Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání centrálního představenstva 15.5.2014

21. 5. 2015

Zápis z jednání představenstva ČLK,

konaného dne 15. května 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr. Mach Ota, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Němeček, MUDr. Ningerová, MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr. Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.

Omluveni: MUDr. Dernerová, MUDr. Musil, MUDr. Trnka, MUDr. Vodochodský.

Přizváni: MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MUDr. Sojka.

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. Přítomno 13 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu

 

 

2) Jednání a informace

 

Přístrojová komise Mz

Představenstvo se seznámilo se zápisem z jednání, které se konalo 20.4.2015.

O podrobnostech informoval Dr. Tomek, který v komisi ČLK zastupuje. Příští jednání komise se uskuteční 11.6.2015.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Akční plány Mz k agendě Zdraví 2020

Česká lékařská komora obdržela v uplynulých dnech z Ministerstva zdravotnictví ČR k rychlému připomínkování celkem 13 tzv. akčních plánů, které jsou rozpracováním dokumentu Zdraví 2020. ČLK vnímá, že hlavním cílem těchto dokumentů je umožnit čerpání finančních prostředků z programů EU.

Předložené materiály jsou velmi obecné, což prakticky znemožňuje jejich připomínkování. ČLK programy v obecké rovině podporuje a ráda by se účastnila přípravy konkrétních projektů, které s podporou EU budou z těchto akčních plánů vycházet. Za svoji zásadní prioritu považujeme další rozvoj Českou lékařskou komorou organizovaného a garantovaného celoživotního vzdělávání lékařů.

Dr. Kubek informoval o tomto stanovisku ČLK hlavního hygienika náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Valentu, který je tuto agendu zodpovědný.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat

 

Dr. Říhová se připojila k jednání představenstva v 9:25 hodin, přítomno je 14 členů představenstva.

 

Zákon o veřejných neziskových nemocnicích

Závazek prosazení zákona o veřejných neziskových nemocnicích je součástí, jak koaliční smlouvy, tak programového prohlášení vlády, která se zavázala návrh zákona předložit během roku 2015 tak, aby mohl nabýt účinnosti v roce 2016.

Právní kancelář ČLK vypracovala pro ministerstvo zdravotnictví návrh zákona o neziskových nemocnicích. Neziskové nemocnice by měly být daňově zvýhodněny, měly by mít jistotu smluvních vztahů se všemi zdravotními pojišťovnami. Na druhé straně by měly mít povinnost zveřejňovat své obchodní smlouvy, a to včetně jednotkových cen veškerého nakupovaného zboží a služeb a měly by povinnost respektovat tarifní platové tabulky.

Vzhledem k tomu, jako pomalu postupují práce na přípravě zákona, je v současnosti již velmi nepravděpodobné, že by vláda splnila svůj závazek a zákon nabyl účinnosti k 1.1.2016. Jediným oficiálním dokumentem předloženým dosud ministerstvem zdravotnictví je věcný záměr, který však neodpovídá očekáváním do zákona vkládaným.

Dr. Kubek informoval na jednání dne 30.4.2015 legislativní náměstkyni Mz Mgr. Arnoštovou o zásadním nesouhlasu ČLK s  ministerstvem zdravotnictví předloženým návrhem věcného záměru zákona o veřejných zdravotnických organizacích, který neodpovídá zákonu o veřejných neziskových poskytovatelích lůžkové zdravotní péče, který je součástí plánu legislativních prací vlády na rok 2015 a který by měl být ze strany ministerstva zdravotnictví předložen vládě v červnu 2015. Podle stanoviska vedení ministerstva je zveřejněný dokument již překonaný. Žádný nový materiál však k jednání předložen nebyl.

ČLK navrhuje vytvoření pracovní skupiny vedené ministrem zdravotnictví a se zastoupením ministerstva financí a ministerstva práce. Komora je připravena účastnit se práce takové komise.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

Dr. Ningerová se připojila k jednání představenstva v 9:45 hodin, přítomno je 15 členů představenstva.

 

Návrh novely zákona o zbraních a střelivu

Ministerstvo vnitra předložilo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

Z analýzy právní kanceláře ČLK vyplývá, že zákon počítá s novou povinností lékařů získávat si informace o pacientech z Centrálního registru zbraní.

- Nově zákon odkazuje na zákon o specifických zdravotních službách – tj. posudek bude i nadále vydávat registrující lékař.

- Nově možnost policie zjistit, kdo je registrujícím (posuzujícím lékařem), nemá-li držitel registrujícího lékaře, může policie určit, který lékař posudek provede.

- Zjistí-li nebo nabyde-li lékař podezření, že pacient trpí nemocí, vadou či stavem vylučujícím nebo omezujícím zdravotní způsobilost, má být oprávněn ověřit v Centrálním registru zbraní, zda se jedná o držitele zbrojního průkazu a informuje posuzujícího lékaře.

- Pokud pacient v souvislosti s nakládáním se zbraní může bezprostředně ohrozit život či zdraví vlastní anebo jiných osob, má být lékař povinen ověřit v Centrálním registru zbraní, zda se jedná o držitele zbrojního průkazu. Je-li držitelem zbraně, vzniká oznamovací povinnost policii a informuje posuzujícího lékaře.

- Stejně jako dříve, má-li policie pochybnosti o zdravotní způsobilosti, může požádat posuzujícího lékaře o přezkoumání způsobilosti ve lhůtě 1 měsíce, nestanoví-li policie jinou lhůtu.

- Pokud posuzující lékař zjistí změnu zdravotního stavu vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost, je povinen vydat nový posudek, předá jej současně policii, případně zaměstnavateli. Je-li potřeba odborných vyšetření, i o tomto informuje policii a uvede závěr, zda ohrožuje na životě nebo zdraví v případech držení zbraně sebe či jiné osoby.

Shrnutí:

Zákon nově zřizuje povinnost Mz ČR poskytovat informace o tom, kdo je registrujícím lékařem držitele zbrojního průkazu.

Zákon nově přenáší odpovědnost na všechny lékaře v případech pochybnosti o zdravotní způsobilosti držitele zbrojního průkazu. Každý lékař by měl znát prováděcí předpis, který stanoví nemoci, vady či stavy vylučující zdravotní způsobilost k držení zbrojního průkazu. Má-li pacient takovou vadu, automaticky by měl do registru nahlédnout a postupovat dle zákona o zbraních. Klade se velký důraz na znalost tohoto zákona, navíc zákon předpokládá, že lékař vyloučí držení průkazu nahlédnutím do registru. Taktéž v případech změny zdravotního stavu, vyžádá-li si lékař další odborná vyšetření, zákon ukládá posuzujícímu lékaři povinnost uvést závěr, zda držitel může či nemůže představovat ohrožení svého života či zdraví, přičemž nebude mít v daném okamžiku k dispozici výsledky odborných vyšetření.

Přestupky:

- Posuzující lékař se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 20a) odst. 4 nevydá nový posudek o zdravotní způsobilosti anebo jej nezašle příslušnému útvaru policie nebo neinformuje příslušného zaměstnavatele.

- Lékař se dopustí přestupku tím, že

a) u pacienta, u něhož zjistí, že jeho zdravotní stav může v souvislosti s nakládáním se zbraní představovat bezprostřední ohrožení jeho života nebo zdraví anebo života nebo zdraví jiných osob, neprovede oznámení podle § 20a) odst. 2, nebo

b) v rozporu s § 20a) odst. 3 nezajistí ve stanovené nebo určené lhůtě provedení lékařské prohlídky nebo odborného vyšetření.

Za výše uvedené přestupky hrozí lékaři pokuta až do výše 20 000,- Kč.

Dr. Mach informoval o důsledku změn novely zákona o zbraních a střelivu, která platí od 1.7.2014, a prodloužila dobu mezi povinnými periodickými prohlídkami držitelů zbrojních průkazů na 10 let respektive 5 let.

Připomínky ČLK s podporou právní kanceláře zpracuje MUDr. Mach.

Představenstvo ČLK odmítá návrh ministerstva vnitra, aby lékaři byli povinni prostřednictvím centrálního registru kontrolovat, zda jejich pacienti jsou či nejsou držiteli zbrojního průkazu.

Pro představenstvo ČLK není přijatelné, aby stát respektive Policie ČR přenášely své povinnosti na lékaře. ČLK nabízí ministerstvu vnitra spolupráci při přípravě novely zákona o zbraních a střelivu.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2016

Dohodovací řízení bylo zahájeno 1.4.2015.

ČLK vyzvala soukromé lékaře, aby dali plnou moc ČLK-o.s., pokud si v jednáních přejí být zastupováni komorou. Možnost prosazování zájmů členů komory je úměrná počtu plných mocí, kterými bude ČLK-o.s. disponovat.

Dr. Říhová zastupující ČLK je členkou mandátové komise, kterou i nadále vede Mgr. Uher (SPL). Z jednání mandátové komise vyplývá, že z celkového počtu 3 343 platných plných mocí v segmentu ambulantních specialistů Sdružení ambulantních specialistů (SAS) disponuje 1 176 a ČLK-o.s. 1 210. Komora se tak v tomto segmentu stala nejsilnějším zástupcem poskytovatelů.

Přípravní fáze DŘ začala 1.5.2015.

Dr. Říhová informovala, že ambulantní specialisté jednali o společném postupu 12.5.2015 v prostorách ČLK, první jednání s pojišťovnami se uskuteční 19.5.2015. Koordinátorem segmentu AS je Dr. Jojko zastupující SAS.

Dr. Němeček informoval, že jednání praktických lékařů s pojišťovnami bude zahájeno 20.5.2015.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

3) Vnitřní činnost

 

Aktuální informace o stavu prací na registru členů ČLK

Představenstvo v dubnu 2014 schválilo, že firma ISSA přeprogramuje registr ČLK na operační systém CentOS 06 s deklarovanou podporou výrobcem do roku 2020. Předpokládaná cena za tuto práci bude 385 000,- Kč + DPH.

Představenstvo v červnu 2014 schválilo redesign registru ČLK, který provede firma ISSA za cenu 130 000,- Kč + DPH.

Za realizaci projektu zodpovídal tajemník Dr. Jiří Mach. Po jeho rezignaci pověřil prezident ČLK Mgr. Valáška zodpovědností za vedení a bezpečnost registru ČLK a jednáním s firmou ISSA jménem ČLK.

Ing. Noga prezentoval představenstvu novou strukturu, funkce a design registru ČLK v podobě připravované firmou ISSA. S obdobnou prezentací budou seznámeni účastníci porady administrativních pracovníků ČLK, která se koná 1. – 2. 6. 2015 v Nesuchyni.

Představenstvo bere informace na vědomí.

 

 

Přístup do registru členů ČLK

Představenstvo přijalo následující rozhodnutí:

Automaticky budou deaktivovány přístupové účty do registru členů těch uživatelů, kteří přístupové údaje nepoužili po dobu delší než 6 měsíců od posledního přihlášení, případně nepoužili přihlašovací údaje po dobu 1 měsíce ode dne vytvoření nového účtu. Rovněž představenstvo pro úplnost uvádí, že přístupové údaje budou vytvořeny poté, co kancelář ČLK v Olomouci obdrží dokument obsahující zásady pro přístupové údaje a nakládání s nimi podepsaný uživatelem. Kancelář ČLK v Olomouci akceptuje žádosti o zřízení nového účtu signované pouze předsedou příslušného OS ČLK, přičemž žádost musí obsahovat úplné jméno a příjmení uživatele, jeho kontaktní údaje (e-mail, telefon), důvod pro zřízení a rozsah přístupu do registru členů. V případě žádosti o zrušení přístupu je nutno uvést konkrétní datum pro deaktivaci příslušných přihlašovacích údajů.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

Účetní software ČLK

Mgr. Valášek podal informaci o průběhu příprav přechodu ČLK a OS ČLK na aktualizovanou verzi účetního softwaru od firmy WinDUO.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Informace o počtu nových členů ČLK

V dubnu 2015 bylo přijato celkem 41 lékařů:

z toho bylo 16 lékařů se státní příslušností SR,

2 lékaři s jinou státní příslušností,

8 lékařů se slovenskou LF,

1 lékař se zahraniční LF.

V tomto období byly 3 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.

V roce 2015 dosud požádalo celkem 158 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.

 

 

Zpráva o činnosti Etické komise ČLK

Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Etické komise ČLK dne 23.4.2015, který předložila její předsedkyně Dr. Stehlíková.

Hlasování – přítomno 15 hlasujících:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

2) Jednání a informace - pokračování

 

Platba za státní pojištěnce

Ministr Němeček předkládá do vlády návrh na zvýšení platby za státní pojištěnce ze současných 845,- Kč na 904,- Kč za měsíc. Toto navýšení by mělo přinést systému veřejného zdravotního pojištění navíc 4,3 mld. Kč ročně. Ministr návrh zdůvodňuje zejména nutností řešit katastrofální personální situaci – nedostatek lékařů a zdravotních sester.

ČLK zdůrazňuje nutnost zvýšení plateb státu za tzv. státní pojištěnce, a proto podporuje aktivitu Ministerstva zdravotnictví ČR. Avšak ministerstvem navrhované zvýšení vyměřovacího základu ze současných 6 259,- Kč na 6 695,- Kč a tomu odpovídající zvýšení měsíční platby pojistného ze současných 845,- Kč na 904,- Kč považuje za nedostatečné.

ČLK navrhuje stanovit do zákona povinnost státu odvádět pojistné za tzv. státní pojištěnce ve výši 13,5% z poloviny tzv. všeobecného vyměřovacího základu, který pro letošní rok činí 25 903,- Kč. V případě roku 2016 při predikci nárůstu všeobecného vyměřovacího základu o 2,16 % by šlo o polovinu z částky 26 781,- Kč, a pojistné by tak činilo 1 808,- Kč.

ČLK si je vědoma skutečnosti, že jakkoliv je tento požadavek zcela oprávněný, znamenal by skokový nárůst pojistného zátěž pro státní rozpočet. Navrhuje tedy stanovit zákonem účinnost této změny od 1.1.2018.

V přechodném období let 2016 a 2017 by nadále výši platby stanovila vláda svým nařízením. Pro rok 2016 navrhujeme, aby vyměřovací základ odpovídal minimální mzdě, tedy částce 9 200,- Kč a platba za tzv. státní pojištěnce by činila 1 242,- Kč měsíčně.

Dr. Kubek informoval o svém jednání s náměstkem ministra financí Gregorem, který zodpovídá za přípravu Státního rozpočtu, dne 6.5.2015. Podle náměstka Mf po schválení deficitu v maximální výši 70 mld. Kč ve státním rozpočtu pro rok 2016 nejsou žádné peníze umožňující valorizaci platby za státní pojištěnce.

Dr. Kubek informoval o svém jednání s ministrem financí Ing. Babišem a jeho náměstkem Gregorem dne 14.5.2015. Předmětem jednání byly možnosti valorizace platby za státní pojištěnce a plnění koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

Dr. Mrozek se připojil k jednání představenstva v 11:30 hodin, přítomno je 16 členů představenstva.

 

Novela zákona o uznávání odborné kvalifikace cizinců

Ministerstvo školství připravilo novelu zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států EU, která současně novelizuje též zákon č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů. Cílem je implementace novely EU o uznávání odborných kvalifikací z roku 2005, která byla novelizována směrnicí 2013/55/EU.

ČLK uplatnila následující připomínky:

- ČLK požaduje, aby v rámci úpravy tzv. výstražného mechanismu byly profesní komory explicitně uvedeny mezi subjekty, kterým jsou soudy a jiné orgány povinny zasílat informaci o svém rozhodnutí o zákazu či omezení práva výkonu povolání pro člena dané komory.

Tuto připomínku Mš neakceptovalo. ČLK o možnostech jejího prosazení bude jednat i nadále.

Novela EU směrnice při definování minimálních požadavků na délku studia pro získání odborné způsobilosti lékaře místo formulace „6 let nebo nejméně 5 500 hodin v prezenčním studiu“ obsahuje formulaci „5 let a nejméně 5 500 hodin v prezenčním studiu“. Ministerstvo školství tuto změnu chybně interpretuje tak, že navrhuje zkrátit minimální dobu prezenčního studia na 5 let, a to bez současného požadavku na minimálně 5 500 hodin v prezenčním studiu. ČLK s tímto návrhem zásadně nesouhlasí a upozorňuje na jeho nekompatibilitu s evropskou směrnicí.

- ČLK navrhuje, aby se odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře v ČR získávala absolvováním nejméně 6 let prezenčního studia v rozsahu nejméně 5500 vyučovacích hodin. Případně jako kompromisní návrh, aby se odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře získávala absolvováním nejméně 5 let prezenčního studia v rozsahu nejméně 5500 vyučovacích hodin.

Tuto připomínku Mš akceptovalo a délka studia medicíny by měla zůstat 6 let.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Národní zdravotní informační systém

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely zákona č. 372/2012 Sb., o zdravotních službách, který by měl představovat právní rámec pro vytvoření Národního zdravotního informačního systému (NZIS) vedeného Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Prezident ČLK s podporou právníků opakovaně jednal s ředitelem ÚZIS Dr. Duškem o návrhu i o možnostech spolupráce mezi ÚZIS a komorou, která vede registr lékařů. Součástí NZIS má totiž být též registr zdravotníků, který by měl komunikovat s Registrem lékařů vedeným ČLK. Text navrhovaného zákona je však příliš obecný, a ČLK vyjádřila opakovaně pochybnosti, zda je slučitelný s výhrady Ústavního soudu, který v minulosti NZIS v podobě předložené ministerstvem zakázal. O výhradách ČLK informoval Dr. Kubek ministra Němečka i ředitele ÚZIS na společném jednání 10.3.2015.

Zatím naposled dne 24.3.2015 jednali prezident ČLK a ředitel ÚZIS za přítomnosti právníků obou stran o právních aspektech plánovaného Registru zdravotníků dne 24.3.2015.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) návrh novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, odmítl jako celek a vyzval ministerstvo zdravotnictví k jeho přepracování z důvodu, že návrh novely porušuje legislativní pravidla vlády, neboť postrádá zhodnocení dopadů navrhovaných legislativních změn ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. Mz totiž v návrhu nepopsalo obsah, dopady i rizika změn ve zpracování osobních údajů. Novela zákona mj. odstraňuje povinnost anonymizace údajů a zavádí nové registry v rámci Národního zdravotního informačního systému (NZIS), aniž by vysvětlila, proč má být toto nové zpracování osobních údajů v dané podobě zavedeno a v čem předkladatel spatřuje jeho účelnost. Odůvodnění návrhu se ani podrobněji nezamýšlí nad podstatnými provozními detaily mechanismu NZIS, jako např.  plošné využívání rodných čísel oproti bezpečným agendovým identifikátorům či předávání údajů v rámci resortu zdravotnictví.
Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Jednání prezidentů profesních komor s představiteli vlády ČR

Dr. Kubek informoval o druhém jednání prezidentů profesních komor s představiteli Vlády ČR, kterého se účastnil dne 29.4.2015 spolu s viceprezidentem Dr. Mrozkem. Jednání vedl předseda Legislativní rady vlády ministr Dienstbier.

Na základě výzvy ministra Dienstbiera zaslal prezident ČLK jako podklad pro jednání analýzu současných kompetencí ČLK, co by profesní lékařské samosprávy, s návrhy na jejich rozšíření.

Z informací poskytnutých profesními komorami připravil Úřad vlády přehled o činnosti a organizačním uspořádání 12 profesních komor zřízených v ČR zákonem.

Příští zasedání v obdobném formátu je plánováno na konec června 2015.

V návaznosti na jednání pořádá Úřad vlády pracovní seminář k RIA a CIA dne 27.5.2015. Za ČLK se ho zúčastní právníci Mgr. Valášek a Mgr. Máca.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Personální vyhláška

Mz zřídilo pracovní skupinu k novele vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. První jednání této pracovní skupiny se uskutečnilo 5.2.2015 a ČLK na něm zastupovali Dr. Mrozek a Dr. Kubíček. Zároveň byly vytvořeny dílčí pracovní skupiny pro laboratorní služby (ČLK zde zastupuje Dr. Musil) a pro lůžkovou péči.

Dr. Mrozek informoval ministerstvo o stanovisku ČLK, která postrádá obecnou diskusi a dohodu o struktuře vyhlášky. ČLK nadále preferuje posuzování lůžkových zařízení jako celku, který obsahuje lůžkovou část, příjmovou ambulanci, zákrokové a operační sály, přičemž počet personálu by měl být definován na tuto jednotku s možností modulového přidávání či ubírání. ČLK zároveň nepovažuje za vhodné, aby byl počet personálu v desetinných číslech pracovních úvazků. ČLK upozorňuje, že vyhláška neřeší personální obsazení zdravotnických zařízení lékaři v době ÚPS, kdy tito lékaři zároveň zajišťují další služby např. ambulantní. Vyhláška stanoví pouze počet lékařů a zdravotnických pracovníků na určitý počet lůžek, aniž by zohledňovala skutečný provoz zdravotnického zařízení, kdy lékaři musí zároveň zajišťovat zdravotní péči na ambulancích, případně operačních sálech, v důsledku čeho často zůstávají vlastní lůžková oddělení bez fyzické přítomnosti lékaře.

ČLK upozorňuje, že cílem současné vyhlášky č. 99/2012 Sb. byla legalizace nedostatečného personálního vybavení nemocnic. Minimální počty personálu požadované vyhláškou představují z pohledu manažerů zdravotnických zařízení ekonomické optimum, neboť pojišťovny při úhradě zdravotní péče lepší personální vybavení zdravotnických zařízení nezohledňují. Vyhláška ve svém současném znění nezajišťuje ani plnění podmínek uložených dalšími právními normami, např. zákoníkem práce.

Dr. Mrozek informoval o jednání pracovní skupiny, kterého se účastnil 15.5.2015.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Novela zákona o specializačním vzdělávání lékařů

Představenstvo po podrobné diskusi vyslovilo na svém zasedání 24.4.2015 souhlas s dosavadním postupem viceprezidenta Dr. Mrozka a prezidenta Dr. Kubka při jednáních o novele zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů.

Dr. Mrozek a Dr. Kubek pokračují v jednáních s ministerstvem zdravotnictví o připomínkách, které ČLK k návrhu zákona uplatnila. Další jednání s ministrem Němečkem a představiteli vysokých škol je plánováno na 18.5.2015.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

Nominace zástupců ČLK do aprobačních komisí

Aprobační komise jsou poradním orgánem Mz zřizovaným dle § 34 zákona č. 95/2004 Sb. Každý lékař, který by chtěl pracovat v ČR a přitom získal vzdělání na LF mimo EU, musí v ČR vykonat aprobační zkoušku na úrovni státních závěrečných zkoušek. Ministerstvo vyzvalo ČLK, aby do 30.6.2015 nominovala své zástupce za obory: vnitřní lékařství, gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie.

Představenstvo schválí nominace s přihlédnutím k doporučením daným VR ČLK na svém zasedání 18.6.2015.

Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

4) Zahraniční činnost

 

Zasedání EJD – Vídeň 7.-9.5.2015

Plenárního zasedání evropské organizace mladých lékařů (EJD) se za ČLK účastnil Dr. Šindler, který podal informaci představenstvu.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

Dr. Říhová opustila jednání v 12:30 hodin, přítomno je 15 členů představenstva.

 

118. sjezd Německé lékařské komory – Frankfurt 11.-13.5.2015

Prezident ČLK Dr. Kubek se na pozvání prezidenta Německé spolkové lékařské komory Dr. Montgomeryho účastnil ve dnech 11.-13.5.2015 v pořadí již 118. Sjezdu Německé lékařské komory. Jednání se účastnili zahraniční hosté z celkem 26 zemí.

V rámci sjezdu proběhlo též zasedání prezidentů středoevropských a východoevropských komor (ZEVA), jehož cílem byla přípravě zasedání ZEVA v září 2015 v Albánii.

V rámci sjezdu se uskutečnilo setkání prezidentů lékařských komor států skupiny V4 s představiteli Ukrajinské lékařské asociace, které se snaží prosadit vznik lékařské komory na Ukrajině.

Představenstvo bere informaci na vědomí.

 

 

5) Blok VR

 

Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 14.5.2015.

 

 

6) Licence

 

 

7) Různé

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:45 hodin.

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 18 června 2015 od 9:00 hodin v hotelu Fabrica v Humpolci a od 15:00 na ně bude navazovat porada předsedů OS ČLK.

 

 

 

Zapsala: Hana Matějková

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK