dr. Mrozka schvaluje prominutí platby za vypracování odborného posudku pro OS ČLK Praha 7.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

5) Blok tajemníka ČLK

 

Informace o počtu nových členů ČLK

    V říjnu 2012 bylo přijato celkem 252 lékařů:

     z toho bylo           47 lékařů se státní příslušností SR,

                            24 lékařů s jinou státní příslušností,

                            27 lékařů se slovenskou LF,

           13 lékařů se zahraniční LF.

V tomto období byly 4 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.

V roce 2012 dosud požádalo celkem 306 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.

 

 

SP - 20 O postupu při vydávání potvrzení o profesní bezúhonnosti členů ČLK

  Tajemník Dr.Jiří Mach předkládá technickou novelu SP-20.

Představenstvo schvaluje novelu SP-20.

Hlasování – přítomno 17  hlasujících:

pro:                17

proti:                          0

zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

 6) Licence

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 14 hodin.

 

 

   Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince od 9:00 hodin v kanceláři ČLK v Praze, poté bude následovat porada předsedů OS ČLK od 15:00 rovněž v kanceláři centrální ČLK v Praze. Večer pak od 19:00 hodin proběhne tradiční vánoční koncert v Chrámu Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

 

   V roce 2013 se první zasedání představenstva bude konat v sobotu 12. ledna 2013 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK v Praze. 

Zapsala:          Hanka Matějková

Schválil:          MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK