Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení zástupců poskytovatelů ambulantní péče

30. 10. 2006
Prohlášení zástupců poskytovatelů ambulantní péče

 

Prohlášení
koordinátorů skupin poskytovatelů ambulantní zdravotní péče

k postupu zdravotních pojišťoven při sjednávaní dodatků ke smlouvám o cenách zdravotní péče na 2. pololetí 2006

 

            Koordinátoři skupin poskytovatelů ambulantní zdravotní péče vyjadřují vážné znepokojení nad postupem   zdravotních pojišťoven při sjednávání dodatků ke smlouvám o cenách na II. pololetí 2006. Za situace, kdy nebylo dosaženo dohody o cenách v dohodovacím řízení, kdy Ministerstvo zdravotnictví nemohlo vydat vyhlášku upravující ceny na toto období a kdy již neplatí příslušné ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. o použití posledně sjednaných nebo vyhláškou stanovených cen a úhradových mechanizmů, předkládají zdravotní pojišťovny zdravotnickým zařízením cenové dodatky, které buď přímo odkazují na pro II. pololetí 2006 již neplatnou  vyhlášku MZ č. 101/2006 Sb. event. obsahují cenové mechanizmy, které jsou s vyhláškou č. 101/2006 Sb. shodné nebo z ní vycházejí.   Zcela negativní stanovisko zástupců poskytovatelů k vyhláškám č. 550/2005 Sb. a 101/2006 Sb. je všeobecné známé a bylo pojišťovnám opakovaně sděleno. Je nepřijatelné, aby tyto vyhlášky dál deformovaly systém veřejného zdravotního pojištění, aby dál vedly k poškozování práv pacientů na odpovídající zdravotní péči a její dostupnost a aby dál poškozovaly práva zdravotnických zařízení na odpovídající úhradu za poskytovanou zdravotní péči.

 

Ihned po předčasném ukončení dohodovacího řízení o cenách na II. pololetí 2006 proběhlo několik jednání zástupců jednotlivých segmentů zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami o možnostech řešení vzniklé situace. Zástupci zdravotnických zařízení proto vyzvali zdravotní pojišťovny k jednáním o formách úhrad a zejména regulací na II. pololetí 2006, např. i v rámci jednání dohodovacího řízení na rok 2007, což však zdravotní pojišťovny odmítly s odkazem na pokyn bývalého vedení ministerstva zdravotnictví, že úhrady ve II. pololetí 2006 mají být sjednávány dle vyhlášky č. 101/2006 Sb.  

 

            Zástupci sdružení poskytovatelů opakovaně předkládali zdravotním pojišťovnám návrhy řešení dodatků na II. pololetí 2006, včetně možností, aby bylo vycházeno z principů roku 2005, případně z cenových ujednání, která byla v rámci dohodovacího řízení sjednána pro rok 2007, a byly předkládány i další možnosti jak odstranit negativní dopady vyhlášek platných v prvním pololetí.

 

Tyto návrhy byly doposud většinou zdravotních pojišťoven odmítnuty s odkazy jednak na pokyny bývalého vedení MZ postupovat dle vyhl. č. 101/2006 Sb.,  jednak na skutečnost, že již končí čtvrtý měsíc hodnoceného období a že část zdravotnických zařízení již cenové dodatky dle vyhlášky č. 101/2006 Sb. uzavřela.  Dosavadní výsledek je takový, že v naprosté většině předkládají zdravotní pojišťovny stále dodatky dle vyhlášky č.101/2006 Sb.  Tyto cenové dodatky však uzavřela:

a)         buď zdravotnická zařízení, která ve vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně ošetřují „statisticky nevýznamný počet pojištěnců“ (méně než 50), pro něž jsou cenové dodatky dle vyhl. č. 101/2006 Sb. výhodné, neboť se jedná o nezastropovaný a neregulovaný výkonový způsob úhrady s použitím „Nového Seznamu výkonů“, který např. v segmentu ambulantní specializované péče může v těchto případech představovat až cca 50 % nárůst úhrad,

b)         nebo zdravotnická zařízení, která tak učinila v tísni, pod tlakem hrozby prodlení v hrazení zdravotní péče (obava z vracení faktur při nepodepsaném cenovém dodatku apod.),  případně s ohledem na obavy o prodloužení smluvního vztahu.

 

           

Za dané situace předkládají koordinátoři kompromisní návrh,  aby cenové dodatky, které vycházejí z vyhlášky č. 101/2006 Sb. byly doplněny o ustanovení, která alespoň částečně zmírní výše zmíněné negativní dopady, a to konkrétně:

 

A:        Zdravotní péče poskytovaná praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost takto :

-         odstranění negativních dopadů vyhlášek 550/2005 Sb. a 101/2006 Sb. za 1.pol.2006 (jedná se o regulace dle těchto vyhlášek)

-         vazba uplatnění případných individuálních regulací na překročení celkových nákladů segmentu PL ve srovnávacím období a na překročení celorepublikových průměrných nákladů komplexní nákladovosti zdravotnických zařízení

-         možnost vyvinění se z regulační srážky - odůvodnění překročení limitů

 

B:         Doplnění ustanovení o regulaci nákladů na léky a vyžádanou péči v segmentu ambulantní specializované péče takto:

 

-         maximální výše regulační srážky nesmí převýšit  15 % objemu úhrady za výkony po odečtení úhrady za ZUM,

-         zdravotní pojišťovna zohlední, event. neuplatní srážku v případech, kdy zdravotnické zařízení doloží opodstatněnost zvýšených nákladů,

-         zdravotní pojišťovna nebude regulace uplatňovat, pokud celkové náklady zdravotní pojišťovny na léky a ZP vystavené v ambulantních zdravotnických zařízeních, resp. kdy celkové náklady na vyžádanou péči v ambulantních zdravotnických zařízeních, nepřekročí objem těchto nákladů za odpovídající období roku 2005,

-         u vyžádané péče bude při výpočtu regulačních opatření zohledněna změna bodového ohodnocení v důsledku zvýšení mzdových indexů lékařů (výkony za hodnocené a referenční období budou přepočteny na srovnatelnou základnu). 

 

C:        Doplnění ustanovení o absolutních limitech úhrad vycházející z objemu úhrady v ref. období bez vazeb na počty ošetřených pojištěnců (zejména: komplement, fyzioterapie, domácí zdrav. péče) takto:

 

„Tento limit úhrady zdravotní pojišťovna úměrně navýší, pokud zdravotnické zařízení ošetří v hodnoceném období oproti referenčnímu období více pojištěnců  této zdravotní pojišťovny (unicitních rodných čísel).“ 

 

            Koordinátoři skupin poskytovatelů ambulantní zdravotní péče:

 

a)      vyzývají ředitele a správní rady zdravotních pojišťoven, aby přistoupili na výše uvedený kompromisní návrh, a aby v nejkratší možné době předložili zdravotnickým zařízením nové dodatky, event. aby vhodným způsobem informovali smluvní zdravotnická zařízení,

b)      doporučují zdravotnickým zařízením neuzavírat se zdravotními pojišťovnami cenové dodatky, pokud nebude zřejmé, že zdravotní pojišťovny přistoupí na výše uvedené kompromisní návrhy (zejména zmírnění regulačních opatření v oblastní nákladů na léky a vyžádanou péče a doplnění ustanovení o případném navýšení absolutních limitů úhrad v případě ošetření většího počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny).

 

 

 

Koordinátoři skupin poskytovatelů ambulantní péče plně podporují Společné stanovisko  sdružení poskytovatelů ústavní péče ze dne 18.10.2006 a připojují se k požadavku, aby vyúčtování úhrad zdravotní péče (včetně regulačních opatření v oblasti nákladů na léky a vyžádanou péči) za I. pololetí bylo prováděno podle právního předpisu platného v době vyúčtování, tj. podle vyhlášky MZ č. 550/2005 Sb. ve znění vyhlášky MZ č. 101/2006 Sb.

 

V Praze dne  25. 10. 2006

 

 

MUDr. Pavel Neugebauer

za segment PL a PLDD                                  

 

MUDr. Pavel Tautermann                              

za segment amb. spec. péče

 

RNDr. Miloš Pollak                                       

za segment amb. komplement

 

Bc. Blanka Misconiová                                  

za segment domácí zdrav.péče

 

Jitka Hofmanová                                            

za segment fyzioterapie

 

Ing. Aleš Král                                                

APRIMED (sdružená ZZ)


Článek je určený pro:  
Veřejnost