Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. 10. 2008

Zápis z jednání  Představenstva ČLK

 

konaného v Kanceláři ČLK Praha dne 18. října  2008

 

 

Přítomni:       MUDr. Kubek , MUDr. Kinšt,  MUDr. Knajfl, MUDr. Klanica , MUDr. Krbušek,   MUDr. Mach , MUDr. Němeček, MUDr. Pětivlas , MUDr. Rybová, MUDr. Říhová , MUDr. Sedláček , MUDr. Spousta , MUDr. Šindler , MUDr. Tocháček, MUDr. Vraná.

 

 

Omluveni:      MUDr. Hledíková, MUDr. Liehne, MUDr. Herman, MUDr. Moravec

 

 

Přizváni:        MUDr. Vedralová,  Mg. Aleš Buriánek, Mgr. Máca, MUDr. Sojka , MUDr. Mrozek         

 

 

                                   

 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9.00 hodin. Přítomno 12 členů představenstva. Představenstvo je usnášení schopné.

 

 

1)      Připomínky k minulému zápisu

 

 

- bez připomínek

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   Vnitřní činnost

 

 

 

 

 

Informace o průběhu sporu České lékařské komory s Vítem Hrachovským,

 

 

IČ 75727366, Komenského 541, 696 62  Strážnice

 

 

Žaloba o zaplacení byla podána dne 27.3.2007 na částku 921.559,80 Kč s příslušenstvím. Soud ve věci vydal platební rozkaz dne 24.7.2007 sp. zn. 25 Cm 63/2007-23, kterým je uloženo žalovanému zaplatit částku ve výši 921.559,80 Kč s příslušenstvím a náklady právního zastoupení ve výši 103.904,50 Kč (včetně soudního poplatku).

Žalovaný podal proti platebnímu rozkazu odpor dne 24.8.2007. Usnesením ze dne 13.9.2007 soud odpor odmítl pro opožděné podání. Na základě pravomocného rozsudku byl soudu podán návrh na exekuci proti Vítu Hrachovskému ohledně částky 921 559,80 Kč. se zákonným úrokem z prodlení od 1.1.2007 do zaplacení (zákonný úrok se mění každých 6 měsíců podle repo sazby ČNB a činí okolo 10% z dlužné částky ročně). Dále uplatňujeme 103 904,50 Kč. za náklady právního zastoupení ČLK v původním řízení a 33 879,- Kč za náklady právního zastoupení při sepsání návrhu na exekuci. Právní oddělení ČLK očekává, že soud exekuci nařídí.

Představenstvo vzalo na vědomí informaci o průběhu sporu České lékařské komory s Vítem Hrachovským.

 

 

 

 

 

 

Příprava XIII. plesu lékařů českých

 

 

XIII. ples lékařů českých se bude konat v sobotu 31.1.2009 v paláci Žofín v Praze za spolupořadatelství ČLK a LOK-SČL.

 

 

Představenstvo ČLK jednalo o pracovní verzi návrhu programu.

 

 

- Smlouva o krátkodobém podnájmu prostor paláce Žofín za účelem konání společenské akce „XIII. Ples lékařů českých“

 

 

Představenstvo ČLK smlouvu schvaluje.

 

 

Hlasování:

 

 

pro:    11

 

 

proti:   0

 

 

zdržel: 1                                                         Návrh byl přijat.

 

 

 

 

 

Dr. Říhová se připojila k jednání představenstva v 9.15 hod., přítomno je 13 členů představenstva.

 

 

 

 

 

Dr. Sedláček se připojil k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 14 členů představenstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva oddělení vzdělávání o činnostiDr.Ptáček

 

 

Za období od nabytí účinnosti novely SP-16 ( od 22.1.2008 ) do 10.10.2008 byl příjem za registraci a prezentaci z akcí pořádaných centrální ČLK  804 000,- Kč.

 

 

 

 

 

Centrální ČLK - Přehled vzdělávacích akcí

 

 

 

 

 

2007

 

 

2008 ( do 10.10.)

 

 

Pořádané

 

 

54

 

 

79

 

 

Garantované

 

 

185

 

 

257

 

 

 

 

 

OS ČLK – Přehled vzdělávacích akcí

 

 

 

 

 

2007

 

 

2008  ( do 10.10. )

 

 

Pořádané

 

 

139

 

 

130

 

 

Garantované

 

 

731

 

 

453

 

 

 

 

 

Představenstvo bere na vědomí zprávu oddělení vzdělávání o činnosti a o příznivém efektu SP č. 16 na rozvoj celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK. Ze zprávy vyplývá, že dochází k nárůstu počtu akcí nejenom pořádaných centrální ČLK, ale i garantovaných centrální ČLK.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce s nakladatelstvím Grada

 

 

Edice Celoživotního vzdělávání ČLK - Nakladatelství Grada vytvoří zvláštní edici odborných lékařských publikací. V této edici budou vycházet publikace navržené a nebo schválené Radou vzdělávání ČLK. Edice bude primárně určena pro celoživotní vzdělávání lékařů.

 

 

Elektronické vzdělávání lékařů – Grada finanční podpoří projekt e.learnig ČLK.

 

 

Další oblasti spolupráce – slevové kupony pro účastníky kurzů pořádaných ČLK, publikace pro účastníky některých akcí zdarma.

 

 

- Rámcová smlouva o spolupráci mezi ČLK a firmou Grada Publishing a.s.

 

 

Představenstvo smlouvu schvaluje.

 

 

Hlasování:

 

 

pro:     13

 

 

proti:     0

 

 

zdržel:   1                                                       Návrh byl přijat.

 

 

- Rámcová smlouva o spolupráci mezi ČLK a firmou Grada Publishing a.s. v oblasti                e-learningu

 

 

Představenstvo smlouvu schvaluje.

 

 

Hlasování:

 

 

pro:      13

 

 

proti:     0

 

 

zdržel:   1                                                       Návrh byl přijat.

 

 

- Rámcová dohoda o další spolupráci mezi ČLK a firmou Grada Publishing a.s.

 

 

Představenstvo dohodu schvaluje.

 

 

Hlasování:

 

 

pro:    13

 

 

proti:    0

 

 

zdržel:  1                                                        Návrh byl přijat.

 

 

 

 

 

Dr. Klanica se připojil k jednání představenstva v 9.40 hod., přítomno je 15 členů představenstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK – Perspektivy v celoživotním vzdělávání lékařů

 

 

Představenstvo schvaluje věcný záměr a rozpočet akce, která se bude konat 27.11.2008 od 17:00 v Břevnovském klášteře. V rámci semináře bude poprvé udělena „Cena prezidenta ČLK za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů“.

 

 

Hlasování:

 

 

pro:     15

 

 

proti:     0

 

 

zdržel:   0                                                       Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Smlouva o spolupráci se společností  Karlovarské minerální vody, a.s.

 

 

Představenstvo schvaluje smlouvu o spolupráci se společností KMV a.s.

 

 

Hlasování:

 

 

pro:     15

 

 

proti:     0

 

 

zdržel:   0                                                       Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční koncert

 

 

Tradiční vánoční koncert se bude konat v pátek 12.12.2008 po poradě předsedů OS ČLK od 21:00 v chrámu Sv.Mikuláše na Staroměstském náměstí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava XXII. Sjezdu ČLK

 

 

- Program sjezdu

 

 

Představenstvo schvaluje návrh programu sjezdu.

Hlasování:

 

 

pro:      15

 

 

proti:      0

 

 

zdržel:    0                                                      Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

- Návrhy na členy pracovních orgánů sjezdu

 

 

Mandátová komise: Tocháček, Rybová, Krbušek

Návrhová komise: Sedláček, Spousta, Jiří Mach

Volební komise: Říhová, Knajfl, Šindler

Pracovní předsednictvo: Vraná, Herman, Stehlíková, Pětivlas, Klanica                            

Hlasování:

 

 

pro:     15

 

 

proti:     0

 

 

zdržel:   0                                                       Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

- Organizace voleb viceprezidenta ČLK

Představenstvo schvaluje návrh na organizaci voleb viceprezidenta                                  

 

 

Hlasování:

 

 

pro:     15

 

 

proti:     0

 

 

zdržel:   0                                                       Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

- Organizace voleb Revizní komise ČLK a Čestné rady ČLK

 

 

V souladu s § 2 odst. 5 SP-2 představenstvo doporučuje mandátový způsob volby podle regionálního principu.

Hlasování:

 

 

pro:      15

 

 

proti:      0

 

 

zdržel:    0                                                      Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh novely SP č. 2 – Volebního řádu

 

 

Představenstvo schvaluje novou jednoznačnější formulaci § 2 odst. 4) SP -2. Tento návrh bude předložen delegátům sjezdu.

 

 

Hlasování:

 

 

pro:      15

 

 

proti:      0

 

 

zdržel:    0                                                      Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   Jednání a informace

 

 

 

 

 

Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci povinného členství v ČLK

 

 

   Dr.Kubek informoval o jednání Ústavního soudu, kterého se účastnil.

Dne 25.5.2006 podala skupina 25 senátorů zastupovaná JUDr. Vašíčkem Ústavnímu soudu návrh na zrušení § 3 odst. 1) zákona č. 220/1991 Sb.

Na základě výzvy Ústavního soudu podala 1.2.2007 ČLK své vyjádření, v němž vyslovila zásadní nesouhlas s návrhem a vysvětlovala smysl existence profesní lékařské samosprávy s povinným členstvím.

Vedle ČLK byly k vyjádření Ústavním soudem vyzvány také Ministerstvo zdravotnictví ČR a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. Jak ministerstvo, tak odborový svaz návrh skupiny senátorů podpořily.

   Ústavní soud 14.10.2008 návrh skupiny senátorů zamítl s tím, že povinné členství lékařů v ČLK není neústavní. Proti tomuto konečnému rozsudku není žádný opravný prostředek.

 

 

 

   Ústavní soud při svém rozhodování posuzoval nejenom to, zda a jak Komora plní svoji funkci a povinnosti, ale jak z obsáhlého odůvodnění rozsudku vyplývá, vycházel ze zahraniční a mezinárodní judikatury, když srovnával ČLK s lékařskými komorami ostatních států EU.

 

 

 

   Soud konstatoval, že:

-   Česká lékařská komora vznikla legitimním způsobem tedy ze zákona.   

-   ČLK jako veřejnoprávní korporace vznikla z vůle státu, který na ni v souladu s principem subsidiarity delegoval část svých pravomocí. Nejde o občanské sdružení vzniklé z vůle občanů, a proto povinné členství v ČLK neomezuje právo občanů svobodně se sdružovat či nesdružovat.

-   Povinné členství v ČLK odpovídá v Evropě běžnému povinnému členství lékařů a příslušníků jiných svobodných povolání v komorách.

-   Profesní samosprávy zvyšují demokratičnost státu a posilují práva občanů při správě věcí veřejných.

-   ČLK vykonává profesní dohled nad lékaři ve veřejném zájmu.

-   Právo vydávat stavovské předpisy a závazná stanoviska má nejenom ČLK, ale také ostatní komory.

-  Rozhodnutí orgánů ČLK jsou přezkoumatelná soudem, což představuje dostatečnou pojistku.

-   Personální a disciplinární pravomoci vůči svým členům mají všechny profesní komory.

-   Účast ČLK ve výběrových řízeních a dohodovacích řízení je legitimní.

-  ČLK se řídí demokratickými principy, všichni členové mají rovné právo účastnit se profesní samosprávy.

-  ČLK legitimně zaujímá postoje k navrhovaným právním normám, k podmínkám výkonu lékařského povolání a k podmínkám, za kterých je realizováno základní právo všech lidí – právo na život a zdraví.

 

 

 

   Pokud by povinnost pro lékaře být členem Komory měla být v rozporu s Listinou základních práv a svobod, pak by tuto Listinu muselo porušovat 16 států Evropské Unie, v nichž je členství v lékařské komoře povinné. Pokud by povinné členství mělo být v rozporu s Ústavou, pak by jejím porušením muselo být rovněž povinné členství v osmi z celkem devíti v ČR existujících profesních komor. Na místo členství se totiž principem povinné registrace řídí jen komora advokátů.

   O účelovosti tohoto politicky motivovaného útoku na ČLK pak nejlépe svědčí skutečnost, že navrhovatelé požadovali zrušit povinné členství pouze v ČLK a nikoliv k komorách stomatologické a lékárnické, byť jsou všechny tři tyto zdravotnické komory zřizovány stejným zákonem.

   Rozhodnutí Ústavního soudu má zcela zásadní význam pro budoucnost profesní lékařské samosprávy v České republice.

   Rozhodnutí Ústavního soudu je sice definitivní, avšak nechrání ČLK, nás, před dalšími útoky ze strany politiků, kteří se budou snažit omezovat práva a kompetence Komory. Vzhledem k tomu, že stávající zákon č. 220/1991 Sb. není dokonalý, připravila ČLK vlastní návrh jeho novely, který nejenom nahrazuje povinné členství povinnou registrací, ale zejména posiluje kompetence Komory tak, aby ČLK mohla co nejlépe plnit své povinnosti vůči pacientům i lékařům.

 

 

 

 

 

 

Návrh zákona o odměňování lékařů

 

 

Dr. Kubek seznámil představenstvo s návrhem LOK-SČL:

 

 

   LOK-SČL požaduje přijetí speciálního zákona o odměňování lékařů, který by byl závazný pro všechny právnické i fyzické osoby zaměstnávající na území ČR lékaře. Zákon stanoví minimální nepodkročitelnou odměnu za práci lékaře jako x-násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v ČR dosažené podle údajů ČSÚ za předminulý kalendářní rok (PNM).

 

 

Při pracovním úvazku 1,0 by minimální mzda lékařů měla být následující:

 

 

- Lékař s pouhou odbornou způsobilostí: 1,5 x PNM

 

 

- Lékař s odbornou způsobilostí po absolvování základního kmene specializačního vzdělávání (dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění ): 2x PNM

 

 

- Lékař se specializovanou způsobilostí: 3x PNM

 

 

Zaměstnavatel může se zaměstnancem sjednat odměnu za práci vyšší.

 

 

 

 

 

Na návrh Dr. Kubka představenstvo stahuje tento bod z programu.

 

 

Hlasování:

 

 

pro:      15

 

 

proti:      0

 

 

zdržel:    0                                                      Návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh Mz na novelu z. 48/1997 Sb. – úhrady a ceny léků

 

 

Dr. Kubek seznámil představenstvo s připomínkami, které ČLK uplatnila k navrhované novele § 39 zákona o veřejném zdravotním pojištění, tedy k návrhu na změnu pravidel stanovování maximálních cen léčiv a jejich úhrad z veřejného zdravotního pojištění.

 

 

Dosavadní zákon stanoví, že výše úhrady se zjednodušeně řečeno stanoví podle nejnižší ceny, za kterou je daný lék prodáván v některé členské zemi EU. Ministerstvo navrhuje, aby se úhrada stanovila podle průměru 3 zemí. ČLK s tímto nesouhlasí, neboť podle odhadu bude takto stanovená úhrada cca o 5% vyšší. Vzhledem k objemu prodeje léčiv v ČR by se mohlo jednat o zvýšení nákladů pojišťoven na léky o cca 2 miliardy Kč za rok.

Ministr zdravotnictví informoval 9.10.2008 prezidenta ČLK že připomínky ČLK byly předány příslušnému odboru ministerstva.

Představenstvo vzalo informaci na vědomí.

 

 

Hlasování:

 

 

pro:          15

 

 

proti:          0

 

 

zdržel se:   0                                                   Návrh jednomyslně přijat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava zasedání CPME – Praha 12.-14.3.2009

 

 

Prezident ČLK požádal ministra zdravotnictví, aby v sobotu 14.3.2009 dopoledne v souladu se zvyklostmi vystoupil jménem hostitelské země na této konferenci prezidentů lékařských komor evropských zemí.

 

 

Dr. Kubek zároveň 23.9.2008 jménem prezidenta CPME prof. Michaela Wilkse požádal ministra zdravotnictví o pracovní schůzku během listopadu, nejpozději prosince letošního roku.

 

 

Představenstvo vzalo informaci na vědomí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Náborová kampaň zdravotní pojišťovny Agel

 

 

    Zdravotní pojišťovna Agel nabízí zdravotnickému zařízení uhradit 800 bodů při preventivní prohlídce v rámci prvního zaregistrování svého pojištěnce ve zdravotnickém zařízení. Takto se snaží motivovat praktické lékaře k tomu, aby své pacienty přesvědčovali k přestoupení k pojišťovně Agel. ČLK se obrátila na ministerstvo zdravotnictví s výzvou, aby jako orgán dozorující zdravotní pojišťovny věc prošetřilo a zjednalo nápravu.

Dr. Kubek seznámil představenstvo s dopisem ředitelky odboru pro dohled nad zdravotními pojišťovnami Ing. Jenšovské, z něhož vyplývá, že:

-  Mz upozornilo pojišťovnu Agel, že z prostředků veřejného zdravotního pojištění není možná úhrada výkonu č. 01901 – preventivní prohlídka při prvním zaregistrování pojištěnce ve zdravotnickém zařízení.

-  Mz následně vyzvalo pojišťovnu Agel, aby od podobných praktik upustila. Podle názoru Mz je úhrada preventivní péče možná pouze z fondu prevence. Zároveň však ale není zakázána úhrada prevence nebo i jiných výhod pro pojištěnce (dětské autosedačky, pleny, antikoncepce… ) z prostředků třetího subjektu, kterým je v tomto případě skupina Agel a nikoliv zdravotní pojišťovna Agel.

Představenstvo vzalo informaci na vědomí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o činnosti Etické komise

 

 

Dr. Pětivlas informoval o jednání Etické komise v záležitosti vztahu lékařů a farmaceutických firem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla spolupráce mezi lékaři a farmaceutickými firmami

 

 

Česká lékařská komora se jako člen CPME ( Standing Committee of European Doctors ) připojila k Deklaraci o spolupráci mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem, přijaté 9. dubna 2005 v Bruselu ( dokument CPME 2005/069) jako společný dokument CPME a EFPIA ( European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations  - Evropská federace farmaceutických firem a společností ).

Tato deklarace je v souladu s doporučením WHO, Světové zdravotnické asociace i směrnicemi EU (Direktiva 2001/83/EC doplněná Direktivou 2004/27/EC).

Spolupráce farmaceutického průmyslu a lékařů je nezbytná pro další rozvoj medicíny a lékařského poznání, a tím i pro prospěch pacienta.

Prospěch pacienta je prioritou lékařské profese, proto musí být lékaři ve svém rozhodování o léčbě vždy plně svobodní a nezávislí. 

Aby tato nezávislost byla zaručena musí být vztahy mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem veřejně jasné a kontrolovatelné.

Dokument CPME 2005/069 vznikl z potřeby stanovit společná pravidla spolupráce mezi lékaři a farmaceutickými firmami, která mohou sloužit jako doporučení na evropské i národní úrovni, a jejichž dodržování chrání lékaře i farmaceutické firmy před nařčením z neetického chování

Etická komise ČLK se problémem zabývala na svém zasedání 10.10.2008 a doporučuje buď dokument “Deklarace o spolupráci mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem“ publikovat mezi lékaři i na veřejnost v ČR spolu s upozorněním, že text je závazný i pro lékaře v ČR nebo přijmout Závazné stanovisko ČLK „Pravidla spolupráce mezi lékaři a farmaceutickými firmami“, jehož návrh vypracovala Etická komise ČLK tak, aby lépe odpovídal podmínkám v ČR. Schválení tohoto závazného stanoviska doporučuje Vědecká rada ČLK, která je projednala 16.10.2008. Platnost SP-10 Etický kodex zůstává nedotčena.

 

 

 

Představenstvo schvaluje závazné stanovisko ČLK č. 1/2008 „Pravidla spolupráce mezi lékaři a farmaceutickými firmami“.

 

 

Hlasování:

 

 

pro:           8

 

 

proti:         3

 

 

zdržel se:   3                                                   Návrh přijat.

 

 

 

 

 

Dr. Kinšt : V diskusi jsem upozornil na úskalí předkládaného textu návrhu závazného stanoviska vypracovanou ČLK a doporučil jsem přijmout text evropské deklarace CPME.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběrová řízení - informace

 

 

Členové představenstva, kteří se účastnili výběrových řízení, podali informace.

 

 

 

 

 

Interní grantová agentura Mz

 

 

Dr. Krbušek informoval o zasedání dozorčí rady IGA, jejímž je členem za ČLK.

 

 

 

 

 

 

 

 

4)   Blok VR

 

 

 

 

 

Návrh SÚKL na zavedení nové kategorie výdeje léčivých přípravků „bez lékařského předpisu s omezením“

 

 

SÚKL navrhuje vedle stávajících léků volně prodejných a léků na lékařský předpis vytvořit novou kategorii léčivých přípravků „bez lékařského předpisu s omezením“, a to s účinností od 1.1.2009 v souladu s § 39 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Návrh předpokládá následující:

a) Farmaceut bude moci lék vydat pouze dospělé osobě, které je určen, a to na základě kontroly dokladů.

b) Informace o vydaných léčivech se budou shromažďovat v centrálním úložišti dat, do kterého budou mít všechny lékárny on-line přístup.

c) Takto zakoupená léčiva nebude hradit pojišťovna, ale pacient v plné výši.

d) Na tyto léky bude možná reklama v obecných sdělovacích prostředcích.

e) Lékárník bude kontrolovat zdravotní stav pacientů

 

 

 

ČLK tento návrh nemající medicínské opodstatnění zásadně odmítla.

 

 

Vědecká rada ČLK připraví návrhy léčiv, která by bylo možno uvolnit do volného prodeje

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na jmenování výkonného sekretáře Vědecké rady ČLK

 

 

Představenstvo navrhuje prezidentovi ČLK, aby jmenoval výkonným sekretářem VR ČLK MUDr. Pavla Kubíčka.

 

 

Hlasování:

 

 

pro:           9

 

 

proti:         0

 

 

zdržel se:   5                                                   Návrh přijat.

 

 

 

 

 

 

 

 

5)   Blok tajemníka ČLK

 

 

 

 

 

Informace o počtu členů ČLK

 

 

     V období od 29.9.2008 – 7.10.2008  bylo přijatých celkem 116 lékařů:

z toho bylo            19 lékařů se stát. příslušností SR,                                             

                               4 lékaři se slovenskou LF

                                                                                                                 

V uvedeném období byly celkem 2 žádosti o přijetí definovány jako pozdní vstup.

K 15.10.2008 bylo v letošním roce vyřízeno 282 žádostí o potvrzení prof. bezúhonnosti, tj. 230 lékařů (576 certifikátů).

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 k Rámcové smlouvě o dílo s firmou ISSA Czech s.r.o.

 

 

Představenstvo schvaluje přílohu číslo 3, jejímž předmětem je vzdálená správa 7 PC stanic v kanceláři ČLK v Olomouci.

 

 

Hlasování:

 

 

pro:          13

 

 

proti:          0

 

 

zdržel se:   0                                                   Návrh jednomyslně přijat.

 

 

 

 

 

 

 

 

6)   Licence   

 

 

 

 

 

 

 

 

7)   Blok RK

 

 

 

 

 

 

 

 

8)   Různé

 

 

 

 

 

Právní seminář ČLK

 

 

Seminář se koná v sobotu 22.11.2008 od 9:00 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny zasedání představenstva

 

 

Rok 2008

 

 

Sobota 22.11.2008 od 12:00 – Praha 2, Lékařský dům, v návaznosti na právní seminář

Pátek 12.12.2008 od 10:00 – Praha ČLK, následovat bude od 16:30 porada předsedů OS ČLK, vánoční koncert od 21:00 hodin.

Rok 2009

 

 

Sobota 17. 1. 2009 od 9:00 hodin – Praha ČLK

 

 

 

Dr. Říhová podala informaci o vývoji kauzy žaloby Sdružení soukromých očních lékařů na ministerstvo zdravotnictví pro nečinnost, spočívající v neplnění zákonné povinnosti zajistit jako garant řádného průběhu dohodovacího řízení o úhradách, hodnotě bodu a regulacích soudního řízení, aby mandátová komise provedla řádnou kontrolu počtu plných mocí udělených jednotlivým sdružením poskytovatelů zdravotnickými zařízeními.

 

 

 

Dr. Vedralová informovala, že od příštího roku má zaniknout IPVZ. 

 

 

 

Dr. Kinšt se dotázal  z jakých informací vycházel prezident ČLK, když veřejně upozorňoval na snížení dostupnosti lékařské péče pro občany Mělnicka.

Dr. Kubek: Z dopisu primáře záchranné služby Mělník, který žádal primáře interních oddělení nemocnic v Praze o pomoc, aby přijímali pacienty přivezené ZZS z Mělnicka, protože z personálních důvodů je zavřeno interní oddělení nemocnice v Neratovicích a omezen provoz interního oddělení nemocnice Mělník. Dalším zdrojem informací byli lékaři – zaměstnanci nemocnice Mělník, kteří navíc upozornili na personální problémy oddělení ARO a chirurgie. 

 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 14:00  hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu  22. 11. 2008 od 12:00 hodin v Lékařském domě, v Praze 2.

 

 

 

Zapsala:          Hanka Matějková

                       

Schválil:          MUDr. Milan Kubek – prezident ČR